งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ใช้สู่การ เรียนการสอน สาคร บุญ ดาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ใช้สู่การ เรียนการสอน สาคร บุญ ดาว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ใช้สู่การ เรียนการสอน สาคร บุญ ดาว

2 การวิจัยเชิง วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้สู่การ เรียนการสอน

3 เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศา สตร์

4 การประยุกต์ใช้สู่การ เรียนการสอน การพัฒนาบทเรียนใน รูปแบบต่างๆ การจัดการเรียนการสอน เพิ่มเติม กิจกรรม อื่นๆ

5 การพัฒนาบทเรียนใน รูปแบบต่างๆ ใช้สื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ใช้สื่อ อิเล็กทรอนิกส์

6 การจัดการเรียนการสอน เพิ่มเติม การสอนเสริมแบบ ปกติ การสอนเสริมแบบ เข้มพิเศษ การอบรมเข้ม การสอนเสริมผ่าน ดาวเทียม

7 กิจกรรมอื่นๆ การมีกิจกรรมประจำ ชุดวิชา การให้คำปรึกษา ทางวิชาการ การให้คำปรึกษา ทางวิชาการ การวิเคราะห์ ข้อบกพร่องของ นักศึกษาโดยใช้ แบบทดสอบ การวัดและการ ประเมินผล

8 ข้อดีในการทำวิจัย ของ มสธ. ข้อจำกัดในการทำวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ของ มสธ.

9 ข้อดีในการทำวิจัย ของ มสธ. ความมีอิสระในการ ทำงาน การมีกองทุนการทำ วิจัย การมีคณะกรรมการ เฉพาะกิจ กลั่นกรองผลงาน การมีกองทุนสนับสนุน ในการ นำเสนอผลงาน

10 ข้อจำกัดในการวิจัยด้าน วิทยาศาสตร์ ของ มสธ. บุคลากร ห้องปฏิบัติการ ระบบการเรียนการ สอน หลักสูตรของ มสธ.

11


ดาวน์โหลด ppt การวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ใช้สู่การ เรียนการสอน สาคร บุญ ดาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google