งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสายใยรัก แห่งครอบครัว เกิดจาก พระปณิธานอันแน่วแน่ ของพระวรวงศ์เธอ พระองศ์เจ้า ศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสายใยรัก แห่งครอบครัว เกิดจาก พระปณิธานอันแน่วแน่ ของพระวรวงศ์เธอ พระองศ์เจ้า ศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงการสายใยรัก แห่งครอบครัว เกิดจาก พระปณิธานอันแน่วแน่ ของพระวรวงศ์เธอ พระองศ์เจ้า ศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร

3 เป้าหมาย สร้างครอบครัวให้อบอุ่น สนับสนุนให้สมาชิกใน ครอบครัวคือ พ่อ แม่ ลูก อยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุข เด็กได้รับการเลี้ยงดูอย่าง ถูกต้อง เด็กมีพัฒนาการสมวัย โครงการสายใยรัก แห่งครอบครัว

4 ดังนั้ น จึงจัดระบบบริการที่ได้มาตรฐาน ตามกระบวนการคุณภาพตั้งแต่ ระยะตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด การเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดถึง 5 ปี เชื่อมโยงสู่ชุมชนให้มีส่วนร่วม รวมตัวเป็นชมรมต่างๆ พัฒนาคุณภาพบริการของสถาน บริการสาธารณสุข

5

6 N Voramongkol ฝากครรภ์คุณภาพ - ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ - คัดกรอง Thal/HIV/VDRL โรงเรียนพ่อแม่ อาหาร และโภชนาการ ทันตสุขภาพ ชมรมสายใยรักแห่ง ครอบครัว รพ. ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย รพ. สายสัมพันธ์แม่ - ลูก โรงเรียนพ่อแม่ คลินิกนมแม่ คัดกรองทารกแรกเกิด - Thyroid / PKU ชมรมสายใยรักแห่ง ครอบครัว WCC คุณภาพ โรงเรียนพ่อแม่ ตรวจพัฒนาการเด็ก โภชนาการ นิทาน ของเล่น ทันตสุขภาพ ชมรมสายใยรักแห่ง ครอบครัว ชุมชน ชมรมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ / ชมรมแม่อาสา / ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว ชุมชน ชมรมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ / ชมรมแม่อาสา / ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด / หลังคลอด คลินิกสุขภาพเด็กดี ระบบคุณภาพโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ผลลัพธ์ ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน เด็ก 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย เด็ก 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

7 Goal : ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็กเติบโตพัฒนาการสมวัย ปี 2553 – 2556 ……………………………….. BA= 30:1000 เกิดมีชีพ, LBW=7% นมแม่ EBF: 50% พัฒนาการสมวัย = 90% เด็ก 3 ปีฟันไม่ผุ = 43% เด็กน้ำหนักตามเกณฑ์อายุ =85% เด็ก ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ =93% เด็กรูปร่างสมส่วน =85% หญิงตั้งครรภ์ ขาดไอโอดีน = 50% เป้าหมาย แม่และเด็กมีพฤติกรรมสุขภาพดีขึ้น 1. ฝากท้องเร็ว 2. กินนมแม่และอาหารตามวัย 3. เล่า / อ่านนิทานให้เด็กฟัง 4. เล่นกับลูก ยุทธศาสตร์พัฒนาอนามัยแม่และ เด็ก ปี 2553 - 2556

8 เกณฑ์การประเมินโรงพยาบาล สายใยรักแห่งครอบครัว บริการอนามัยแม่และเด็ก เข้าร่วมโครงการ กระบวนการคุณภาพและ ระดับทองแดง บริการอนามัยแม่และเด็ก ระดับทองแดงและการมี ระดับเงิน ส่วนร่วมของชุมชน ระดับเงินและผลลัพธ์บริการ ระดับทอง

9 The end ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt โครงการสายใยรัก แห่งครอบครัว เกิดจาก พระปณิธานอันแน่วแน่ ของพระวรวงศ์เธอ พระองศ์เจ้า ศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google