งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Worksheets for Workshop แบบฝึกปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร สถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Worksheets for Workshop แบบฝึกปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร สถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Worksheets for Workshop แบบฝึกปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร สถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

2 Workshop วิชาการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่๔ การสอนและการประเมินผล ตามworksheet1-5

3 ชื่อกลุ่ม................... ชื่อ ตำแหน่ง
คุณ คุณ คุณ คุณอำนวย คุณลิขิต ผู้ประสานงาน/โฆษกกลุ่ม คุณกิจ worksheet1

4 ฝึกปฏิบัติการปรับแผนการเรียนเพื่อทดลองสอน เวลา 60นาที
ฝึกปฏิบัติการปรับแผนการเรียนเพื่อทดลองสอน เวลา 60นาที แบ่งกลุ่มตามการจัดทำแผนการเรียน ปรับหรือเขียนแผนการเรียนเพื่อทดลองสอน (ใช้แบบฟอร์มตัวอย่างแผนการเรียน) เสนอแผนการเรียนเพื่อปรับปรุง ทดลองสอนตามแผนการเรียน ร่วมกันประเมินผลการสอน(ใช้แบบประเมินพฤติกรรมการสอน) worksheet2

5 จุดประสงค์เชิง พฤติกรรม กิจกรรม การเรียน การสอน
แผนการเรียน      แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา………………………………..ชั้นเรียน……      หน่วยที่……………….เรื่อง……………………….เวลา……….คาบ       วันที่…………… สาระสำคัญ…………………………………………………… …… จุดประสงค์ปลายทาง   1. …………………………………………....                           2…………………………………………......  worksheet3 จุดประสงค์เชิง พฤติกรรม เนื้อเรื่อง กิจกรรม  การเรียน การสอน สื่อการเรียน การสอน การวัดและ ประเมินผล หมายเหตุ 1.  ขั้นนำ 2.  ขั้นสอน 3.  ขั้นสรุป 4.  ขั้นวัดผล

6 รายการประเมินพฤติกรรมการสอน
ด้านที่ รายการประเมินพฤติกรรมการสอน ระดับคุณภาพ ข้อสังเกต ๑๐ การนำเข้าสู่บทเรียน การดำเนินการสอน การยกตัวอย่าง การอธิบายและเล่าเรื่อง การใช้คำถาม การใช้สื่อการสอน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียน การเสริมความสนใจและเสริมกำลังใจ การสรุปบทเรียนและการประเมินผล worksheet4

7 แนวทางการประยุกต์ความรู้เรื่องสื่อการเรียนการสอน
ผู้เข้าประชุมร่วมอภิปรายและให้ข้อเสนอการนำความรู้เรื่องการสอนและการประเมินผลไปประยุกต์ใช้ ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. worksheet5


ดาวน์โหลด ppt Worksheets for Workshop แบบฝึกปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร สถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google