งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO พระราชบัญญัติว่าด้วย การกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ความหมายและผลกระทบต่อผู้ให้บริการ พันโท นราวิทย์ เปาอินทร์ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO พระราชบัญญัติว่าด้วย การกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ความหมายและผลกระทบต่อผู้ให้บริการ พันโท นราวิทย์ เปาอินทร์ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO พระราชบัญญัติว่าด้วย การกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ความหมายและผลกระทบต่อผู้ให้บริการ พันโท นราวิทย์ เปาอินทร์ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 8 พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพรบ.การกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม Department of Special Investigation (DSI)

2 Company Logo www.themegallery.com เนื้อหา เจตนารมณ์ของกฎหมาย ๑ โครงสร้าง พ.ร.บ.ฯ ๒ รูปแบบการกระทำความผิด ๓ หน้าที่และการกำหนดบทลงโทษผู้ให้บริการ ๔

3 Company Logo www.themegallery.com เพื่อกำหนด.....  ฐานความผิดและบทลงโทษ  อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่  หน้าที่ของผู้ให้บริการ เจตนารมณ์ของกฎหมาย ๑

4 Company Logo www.themegallery.com ระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์ ผู้ให้บริการผู้ใช้บริการพนักงานเจ้าหน้าที่รัฐมนตรี หมวด ๑ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กระทำต่อคอมพิวเตอร์ ใช้คอมพิวเตอร์กระทำ ความผิด ม.๕: การเข้าถึงระบบคอมฯ ม.๖: การล่วงรู้มาตรการการป้องกัน การเข้าถึง ม.๗: การเข้าถึงข้อมูลคอมฯ ม.๘: การดักรับข้อมูลคอมฯ ม.๙: การรบกวนข้อมูลคอมฯ ม.๑๐: การรบกวนระบบคอมฯ ม.๑๓: การจำหน่าย/ เผยแพร่ ชุดคำสั่งเพื่อใช้กระทำความผิด ม.๑๑: Spam mail ม.๑๔: การปลอมแปลง ข้อมูลคอมพิวเตอร์/ เผยแพร่เนื้อหาอันไม่ เหมาะสม ม.๑๕: ความรับผิดของผู้ ให้บริการ ม.๑๖: การเผยแพร่ภาพ จากการตัดต่อ/ดัดแปลง หมวด ๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ อำนาจหน้าที่ (ม.๑๘): (๑) มีหนังสือ/ เรียกเพื่อให้ถ้อยคำ/เอกสาร (๒) เรียก ข้อมูลจราจร (๓) สั่งให้ส่งมอบข้อมูลที่อยู่ ในครอบครอง (๔) ทำสำเนาข้อมูล (๕) สั่งให้ส่งมอบข้อมูล/อุปกรณ์ (๖) ตรวจสอบ/เข้าถึง (๗) ถอดรหัสลับ (๘) ยึด/อายัดระบบ ข้อจำกัด/การตรวจสอบการใช้อำนาจ (ม.๑๙): ยื่นคำร้องต่อศาลในการใช้อำนาจ ตาม ม.๑๘ (๔)-(๘), ส่งสำเนาบันทึก รายละเอียดให้แก่ศาลภายใน ๔๘ ชม., ยึด/อายัดห้ามเกิน ๓๐ วัน ขอขยายได้อีก ๖๐ วัน (ม.๑๘(๘)) การ block เว็บไซต์ พนักงานเจ้าหน้าที่โดย ความเห็นชอบของรมว.ทก.ยื่นคำร้องต่อศาล (ม.๒๐) ความรับผิดของพนักงานเจ้าหน้าที่: (ม. ๒๒ ถึง มาตรา ๒๔) พยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ อ้าง และรับฟังมิได้ (ม.๒๕) คำนิยาม ม.๓ ม.๑๒ บทหนัก กระทำความผิดนอกราชอาณาจักร ต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร์ (ม.๑๗) การรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ (ม. ๒๕) ผู้ให้บริการ ม.๒๖: เก็บข้อมูลจราจร ๙๐ วันไม่เกิน ๑ ปี ม.๒๗: ไม่ปฏิบัติตาม คำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือคำสั่งศาล ระวาง โทษปรับ มีผลบังคับใช้ภายหลังประกาศใช้ ๓๐ วัน (ม.๒) พนักงานเจ้าหน้าที่ โครงสร้าง พ. ร. บ. ฯ ๒ การแต่งตั้ง/กำหนดคุณสมบัติพนักงาน เจ้าหน้าที่/การประสานงาน (ม.๒๘-๒๙)

