งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสุ่มงาน(Work Sampling)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสุ่มงาน(Work Sampling)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสุ่มงาน(Work Sampling)
Work sampling เป็นเทคนิคของการวัดงานอย่างหนึ่ง โดยผู้วิเคราะห์จะไปเก็บ ข้อมูลยังสถานที่ทำงานแบบสุ่มเป็นครั้งคราว ไม่ต้องมีการจับเวลา บางครั้งเรียก Ratio-delay study, Activity sampling ใช้หาค่าสัดส่วนการทำงานหรือว่างงาน ใช้วัดสมรรถนะการทำงานของรายบุคคลหรือกลุ่มบุคคล หรือเครื่องจักร ใช้หาเวลามาตรฐาน กิจกรรมที่สังเกตเป็น discrete และเป็นกิจกรรมที่เป็นแบบเกิด-ไม่เกิด จึงตรงกับลักษณะของการแจกแจงแบบทวินาม(Binomial Distribution)

2 หัว(p) ก้อย(1-p) จำนวนครั้ง 5 0 3 4 1 17 3 2 30 2 4 30 1 4 17 0 5 3
โยนเหรียญพร้อมกัน 5 เหรียญ 100 ครั้ง โยน 100 เหรียญ พร้อมกัน 500 ครั้ง

3 P = สัดส่วนของกิจกรรมที่เราสนใจ
x = จำนวนครั้งที่เกิดกิจกรรม จากการสังเกต n ครั้ง n = จำนวนครั้งของการสังเกต

4 = p

5 ถ้าค่าของ n เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ค่าของ x/n จะมีแนวโน้มการแจกแจง
เป็น normal distribution มีค่า mean = 0 และ std dev = 1 (1- a) a 2 -z +z

6 หรือ

7 ดังนั้น k = 1, area = 68.27% % % และ Absolute error

8 ที่ความเชื่อมั่น 95% จะมีพื้นที่ใต้โค้ง + 2
ตัวอย่าง 1 จงหาสัดส่วนและเวลาว่างงานของ พนักงานแผนกซ่อมบำรุง ซึ่งมี 5 คน เมื่อสุ่มสังเกตจำนวน 300 ครั้ง พบว่าว่างงาน 90 ครั้ง เมื่อกำหนดระดับ ความเชื่อมั่น 95% อัตราส่วนการว่างงาน = p = 90/300 = 0.30 ที่ความเชื่อมั่น 95% จะมีพื้นที่ใต้โค้ง + 2 s

9 สัดส่วนการว่างงาน = 0.30 + 0.0530 = 0.2470 ถึง 0.3530
= s 2 = สัดส่วนการว่างงาน = = ถึง ถ้าคิด 8 ช.ม. ต่อวันต่อคน จำนวน 5 คน = 40 ชั่วโมง ดังนั้น จำนวนชั่วโมงว่างงาน = (40)(0.2470) = ช.ม. = (40)(.03530) = ช.ม.

10

11 ถึง 0 มี พ.ท.ใต้โค้ง เท่ากับ 0.5000
.9545 .4772 .5000 .4772 - z -z = -2 z =2 ค่า z จาก - ถึง 0 มี พ.ท.ใต้โค้ง เท่ากับ รูปซ้ายและขวามีพื้นที่ใต้โค้งเท่ากันคือ


ดาวน์โหลด ppt การสุ่มงาน(Work Sampling)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google