งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2557

2 การกลับไปใช้สิทธิ ในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ พ.ศ. 2494 สุทธิรัตน์ รัตนโชติ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ข้าราชการ

3 พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิ ในบำเหน็จบำนาญตาม พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 กฎหมาย Undo

4 ถึง 30 มิถุนายน 2558

5 สาระสำคัญของ กฎหมาย Undo

6 ให้สิทธิ Undo กับ ข้าราชการ ผู้รับบำนาญ ผู้รับเบี้ยหวัด ที่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิก กบข.โดยสมัครใจ (มาตรา 36 พรบ.กบข.)

7 ข้าราชการ สมาชิก กบข. 1,187,668 คน สมัครใจ 767,867 คน ตามกฎหมาย 419,801 คน ผู้รับบำนาญ สมาชิก กบข. 211,472 คน สมัครใจ 209,842 คน ตามกฎหมาย 1,630 คน 977,709 คน ผู้มีสิทธิ Undo

8 ข้าราชการ ภาคสมัครใจ 4,487 คน ข้าราชการ ภาคสมัครใจ 4,487 คน ผู้รับบำนาญ ภาคสมัครใจ 1,913 คน ผู้รับบำนาญ ภาคสมัครใจ 1,913 คน 977,709 คน ผู้มีสิทธิ Undo จังหวัดลำพูน 6,400 คน

9 การใช้สิทธิ Undo 1 คน มีได้เพียง 1 สถานะ เท่านั้น ข้าราชการ Undo ผู้รับบำนาญ Undo Note ผู้รับเบี้ยหวัด Undo

10 การใช้สิทธิ Undo เมื่อได้ยื่นใช้สิทธิ Undo แล้ว จะขอยกเลิกไม่ได้ ! Note

11 1 ข้าชการพลเรือน 2 ข้าราชการฝ่ายตุลาการ 3 ข้าราชการฝ่ายอัยการ 4 ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 5 ข้าราชการครู 6 ข้าราชการรัฐสภาสามัญ 7 ข้าราชการตำรวจ 8 ข้าราชการทหาร 9 ข้าราชการศาลรัฐธรรมนูญ 10 ข้าราชการที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นข้าราชการตาม พรบ. กบข. ข้าราชการ ที่เป็นสมาชิกกองทุน ตามมาตรา 36 พรบ. กบข. ข้าราชการ หมายถึง …………………

12 2 ได้รับเงินสะสม และดอกผล คืนจาก กบข. ตั้งแต่วันที่หมดสมาชิกภาพ กบข. (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป) 1 ให้ใช้สิทธิเลือก ถัดจากวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (ประมาณ 6.5 เดือน) ข้าราชการ 3 ไม่มีสิทธิได้รับเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสบทบ และดอกผลของเงินดังกล่าว โดยรัฐจะให้ กบข. นำเงินนี้ไปใส่ในบัญชีเงินสำรอง เพื่อใช้ในการ บริหารจัดการภาระบำนาญต่อไป

13 เป็นสมาชิก กบข. เงินออม ที่ กบข. ประกอบด้วย ทำความเข้าใจเรื่อง เงินออม ของสมาชิก กบข. Undo

14

15

16 4 สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันถัดจาก วันที่ 30 กันยายน 2558 คือวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เว้นแต่ จะขอลาออก หรือถูกสั่งให้ออก ถัดจาก 30 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2558 สมาชิกภาพ สิ้นสุดลงตั้งแต่วันถัดจากวันขอลาออก หรือถูกสั่ง ให้ออก แล้วแต่กรณี 5 ข้าราชการที่มีเวลาราชการเหลืออยู่ไม่ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เนื่องจากจะออกจากราชการ ไม่ว่ากรณีใด (ขอลาออก หรือถูกสั่งให้ออก)ให้ใช้ สิทธิเลือกได้ไม่เกินวันที่ที่จะออกจากราชการนั้น แล้วแต่กรณี (วันที่ขอลาออก หรือวันที่ถูกสั่งให้ออก) โดยสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันถัดจากวันออก จากราชการ แล้วแต่กรณี

17 6 เมื่อออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด และมีสิทธิรับ บำนาญ จะได้รับบำนาญตาม พรบ. บำเหน็จบำนาญ 2494 จนถึงวันที่เสียชีวิต 7 หากแสดงความประสงค์ไว้แล้ว และถึงแก่ความตาย ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2558 หรือภายในวันที่ที่ จะออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด (วันที่ขอลาออก หรือวันที่ถูกสั่งให้ออก) แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าการแสดงความประสงค์นั้นเป็นอันสิ้นผล

