งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Worksheets for Workshop แบบฝึกปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการ การ จัดการเรียนรู้ และการถ่ายทอด ความรู้ของวิทยากร สถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Worksheets for Workshop แบบฝึกปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการ การ จัดการเรียนรู้ และการถ่ายทอด ความรู้ของวิทยากร สถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Worksheets for Workshop แบบฝึกปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการ การ จัดการเรียนรู้ และการถ่ายทอด ความรู้ของวิทยากร สถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง

2 Workshop วิชาการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่๔ การสอนและการประเมินผล ตาม worksheet 1-5

3 ชื่อกลุ่ม ชื่อ คุณ คุณ คุณ คุณ คุณ ตำแหน่ง คุณอำนวย คุณลิขิต ผู้ประสานงาน / โฆษก กลุ่ม คุณกิจ worksheet1

4 ฝึกปฏิบัติการปรับแผนการเรียนเพื่อ ทดลองสอน เวลา 60 นาที แบ่งกลุ่มตามการจัดทำแผนการเรียน ปรับหรือเขียนแผนการเรียนเพื่อทดลอง สอน ( ใช้แบบฟอร์มตัวอย่างแผนการเรียน ) เสนอแผนการเรียนเพื่อปรับปรุง ทดลองสอนตามแผนการเรียน ร่วมกันประเมินผลการสอน ( ใช้แบบประเมินพฤติกรรมการสอน ) worksheet2

5 แผนการเรียน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา ……………………………….. ชั้นเรียน …… หน่วยที่ ………………. เรื่อง ………………………. เวลา ………. คาบ วันที่ …………… สาระสำคัญ …………………………………………………… …… จุดประสงค์ปลายทาง 1. ………………………………………… ………………………………………… จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม เนื้อเรื่อง กิจกรรม การ เรียน การสอน สื่อการเรียน การสอน การวัดและ ประเมินผล หมายเหตุ 1. ขั้นนำ 2. ขั้นสอน 3. ขั้นสรุป 4. ขั้นวัดผล worksheet3

6 ด้านที่รายการประเมินพฤติกรรมการสอน ระดับคุณภาพข้อสังเกต ๕๔๓๒๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ การนำเข้าสู่บทเรียน การดำเนินการสอน การยกตัวอย่าง การอธิบายและเล่าเรื่อง การใช้คำถาม การใช้สื่อการสอน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียน การเสริมความสนใจและเสริม กำลังใจ การสรุปบทเรียนและการประเมินผล worksheet4

7 แนวทางการประยุกต์ความรู้เรื่องสื่อ การเรียนการสอน ผู้เข้าประชุมร่วมอภิปรายและให้ข้อเสนอการนำ ความรู้เรื่องการสอนและการประเมินผลไป ประยุกต์ใช้ ๑. ๒. ๓. ๔. ๕ worksheet5


ดาวน์โหลด ppt Worksheets for Workshop แบบฝึกปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการ การ จัดการเรียนรู้ และการถ่ายทอด ความรู้ของวิทยากร สถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google