งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประมาณค่า (Estimation) ผศ. นิคม ถนอมเสียง ภาควิชาชีวสถิติและ ประชากรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประมาณค่า (Estimation) ผศ. นิคม ถนอมเสียง ภาควิชาชีวสถิติและ ประชากรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประมาณค่า (Estimation) ผศ. นิคม ถนอมเสียง ภาควิชาชีวสถิติและ ประชากรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น web om

2 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) อธิบาย สรุป คุณลักษณะของ ตัวอย่าง 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) สรุป อ้างอิงไปถึงประชากร ประกอบด้วย - การทดสอบสมมุติฐาน (Hypothesis testing) - การประมาณค่า (Estimation)

3 ประชากร ระดับ LDL ของผู้ป่วยเบาหวานมีค่าอย่างไร ประชากร การเกิดหอบหืดของประชาชนในเขตเมือง มีค่าเท่าไร

4 ประชากร ตัวอย่าง ค่าเฉลี่ยระดับ LDL ของผู้ป่วยเบาหวานเท่ากับ 110 แบบช่วง Interval Estimation 95% ช่วงเชื่อมั่นของค่า LDL มีค่าเท่ากับ 85 ถึง 140 แบบจุด Point Estimation การประมาณค่า (Estimation) - แบบจุด Point Estimation - แบบช่วง Interval Estimation

5 ถ้า พารามิเตอร์ที่สนใจ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) กลุ่มเดียว - ประมาณ “ ต้องการประมาณค่าเฉลี่ย blood glucose ของผู้ป่วยเบาหวาน ” 2 กลุ่ม - ความแตกต่างค่าเฉลี่ย “ ประมาณความแตกต่าง ค่าเฉลี่ย ความดันโลหิต ของคนสูบบุหรี่ และคนไม่สูบบุหรี่ ” การประมาณค่าพารามิเตอร์แบบช่วงเชื่อมั่น

6 Lower ตัวประมาณ Estimator Upper Confidence limit ปัจจัยที่มีผลต่อช่วงเชื่อมั่น ความกว้าง แคบ ของช่วงเชื่อมั่น ขึ้นอยู่กับค่าอะไรบ้าง ?การประมาณค่าแบบช่วงเชื่อมั่น

7 ความผิดพลาดในการประมาณควรจะผิดพลาดข้างมากหรือข้างน้อย ? ถ้าให้ = ความผิดพลาด Confidence interval Lower confidence limitUpper confidence limit ความผิดพลาดของช่วงเชื่อมั่น alpha ( ) Alpha น้อยมาก กว้างแคบ ช่วงเชื่อมั่น

8 ถ้าให้ความผิดพลาดในการประมาณ = 95% 99% ความผิดพลาดมากช่วงความเชื่อมั่นจะแคบ ความผิดพลาดน้อยช่วงความเชื่อมั่นจะกว้าง

9 ความแปรปรวน ประชากร I ประชากร II ประชากร III ความแปรปรวนน้อยช่วงเชื่อมั่นจะแคบ ความแปรปรวนมากช่วงเชื่อมั่นจะกว้าง

10 ขนาดตัวอย่าง. cii Variable | Obs Mean Std. Err. [95% Conf. Interval] | cii Variable | Obs Mean Std. Err. [95% Conf. Interval] | เมื่อ คววมแปรปรวนและค่าเฉลี่ยเท่ากัน การเปลี่ยนแปลงค่า n มีผลต่อ standard error

11 การประมาณค่าแบบช่วงเชื่อมั่น ตัวประมาณ สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น x ค่าคาดเคลื่อน Estimator Reliability coefficient x Standard Error Lower ตัวประมาณ Estimator Upper Confidence limit

12 การประมาณค่าแบบช่วงเชื่อมั่น Lower ตัวประมาณ Estimator Upper Confidence limit ตัวประมาณ สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น x ค่าคาดเคลื่อน

13 ช่วงเชื่อมั่น (confidence interval) Lower confidence limit Upper confidence limit

