งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.gpf.or.th 11. 22 การส่งเงินสะสม ส่วนเพิ่ม www.gpf.or.th 3 เงื่อนไขการส่งเงินสะสมส่วน เพิ่ม เงินสมทบ 3% เงินชดเชย 2% 4. เงินสมทบและเงินชดเชย ในส่วนรัฐบาลคงเดิม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.gpf.or.th 11. 22 การส่งเงินสะสม ส่วนเพิ่ม www.gpf.or.th 3 เงื่อนไขการส่งเงินสะสมส่วน เพิ่ม เงินสมทบ 3% เงินชดเชย 2% 4. เงินสมทบและเงินชดเชย ในส่วนรัฐบาลคงเดิม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.gpf.or.th 11

2 22 การส่งเงินสะสม ส่วนเพิ่ม

3 www.gpf.or.th 3 เงื่อนไขการส่งเงินสะสมส่วน เพิ่ม เงินสมทบ 3% เงินชดเชย 2% 4. เงินสมทบและเงินชดเชย ในส่วนรัฐบาลคงเดิม คือ 1. เป็นสมาชิก กบข. ประเภทส่งเงิน “ สะสม ” เท่านั้น 2. เพิ่มจากเงินสะสมเดิม ตั้งแต่ 1% – 12% 3. คำนวณเงินสะสมส่วนเพิ่ม แยกจากเงินสะสมปกติ (3%)

4 www.gpf.or.th 4 5. แจ้งความประสงค์ที่ ต้นสังกัด โดยใช้ แบบฟอร์ม “ แบบแจ้ง ความประสงค์ ในการส่งเงินสะสม ส่วนเพิ่ม ” เงื่อนไขการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม หักเงินสะสม ส่วนเพิ่มเดือนถัดไป เดือนยื่น ความประสงค์ 6. เริ่มหักเงินสะสมส่วนเพิ่มตั้งแต่ 7. เปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม ส่วนเพิ่มหรือยกเลิกเงิน สะสมส่วนเพิ่ม ทุกเดือน มีผลใช้ เดือนมกราคม ธันวาคม ของปีถัดไป

5 www.gpf.or.th 5 8. หน่วยงานต้นสังกัด เป็นผู้เก็บ “ แบบแจ้ง ความประสงค์ในการ ส่งเงินสะสม ส่วนเพิ่ม ” ไว้เป็น หลักฐาน เงื่อนไขการส่งเงินสะสมส่วน เพิ่ม พ้น สมาชิกภาพ ได้รับเมื่อ 10. เงินสะสม ส่วนเพิ่ม ทำหน้าที่หักเงิน สะสมส่วนเพิ่ม จากสมาชิก กบข. นำส่งเงิน 9. ส่วนราชการ ต้นสังกัด

6 www.gpf.or.th 6 แผนการลงทุน สำหรับสมาชิก กบข. (Member Investment Choice)

7 www.gpf.or.th 7 ทำไมจึงต้องมีทางเลือกการลงทุน 7 สมาชิกมีความแตกต่างกัน - ระยะเวลาการออม ( อายุ ) - ระดับความเสี่ยง - อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง - ความรู้ / ความเข้าใจ แผนการ ลงทุน ที่ต่างกัน

8 www.gpf.or.th 8 หลักการการจัดแผนการลงทุน การรักษาเงินต้น การต่อสู้เงินเฟ้อ ตราสารหนี้ ตราสารตลาดเงิน ตราสารทุน อสังหาริมทรัพย์ ประเภทสินทรัพย์ร้อยละ ตราสารหนี้ ??? ตราสารตลาดเงิน ??? ตราสารทุน ??? อสังหาริมทรัพย์ ??? เป้าหมาย สินทรัพย์

9 www.gpf.or.th 9 การลงทุนของ กบข. ปัจจุบัน กบข. มีการลงทุนแบบเดียว สำหรับสมาชิกทุกคน โดยมีกฎกระทรวงด้านการลงทุนเป็น กรอบใหญ่ กฎหมายให้ กบข. อาจจัดให้มีแผนการ ลงทุนได้ตั้งแต่ ต้นปี 2551 กบข. เป็นการออมภาคบังคับ จึงควร เปิดโอกาสให้สมาชิก เลือกการลงทุนของตนเองได้ 9

10 www.gpf.or.th 10 เงินประเดิม เงินชดเชย เงินสะสม เงินสมทบ เงินออมเพิ่ม เงินส่วนที่เลือกได้ / ไม่ได้ แผนลงทุนหลัก แผนหุ้นมาก แผนหุ้นน้อย / ศูนย์ แผนลงทุนหลัก เลือกไม่ได้ - อยู่แผนลงทุนหลัก เลือกได้ - ถ้าไม่เลือกจะอยู่ในแผนลงทุนหลัก

11 www.gpf.or.th 11


ดาวน์โหลด ppt Www.gpf.or.th 11. 22 การส่งเงินสะสม ส่วนเพิ่ม www.gpf.or.th 3 เงื่อนไขการส่งเงินสะสมส่วน เพิ่ม เงินสมทบ 3% เงินชดเชย 2% 4. เงินสมทบและเงินชดเชย ในส่วนรัฐบาลคงเดิม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google