งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Enhancing the Economics of Biodiversity and Ecosystem Services in Thailand/Southeast Asia (ECO-BEST) โครงการเพิ่มศักยภาพ การใช้มาตรการ เศรษฐศาสตร์เพื่อคง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Enhancing the Economics of Biodiversity and Ecosystem Services in Thailand/Southeast Asia (ECO-BEST) โครงการเพิ่มศักยภาพ การใช้มาตรการ เศรษฐศาสตร์เพื่อคง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Enhancing the Economics of Biodiversity and Ecosystem Services in Thailand/Southeast Asia (ECO-BEST) โครงการเพิ่มศักยภาพ การใช้มาตรการ เศรษฐศาสตร์เพื่อคง คุณค่าระบบนิเวศ และความหลากหลายทาง ชีวภาพ Enhancing the Economics of Biodiversity and Ecosystems Services in Thailand / South-East Asia ECO-BEST ปิยะทิพย์ เอี๋ยวพานิช องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ ของเยอรมัน

2 พันธมิตรของโครงการ องค์กรร่วมสหภาพยุโรป (European Union) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช รัฐบาลเยอรมัน ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมเฮล์มฮอลทซ์ ( UFZ) ระยะเวลามีนาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2558 ( รวม 4 ปี )

3 เป้าหมายรวม ลดการสูญเสียความ หลากหลายทางชีวภาพเพื่อ ประโยชน์สุขของชุมชนท้องถิ่น วัตถุประสงค์ พัฒนากรอบนโยบายหรือเงื่อนไขทางกฎหมายในการ นำเครื่องมือเศรษฐศาสตร์มาใช้ในพื้นที่อนุรักษ์และ พื้นที่กันชน สนับสนุนการอนุรักษ์ในพื้นที่นำร่องโดยใช้เครื่องมือ ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อเป็นต้นแบบการบริการจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล เกี่ยวกับการนำเครื่องมือเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการ อนุรักษ์ระบบนิเวศ

4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ นำผลการศึกษา เศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศและ ความหลากหลายทางชีวภาพ (TEEB) มาปรับใช้ใน บริบทไทย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนที่เกิดขึ้น มีข้อเสนอเพื่อปรับปรุงข้อกฎหมายและนโยบายเพื่อ นำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในประเทศไทย มีคู่มือประเมินมูลค่าเศรษฐศาสตร์แก่พื้นที่คุ้มครอง เพื่อใช้กำหนดเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ นำร่องการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์อย่างเป็น รูปธรรม จัดให้มีสถานที่ฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักและ พัฒนาเครือข่าย โดยการพัฒนาศูนย์อบรมและเวทีอื่นๆ ในภูมิภาค ให้เกิดแหล่งทุนสนับสนุนการดำเนินการด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับเครื่องมือ เศรษฐศาสตร์

5 โครงสร้างการบริหาร ECO-BEST

6 “Shortlisted” sites

7 เศรษฐศาสตร์ระบบนิเวศ และความหลากหลายทาง ชีวภาพ The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)

8 คุณค่าระบบนิเวศและความ หลากหลายทางชีวภาพ 4 มิติ 1. การเป็นแหล่งเสบียง ( Provisioning services ) เช่น อาหาร ไม้ ของป่า น้ำ สมุนไพร 2. การควบคุมกลไกของระบบ (Regulating Services) เข่น ร่มเงา ฟอกอากาศ กันภัยพิบัติ กรองน้ำ ยึด เกาะดิน ผสมเกสร กำจัดศัตรูพืช 3. การเป็นที่อยู่อาศัยและหลบภัยของสิ่งมีชีวิต (Habitat or Supporting Services ) เข่น ถิ่นอาศัย ที่หาอาหาร ของสิ่งมีชีวิต แหล่งเพาะพันธุ์ แหล่งพันธุกรรม 4. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Cultural and social Services ) เช่น การท่องเที่ยว การสร้างผลงานทาง ศิลปะ

9 รูปแบบและแนวคิดของ TEEB 1. คุณค่าที่ได้รับการยอมรับ (Recognizing value) a feature of all human societies and communities 2. คุณค่าที่พิสูจน์ได้ Demonstrating value : in economic terms, to support decision making 3. คุณค่าที่ประเมินค่าได้ Capturing value: introduce mechanisms that incorporate the values of ecosystems into decision making

10 ขั้นตอนที่เสนอโดย TEEB 2. ประมาณการและแสดงผล ถึงคุณประโยชน์ของบริการ จากระบบนิเวศต่างๆ 1. ระบุชี้และประเมินบริการที่ได้รับ จากระบบนิเวศและกลุ่มคนที่ เกี่ยวข้องในทุกด้าน 3. กำหนดมูลค่าของบริการ ระบบนิเวศ แล้วค้นหา กลไกที่เป็นคำตอบ

11 Enhancing the Economics of Biodiversity and Ecosystem Services in Thailand/Southeast Asia (ECO-BEST) ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt Enhancing the Economics of Biodiversity and Ecosystem Services in Thailand/Southeast Asia (ECO-BEST) โครงการเพิ่มศักยภาพ การใช้มาตรการ เศรษฐศาสตร์เพื่อคง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google