งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การสุ่มงาน(Work Sampling) Work sampling เป็นเทคนิคของการวัดงานอย่างหนึ่ง โดยผู้วิเคราะห์จะไปเก็บ ข้อมูลยังสถานที่ทำงานแบบสุ่มเป็นครั้งคราว ไม่ต้องมีการจับเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การสุ่มงาน(Work Sampling) Work sampling เป็นเทคนิคของการวัดงานอย่างหนึ่ง โดยผู้วิเคราะห์จะไปเก็บ ข้อมูลยังสถานที่ทำงานแบบสุ่มเป็นครั้งคราว ไม่ต้องมีการจับเวลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การสุ่มงาน(Work Sampling) Work sampling เป็นเทคนิคของการวัดงานอย่างหนึ่ง โดยผู้วิเคราะห์จะไปเก็บ ข้อมูลยังสถานที่ทำงานแบบสุ่มเป็นครั้งคราว ไม่ต้องมีการจับเวลา บางครั้งเรียก Ratio-delay study, Activity sampling • ใช้หาค่าสัดส่วนการทำงานหรือว่างงาน • ใช้วัดสมรรถนะการทำงานของรายบุคคลหรือกลุ่มบุคคล หรือเครื่องจักร • ใช้หาเวลามาตรฐาน กิจกรรมที่สังเกตเป็น discrete และเป็นกิจกรรมที่เป็นแบบเกิด-ไม่เกิด จึงตรงกับลักษณะของการแจกแจงแบบทวินาม(Binomial Distribution)

2 2 โยนเหรียญพร้อมกัน 5 เหรียญ 100 ครั้ง หัว(p)ก้อย(1-p)จำนวนครั้ง 5 0 3 4 1 17 3 2 30 2 4 30 1 4 17 0 5 3 โยน 100 เหรียญ พร้อมกัน 500 ครั้ง

3 3 P = สัดส่วนของกิจกรรมที่เราสนใจ x = จำนวนครั้งที่เกิดกิจกรรม จากการสังเกต n ครั้ง n = จำนวนครั้งของการสังเกต

4 4 = p

5 5 ถ้าค่าของ n เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ค่าของ x/n จะมีแนวโน้มการแจกแจง เป็น normal distribution มีค่า mean = 0 และ std dev = 1 (1-   2  2 0 -z +z

6 6 หรือ

7 7 ดังนั้น และ k = 1, area = 68.27% 2 95.45% 3 99.73% Absolute error

8 8 ตัวอย่าง 1 จงหาสัดส่วนและเวลาว่างงานของ พนักงานแผนกซ่อมบำรุง ซึ่งมี 5 คน เมื่อสุ่มสังเกตจำนวน 300 ครั้ง พบว่าว่างงาน 90 ครั้ง เมื่อกำหนดระดับ ความเชื่อมั่น 95% อัตราส่วนการว่างงาน=p =90/300=0.30 ที่ความเชื่อมั่น 95% จะมีพื้นที่ใต้โค้ง + 2 

9 9     สัดส่วนการว่างงาน = 0.30 + 0.0530 = 0.2470 ถึง 0.3530 ถ้าคิด 8 ช.ม. ต่อวันต่อคน จำนวน 5 คน = 40 ชั่วโมง ดังนั้น จำนวนชั่วโมงว่างงาน = (40)(0.2470) = 9.88 ช.ม. = (40)(.03530) = 14.12 ช.ม.

10 10

11 11  0 z 0 -z = -2 z =2   - รูปซ้ายและขวามีพื้นที่ใต้โค้งเท่ากันคือ 0.9545 ค่า z จาก -ถึง 0 มี พ.ท.ใต้โค้ง เท่ากับ 0.5000


ดาวน์โหลด ppt 1 การสุ่มงาน(Work Sampling) Work sampling เป็นเทคนิคของการวัดงานอย่างหนึ่ง โดยผู้วิเคราะห์จะไปเก็บ ข้อมูลยังสถานที่ทำงานแบบสุ่มเป็นครั้งคราว ไม่ต้องมีการจับเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google