งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Worksheets for Workshop แบบฝึกปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการ การ จัดการเรียนรู้ และการถ่ายทอด ความรู้ของวิทยากร สถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Worksheets for Workshop แบบฝึกปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการ การ จัดการเรียนรู้ และการถ่ายทอด ความรู้ของวิทยากร สถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Worksheets for Workshop แบบฝึกปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการ การ จัดการเรียนรู้ และการถ่ายทอด ความรู้ของวิทยากร สถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง

2 Workshop วิชาการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่๔ การสอนและการประเมินผล ตาม worksheet 1-5

3 ชื่อกลุ่ม................... ชื่อ คุณ.................................. คุณ................................ คุณ.................................. คุณ................................ คุณ........................... ตำแหน่ง คุณอำนวย คุณลิขิต ผู้ประสานงาน / โฆษก กลุ่ม คุณกิจ worksheet1

4 ฝึกปฏิบัติการปรับแผนการเรียนเพื่อ ทดลองสอน เวลา 60 นาที แบ่งกลุ่มตามการจัดทำแผนการเรียน ปรับหรือเขียนแผนการเรียนเพื่อทดลอง สอน ( ใช้แบบฟอร์มตัวอย่างแผนการเรียน ) เสนอแผนการเรียนเพื่อปรับปรุง ทดลองสอนตามแผนการเรียน ร่วมกันประเมินผลการสอน ( ใช้แบบประเมินพฤติกรรมการสอน ) worksheet2

5 แผนการเรียน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา ……………………………….. ชั้นเรียน …… หน่วยที่ ………………. เรื่อง ………………………. เวลา ………. คาบ.......... วันที่ ……………....................................... สาระสำคัญ ……………………………………………………...........…… จุดประสงค์ปลายทาง 1. ………………………………………….... 2 …………………………………………...... จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม เนื้อเรื่อง กิจกรรม การ เรียน การสอน สื่อการเรียน การสอน การวัดและ ประเมินผล หมายเหตุ 1. ขั้นนำ 2. ขั้นสอน 3. ขั้นสรุป 4. ขั้นวัดผล worksheet3

6 ด้านที่รายการประเมินพฤติกรรมการสอน ระดับคุณภาพข้อสังเกต ๕๔๓๒๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ การนำเข้าสู่บทเรียน การดำเนินการสอน การยกตัวอย่าง การอธิบายและเล่าเรื่อง การใช้คำถาม การใช้สื่อการสอน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียน การเสริมความสนใจและเสริม กำลังใจ การสรุปบทเรียนและการประเมินผล worksheet4

7 แนวทางการประยุกต์ความรู้เรื่องสื่อ การเรียนการสอน ผู้เข้าประชุมร่วมอภิปรายและให้ข้อเสนอการนำ ความรู้เรื่องการสอนและการประเมินผลไป ประยุกต์ใช้ ๑. ๒. ๓. ๔. ๕......................................... worksheet5


ดาวน์โหลด ppt Worksheets for Workshop แบบฝึกปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการ การ จัดการเรียนรู้ และการถ่ายทอด ความรู้ของวิทยากร สถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google