งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดการพัฒนางานระบาด วิทยาระดับเขต เราอยู่ในยุคที่ต้องทำงานแบบไหน ระบาดวิทยามีความสำคัญต่องาน สาธารณสุขอย่างไร มีข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการทำงานระบาด วิทยาของเขตอย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดการพัฒนางานระบาด วิทยาระดับเขต เราอยู่ในยุคที่ต้องทำงานแบบไหน ระบาดวิทยามีความสำคัญต่องาน สาธารณสุขอย่างไร มีข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการทำงานระบาด วิทยาของเขตอย่างไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดการพัฒนางานระบาด วิทยาระดับเขต เราอยู่ในยุคที่ต้องทำงานแบบไหน ระบาดวิทยามีความสำคัญต่องาน สาธารณสุขอย่างไร มีข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการทำงานระบาด วิทยาของเขตอย่างไร เราต้องสามารถทำอะไรได้ เราจะพัฒนากันอย่างไร ??? ( วันชัย อาจเขียน สำนัก ระบาดวิทยา )

2 เราอยู่ในยุคที่ต้องทำงาน แบบไหน ปี ค. ศ. ( พ. ศ.) Major Public Health ErasMajor Epidemiology Eras ก่อน ปี 1850 ( ก่อน พ. ศ. 2393) ยุคโรคระบาด ระบาดวิทยาเชิง พรรณนา 1850 – 1949 ( พ. ศ ) ยุคการพัฒนา สุขภาพอนามัยโดย ผ่านกลไกของรัฐ 1950 – 1990 ( พ. ศ ) ยุคของช่องว่าง ด้านการ รักษาพยาบาล และ การเข้าถึงโครงการ ต่าง ๆ ที่มากมาย * ระบาดวิทยาเชิง วิเคราะห์ 1990 – ปัจจุบัน ( พ. ศ ปัจจุบัน ) Consequential epidemiology** ที่มา Turnock, 1997Foege, 1990 หมายเหตุ * ของประเทศไทย น่าจะเริ่ม พ. ศ ** น่าจะเริ่ม 2543

3 กรอบทิศทางและเป้าหมายของการ สาธารณสุข Vision : Healthy people in healthy communities Mission : การส่งเสริมสุขภาพทั้งทางกาย - จิตใจ และป้องกันโรค - การบาดเจ็บ - ความพิการ Purpose : ความรับผิดชอบต่อประชากรที่จะ 1) ป้องกันการระบาด และการ แพร่กระจายของโรค 2) ป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อม 3) ป้องกันการบาดเจ็บ 4) ส่งเสริมสนับสนุนพฤติกรรมสุขภาพ และสุขภาพจิตที่ดี 5) ตอบสนองต่อภัยพิบัติ และช่วยเหลือใน การฟื้นฟูชุมชน 6) ประกันคุณภาพและการเข้าถึงบริการ สุขภาพ Role : การทำให้ประชาชนอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม ต่อสุขภาพอนามัยที่ดี โดยผ่านทางแผนงาน โครงการต่าง ๆ ที่ครอบคลุมทั้งชุมชน Core Function : 1) การประเมินสถานะสุขภาพ (Assessment) 2) การพัฒนานโยบาย (Policy development) 3) การประกันคุณภาพบริการ (Assurance) ( ที่มา : IOM, CDC)

4 Assessment Systematically collect, analyze, and make available information on the health of the community Includes surveillance, identifying needs, analyzing the causes of problems, collecting and interpreting data, case-finding, monitoring and forecasting trends, research, and evaluation of outcomes This basic function of public health cannot be delegated Policy Development Develop comprehensive public health policies, by promoting use of scientific knowledge in decision-making Examples include: –planning and priority–setting –policy leadership and advocacy –convening, negotiating, and brokering –mobilizing resources and constituency building –provision of public information, and –encouragement of private and public sector actions though incentives and persuasion

5 สอ. รพ. อำเภอ / จังหวัด องค์การอนามัยโลก กระท รวง สาธา รณสุ ข ระดับต้น ระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับกลาง พบผู้ป่วย / รายงาน รักษา / ดูแล นำเสนอข้อมูลเบื้องต้น วิเคราะห์สถานการณ์ สอบสวนโรค สนับสนุนข้อมูลชันสูตร แจ้งกลับ / รายงานต่อ วิเคราะห์ / ประเมินสถานการณ์ สอบสวนโรค สนับสนุนชันสูตร / ความรู้ แผน / นโยบาย / งบประมาณ แจ้งกลับ / รายงานต่อ โครงสร้างระบบเฝ้า ระวังโรค ระดับชาติ ระดับกลาง ตรวจจับ Event สอบสวนโรค / รายงาน ควบคุมโรคขั้นต้น - ยืนยันเหตุการณ์ - สนับสนุน - ปฏิบัติการเพิ่มเติม - ประเมินสถานการณ์ และรายงาน - ประเมินสถานการณ์ และรายงาน WHO - ทีมเชี่ยวชาญปฏิบัติการ - สนับสนุนการชันสูตร / Logistics/ ความรู้ - แผน / นโยบาย / งบประมาณ ระดับชุมชน / ระดับต้น สมรรถนะทีม SRRT ( เฝ้า ระวัง / ตอบสนอง ) SRRT ท้องถิ่น SRRT อำเภอ ศบส. กทม. SRRT ส่วนก ลาง SRRT เขต SRRT กทม. จังหวัด ส คร. ?? ? ( ที่มา : IHR2005) ( ที่มา : WHO standard)

6 ภาพที่คาดหวัง : ผู้เชี่ยวชาญทางระบาด วิทยาของเขต โดยเฉพาะ โรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสำคัญของ พื้นที่ ขีดความสามารถ 1. เฝ้าระวังโรคภัยและเหตุการณ์ทางสุขภาพที่ ผิดปกติ ประเมินสถานการณ์ และใช้ ประโยชน์จากการเฝ้าระวังโรคในการแก้ไข ปัญหาของเขตได้ 2. สร้าง จัดตั้ง บำรุงรักษา และปรับปรุงพัฒนา ระบบเฝ้าระวังโรคภัยในพื้นที่ได้ 3. เชี่ยวชาญในการสอบสวน / ตอบสนองโรคภัย ที่เป็นปัญหาสำคัญของพื้นที่ได้ 4. สังเคราะห์องค์ความรู้ทางระบาดวิทยา และ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้ 5. เสนอแนะ / ให้คำปรึกษาในการจัดทำ มาตรการรวมถึงออกกฎระเบียบการป้องกัน ควบคุมโรคแก่หน่วยงาน / องค์กรทุกระดับใน พื้นที่ได้ 6. ศึกษาวิจัยทางระบาดวิทยา รวมถึงประเมินผล มาตรการและแผนงานโครงการ 7. ดำเนินการพัฒนางานระบาดวิทยาในเขต รับผิดชอบให้ได้มาตรฐานที่กำหนด Roadmap


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดการพัฒนางานระบาด วิทยาระดับเขต เราอยู่ในยุคที่ต้องทำงานแบบไหน ระบาดวิทยามีความสำคัญต่องาน สาธารณสุขอย่างไร มีข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการทำงานระบาด วิทยาของเขตอย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google