งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Course outline Software Architecture and Design

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Course outline Software Architecture and Design"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Course outline Software Architecture and Design
Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Technology, university of phayao

2 รหัสและชื่อรายวิชา รหัส 227315
ชื่อวิชาภาษาไทย สถาปัตยกรรมและการออกแบบซอฟต์แวร์ ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Software Architecture and Design จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)

3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิชาเอกบังคับ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ชั้นปีที่ 3

4 ห้องเรียน เวลาเรียน เวลาสอบ
บรรยาย ปฎิบัติการ ห้องเรียน : ห้องประชุมแม่ใจ เวลาเรียน : อังคาร 10:00 – 12:00 น. ห้องเรียน : ICT1103 เวลาเรียน : พุธ 13:00 – 15:00 น. กลางภาค 26 ตุลาคม 8:00 – 11:00 น. ปลายภาค 26 ธันวาคม 8:00 – 11:00 น.

5 ผู้สอน นายวัฒนพงศ์ สุทธภักดิ์ ห้องพัก ICT1438 office hour
: จันทร์ 10:00 – 12:00 : ศุกร์ 13:00 – 16:00 : พฤหัส 10:00 – 12:00

6 course Description หลักการสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ ระเบียบวิธีที่ใช้ใน การกำหนดสถาปัตยกรรมโดยใช้แนวคิดการวิเคราะห์ เค้าโครงเรื่อง รูปแบบสถาปัตยกรรม การวิเคราะห์และ ออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ หลักการของการ ออกแบบซอฟต์แวร์ ยูเอ็มแอลเบื้องต้น แบบรูปการ ออกแบบซอฟต์แวร์ แบบรูปการสร้าง แบบรูป โครงสร้าง แบบรูปเชิงพฤติกรรม Principles of software architecture, methods in software architectures using scenario-based analysis, architectural styles, software architectural analysis and design, principles of software design, introduction of UML, software design patterns, creational patterns, structural patterns, behavioral patterns

7 สัดส่วนของการประเมินผล
เกณฑ์คะแนน วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล 5. โปรเจครายวิชา 30% 6. สอบกลางภาค 7. สอบปลายภาค 8. การเข้าห้องเรียน การแต่งกาย 10%

8 เกณฑ์คะแนนตัดเกรด คะแนน เกรด >= 80 A >= 75 B+ >= 70 B
>= 65 C+ >= 60 C >= 55 D+ >= 50 D < 50 F

9 แผนการสอน สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4
หลักการสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ ทบทวนกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุเสริมด้วยหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ยูเอ็มแอลเบื้องต้น ระเบียบวิธีที่ใช้ในการกำหนดสถาปัตยกรรมโดยใช้แนวคิดการวิเคราะห์เค้าโครงเรื่อง แบบรูปการออกแบบซอฟต์แวร์ทั้ง 3 ประเภท

10 แผนการสอน สัปดาห์ที่ 5 สัปดาห์ที่ 6 สัปดาห์ที่ 8 สัปดาห์ที่ 9
แบบรูปการสร้าง แบบรูปโครงสร้าง แบบรูปเชิงพฤติกรรม การวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ สัปดาห์ที่ 10 สัปดาห์ที่ 11 สัปดาห์ที่ 12 สัปดาห์ที่ 13 รูปแบบสถาปัตยกรรม รูปแบบสถาปัตยกรรมเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับฐานข้อมูล กรณีศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรม แบบ โมเดล วิว คอนโทรล การประยุกต์เพื่อใช้งานจริง

11 แผนการสอน สัปดาห์ที่ 14 สัปดาห์ที่ 15
พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อประยุกต์ใช้งานจริง นำเสนอซอฟต์แวร์การประยุกต์เพื่อใช้งานจริง

12 หนังสือ Patterns of Enterprise Application Architecture By Narong Chansoi Patterns of Enterprise Application Architecture By Martin Fowler and … 80 Design Principles & 60 Architectural Tactics By Narong Chansoi

13 แหล่งอ้างอิง www.narisa.com www.stackoverflow.com www.gofpatterns.com


ดาวน์โหลด ppt Course outline Software Architecture and Design

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google