18 ข้าราชการที่ ไม่อยู่ ก่อนหรือในวันที่กฎหมายนี้ ใช้บังคับ และกลับเข้ารับราชการ ภายหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2558 1 ให้แสดงความประสงค์ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันกลับเข้ารับราชการ 2 ให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับถัดจากวันที่ แสดงความประสงค์ 1. ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 2. ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ไปปฏิบัติงานใดๆตาม พรฎ.ว่าด้วยการกำหนด หลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการข้าราชการไปทำการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้น เหมือนเต็มเวลาราชการ 4. อยู่ระหว่างร้องทุกข์หรืออุทธรณ์คำสั่งให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ 3. ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

19 3. ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเคยเป็นข้าราชการ ที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และมีกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจไปยัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1.ตุลาการศาลปกครองซึ่งเคยเป็นข้าราชการที่เข้ารับราชการ ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และลาออกจากราชการเพื่อไป เป็นตุลาการศาลปกครอง 4. พนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งเคยเป็น ข้าราชการที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และมี กฎหมายกำหนดให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ให้รวมถึงบุคคลดังต่อไปนี้ด้วย 2. ข้าราชการ ซึ่งเคยเป็นข้าราชการที่เข้ารับราชการก่อนวันที 27 มีนาคม 2540 ซึ่งลาออกจากราชการและกลับเข้า รับราชการตั้งแต่ หมวด 3 พรบ. กบข.ใช้บังคับ มาตรา 35 พรบ.กบข. มาตรา 70/1 พรบ.กบข. มาตรา 70/6 พรบ.กบข.

20 ให้รวมถึงบุคคลดังต่อไปนี้ด้วย ข้าราชการที่เข้ารับราชการ ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และปัจจุบัน (วันที่ กฎหมาย Undo มีผลใช้บังคับ) เป็นสมาชิก กบข.ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ได้สิทธิ Undo ทุกคน โดยสรุป

21 ข้าราชการที่เข้ารับราชการ หลังวันที่ 27 มีนาคม 2540 และปัจจุบัน (วันที่ กฎหมาย Undo มีผลใช้บังคับ) เป็นสมาชิก กบข.ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ไม่ได้สิทธิ Undo แม้แต่คนเดียว ในทางกลับกัน

22 เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการ ให้บทนิยามคำว่า “ข้าราชการ” ตามกฎหมาย Undo หมายความรวมถึงบุคคลตาม 1-4 และให้นำบทบัญญัติ เกี่ยวกับข้าราชการตาม พรบ. บำเหน็จบำนาญ 2494 มาใช้บังคับกับบุคคล 1-4 โดยอนุโลม

23

24 ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้นับเวลาต่อเนื่อง+คำนวณบำนาญตาม สูตร พรบ. 2494 แต่ให้ไปรับบำนาญตามกฎหมายบำเหน็จบำนาญท้องถิ่น พนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ให้นับเวลาต่อเนื่อง+คำนวณบำนาญตาม สูตร พรบ. 2494 โดยเงินเดือนสุดท้ายคำนวณตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดบัญชีอัตราเงินเดือนฯ +รับบำนาญตามกฎหมายบำเหน็จบำนาญ 2494 สำหรับ

25 การส่งเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสบทบ และดอกผลของเงินดังกล่าว ของผู้รับบำนาญ และข้าราชการ เข้าบัญชีเงินสำรอง การคืนเงินทั้งจำนวน หรือการแบ่งชำระเงินเป็น ส่วนๆ การได้รับเงินคืน โดยการหักกลบลบกัน ระหว่างผู้รับบำนาญ กับ รัฐ การแสดงความประสงค์ การคืนเงินสะสม และดอกผลของเงินดังกล่าว ให้ข้าราชการ หลักเกณฑ์และวิธีการ ประกอบกฎหมาย Undo กระทรวงการคลัง กำหนด กบข. กำหนดโดยความเห็นชอบกระทรวงการคลัง

26 ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ สถานที่ยื่นใบสมัคร Undo ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ

