งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
เป็นสถิติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างประชากร แล้วนำเสนอข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง เป็นการหาค่าเฉลี่ย เพื่อต้องการทราบว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมามีค่าใดที่เป็นค่ากลาง การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่ 1. ข้อมูลระดับนามมาตรา (Nominal scale) ใช้ฐานนิยม (Mode) 2. ข้อมูลระดับมาตรา (Ordinal scale) ใช้มัธยฐาน (Median) 3. ข้อมูลระดับช่วงมาตรา (Interval scale) และอัตราส่วน(Ratio scale) ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) สัญญลักษณ์ x

2 มัธยฐาน ( Median แทนด้วยสัญญลักษณ์ Mdn)
คือ ค่าที่อยู่ตรงตำแหน่งกลางในการแจกแจงข้อมูล เมื่อข้อมูลนั้น ๆ มีการเรียงลำดับ (จากมากไปหาน้อย หรือ จากน้อยไปหามาก) เช่น ค่าคะแนนของนิสิต ตำแหน่งของข้อมูลตรงกลาง n+1 = 9+1= 5 , Mdn = 6 แต่ถ้าจำนวนข้อมูลเป็นคู่ จะได้ค่า Mdn 2 ตัว ให้นำ Mdn 2 ตัวมาบวกกันแล้วหารสอง ตำแหน่งข้อมูลตรงกลาง = 10+1 = 5.5 , Mdn = 5+6 = 5.5

3 ฐานนิยม (Mode แทนด้วยสัญญลักษณ์ Mo )
คือ ค่าของข้อมูลที่มีความถี่มากที่สุดของข้อมูลชุดหนึ่ง ๆ เช่น ค่าคะแนนของนิสิต ฐานนิยม คือ 15 ข้อมูลระดับช่วงมาตรา (Interval scale) และ อัตราส่วนมาตรา (Ratio Scale) ใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean) หรือ ค่าเฉลี่ย (Mean) สัญญลักษณ์x ค่าเฉลี่ย = ผลรวมของคะแนนทั้งหมด แล้วหารด้วยจำนวนข้อมูล

4 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางสำหรับข้อมูลที่อยู่ใน
ตารางแจกแจงความถี่ (Grouped data) ข้อมูลระดับนามมาตรา (Nominal scale) ใช้ฐานนิยม (Mode,Mo)

5 2. ข้อมูลระดับมาตรา (Ordinal scale)
ใช้มัธยฐาน (Median,Mdn) 3. ข้อมูลระดับช่วงมาตรา (Interval scale) / อัตราส่วนมาตรา (Ratio scale) ใช้ค่าเฉลี่ย(Mean,X)

6 การพรรณนาข้อมูลโดยการวัดการกระจาย
(Measure of Variability or Dispersion) 1.การวัดการกระจายสำหรับข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่ ข้อมูลระดับนามมาตรา (Nominal scale) ใช้เปอร์เซ็นต์ ข้อมูลระดับ (Ordinal scale) ใช้ค่าพิสัย หรือ ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ (Interquartile)

7 ข้อมูลระดับช่วงมาตรา (Interval scale)
อัตราส่วนมาตรา (Ratio scale) -ใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation S, S.D.) -ค่าความแปรปรวน (variance หรือ S) -ค่าสัมประสิทธิ์แห่งความแปรผัน (coefficient of variation หรือ C.V)

8 ค่าพิสัย (Range) พิสัย เป็นค่าความแตกต่างระหว่างค่าสูงสุด กับค่าต่ำสุดของข้อมูลชุดหนึ่ง ๆ สูตร พิสัย = ค่าข้อมูลสูงสุด- ค่าข้อมูลต่ำสุด ใช้กับข้อมูลระดับช่วงมาตรา (Interval scale) ข้อจำกัด คือ ไม่สามารถเปรียบเทียบการกระจาย ของตัวแปรที่แตกต่างกัน

9 ค่าส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ (Interquartile , Q)
คือ ค่าที่แสดงให้เห็นว่าข้อมูล 50% ตรงกลางของข้อมูลทั้งหมด แตกต่างกันเท่าไร ค่า Interquartile หาได้จากค่า Q3 ลบด้วย Q1 แล้วหารด้วย 2 Q1 คือ ค่าของข้อมูลที่แสดงให้ทราบว่ามี 25%หรือ1/4ของข้อมูลที่มีค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับค่านี้ Q2 คือ ค่าของข้อมูลที่แสดงให้ทราบว่ามี50%หรือ 1/2ของข้อมูลที่มีค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับ ค่านี้ หรือ ค่ามัธยฐาน Q3 คือ ค่าของข้อมูลที่แสดงให้ทราบว่ามี75% หรือ3/4ของข้อมูลที่ต่ำกว่าหรือเท่ากับค่านี้ Q4 คือ ค่าข้อมูลสูงสุดของการกระจาย เป็นค่าของข้อมูลที่แสดงให้ทราบว่ามี 100%ของข้อมูล ที่มีค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับค่านี้

10 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คือ ค่ารากที่สองของผลรวมของความแตกต่างระหว่าง ข้อมูลดิบกับค่าเฉลี่ยยกกำลังสอง(sum of squares ของผลต่าง) หารด้วยจำนวนทั้งหมด ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลประชากร ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง

11 ค่าความแปรปรวน (variance) คือ ค่าผลรวมของผลต่างระหว่าง
คะแนนดิบกับค่าเฉลี่ยยกกำลังสอง (sum of squaresของผลต่าง) แล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด ค่าสัมประสิทธิ์แห่งความแปรผัน (Coefficient of Variation, C.V.) การเปรียบเทียบการกระจายของข้อมูลตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไป ที่มีหน่วยการวัดหรือ มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกัน

12 ค่ามากแสดงว่าข้อมูลมีการกระจายมาก
ค่าน้อยแสดงว่าข้อมูลมีการกระจายน้อย

13 การวัดการกระจายสำหรับข้อมูลที่อยู่ในรูปตารางแจกแจงความถี่
ข้อมูลระดับนามมาตรา (nominal scale) ใช้ดัชนีของความกระจาย (Index of dispersion,D) ข้อมูลระดับมาตรา (ordinal scale) ใช้พิสัย(range) หรือ ค่าส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์(Interquartile) ข้อมูลระดับช่วงมาตรา (interval scale)/ อัตราส่วนมาตรา(ratio scale) ใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation, s) ความแปรปรวน(variance, s) สัมประสิทธิ์แห่งความแปรผัน (coefficient of variation, C.V.)


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google