งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

03762491 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 03762491 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ คณะวิทยาการจัดการ Research Methods in Business Research Methods.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "03762491 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 03762491 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ คณะวิทยาการจัดการ Research Methods in Business Research Methods."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 03762491 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 03762491 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ คณะวิทยาการจัดการ Research Methods in Business Research Methods in Business 1 : 16 พ.ย. 54

3 03762491ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต Research Methods in Business Research Methods in Business วัน/เวลา/สถานที่ : หมู่ 800วันพุธเวลา 9.00 - 12.00 น. ห้อง 17304 หมู่ 850 วันพุธ เวลา 16.30 - 19.30 น. ห้อง 17304 นิสิตเข้าพบและให้คำแนะนำนอกเวลาเรียน นิสิตเข้าพบและให้คำแนะนำนอกเวลาเรียน - วันจันทร์เวลา14.00-16.30 น. - วันพุธเวลา14.00-16.30 น. - วันหรือวัน เวลาที่เหมาะสม โดยนัดหมายศูนย์การเรียน คณะวิทยาการจัดการ : http://www.ms.src.ku.ac.th : E-mail fmstss@src.ku.ac.th : Tel. 08-7908-5500

4 วัตถุประสงค์ของวิชา (Objective of Subject) : 2.เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจถึงระเบียบวิธีวิจัย ขั้นตอน และกระบวนการ ดำเนินงานวิจัยที่ถูกต้องตั้งแต่การกำหนดประเด็นปัญหาจนถึงการเขียน รายงานและเสนอผลงานการวิจัยทางธุรกิจระหว่างประเทศ 1.เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับบทบาท ความสำคัญของการวิจัยและแนว ทางการทำวิจัย รวมทั้งการใช้ประโยชน์งานวิจัยในการดำเนินงานธุรกิจ ระหว่างประเทศ 3.เพื่อให้นิสิตมีทักษะความชำนาญ ความสามารถเชิงการวิเคราะห์และการ ปฏิบัติทางการวิจัยทุกขั้นตอนตามหลักวิชาการ รวมทั้งการประยุกต์ใช้ สถิติ โปรแกรมสำเร็จรูปและนำงานวิจัยไปใช้ในการจัดการและ บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 03762491ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต Research Methods in Business Research Methods in Business

5 คำอธิบายรายวิชา (Course Description) : หลักและระเบียบวิธีวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัยด้านการดำเนิน ธุรกิจระหว่างประเทศ ตลอดจนการนำเสนอและรายงานการวิจัย 03762491ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต Research Methods in Business Research Methods in Business Research principles and methods. Defining research problem of international business including research proposing and presenting.

6 - การบรรยาย ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/กลุ่ม การฝึกปฏิบัติการ - การค้นคว้าผลงานวิจัย การรวบรวมผล การวิเคราะห์วิจารณ์ การ อภิปรายแบบมีส่วนร่วม - การจัดทำโครงการวิจัย เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลและ นำเสนอ โดยที่มีงานค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติมความรู้ และการฝึกปฏิบัติการตาม การมอบหมายให้ค้นคว้าจัดทำการวิจัยและรายงานผลการวิจัยด้วย ตนเอง วิธีการสอนและระบบสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: วิธีการสอนและระบบสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : 03762491ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต Research Methods in Business Research Methods in Business

7 1.เอกสารประกอบการสอน 2.ตำราและหนังสือ 3.เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย LCD และเครื่องฉาย วัตถุ 3 มิติ 4.เครื่องคอมพิวเตอร์ฝึกปฏิบัติการ โปรแกรมสำเร็จรูป ทางสถิติและเครื่องพิมพ์ 5.แบบฝึกหัด คู่มือการลงรหัส กระดาษลงรหัสและสื่อ บันทึกข้อมูล 03762491ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต Research Methods in Business Research Methods in Business อุปกรณ์สื่อการสอน: อุปกรณ์สื่อการสอน :

8 1. การมีส่วนร่วมและความสนใจในการเรียน โดยการเข้าร่วมร้อยละ 10 รับฟังคำบรรยายอย่างสม่ำเสมอและอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 2. การทดสอบ แบบฝึกหัดและงานที่มอบหมายในชั้นเรียน ร้อยละ 10 3. การทำรายงานการวิจัยร้อยละ 35 4. การสอบกลางภาคร้อยละ 20 5. การสอบปลายภาคร้อยละ 25 การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน : 03762491ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต Research Methods in Business Research Methods in Business

9 การประเมินผลการเรียน : สูงกว่า80.0 คะแนน ระดับคะแนนAหรือ 4.0 75.1 - 80.0 คะแนน ระดับคะแนนB+หรือ 3.5 70.1 - 75.0 คะแนน ระดับคะแนนBหรือ 3.0 65.1 - 70.0 คะแนน ระดับคะแนนC+หรือ 2.5 60.1 - 65.0 คะแนน ระดับคะแนนCหรือ 2.0 55.1 - 60.0 คะแนน ระดับคะแนนD+ หรือ 1.5 50.1 - 55.0 คะแนน ระดับคะแนนDหรือ 1.0 ต่ำกว่า50.1 คะแนน ระดับคะแนนFหรือ 0.0 03762491ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต Research Methods in Business Research Methods in Business

10 ข้อกำหนดในการเรียน: ข้อกำหนดในการเรียน : 1.นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง 2.นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า ชั้นเรียน 3.นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำ ให้การเรียนการสอนขาดคุณภาพ 4.นิสิตต้องเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติการและการจัดทำ รายงานการวิจัยกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ 5.นิสิตเข้าเรียนสาย 2 ครั้ง เท่ากับขาด 1 ครั้ง 03762491ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต Research Methods in Business Research Methods in Business

