งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.gpf.or.th 1. ข้อควรปฏิบัติ สำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน กบข. 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.gpf.or.th 1. ข้อควรปฏิบัติ สำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน กบข. 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 ข้อควรปฏิบัติ สำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน กบข. 2

3 สมาชิกกลับเข้ารับ ราชการใหม่ ไม่มี สิทธิ ระบุประวัติ ช่วงก่อนออก ในสมุดประวัติ / ก. พ.7 บำเหน็ จ คืนบำเหน็จ แก่ กระทรวงการ คลัง มาตรา 38 วรรค 1 ผู้ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ ให้นับเวลา ต่อเนื่องได้ ยกเว้นไล่ออก / ปลดออก ไม่มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ วรรค 1 ผู้ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ ให้นับเวลา ต่อเนื่องได้ ยกเว้นไล่ออก / ปลดออก ไม่มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ วรรค 2 เงื่อนไข วรรค 2 เงื่อนไข มาตรา 38/1 สมาชิกทุกคนที่กลับเข้ารับราชการใหม่ สามารถคืนเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ได้ มาตรา 38/1 สมาชิกทุกคนที่กลับเข้ารับราชการใหม่ สามารถคืนเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ได้ ต่อเนื่อ ง บำนา ญ วรรค 3 เงื่อนไข วรรค 3 เงื่อนไข งดจ่าย บำนาญ ต่อเนื่อ ง วรรค 4 อาจมีสิทธิได้ประเดิม + ชดเชย ตามหลักเกณฑ์ใน กฎกระทรวง วรรค 4 อาจมีสิทธิได้ประเดิม + ชดเชย ตามหลักเกณฑ์ใน กฎกระทรวง งดจ่าย บำนาญ คืนเงินประเดิม + เงินชดเชย ตั้งแต่ 27/3/40 – 13/2/51 ตั้งแต่ 14/2/51 เป็น ต้นไป 3 อาจมีสิทธิได้รับเงินประเดิม ( ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6) อาจมีสิทธิได้รับเงินประเดิมและ เงินชดเชย ( รอกฎกระทรวง )

4 ขั้นตอนการดำเนินการกรณีออกจากราชการ และกลับเข้ารับราชการใหม่ สมาชิกกลับเข้ารับราชการใหม่ ส่วนราชการตรวจสอบและลงนามพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งมาที่ส่วนงานจ่ายเงินคืนสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ ตู้ ปณ. 12 ปณ. สาทร กรุงเทพฯ กบข. ตรวจสอบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป แบบ กบข. จก 001/ ( ตัวอย่างหน้า 41) การแจ้งข้อมูลกลับเข้ารับราชการใหม่โดย สมาชิกที่เข้ารับราชการ ก่อน 27 มี. ค. 40 ได้ออกและกลับ ตั้งแต่ 27 มี. ค ก. พ. 51 สมาชิกที่ได้ออกและกลับ ตั้งแต่ 14 ก. พ. 51 เป็น ต้นไป แบบแจ้งข้อมูลการ กลับ เข้ารับราชการใหม่ ( ตัวอย่างหน้า 43)

5 ตัวอย่างการกรอกแบบ กบข. จก 001/2551 ( ด้านหน้า ) 1 ก. ย.2552 ฤทัย ใจงาม ถ. เพชรเกษม บางหว้า กรุงเทพฯ สำนักงาน ก สำนักงาน ข. วันที่กรอกเอกสาร ระบุชื่อสกุลสมาชิกและ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ระบุที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ของสมาชิก ระบุวันเดือนปี ที่ออกจากราชการ หรือโอนไปส่วนท้องถิ่น ระบุวันเดือนปี ที่กลับ เข้ารับราชการใหม่ ระบุชื่อสังกัดสุดท้าย ก่อนออกหรือโอน ระบุชื่อสังกัดปัจจุบัน ระบุสิทธิ ณ ตอนออกจากราชการ หรือโอนไปส่วนท้องถิ่น 5

6 ตัวอย่างการกรอกแบบ กบข. จก 001/2551 ( ด้านหน้า ) กรณีเลือกข้อ 1 ใส่เครื่องหมาย / ในข้อย่อยที่เลือกเพียง 1 ข้อ 6 ส่วนที่ 1 ใส่เครื่องหมาย / เพียง 1 ข้อ

7 ตัวอย่างการกรอกแบบ กบข. จก 001/2551 ( ด้านหน้า ) ส่วนที่ 2 ใส่เครื่องหมาย / เพียง 1 ข้อ ฤทัย ใจงาม สมาชิกลงนาม และ ระบุชื่อ - สกุลตัวบรรจง 7

8 ตัวอย่างการกรอกแบบ กบข. จก 001/2551 ( ด้านหลัง ) 15 ก. ย.2552 นายฤทัย ใจงาม สำนักงาน ก. 68 ถ. เพชรเกษม บางหว้า กรุงเทพฯ สน นายมั่นคง คงบุญ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ก. นางละเอียด รอบคอบ วันที่กรอกเอกสาร ชื่อสกุลสมาชิก ผู้มีอำนาจของส่วนราชการ ต้นสังกัดลงนาม ระบุตำแหน่ง ระบุที่อยู่ส่วนราชการ ระบุชื่อสกุล เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำ 8

9 9


ดาวน์โหลด ppt Www.gpf.or.th 1. ข้อควรปฏิบัติ สำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน กบข. 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google