งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนงาน การสอบสวนคดีนอกราชอาณาจักร  ปอ. มาตรา 4-11 สารบัญญัติ  พ. ร. บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนงาน การสอบสวนคดีนอกราชอาณาจักร  ปอ. มาตรา 4-11 สารบัญญัติ  พ. ร. บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด พ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนงาน การสอบสวนคดีนอกราชอาณาจักร  ปอ. มาตรา 4-11 สารบัญญัติ  พ. ร. บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด พ. ศ.2534 มาตรา 5 โดย วันชัย สร้อยทอง

2  พ. ร. บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ. ศ.2542 มาตรา 6  พ. ร. บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ. ศ.2550 มาตรา 17  พ. ร. บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ. ศ.2551 มาตรา 10, 11 สารบัญญัติ

3  พ. ร. บ. ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ. ศ.2551  พ. ร. บ. แก้ไขเพิ่มเติม ปวอ.( ฉบับที่ 29) พ. ศ.2551 มาตรา 20 วิธีสบัญญัติ  พ. ร. บ. ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องอาญา พ. ศ.2535

4 พระราชบัญญัติมาตรการในการ ปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพ ติด พ. ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๕ ผู้ใดกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพ ติด แม้จะกระทำนอกราชอาณาจักร ผู้นั้นจะต้องรับ โทษในราชอาณาจักร ถ้าปรากฏว่า ( ๑ ) ผู้กระทำความผิดหรือผู้ร่วมกระทำ ความผิดคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ใน ประเทศไทย ( ๒ ) ผู้กระทำความผิดเป็นคนต่างด้าว และได้ กระทำโดยประสงค์ให้ความผิดเกิดขึ้นใน ราชอาณาจักร หรือรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย หรือ ( ๓ ) ผู้กระทำความผิดเป็นคนต่างด้าว และการ กระทำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐที่การ กระทำเกิดขึ้นในเขตอำนาจของรัฐนั้น หากผู้นั้นได้ ปรากฏตัวอยู่ในราชอาณาจักรและมิได้มีการส่งตัว ผู้นั้นออกไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้าม แดน ทั้งนี้ ให้นำมาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมาย อาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม

5 พระราบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน พ. ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖ ผู้ใดกระทำความผิดฐานฟอกเงิน แม้จะ กระทำนอกราชอาณาจักร ผู้นั้นจะต้องรับโทษใน ราชอาณาจักรตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าปรากฏว่า ( ๑ ) ผู้กระทำความผิดหรือผู้ร่วมกระทำความผิด คนใดคนหนึ่งเป็นคนไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ( ๒ ) ผู้กระทำความผิดเป็นคนต่างด้าว และได้ กระทำโดยประสงค์ให้ความผิดเกิดขึ้นใน ราชอาณาจักร หรือรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย หรือ ( ๓ ) ผู้กระทำความผิดเป็นคนต่างด้าว และการ กระทำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐที่การ กระทำเกิดขึ้นในเขตอำนาจของรัฐนั้น หากผู้นั้นได้ ปรากฏตัวอยู่ในราชอาณาจักรและมิได้มีการส่งตัวผู้ นั้นออกไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ทั้งนี้ ให้นำมาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมาย อาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม

6 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ. ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗ ผู้ใดกระทำความผิดตาม พระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักรและ ( ๑ ) ผู้กระทำความผิดนั้นเป็นคนไทย และ รัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดได้เกิดขึ้นหรือ ผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ หรือ ( ๒ ) ผู้กระทำความผิดนั้นเป็นคนต่างด้าว และ รัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหายและ ผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ จะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร

7 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ พ. ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๑ ผู้ใดกระทำความผิดตามมาตรา ๖ นอก ราชอาณาจักร ผู้นั้นจะต้องรับโทษในราชอาณาจักร ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ โดยให้นำมาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม ( มาตรา ๖ ผู้ใดเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ ( ๑ ) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำหน่าย พามาจากหรือ ส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขังจัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ ซึ่งบุคคลใด โดยข่มขู่ ใช้กำลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อำนาจโดยมิชอบ หรือโดยให้เงินหรือ ผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้น เพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระทำ ความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล หรือ ( ๒ ) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำหน่าย พามาจากหรือ ส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขังจัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ ซึ่งเด็ก ผู้นั้นกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ )


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนงาน การสอบสวนคดีนอกราชอาณาจักร  ปอ. มาตรา 4-11 สารบัญญัติ  พ. ร. บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google