งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ตัวอย่างประชากร แล้วนำเสนอข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ตัวอย่างประชากร แล้วนำเสนอข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ตัวอย่างประชากร แล้วนำเสนอข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง เป็นการหาค่าเฉลี่ย เพื่อต้องการทราบว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมามี ค่าใดที่เป็นค่ากลาง การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่ 1. ข้อมูลระดับนามมาตรา (Nominal scale) ใช้ฐานนิยม (Mode) 2. ข้อมูลระดับมาตรา (Ordinal scale) ใช้มัธยฐาน (Median) 3. ข้อมูลระดับช่วงมาตรา (Interval scale) และอัตราส่วน (Ratio scale) ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) สัญญลักษณ์ x

2 มัธยฐาน ( Median แทนด้วยสัญญลักษณ์ Mdn) คือ ค่าที่อยู่ตรงตำแหน่งกลางในการแจกแจงข้อมูล เมื่อข้อมูลนั้น ๆ มีการเรียงลำดับ ( จากมากไปหาน้อย หรือ จากน้อยไปหามาก ) เช่น ค่าคะแนนของนิสิต 1 4 2 6 8 5 9 10 7 - 1 2 4 5 6 7 8 9 10 ตำแหน่งของข้อมูลตรงกลาง n+1 = 9+1= 5, Mdn = 6 2 2 แต่ถ้าจำนวนข้อมูลเป็นคู่ จะได้ค่า Mdn 2 ตัว ให้นำ Mdn 2 ตัวมาบวกกันแล้วหารสอง เช่น ค่าคะแนนของนิสิต 1 5 4 3 8 9 10 6 4 10 - 1 3 4 4 5 6 8 9 10 10 ตำแหน่งข้อมูลตรงกลาง = 10+1 = 5.5, Mdn = 5+6 = 5.5 2 2

3 ฐานนิยม (Mode แทนด้วยสัญญลักษณ์ Mo ) คือ ค่าของข้อมูลที่มีความถี่มากที่สุดของข้อมูลชุดหนึ่ง ๆ เช่น ค่าคะแนนของนิสิต 10 10 15 15 15 17 18 18 19 ฐานนิยม คือ 15 ข้อมูลระดับช่วงมาตรา (Interval scale) และ อัตราส่วนมาตรา (Ratio Scale) ใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean) หรือ ค่าเฉลี่ย (Mean) สัญญลักษณ์ x ค่าเฉลี่ย = ผลรวมของคะแนนทั้งหมด แล้วหารด้วยจำนวนข้อมูล

4 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางสำหรับข้อมูลที่อยู่ใน ตารางแจกแจงความถี่ (Grouped data) ข้อมูลระดับนามมาตรา (Nominal scale) ใช้ฐานนิยม (Mode,Mo)

5 2. ข้อมูลระดับมาตรา (Ordinal scale) ใช้มัธยฐาน (Median,Mdn) 3. ข้อมูลระดับช่วงมาตรา (Interval scale) / อัตราส่วนมาตรา (Ratio scale) ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean,X)

6 การพรรณนาข้อมูลโดยการวัดการกระจาย (Measure of Variability or Dispersion) 1. การวัดการกระจายสำหรับข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่ ข้อมูลระดับนามมาตรา (Nominal scale) ใช้เปอร์เซ็นต์ ข้อมูลระดับ (Ordinal scale) ใช้ค่าพิสัย หรือ ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ (Interquartile)

7 ข้อมูลระดับช่วงมาตรา (Interval scale) อัตราส่วนมาตรา (Ratio scale) - ใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation S, S.D.) - ค่าความแปรปรวน (variance หรือ S) - ค่าสัมประสิทธิ์แห่งความแปรผัน (coefficient of variation หรือ C.V)

8 ค่าพิสัย (Range) พิสัย เป็นค่าความแตกต่างระหว่างค่าสูงสุด กับค่าต่ำสุดของข้อมูลชุดหนึ่ง ๆ สูตร พิสัย = ค่าข้อมูลสูงสุด - ค่าข้อมูลต่ำสุด ใช้กับข้อมูลระดับช่วงมาตรา (Interval scale) ข้อจำกัด คือ ไม่สามารถเปรียบเทียบการกระจาย ของตัวแปรที่แตกต่างกัน

9 ค่าส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ (Interquartile, Q) คือ ค่าที่แสดงให้เห็นว่าข้อมูล 50% ตรงกลางของข้อมูลทั้งหมด แตกต่างกันเท่าไร ค่า Interquartile หาได้จากค่า Q3 ลบด้วย Q1 แล้วหารด้วย 2 Q1 คือ ค่าของข้อมูลที่แสดงให้ทราบว่ามี 25% หรือ 1/4 ของข้อมูลที่มีค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับค่านี้ Q2 คือ ค่าของข้อมูลที่แสดงให้ทราบว่ามี 50% หรือ 1/2 ของข้อมูลที่มีค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับ ค่านี้ หรือ ค่ามัธยฐาน Q3 คือ ค่าของข้อมูลที่แสดงให้ทราบว่ามี 75% หรือ 3/4 ของข้อมูลที่ต่ำกว่าหรือเท่ากับค่านี้ Q4 คือ ค่าข้อมูลสูงสุดของการกระจาย เป็นค่าของข้อมูลที่แสดงให้ทราบว่ามี 100% ของข้อมูล ที่มีค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับค่านี้

10 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ ค่ารากที่สองของผลรวมของความแตกต่างระหว่าง ข้อมูลดิบกับค่าเฉลี่ยยกกำลังสอง (sum of squares ของผลต่าง ) หารด้วยจำนวนทั้งหมด ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลประชากร ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง

11 ค่าความแปรปรวน (variance) คือ ค่าผลรวมของผลต่างระหว่าง คะแนนดิบกับค่าเฉลี่ยยกกำลังสอง (sum of squares ของผลต่าง ) แล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด ค่าสัมประสิทธิ์แห่งความแปรผัน (Coefficient of Variation, C.V.) การเปรียบเทียบการกระจายของข้อมูลตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไป ที่มีหน่วยการวัดหรือ มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกัน

12 ค่ามากแสดงว่าข้อมูลมีการกระจายมาก ค่าน้อยแสดงว่าข้อมูลมีการกระจายน้อย

13 การวัดการกระจายสำหรับข้อมูลที่อยู่ในรูปตารางแจกแจงความถี่ ข้อมูลระดับนามมาตรา (nominal scale) ใช้ดัชนีของความกระจาย (Index of dispersion,D) ข้อมูลระดับมาตรา (ordinal scale) ใช้พิสัย (range) หรือ ค่าส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ (Interquartile) ข้อมูลระดับช่วงมาตรา (interval scale)/ อัตราส่วนมาตรา (ratio scale) ใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation, s) ความแปรปรวน (variance, s) สัมประสิทธิ์แห่งความแปรผัน (coefficient of variation, C.V.)


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ตัวอย่างประชากร แล้วนำเสนอข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google