11 เหตุผลการวิจัยธุรกิจ 1. ปัจจัยในการพิจารณาสภาพแวดล้อมและตัดสินใจ ดำเนินงานทางธุรกิจขององค์กรต่างๆ มีปริมาณมากขึ้น 2.การแข่งขันของธุรกิจมีมาก และรุนแรงขึ้นทั้งระดับ ภายในประเทศและระดับโลก องค์กรจำเป็นต้องปรับตัว 3.องค์ความรู้ต่างๆ ทางธุรกิจเจริญก้าวหน้ามากขึ้น : ระดับคุณภาพทฤษฎีและแบบจำลอง การวิจัยทำให้เกิดความรู้และความชำนาญที่ต้องการ การวิจัยทำให้เกิดความรู้และความชำนาญที่ต้องการสำหรับการตัดสินใจที่รวดเร็วภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ถูก กำหนด :

12 4. สารสนเทศต่างๆ มีอยู่มากมายบนเครือข่ายโลก (World Wide Web, WWW) 5. องค์กรต่างๆ ทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากเพื่อหากฎเกณฑ์ การ เรียนรู้และหาความรู้ที่มีอยู่ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ในองค์กร (Internal Databases) 6. ความก้าวหน้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยให้ภาค ธุรกิจสร้างคลังข้อมูล (Data Warehousing) เหตุผลการวิจัยธุรกิจ

13 7. บุคลากร พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้าและ สาธารณชนทั่วไปสามารถแสวงหาสารสนเทศได้อย่าง สะดวกและรวดเร็ว 8. เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณช่วยการคำนวณ ได้รวดเร็วขึ้นในการแก้ไขปัญหาองค์กร 9. จำนวนและขีดความสามารถเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ใน การวิจัยเพิ่มขึ้น เช่น โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เครื่อง คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศและการพัฒนาเทคนิค เหตุผลการวิจัยธุรกิจ

14 10. พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตามสถานการณ์และความต้องการ 11. ความต้องการลดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมที่มี ความซับซ้อนขึ้นและทรัพยากรมีจำกัด แต่ความต้องการ บริโภคหรือใช้บริการมากขึ้น เหตุผลการวิจัยธุรกิจ

15 ภาระหน้าที่/บทบาทของผู้บริหาร 1.การแก้ไขปัญหาทางการจัดการที่เกิดขึ้น โดย นักบริหารการเงิน-บัญชี จะเสนอข้อมูลหรือต้อง ตัดสินใจเกี่ยวกับ: - การตัดสินใจลงทุน (Investment Decision) - การตัดสินใจแสวงหาเงินทุน (Financial Decision) - การตัดสินใจการจ่ายเงินปันผล (Dividend Decision)

16 ภาระหน้าที่/บทบาทของผู้บริหาร 2.การวางแผนเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมในการ บรรลุตามเป้าหมายองค์กร 3.การให้สารสนเทศประกอบการตัดสินใจขององค์กร 4.การควบคุม และตรวจสอบระบบการเงิน-บัญชีให้มี เสถียรภาพและมั่นคงอย่างถูกต้อง 5.สร้างความต้องการเสนอให้กับลูกค้า ผู้บริโภคหรือ ผู้ใช้บริการแทนที่จะให้ลูกค้าเรียกร้องก่อน

17 ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ แผนงาน ที่กำลังพัฒนา ทางเลือก ที่เกิดขึ้น ทางเลือก ที่เลือก ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ - Primary Data - Secondary Data การแก้ปัญหา/งาน พัฒนาของผู้บริหาร

18 ประโยชน์การวางแผนทางธุรกิจ 1. รับรู้แนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ กำหนดไว้ 2. ง่ายต่อการควบคุมและประเมินผล 3. สามารถกำหนดกิจกรรมทางธุรกิจช่วงเวลาต่างๆ อย่าง เหมาะสม 4. สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ ล่วงหน้าในอนาคต 5.ดำเนินการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาให้เกิด ประสิทธิภาพ

19 คุณค่าของการมีทักษะการวิจัย เพื่อเป็นการรวบรวมสารสนเทศต่างๆ ก่อนลงมือในการเพื่อเป็นการรวบรวมสารสนเทศต่างๆ ก่อนลงมือในการ ปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพื่อสามารถใช้ในการศึกษาวิจัยระดับสูงที่มีความลึกซึ้งเพื่อสามารถใช้ในการศึกษาวิจัยระดับสูงที่มีความลึกซึ้งต่อไป เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจในการออกแบบวิจัย ขั้นตอนเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจในการออกแบบวิจัย ขั้นตอนและกระบวนการวิจัย เพื่อสามารถประเมินและแก้ปัญหาทางการบริหารในเพื่อสามารถประเมินและแก้ปัญหาทางการบริหารในองค์กรอย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อสร้างอาชีพเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการวิจัยเพื่อสร้างอาชีพเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการวิจัย

20 ขั้นตอนที่สำคัญของการวิจัย 1. การตั้งคำถามหรือปัญหาของการวิจัย 2. การทบทวนวรรณกรรม 3. การกำหนดแบบของการวิจัย 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 5. การจัดกระทำกับข้อมูล 6. การวิเคราะห์ข้อมูล และ 7. รายงานผลการวิเคราะห์


ดาวน์โหลด ppt 03762491 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 03762491 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ คณะวิทยาการจัดการ Research Methods in Business Research Methods.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google