5 Company Logo www.themegallery.com หมวด ๑ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฐานความผิดและบทลงโทษสำหรับการกระทำโดยมิชอบ มาตรา ๕ การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ มาตรา ๖ การล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึง มาตรา ๗ การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ มาตรา ๘ การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ มาตรา ๙ การแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ มาตรา ๑๐ การรบกวน ขัดขวาง ระบบคอมพิวเตอร์ มาตรา ๑๑สแปมเมล์ (Spam Mail) มาตรา ๑๒ การกระทำความผิดต่อ ประชาชนโดยทั่วไป / ความมั่นคง มาตรา ๑๓ การจำหน่าย/เผยแพร่ชุดคำสั่งเพื่อใช้กระทำความผิด มาตรา ๑๔นำเข้า ปลอม/ เท็จ /ภัยมั่นคง /ลามก/ ส่งต่อ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ มาตรา ๑๕ความรับผิดของผู้ให้บริการ มาตรา ๑๖การเผยแพร่ภาพ ตัดต่อ/ดัดแปลง รวม ๑๒ มาตรา

6 Company Logo www.themegallery.com หมวดที่ ๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ กำหนดอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่และหน้าที่ของผู้ให้บริการ มาตรา ๑๘อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ มาตรา ๑๙ ข้อจำกัด/การตรวจสอบการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ มาตรา ๒๐ การใช้อำนาจในการ block เว็บไซต์ที่มีเนื้อหากระทบต่อ ความมั่นคงหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย มาตรา ๒๑การเผยแพร่/จำหน่ายชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์ มาตรา ๒๒ห้ามมิให้พนักงานเผยแพร่ข้อมูลที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๓พนักงานเจ้าหน้าที่ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นล่วงรู้ข้อมูล มาตรา ๒๔ความรับผิดของผู้ล่วงรู้ข้อมูลที่พนักงาน เจ้าหน้าที่ได้มา ตามมาตรา ๑๘ ตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๕ห้ามมิให้รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ มาตรา ๒๖ ถึง ๒๗ หน้าที่ผู้ให้บริการในการเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ และความรับผิด หากไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิด หากไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ มาตรา ๒๘การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ มาตรา ๒๙การรับคำร้องทุกข์กล่าวโทษ จับ ควบคุม ค้น & การกำหนด ระเบียบ/แนวทางและวิธีปฏิบัติ ระเบียบ/แนวทางและวิธีปฏิบัติ มาตรา ๓๐การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น ๑๓ มาตรา

7 Company Logo www.themegallery.comรูปแบบการกระทำความผิด ๓ ฐานความผิดตัวอย่างรูปแบบการกระทำความผิด ตัวอย่างผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย & ความเสียหาย (Information Security) มาตรา ๕ เข้าถึงระบบ คอมพิวเตอร์ มาตรา ๖ เปิดเผยมาตรการ ป้องกันระบบ มาตรา ๗ เข้าถึง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ มาตรา ๘ ดักรับ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ สปายแวร์ (Spyware) สนิฟเฟอร์ (Sniffer) - การสอดแนมข้อมูลส่วนตัว - การแอบดักฟัง packet รูปแบบการกระทำความผิด (๑)

8 Company Logo www.themegallery.comรูปแบบการกระทำความผิด ๓ รูปแบบการกระทำความผิด (๒) ฐานความผิดตัวอย่างรูปแบบการกระทำความผิด ตัวอย่างผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย & ความเสียหาย (Information Security) มาตรา ๙ แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ มาตรา ๑๐ รบกวน/ขัดขวาง ระบบคอมพิวเตอร์ การใช้ชุดคำสั่งในทางมิ ชอบ (Malicious Code) เช่น Viruses, Worms, Trojan Horses - การตั้งเวลาให้โปรแกรม ทำลายข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ ระบบคอมพิวเตอร์ - การทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ ทำงานผิดปกติไปจากเดิม หรือ หยุดทำงาน (Denial of Service)

9 Company Logo www.themegallery.comรูปแบบการกระทำความผิด ๓ รูปแบบการกระทำความผิด (๓) ฐานความผิดตัวอย่างรูปแบบการกระทำความผิด ตัวอย่างผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย & ความเสียหาย (Information Security) มาตรา ๑๑ สแปมเมล์ การทำสแปม (Spamming) ปกปิด/ปลอมแปลง แหล่งที่มา -รบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ตามปกติ อาจถึงขั้นทำให้เป็น Zombie

