งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.gpf.or.th 1. โครงการปัจฉิมนิเทศ สมาชิก กบข. และอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน กบข. ประจำปี 2553 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.gpf.or.th 1. โครงการปัจฉิมนิเทศ สมาชิก กบข. และอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน กบข. ประจำปี 2553 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.gpf.or.th 1

2 โครงการปัจฉิมนิเทศ สมาชิก กบข. และอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน กบข. ประจำปี 2553 2

3 www.gpf.or.th 1. เพื่อเป็นหลักประกันการ จ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ และให้ประโยชน์ตอบแทน การรับราชการ เมื่อออกจากราชการ 2. เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ ของสมาชิก 3. เพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิ ประโยชน์อื่น ให้แก่สมาชิก วัตถุประสงค์การจัดตั้ง กบข. 3

4 www.gpf.or.th สมาชิก กบข. 1 ส่งเงินสะสม 3 % ของ เงินเดือน หรือเงินสะสม ส่วนเพิ่มเป็นประจำทุก เดือน หน่วยงานต้นสังกัด 5 ตรวจสอบสิทธิและ เอกสารต่างๆ กบข. 6 ตรวจสอบข้อมูลและ เอกสารต่างๆ สมาชิก / ทายาท 7 รับเงินตามสิทธิ ด้วย วิธีการที่ระบุไว้ หน่วยงานต้นสังกัด 2 เบิกเงินสมทบ ชดเชย และ นำส่งเงิน พร้อมข้อมูลมาที่ กบข. กบข. 3 ตรวจสอบข้อมูลเงิน รับจากหน่วยงาน แจ้งผลผ่านใบ แจ้งยอด กระบวนการของเงินสมาชิก สมาชิก / ทายาท ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวบัญชีสมาชิกทาง GPF Web Service ยื่นแบบขอรับเงิน และ เอกสารต่างๆ 4 เมื่อสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ นำเงินไปลงทุนตาม กรอบ นโยบาย และ จัดสรรผลประโยชน์ ให้กับสมาชิก 4

5 www.gpf.or.th ผลตอบแทนจากการลงทุน ( ณ 31 ธ. ค. 2552)

6 www.gpf.or.th 6 ผลตอบแทน กบข. เทียบกับดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราเงินเฟ้อในรอบ 13 ปี ปีผลตอบแทน กบข. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประจำ 12 เดือน อัตราเงิน เฟ้อ 254010.968.545.60 254116.519.818.10 25429.415.090.31 25436.413.821.55 25447.223.131.65 25458.212.560.60 254611.841.501.82 25472.021.002.73 25486.831.294.56 25493.443.684.64 25509.222.782.23 2551-5.172.525.47 25528.910.93-0.85 เฉลี่ยรวม 13 ปี 7.18 3.582.95

7 www.gpf.or.th สมาชิก กบข. 1 ส่งเงินสะสม 3 % ของ เงินเดือน หรือเงินสะสม ส่วนเพิ่มเป็นประจำทุก เดือน หน่วยงานต้นสังกัด 5 ตรวจสอบสิทธิและ เอกสารต่างๆ กบข. 6 ตรวจสอบข้อมูลและ เอกสารต่างๆ สมาชิก / ทายาท 7 รับเงินตามสิทธิ ด้วย วิธีการที่ระบุไว้ หน่วยงานต้นสังกัด 2 เบิกเงินสมทบ ชดเชย และ นำส่งเงิน พร้อมข้อมูลมาที่ กบข. กบข. 3 ตรวจสอบข้อมูลเงิน รับจากหน่วยงาน แจ้งผลผ่านใบ แจ้งยอด กระบวนการของเงินสมาชิก สมาชิก / ทายาท ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวบัญชีสมาชิกทาง GPF Web Service ยื่นแบบขอรับเงิน และ เอกสารต่างๆ 4 เมื่อสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ นำเงินไปลงทุนตาม กรอบ นโยบาย และ จัดสรรผลประโยชน์ ให้กับสมาชิก 7

8 www.gpf.or.th 8 ความหมายของเงิน ประเภทต่าง ๆ เงินบำเหน็จ เงินบำนาญ เงินประเดิม เงินชดเชย เงินสะสม เงินสมทบ 8

9 www.gpf.or.th ความหมายของเงินประเภท ต่าง ๆ เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ เงินบำเหน็จ คือ เงินที่รัฐจ่ายให้กับ สมาชิกเพียงครั้งเดียวเมื่อ พ้นสมาชิกภาพ 9

10 www.gpf.or.th เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย x เวลาราชการ 5050 ความหมายของเงินประเภท ต่าง ๆ แต่ไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย เงินบำนาญ คือ เงินที่รัฐจ่ายให้แก่สมาชิก เป็นรายเดือน เมื่อพ้นสมาชิกภาพตามสูตรที่ กำหนด 10

11 www.gpf.or.th ความหมายของเงินประเภท ต่าง ๆ เงินสะสม คือ เงินที่สมาชิกส่งสะสมเข้า กองทุนทุกครั้ง ที่มีการจ่ายเงินเดือน เงินสมทบ คือ เงินที่รัฐจ่ายสมทบให้ สมาชิกที่ส่งเงินสะสม เข้ากองทุน 11

12 www.gpf.or.th เพื่อชดเชยบำนาญที่ลดลง จากการเปลี่ยนแปลงสูตรเงินบำนาญ สำหรับสมาชิก กบข. ความหมายของเงินประเภท ต่าง ๆ เงินประเดิม คือ เงินที่รัฐนำส่งเข้าบัญชีสมาชิก กบข. ซึ่งเป็นข้าราชการ อยู่ก่อน วันที่ 27 มีนาคม 2540 เงินชดเชย คือ เงินที่รัฐนำส่งเข้ากองทุนให้แก่ สมาชิกทุกครั้งที่มีการจ่าย เงินเดือน 12

13 www.gpf.or.th 13


ดาวน์โหลด ppt Www.gpf.or.th 1. โครงการปัจฉิมนิเทศ สมาชิก กบข. และอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน กบข. ประจำปี 2553 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google