27 ใบสมัคร หลักฐานยืนยัน การสมัคร Undo ใบรับแบบแสดงความประสงค์ (แบบ ข.2 ) ออกจากระบบ e Pension โดยส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ใบรับรองสิทธิ (แบบ ข.3) ออกจากระบบ e Pension โดย สนง.คลังจังหวัด, กรมบัญชีกลาง (สรจ.) เป็นผู้อนุมัติให้ส่วนราชการเพื่อส่งต่อให้กับข้าราชการผู้แสดงความประสงค์ (แบบ ข.1 ) สำเนาเอกสาร (บัตรประชาชนและหน้าสมุดเงินฝากธนาคาร)+ รับรองสำเนาโดยส่วนราชการที่รับใบสมัคร

28 ถูกต้องตามข้อเท็จจริง การกรอกข้อมูลใน ใบสมัคร Undo (แบบ ข.1, บ.1) ถูกต้องตามกฎหมาย ถูกใจ

29 เงินก้อนที่ได้รับจาก กบข. ได้รับการยกเว้นภาษี ตาม มติ คณะรัฐมนตรี (ที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีแล้ว ก็ไม่ต้องคืน) Note

30 ประโยชน์ที่ได้รับจาก กบข. ซึ่งยังไม่เสร็จสิ้นให้คงมีอยู่ต่อไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ Note

31 วันสำคัญ Undo 30 มิถุนายน 2558 วันสุดท้ายแสดงความประสงค์ Note 30 กันยายน 2558 วันสิ้นสมาชิกภาพ กบข.

32 สาระสำคัญของ กฎหมาย Undo จบ

33

34 ความร่วมมือ กับ กบข.

35 สามรถกำหนดตัวแปรต่อไปนี้ 1 เงินเดือนปัจจุบัน 2 เงินเดือนขึ้นในอนาคตปีต่อปี 3 % ออมเพิ่มตามความสมัครใจ ปีต่อปี 4 ผลตอบแทนการลงทุน กบข. ในอนาคต ปีต่อปี ** ทั้งนี้ต้องยอมรับเงื่อนไขว่า ผลของการประเมิน เป็นเพียง การคาดการณ์อนาคตที่เกิด จากการกำหนดตัวแปรโดยตัวท่านเอง *** ท่านเอง **

36 www.cgd.go.th

37 www.undo.in.th เพื่อการใช้งานที่ราบรื่นโปรแกรมรองรับ Google Chrome และ Firefox

38

39

40 1 2 3

41 1.วันเดือนปีเกิด 2.อายุเกษียณราชการ 3.วันเข้ารับราชการ 4.จำนวนเวลาทวีคูณ*** 5.เงินเดือนปัจจุบัน

42 ปีงบประมาณ/อัตราการขึ้นเงินเดือน /อัตราออมเพิ่ม/ผลตอบแทน กบข. ระบบคิดให้ที่ ร้อยละ 4 สามารถปรับได้ตามข้อสมมุติฐานของตนเอง

43 1 2

44

45

46

47 โปรแกรมประเมิน เป็นเพียงการคาดการณ์ จากตัวแปรเท่านั้น ระยะเวลารอคอยในการรับบำนาญส่วนต่าง ให้เท่ากับเงินของรัฐหากเลือก Undo

48 30 มิย. 58 วันที่กฎหมาย ใช้บังคับ 30 กันยายน 2558 วันที่ขอออก หรือถูกสั่ง ให้ออกจากราชกา ร วันที่เลือก Undo วันที่เสียชีวิต เลือก Undo สมาชิกภาพ กบข. สิ้นสุดลง สมาชิกภาพ กบข. ยังมีอยู่ วันที่เลือก Undo เลือก Undo สิ้นผล สมาชิก ภาพ กบข. ยังมีอยู่ สมาชิก ภาพ กบข. ยังมีอยู่ กฎหมาย บำเหน็จ บำนาญ แจ้ง กบข.โอนเงินในบัญชีเงินรายบุคคลเข้าบัญชี เงินสำรอง และจ่ายเงินสะสม+ดอกผลให้ผู้มีสิทธิ ออกจากราชการ ได้รับบำนาญ สูตรเดิม ได้รับบำนาญสูตร เดิมตั้งแต่วันที่ ออกจากราชการ วันที่ขอ ออก หรือ ถูกสั่งให้ ออกจาก ราชการ งดหักเงินสะสม และงด เบิกเงินชดเชย+สบทบ


ดาวน์โหลด ppt 1 ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google