14 การประมาณค่าแบบช่วงเชื่อมั่น : ที่มา

15 ความหมายของช่วงเชื่อมั่น สีแดง = อยู่ในช่วง 95 ค่า น้ำเงิน = อยู่นอกช่วง 5 ค่า

16 ความหมายของช่วงเชื่อมั่น - ช่วงความเชื่อมั่นที่ เมื่อมีการสุ่มตัวอย่าง n จากประชากรเดียวกัน 100 ครั้ง สร้างช่วงเชื่อมั่นได้ 100 ช่วง โอกาสที่จะพบว่าช่วงเชื่อมั่นอยู่ ในช่วงที่กำหนด ช่วง ( ไม่อยู่ในช่วงที่กำหนด ช่วง ) - แต่ความเป็นจริงมีการศึกษา 1 ครั้ง ดังนั้น อธิบายได้ว่า “ ช่วงเชื่อมั่นจะมีค่าพารามิเตอร์อยู่ในช่วง ” เช่น “ ด้วยความเชื่อมั่น 95% ค่าเฉลี่ยของค่า systolic BP จะมีค่าอยู่ในช่วง ถึง mm.Hg”

17 การประมาณช่วงเชื่อมั่นค่าเฉลี่ยของประชากรเดียว ทราบ กรณีทราบค่าความแปรปรวนของประชากร - เมื่อทราบค่า จะใช้การแจกแจง Z ตัวอย่าง นักวิจัยต้องการประมาณช่วงเชื่อมั่นค่าเฉลี่ยที่ระดับ ช่วงเชื่อมั่นที่ 95% ของ Systolic Blood Pressure ข้อมูลประกอบด้วย ( ถ้าทราบความแปรปรวนของประชากร = 225)

18 - ขั้นตอนที่ 1 หาตัวประมาณ ( ค่าเฉลี่ย = 120) - ขั้นตอนที่ 2 หา SE = - ขั้นตอนที่ 3 กำหนดความผิดพลาด 0.05 หา สัมประสิทธิ์ ความเชื่อมั่น , ช่วงเชื่อมั่นที่ 95% ของค่าเฉลี่ย Systolic Blood Pressure มีค่าระหว่าง ถึง mm.Hg

19 การประมาณช่วงเชื่อมั่นค่าเฉลี่ยของประชากรเดียว ไม่ทราบ กรณีไม่ทราบค่าความแปรปรวนของประชากร - เมื่อไม่ทราบค่า จะใช้การแจกแจง t

20 เมื่อไม่ทราบความแปรปรวน - ใช้ค่า S แทน - ใช้การแจกแจง t แทนการแจกแจงแบบ Z ช่วงเชื่อมั่นได้แก่

21 การแจกแจง Z และ t N มาก t มีค่า ใกล้เคียงกับ Z

22 การแจกแจงแบบ T คล้ายกับการแจกแจงแบบ Z การอ่านผลจากตาราง ต้อง พิจารณาจากค่า DF=Degree of Freedom ( ชั้นของการเป็นอิสระ ) ด้วย Critical Values of Student's t df …

23 ตัวอย่าง นักวิจัยต้องการประมาณช่วงเชื่อมั่นค่าเฉลี่ยที่ระดับ ช่วงเชื่อมั่น 95% ของ Systolic Blood Pressure ข้อมูลประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 หาตัวประมาณ ( ค่าเฉลี่ย = 120) - ขั้นตอนที่ 2 หา SE = - ขั้นตอนที่ 3 กำหนดความผิดพลาด 0.05 สามารถหา สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น. di invttail(4,.025)

24 ช่วงเชื่อมั่นได้แก่ ช่วงเชื่อมั่นที่ 95% ของค่าเฉลี่ย Systolic Blood Pressure มีค่าระหว่าง ถึง mm.Hg


ดาวน์โหลด ppt การประมาณค่า (Estimation) ผศ. นิคม ถนอมเสียง ภาควิชาชีวสถิติและ ประชากรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google