งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้า มนุษย์. การค้ามนุษย์ หมายถึง การจัด การขนส่ง การจัดให้ อยู่ในพื้นที่พักพิงหรือรับ มนุษย์ไว้ด้วยวิธีการข่มขู่ คุกคามหรือใช้กำลัง หรือด้วย การบังคับในรูปแบบอื่นใด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้า มนุษย์. การค้ามนุษย์ หมายถึง การจัด การขนส่ง การจัดให้ อยู่ในพื้นที่พักพิงหรือรับ มนุษย์ไว้ด้วยวิธีการข่มขู่ คุกคามหรือใช้กำลัง หรือด้วย การบังคับในรูปแบบอื่นใด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การค้า มนุษย์

2 การค้ามนุษย์ หมายถึง การจัด การขนส่ง การจัดให้ อยู่ในพื้นที่พักพิงหรือรับ มนุษย์ไว้ด้วยวิธีการข่มขู่ คุกคามหรือใช้กำลัง หรือด้วย การบังคับในรูปแบบอื่นใด ด้วยการลักพาตัว ด้วยการ ล่อลวง ด้วยการหลอกลวง ด้วยการใช้อำนาจที่เหนือกว่า หรือจากความอ่อนแอของ ผู้ถูกกระทำ หรือมีการให้หรือ รับค่าตอบแทนเป็นเงินหรือ ประโยชน์อย่างอื่น เพื่อให้ได้ ความยินยอมของมนุษย์หนึ่งผู้ มีอำนาจเหนือกว่าอีกมนุษย์ หนึ่ง เพื่อนำเอามนุษย์ ผู้ถูกกระทำไปแสวงหา ประโยชน์ที่มิชอบ ในรูปแบบ ต่างๆ ทั้งการค้าประเวณีหรือ การแสวงหาประโยชน์ทาง กามารมณ์ในรูปแบบอื่น การ บังคับแรงงานหรือบริการ การ เอาลงเป็นทาสหรือการกระทำ อื่นใดในลักษณะเดียวกัน. “ เหยื่อ ” การค้ามนุษย์ หมายถึง ผู้ที่เข้าสู่การค้ามนุษย์ใน รูปแบบต่างๆ ทั้งการค้า ประเวณีหรือการแสวงหา ประโยชน์ทางกามารมณ์ใน รูปแบบอื่น การบังคับแรงงาน หรือบริการ การเอาลงเป็น ทาสหรือการกระทำอื่นใดใน ลักษณะเดียวกัน ทั้งเพศชาย และหญิง โดยที่ผู้ตกเป็น เหยื่อรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม.

3 เป้าหมายของกลุ่มค้ามนุษย์ เด็กและหญิงที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ซึ่งรวม * เด็กและหญิงไทยที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ * เด็กและหญิงต่างด้าวที่เข้าประเทศไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และ ตกเป็นเหยื่อของ การค้า มนุษย์ * เด็กและหญิงต่างด้าวที่เข้าประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย แต่ ภายหลังตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ * เด็กและหญิงที่มิได้มีสัญชาติไทย แต่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์

4 สถานการณ์ของประเทศไทย กับการค้ามนุษย์ ประเทศไทย มีความเกี่ยวข้องกับการค้าเด็กและหญิง ทั้ง 3 สถานะ คือ เป็นทั้งประเทศต้นทาง ทางผ่านและปลายทาง + ประเทศต้นทาง คือ ประเทศที่มีการส่งเด็กและหญิงไปค้า ต่างประเทศ + ประเทศทางผ่าน คือ ประเทศที่ใช้เป็นเส้นทางผ่านของ การนำเด็กและหญิงไปค้าในประเทศอื่นๆ + ประเทศปลายทาง คือ ประเทศที่มีการนำเด็กและหญิงเข้า มาค้าหรือแสวงหาประโยชน์ หรือมีการล่วงละเมิดสิทธิ

5 การดำเนินคดีกับกลุ่มค้ามนุษย์ เดือนมิถุนายน พ. ศ. 2551 พระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ฉบับใหม่ซึ่งมีความ ครบถ้วนสมบูรณ์มีผลบังคับใช้ พ. ร. บ. ฉบับใหม่นี้ ครอบคลุมการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ และระบุโทษที่หนัก พอสมควรและเป็นโทษหนักเหมือนกับอาชญากรรม ร้ายแรงอื่นๆ เช่นการข่มขืน และกำหนดโทษหนักขึ้น อีกเท่าตัวในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นข้าราชการ

6 การคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ การค้ามนุษย์ รัฐบาลไทยยังคงให้การคุ้มครองอย่างดีต่อชาวต่างชาติ และชาวไทยที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ในไทย และเหยื่อชาวไทยที่ถูกนำไปค้าในต่างประเทศ เหยื่อค้ามนุษย์จะได้รับคำปรึกษาด้านจิตวิทยา อาหาร ที่พัก และบริการด้านสุขภาพ พ. ร. บ. ป้องกันและ ปราบปรามการค้ามนุษย์ฉบับใหม่ขยายความคุ้มครอง ถึงเหยื่อค้ามนุษย์ที่เป็นชาย และหนึ่งในสถานพักพิง ระยะยาวของรัฐบาลถูกสงวนไว้สำหรับเหยื่อค้ามนุษย์ ผู้ใหญ่เพศชายและครอบครัวเท่านั้น รัฐบาลสนับสนุนให้เหยื่อค้ามนุษย์มีส่วนร่วมในการ สอบสวนและดำเนินคดีกับการค้ามนุษย์

7 การ ป้องกัน รัฐบาลไทยยังคงให้การ สนับสนุนกิจกรรมด้านการ ป้องกันและการเพิ่ม จิตสำนึกของประชาชน เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ รวมทั้งจัดเสวนาเกี่ยวกับ การค้ามนุษย์และการ โฆษณาทางโทรทัศน์


ดาวน์โหลด ppt การค้า มนุษย์. การค้ามนุษย์ หมายถึง การจัด การขนส่ง การจัดให้ อยู่ในพื้นที่พักพิงหรือรับ มนุษย์ไว้ด้วยวิธีการข่มขู่ คุกคามหรือใช้กำลัง หรือด้วย การบังคับในรูปแบบอื่นใด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google