งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

12 ความแม่นยำ(accuracy)
ก่อนดำเนินการสุ่มงาน ต้องกำหนดเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำ (หรือความ คลาดเคลื่อน) ที่เราต้องการ(desire relative accuracy, s) เสียก่อน ค่า s ยิ่งน้อย ยิ่งดี แต่ยิ่งน้อยก็ยิ่งต้องเก็บข้อมูลมาก ที่นิยมกันคือ 5% และ 10% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จะได้ว่า

13 แม้จะกำหนด s แล้ว แต่ก็ยังติดตัวแปร 2 ตัวคือ p กับ n
เพื่อที่จะหา n ได้ จำเป็นต้องประมาณค่า p เริ่มต้น ตัวอย่าง 2 จงหาเปอร์เซ็นต์การว่างของเครื่องจักร และจำนวนครั้ง ในการสุ่มงาน เพื่อให้มี desired accuracy + 5% และ confidence level 95% เริ่มต้น จะต้องประมาณค่า p ก่อน สมมติทดลองสุ่มงาน 100 ครั้ง พบว่าเครื่องว่าง 25 ครั้ง ดังนั้นเปอร์เซ็นต์เครื่องว่าง = 25%

14 จาก นั่นคือ แทนค่า ครั้ง สมมติสุ่มต่อไปจนถึง 500 ครั้ง พบว่าเครื่องว่าง 150 ครั้ง

15 ใช้สูตรเดิม ได้ n = 3733 ครั้ง
สุ่มเพิ่มอีก … พร้อมกันนั้น อาจตรวจสอบควบคู่ไปด้วยว่า desire accuracy ที่ได้ มีค่า น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าที่ต้องการหรือยัง ถ้าน้อยกว่าก็หยุดสุ่ม สมมติสุ่มครบ 4000 ครั้ง พบว่าเครื่องว่าง 1400 ครั้ง นั่นคือ p = 0.35 ตรวจสอบ s จะได้ s =

16 เนื่องจาก + 0.043 น้อยกว่า + 0.05 แสดงว่าจำนวนตัวอย่างเพียงพอแล้ว
ตัวอย่างนี้สรุปได้ว่า… เรามีความเชื่อมั่น 95% ที่เครื่องจักรจะว่างงานเท่ากับ 35% ของเวลางาน ทั้งหมด s = + 4.3% หมายความว่าเปอร์เซ็นต์การว่างงานที่ได้ (คือ 35%) มีความ คลาดเคลื่อน 4.3% ดังนั้น เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจึงเท่ากับ ( + 4.3)(35) = % นั่นคือ

17 (s)(p) เรียกว่า absolute error
ตัวอย่าง 3 กำหนดให้ accuracy = + 5% Confidence level = 95% ให้หา absolute error ที่ p = 1%, 5%, 10%, 50% Absolute error สำหรับ acc. ที่ p = 1% เท่ากับ (5)(0.01) = 0.05% ที่ p = 5% จะได้ abs. error = 0.25% ที่ p = 10% จะได้ abs. error = 0.50% ที่ p = 50% จะได้ abs. error = 2.50%

18 ความสัมพันธ์ระหว่าง p กับ n
ตัวอย่างการหาเวลาไปสุ่มงาน สมมติทำงานวันละ 1 กะ 08: :00 น. Organization rest periods : 10: :10 น. และ 15: :10 น. สมมติต้องไปสุ่ม 10 ครั้ง เฉลี่ยห่างกันครั้งละ 540/10 = 54 นาที

19 เวลาพัก คือนาทีที่ 121-130, 241 - 300, และ 421 - 430
แปลงเป็นเวลานาฬิกา

20 การคำนวณเวลามาตรฐานโดยวิธี Work Sampling
Work sampling จะเหมาะสำหรับตรวจสอบการปฏิบัติงานที่เป็น long-cycle operations หรืองานที่ทำโดยกลุ่มคน หรืองานที่ไม่สะดวกต่อการจับเวลา ถ้าเป็น short-cycle op. ควรใช้วิธีจับเวลา หรือ standard data หรือpredetermine จะเหมาะสมกว่า

21

22

23 Standard time per piece


ดาวน์โหลด ppt

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google