งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้ามนุษย์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้ามนุษย์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การค้ามนุษย์

2 การค้ามนุษย์ หมายถึง การจัด การขนส่ง การจัดให้อยู่ในพื้นที่พักพิงหรือรับมนุษย์ไว้ด้วยวิธีการข่มขู่ คุกคามหรือใช้กำลัง หรือด้วยการบังคับในรูปแบบอื่นใด ด้วยการลักพาตัว ด้วยการล่อลวง ด้วยการหลอกลวง ด้วยการใช้อำนาจที่เหนือกว่าหรือจากความอ่อนแอของผู้ถูกกระทำ หรือมีการให้หรือรับค่าตอบแทนเป็นเงินหรือประโยชน์อย่างอื่น เพื่อให้ได้ความยินยอมของมนุษย์หนึ่งผู้มีอำนาจเหนือกว่าอีกมนุษย์หนึ่ง เพื่อนำเอามนุษย์ผู้ถูกกระทำไปแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการค้าประเวณีหรือการแสวงหาประโยชน์ทางกามารมณ์ในรูปแบบอื่น การบังคับแรงงานหรือบริการ การเอาลงเป็นทาสหรือการกระทำอื่นใดในลักษณะเดียวกัน. “เหยื่อ” การค้ามนุษย์ หมายถึง ผู้ที่เข้าสู่การค้ามนุษย์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการค้าประเวณีหรือการแสวงหาประโยชน์ทางกามารมณ์ในรูปแบบอื่น การบังคับแรงงานหรือบริการ การเอาลงเป็นทาสหรือการกระทำอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ทั้งเพศชายและหญิง โดยที่ผู้ตกเป็นเหยื่อรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม.

3 เป้าหมายของกลุ่มค้ามนุษย์
     เด็กและหญิงที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ซึ่งรวม    *เด็กและหญิงไทยที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ *เด็กและหญิงต่างด้าวที่เข้าประเทศไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และตกเป็นเหยื่อของ การค้า มนุษย์ *เด็กและหญิงต่างด้าวที่เข้าประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย แต่ภายหลังตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ *เด็กและหญิงที่มิได้มีสัญชาติไทย แต่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์

4 สถานการณ์ของประเทศไทยกับการค้ามนุษย์
ประเทศไทย มีความเกี่ยวข้องกับการค้าเด็กและหญิง ทั้ง 3 สถานะ คือ เป็นทั้งประเทศต้นทาง ทางผ่านและปลายทาง      + ประเทศต้นทาง คือ ประเทศที่มีการส่งเด็กและหญิงไปค้าต่างประเทศ      + ประเทศทางผ่าน คือ ประเทศที่ใช้เป็นเส้นทางผ่านของการนำเด็กและหญิงไปค้าในประเทศอื่นๆ      + ประเทศปลายทาง คือ ประเทศที่มีการนำเด็กและหญิงเข้ามาค้าหรือแสวงหาประโยชน์ หรือมีการล่วงละเมิดสิทธิ

5 การดำเนินคดีกับกลุ่มค้ามนุษย์
เดือนมิถุนายน พ.ศ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฉบับใหม่ซึ่งมีความครบถ้วนสมบูรณ์มีผลบังคับใช้ พ.ร.บ. ฉบับใหม่นี้ครอบคลุมการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ และระบุโทษที่หนักพอสมควรและเป็นโทษหนักเหมือนกับอาชญากรรมร้ายแรงอื่นๆ เช่นการข่มขืน และกำหนดโทษหนักขึ้นอีกเท่าตัวในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นข้าราชการ

6 การคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์
รัฐบาลไทยยังคงให้การคุ้มครองอย่างดีต่อชาวต่างชาติและชาวไทยที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ในไทย และเหยื่อชาวไทยที่ถูกนำไปค้าในต่างประเทศ เหยื่อค้ามนุษย์จะได้รับคำปรึกษาด้านจิตวิทยา อาหาร ที่พัก และบริการด้านสุขภาพ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฉบับใหม่ขยายความคุ้มครองถึงเหยื่อค้ามนุษย์ที่เป็นชาย และหนึ่งในสถานพักพิงระยะยาวของรัฐบาลถูกสงวนไว้สำหรับเหยื่อค้ามนุษย์ผู้ใหญ่เพศชายและครอบครัวเท่านั้น รัฐบาลสนับสนุนให้เหยื่อค้ามนุษย์มีส่วนร่วมในการสอบสวนและดำเนินคดีกับการค้ามนุษย์

7 การป้องกัน รัฐบาลไทยยังคงให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันและการเพิ่มจิตสำนึกของประชาชนเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ รวมทั้งจัดเสวนาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการโฆษณาทางโทรทัศน์


ดาวน์โหลด ppt การค้ามนุษย์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google