งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อควรปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กบข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อควรปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กบข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ข้อควรปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กบข.
2

3 สมาชิกกลับเข้ารับราชการใหม่
มาตรา 38 มาตรา 38/1 สมาชิกทุกคนที่กลับเข้ารับราชการใหม่ สามารถคืนเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ได้ วรรค 1 ผู้ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ ให้นับเวลา ต่อเนื่องได้ ยกเว้นไล่ออก / ปลดออก ไม่มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ ต่อเนื่อง ระบุประวัติ ช่วงก่อนออก ในสมุดประวัติ / ก.พ.7 ไม่มีสิทธิ อาจมีสิทธิได้รับเงินประเดิม (ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6) ต่อเนื่อง วรรค 2 เงื่อนไข คืนบำเหน็จแก่กระทรวงการคลัง อาจมีสิทธิได้รับเงินประเดิมและ เงินชดเชย (รอกฎกระทรวง) บำเหน็จ ตั้งแต่ 27/3/40 – 13/2/51 วรรค 3 เงื่อนไข งดจ่ายบำนาญ ต่อเนื่อง บำนาญ ตั้งแต่ 14/2/51 เป็นต้นไป งดจ่ายบำนาญ วรรค 4 อาจมีสิทธิได้ประเดิม+ชดเชย ตามหลักเกณฑ์ใน กฎกระทรวง คืนเงินประเดิม + เงินชดเชย

4 ขั้นตอนการดำเนินการกรณีออกจากราชการและกลับเข้ารับราชการใหม่
สมาชิกกลับเข้ารับราชการใหม่ การแจ้งข้อมูลกลับเข้ารับราชการใหม่โดย สมาชิกที่เข้ารับราชการก่อน 27 มี.ค. 40 ได้ออกและกลับ ตั้งแต่ 27 มี.ค ก.พ. 51 แบบแจ้งข้อมูลการกลับ เข้ารับราชการใหม่ (ตัวอย่างหน้า 41) สมาชิกที่ได้ออกและกลับ ตั้งแต่ 14 ก.พ. 51 เป็นต้นไป แบบ กบข. จก 001/2551 (ตัวอย่างหน้า 43) ส่วนราชการตรวจสอบและลงนามพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งมาที่ส่วนงานจ่ายเงินคืนสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ ตู้ ปณ. 12 ปณ.สาทร กรุงเทพฯ 10341 กบข. ตรวจสอบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

5 ตัวอย่างการกรอกแบบ กบข. จก 001/2551 (ด้านหน้า)
วันที่กรอกเอกสาร ระบุที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ของสมาชิก 1 ก.ย.2552 ฤทัย ใจงาม ระบุชื่อสกุลสมาชิกและ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 88 ถ.เพชรเกษม บางหว้า กรุงเทพฯ 10160 สำนักงาน ก. ระบุวันเดือนปี ที่ออกจากราชการ หรือโอนไปส่วนท้องถิ่น ระบุชื่อสังกัดสุดท้าย ก่อนออกหรือโอน สำนักงาน ข. ระบุวันเดือนปี ที่กลับ เข้ารับราชการใหม่ ระบุสิทธิ ณ ตอนออกจากราชการ หรือโอนไปส่วนท้องถิ่น ระบุชื่อสังกัดปัจจุบัน

6 ตัวอย่างการกรอกแบบ กบข. จก 001/2551 (ด้านหน้า)
ส่วนที่ 1 ใส่เครื่องหมาย / เพียง 1 ข้อ กรณีเลือกข้อ 1 ใส่เครื่องหมาย / ในข้อย่อยที่เลือกเพียง 1 ข้อ

7 ตัวอย่างการกรอกแบบ กบข. จก 001/2551 (ด้านหน้า)
ส่วนที่ 2 ใส่เครื่องหมาย / เพียง 1 ข้อ สมาชิกลงนาม และ ระบุชื่อ-สกุลตัวบรรจง ฤทัย ใจงาม ฤทัย ใจงาม

8 ตัวอย่างการกรอกแบบ กบข. จก 001/2551 (ด้านหลัง)
วันที่กรอกเอกสาร 15 ก.ย.2552 สน ชื่อสกุลสมาชิก นายฤทัย ใจงาม ผู้มีอำนาจของส่วนราชการ ต้นสังกัดลงนาม ระบุตำแหน่ง นายมั่นคง คงบุญ ระบุที่อยู่ส่วนราชการ นายมั่นคง คงบุญ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ก. สำนักงาน ก ถ.เพชรเกษม บางหว้า กรุงเทพฯ 10160 นางละเอียด รอบคอบ ระบุชื่อสกุล เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำ

9


ดาวน์โหลด ppt ข้อควรปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กบข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google