งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
เกิดจาก พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระวรวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

3 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
เป้าหมาย สร้างครอบครัวให้อบอุ่น สนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวคือ พ่อ แม่ ลูก อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เด็กได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้อง เด็กมีพัฒนาการสมวัย

4 ดังนั้น จึงจัดระบบบริการที่ได้มาตรฐานตามกระบวนการคุณภาพตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด การเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดถึง 5 ปี เชื่อมโยงสู่ชุมชนให้มีส่วนร่วม รวมตัวเป็นชมรมต่างๆ พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข

5

6 ระบบคุณภาพโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด/หลังคลอด คลินิกสุขภาพเด็กดี  ฝากครรภ์คุณภาพ - ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ - คัดกรอง Thal/HIV/VDRL  โรงเรียนพ่อแม่ อาหาร และโภชนาการ ทันตสุขภาพ ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว  รพ.ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย  รพ.สายสัมพันธ์แม่-ลูก  โรงเรียนพ่อแม่  คลินิกนมแม่  คัดกรองทารกแรกเกิด - Thyroid / PKU  ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว  WCC คุณภาพ  โรงเรียนพ่อแม่  ตรวจพัฒนาการเด็ก  โภชนาการ  นิทาน ของเล่น  ทันตสุขภาพ  ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว ชุมชน ชมรมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ / ชมรมแม่อาสา/ ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว ผลลัพธ์ ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน เด็ก 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย N Voramongkol

7 ยุทธศาสตร์พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ปี 2553 - 2556
Goal : ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็กเติบโตพัฒนาการสมวัย ปี 2553 – 2556 ……………………………….. BA= 30:1000 เกิดมีชีพ , LBW=7% นมแม่EBF: 50% พัฒนาการสมวัย= 90% เด็ก3ปีฟันไม่ผุ= 43% เด็กน้ำหนักตามเกณฑ์อายุ=85% เด็กส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ=93% เด็กรูปร่างสมส่วน=85% หญิงตั้งครรภ์ขาดไอโอดีน= 50% เป้าหมาย แม่และเด็กมีพฤติกรรมสุขภาพดีขึ้น 1 .ฝากท้องเร็ว 2. กินนมแม่และอาหารตามวัย 3. เล่า/อ่านนิทานให้เด็กฟัง 4 .เล่นกับลูก

8 เกณฑ์การประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
 บริการอนามัยแม่และเด็ก เข้าร่วมโครงการ  กระบวนการคุณภาพและ ระดับทองแดง บริการอนามัยแม่และเด็ก  ระดับทองแดงและการมี ระดับเงิน ส่วนร่วมของชุมชน  ระดับเงินและผลลัพธ์บริการ ระดับทอง

9 The end ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google