งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.gpf.or.th 1. ข้อควรปฏิบัติ สำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน กบข. 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.gpf.or.th 1. ข้อควรปฏิบัติ สำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน กบข. 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.gpf.or.th 1

2 ข้อควรปฏิบัติ สำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน กบข. 2

3 www.gpf.or.th สมาชิกกลับเข้ารับ ราชการใหม่ ไม่มี สิทธิ ระบุประวัติ ช่วงก่อนออก ในสมุดประวัติ / ก. พ.7 บำเหน็ จ คืนบำเหน็จ แก่ กระทรวงการ คลัง มาตรา 38 วรรค 1 ผู้ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ ให้นับเวลา ต่อเนื่องได้ ยกเว้นไล่ออก / ปลดออก ไม่มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ วรรค 1 ผู้ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ ให้นับเวลา ต่อเนื่องได้ ยกเว้นไล่ออก / ปลดออก ไม่มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ วรรค 2 เงื่อนไข วรรค 2 เงื่อนไข มาตรา 38/1 สมาชิกทุกคนที่กลับเข้ารับราชการใหม่ สามารถคืนเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ได้ มาตรา 38/1 สมาชิกทุกคนที่กลับเข้ารับราชการใหม่ สามารถคืนเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ได้ ต่อเนื่อ ง บำนา ญ วรรค 3 เงื่อนไข วรรค 3 เงื่อนไข งดจ่าย บำนาญ ต่อเนื่อ ง วรรค 4 อาจมีสิทธิได้ประเดิม + ชดเชย ตามหลักเกณฑ์ใน กฎกระทรวง วรรค 4 อาจมีสิทธิได้ประเดิม + ชดเชย ตามหลักเกณฑ์ใน กฎกระทรวง งดจ่าย บำนาญ คืนเงินประเดิม + เงินชดเชย ตั้งแต่ 27/3/40 – 13/2/51 ตั้งแต่ 14/2/51 เป็น ต้นไป 3 อาจมีสิทธิได้รับเงินประเดิม ( ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6) อาจมีสิทธิได้รับเงินประเดิมและ เงินชดเชย ( รอกฎกระทรวง )

4 www.gpf.or.th ขั้นตอนการดำเนินการกรณีออกจากราชการ และกลับเข้ารับราชการใหม่ สมาชิกกลับเข้ารับราชการใหม่ ส่วนราชการตรวจสอบและลงนามพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งมาที่ส่วนงานจ่ายเงินคืนสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ ตู้ ปณ. 12 ปณ. สาทร กรุงเทพฯ 10341 กบข. ตรวจสอบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป แบบ กบข. จก 001/2551 4 ( ตัวอย่างหน้า 41) การแจ้งข้อมูลกลับเข้ารับราชการใหม่โดย สมาชิกที่เข้ารับราชการ ก่อน 27 มี. ค. 40 ได้ออกและกลับ ตั้งแต่ 27 มี. ค. 40 - 13 ก. พ. 51 สมาชิกที่ได้ออกและกลับ ตั้งแต่ 14 ก. พ. 51 เป็น ต้นไป แบบแจ้งข้อมูลการ กลับ เข้ารับราชการใหม่ ( ตัวอย่างหน้า 43)

5 www.gpf.or.th ตัวอย่างการกรอกแบบ กบข. จก 001/2551 ( ด้านหน้า ) 1 ก. ย.2552 ฤทัย ใจงาม 3 6 3 1 1 0 8 5 5 0 7 8 9 88 ถ. เพชรเกษม บางหว้า กรุงเทพฯ 10160 0 2666 1234 3 1 0 8 2 5 5 2 สำนักงาน ก. 0 1 0 9 2 5 5 2 สำนักงาน ข. วันที่กรอกเอกสาร ระบุชื่อสกุลสมาชิกและ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ระบุที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ของสมาชิก ระบุวันเดือนปี ที่ออกจากราชการ หรือโอนไปส่วนท้องถิ่น ระบุวันเดือนปี ที่กลับ เข้ารับราชการใหม่ ระบุชื่อสังกัดสุดท้าย ก่อนออกหรือโอน ระบุชื่อสังกัดปัจจุบัน ระบุสิทธิ ณ ตอนออกจากราชการ หรือโอนไปส่วนท้องถิ่น 5

6 www.gpf.or.th ตัวอย่างการกรอกแบบ กบข. จก 001/2551 ( ด้านหน้า ) กรณีเลือกข้อ 1 ใส่เครื่องหมาย / ในข้อย่อยที่เลือกเพียง 1 ข้อ 6 ส่วนที่ 1 ใส่เครื่องหมาย / เพียง 1 ข้อ

7 www.gpf.or.th ตัวอย่างการกรอกแบบ กบข. จก 001/2551 ( ด้านหน้า ) ส่วนที่ 2 ใส่เครื่องหมาย / เพียง 1 ข้อ ฤทัย ใจงาม สมาชิกลงนาม และ ระบุชื่อ - สกุลตัวบรรจง 7

8 www.gpf.or.th ตัวอย่างการกรอกแบบ กบข. จก 001/2551 ( ด้านหลัง ) 15 ก. ย.2552 นายฤทัย ใจงาม สำนักงาน ก. 68 ถ. เพชรเกษม บางหว้า กรุงเทพฯ 10160 สน 01 2552 นายมั่นคง คงบุญ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ก. นางละเอียด รอบคอบ 02 632 5695 วันที่กรอกเอกสาร ชื่อสกุลสมาชิก ผู้มีอำนาจของส่วนราชการ ต้นสังกัดลงนาม ระบุตำแหน่ง ระบุที่อยู่ส่วนราชการ ระบุชื่อสกุล เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำ 8

9 www.gpf.or.th 9


ดาวน์โหลด ppt Www.gpf.or.th 1. ข้อควรปฏิบัติ สำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน กบข. 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google