10 Company Logo www.themegallery.comรูปแบบการกระทำความผิด ๓ รูปแบบการกระทำความผิด (๔) ฐานความผิดตัวอย่างรูปแบบการกระทำความผิด ตัวอย่างผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย & ความเสียหาย (Information Security) มาตรา ๑๒ เหตุฉกรรจ์ อันเกิด จากการกระทำข้างต้น (๑) แก่ประชาชน (๒) ความมั่นคง BOT หรือ BOTNET - ผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย ของประเทศ หรือทางเศรษฐกิจ -ความปลอดภัยสาธารณะ -การบริการสาธารณะ -อาจเกิดสงครามข้อมูลข่าวสาร (Information Warfare)

11 Company Logo www.themegallery.comรูปแบบการกระทำความผิด ๓ รูปแบบการกระทำความผิด (๕) ฐานความผิดตัวอย่างรูปแบบการกระทำความผิดตัวอย่างผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย (Information Security) & ความเสียหาย & ความเสียหาย มาตรา ๑๓ การจำหน่ายหรือ เผยแพร่ชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์ Hacking Tools Spam Tools - การสอดแนมข้อมูลส่วนตัว - การแอบดักฟัง packet

12 Company Logo www.themegallery.comรูปแบบการกระทำความผิด ๓ รูปแบบการกระทำความผิด (๖) ฐานความผิดตัวอย่างรูปแบบการกระทำความผิดตัวอย่างผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย (Information Security) & ความเสียหาย & ความเสียหาย มาตรา ๑๔ การนำเข้าสู่ระบบ คอมพิวเตอร์ ซึ่ง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม/ เท็จ /ภัยต่อความมั่นคง/ ลามก /หรือ การส่งต่อข้อมูล (forward) นั้น การใช้ชุดคำสั่งในทางมิชอบ (Malicious Code) เช่น Viruses, Worms, Trojan Horses, Phishing /ยุยง/หลอกลวง/ภาพลามก - การตั้งเวลาให้โปรแกรม ทำลายข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ ระบบคอมพิวเตอร์ - การทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ ทำงานผิดปกติไปจากเดิม หรือ หยุดทำงาน (Denial of Service)

13 Company Logo www.themegallery.comรูปแบบการกระทำความผิด ๓ รูปแบบการกระทำความผิด (๗) ฐานความผิดตัวอย่างรูปแบบการกระทำความผิดตัวอย่างผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย (Information Security) & ความเสียหาย & ความเสียหาย มาตรา ๑๕ ความรับผิดฐาน สนับสนุนการกระทำความผิด ของผู้ให้บริการ จงใจสนับสนุน / ยินยอม การโพสต์หรือนำเข้า ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามมาตรา ๑๔ ความเสียหายกับบุคคลอื่น

14 Company Logo www.themegallery.comรูปแบบการกระทำความผิด ๓ รูปแบบการกระทำความผิด (๘) ฐานความผิดตัวอย่างรูปแบบการกระทำความผิดตัวอย่างผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย (Information Security) & ความเสียหาย & ความเสียหาย มาตรา ๑๖ การตัดต่อภาพ เป็น เหตุให้ถูก ดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรืออับอาย การตัดต่อภาพ ผู้ถูกกระทำถูกดูหมิ่น ถูกเกลียด ชัง หรืออับอาย

15 Company Logo www.themegallery.com หน้าที่และการกำหนดบทลงโทษผู้ให้บริการ ๔ “ผู้ให้บริการ” หมายความว่า “ผู้ให้บริการ” หมายความว่า (๑) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถ ติดต่อถึงกันโดยประการอื่น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือในนามหรือเพื่อ ประโยชน์ของบุคคลอื่น (๒) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น

16 Company Logo www.themegallery.com หน้าที่และการกำหนดบทลงโทษผู้ให้บริการ ๔ มาตรา ๒๖ ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่ น้อยกว่า เก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจำเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่ง ให้ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินหนึ่งปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้ ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็นเพื่อให้ สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการนับตั้งแต่เริ่มใช้บริการและต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อย กว่าเก้าสิบวันนับตั้งแต่การใช้บริการสิ้นสุดลง ผู้ให้บริการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสน บาท หน้าที่ของผู้ให้บริการและบทกำหนดโทษ

