งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COURSE OUTLINE SOFTWARE ARCHITECTURE AND DESIGN Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Technology, university.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COURSE OUTLINE SOFTWARE ARCHITECTURE AND DESIGN Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Technology, university."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COURSE OUTLINE SOFTWARE ARCHITECTURE AND DESIGN Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Technology, university of phayao

2 รหัสและชื่อรายวิชา รหัส 227315 ชื่อวิชาภาษาไทยสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ซอฟต์แวร์ ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Software Architecture and Design จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)

3 หลักสูตรและประเภทของ รายวิชา หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม ซอฟต์แวร์ วิชาเอกบังคับ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ชั้นปีที่ 3

4 ห้องเรียน เวลาเรียน เวลา สอบ ห้องเรียน : ห้องประชุมแม่ใจ เวลาเรียน : อังคาร 10:00 – 12:00 น. ห้องเรียน : ICT1103 เวลาเรียน : พุธ 13:00 – 15:00 น. บรรยาย ปฎิบัติการ กลางภาค 26 ตุลาคม 8:00 – 11:00 น. ปลายภาค 26 ธันวาคม 8:00 – 11:00 น.

5 ผู้สอน นายวัฒนพงศ์ สุทธภักดิ์ ห้องพัก ICT1438 office hour : จันทร์ 10:00 – 12:00 : ศุกร์ 13:00 – 16:00 : พฤหัส 10:00 – 12:00

6 COURSE DESCRIPTION หลักการสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ ระเบียบวิธีที่ใช้ในการกำหนด สถาปัตยกรรมโดยใช้แนวคิดการ วิเคราะห์เค้าโครงเรื่อง รูปแบบ สถาปัตยกรรม การวิเคราะห์และ ออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ หลักการของการออกแบบซอฟต์แวร์ ยูเอ็มแอลเบื้องต้น แบบรูปการ ออกแบบซอฟต์แวร์ แบบรูปการสร้าง แบบรูปโครงสร้าง แบบรูปเชิง พฤติกรรม PRINCIPLES OF SOFTWARE ARCHITECTURE, METHODS IN SOFTWARE ARCHITECTURES USING SCENARIO-BASED ANALYSIS, ARCHITECTURAL STYLES, SOFTWARE ARCHITECTURAL ANALYSIS AND DESIGN, PRINCIPLES OF SOFTWARE DESIGN, INTRODUCTION OF UML, SOFTWARE DESIGN PATTERNS, CREATIONAL PATTERNS, STRUCTURAL PATTERNS, BEHAVIORAL PATTERNS

7 เกณฑ์คะแนน วิธีการประเมินสัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ ประเมินผล 5. โปรเจครายวิชา 30% 6. สอบกลางภาค 30% 7. สอบปลายภาค 30% 8. การเข้าห้องเรียน การแต่งกาย 10%

8 เกณฑ์คะแนนตัดเกรด คะแนนเกรด >= 80A >= 75B+ >= 70B >= 65C+ >= 60C >= 55D+ >= 50D < 50F

9 แผนการสอน สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 - หลักการ สถาปัตยกร รม ซอฟต์แวร์ - ทบทวน กระบวนการพัฒนา ซอฟต์แวร์เชิงวัตถุเสริม ด้วยหลักการเขียน โปรแกรมเชิงวัตถุ - ยูเอ็มแอลเบื้องต้น - ระเบียบวิธีที่ใช้ ในการกำหนด สถาปัตยกรรม โดยใช้แนวคิด การวิเคราะห์ เค้าโครงเรื่อง - แบบรูปการ ออกแบบ ซอฟต์แวร์ ทั้ง 3 ประเภท

10 แผนการสอน สัปดาห์ที่ 5 สัปดาห์ที่ 6 สัปดาห์ที่ 8 สัปดาห์ที่ 9 - แบบรูปการ สร้าง - แบบรูป โครงสร้าง - แบบรูปเชิง พฤติกรรม - การวิเคราะห์และ ออกแบบสถาปัตยกรรม ซอฟต์แวร์ สัปดาห์ที่ 10 สัปดาห์ที่ 11 สัปดาห์ที่ 12 สัปดาห์ที่ 13 - รูปแบบ สถาปัตยกรรม - รูปแบบ สถาปัตยกรรมเพื่อ แก้ปัญหาเกี่ยวกับ ฐานข้อมูล - กรณีศึกษา รูปแบบ สถาปัตยกรรม แบบ โมเดล วิว คอนโทรล - การประยุกต์ เพื่อใช้งานจริง

11 แผนการสอน สัปดาห์ที่ 14 สัปดาห์ที่ 15 - พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อประยุกต์ใช้ งานจริง - นำเสนอซอฟต์แวร์การประยุกต์เพื่อ ใช้งานจริง

12 หนังสือ  Patterns of Enterprise Application Architecture By Narong Chansoi  Patterns of Enterprise Application Architecture By Martin Fowler and …  80 Design Principles & 60 Architectural Tactics By Narong Chansoi  Patterns of Enterprise Application Architecture By Narong Chansoi  Patterns of Enterprise Application Architecture By Martin Fowler and …  80 Design Principles & 60 Architectural Tactics By Narong Chansoi

13 แหล่งอ้างอิง  www.narisa.com  www.stackoverflow.com  www.gofpatterns.com  www.google.com


ดาวน์โหลด ppt COURSE OUTLINE SOFTWARE ARCHITECTURE AND DESIGN Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Technology, university.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google