17 Company Logo www.themegallery.com หน้าที่และการกำหนดบทลงโทษผู้ให้บริการ ๔ หน้าที่ของผู้ให้บริการและบทกำหนดโทษ มาตรา ๒๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลหรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๐ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลตามมาตรา ๒๑ ต้องระวาง โทษปรับ ไม่เกินสองแสนบาท และปรับเป็นรายวันอีกไม่เกิน วันละห้าพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง หากฝ่าฝืนคำสั่งศาล หรือพนักงานเจ้าหน้าที่

18 Company Logo www.themegallery.com หน้าที่และการกำหนดบทลงโทษผู้ให้บริการ ๔ มาตรา ๑๘ อำนาจทั่วไปของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ ได้รับการแต่งตั้ง แบ่งเป็น ๑. อำนาจที่ดำเนินการได้โดยไม่ต้องใช้อำนาจศาล - มีหนังสือสอบถาม เพื่อให้ส่งคำชี้แจง ให้ข้อมูล - เรียกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ - สั่งให้ส่งมอบข้อมูลตาม ม.๒๖ - สั่งให้ส่งมอบข้อมูลตาม ม.๒๖ ๒. อำนาจที่ต้องขออนุญาตศาล -ทำสำเนาข้อมูล - เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์/ข้อมูลคอมพิวเตอร์ - ถอดรหัสลับ - ยึดอายัดระบบคอมพิวเตอร์ หน้าที่ของผู้ให้บริการและบทกำหนดโทษ

19 Company Logo www.themegallery.com หน้าที่และการกำหนดบทลงโทษผู้ให้บริการ ๔ หน้าที่ของผู้ให้บริการและบทกำหนดโทษ มาตรา ๒๐ ในกรณีที่การกระทำความผิดเป็นการทำให้แพร่หลาย ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ ๑. อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามที่ กำหนดไว้ในภาคสอง ลักษณะ ๑ หรือลักษณะ ๑/๑ แห่งประมวลกฎหมาย อาญา ๒. ที่มีลักษณะขัดต่อ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ ประชาชน พนักงานเจ้าหน้าที่โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่นคำ ร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอำนาจขอให้มีคำสั่งระงับ การ ทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นได้ ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้ระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูล คอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการระงับการทำให้ แพร่หลายนั้นเอง หรือสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการทำให้แพร่หลายซึ่ง ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นก็ได้

20 Company Logo www.themegallery.com หน้าที่และการกำหนดบทลงโทษผู้ให้บริการ ๔ หน้าที่ของผู้ให้บริการและบทกำหนดโทษ มาตรา ๒๑ ในกรณีที่พบว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดมีชุดคำสั่งไม่พึง ประสงค์รวมอยู่ด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่อาจยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อขอให้ ๑. มีคำสั่งห้ามจำหน่ายหรือเผยแพร่ ๑. มีคำสั่งห้ามจำหน่ายหรือเผยแพร่ ๒. สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นระงับการใช้ ทำลาย หรือแก้ไขข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นได้ ๓. จะกำหนดเงื่อนไขในการใช้ มีไว้ในครอบครอง หรือเผยแพร่ชุดคำสั่งไม่ พึงประสงค์ดังกล่าวก็ได้ โดยชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์ หมายถึง ชุดคำสั่งที่มีผลทำให้ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดคำสั่งอื่นเกิดความเสียหาย ถูก ทำลาย ถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ขัดข้อง หรือปฏิบัติงานไม่ตรงตามคำสั่ง ที่กำหนดไว้ หรือโดยประการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่เป็นชุดคำสั่งที่มุ่งหมายในการป้องกันหรือแก้ไขชุดคำสั่งดังกล่าว ข้างต้น ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

21 Company Logo www.themegallery.com หน้าที่และการกำหนดบทลงโทษผู้ให้บริการ ๔ หน้าที่ของผู้ให้บริการและบทกำหนดโทษ ความรับผิดของผู้ล่วงรู้ข้อมูล มาตรา ๒๔ ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจร ทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่พนักงาน เจ้าหน้าที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ และเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อผู้หนึ่ง ผู้ใด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่น บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

22 LOGO www.dsi.go.th


ดาวน์โหลด ppt LOGO พระราชบัญญัติว่าด้วย การกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ความหมายและผลกระทบต่อผู้ให้บริการ พันโท นราวิทย์ เปาอินทร์ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google