งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation “เพื่อ SMEs เรายินดีค้ำ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation “เพื่อ SMEs เรายินดีค้ำ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation “เพื่อ SMEs เรายินดีค้ำ”

2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation หาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำ บริหารเงินทุนหมุนเวียนให้มีสภาพคล่อง จัดสรรเงินทุนให้เหมาะสมและถูกต้อง บริหารสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพ บริหารลูกหนี้ให้มีประสิทธิภาพ การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำ บริหารเงินทุนหมุนเวียนให้มีสภาพคล่อง จัดสรรเงินทุนให้เหมาะสมและถูกต้อง บริหารสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพ บริหารลูกหนี้ให้มีประสิทธิภาพ การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 2

3 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation 3

4 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation Character ลักษณะผู้กู้ Collateral หลักทรัพย์ค้ำประกัน Capital เงินทุนส่วนออกเอง Capacity ความสามารถในการจ่ายหนี้ Condition เงื่อนไขการกู้เงิน Country ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ 4

5 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation บุคคล CHARACTER คุณสมบัติของผู้กู้ CHARACTER โครงการ PROJECT ความสามารถในการหารายได้ CAPACITY ฐานะการเงิน CAPITAL สภาพแวดล้อม CONDITION ประเทศคู่ค้า COUNTRY หลักประกัน COLLATERALS หลักประกัน การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร 5

6 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation - ไม่เป็น NPL - Credit Bureau - มีงบการเงินที่ดี - กำไรสุทธิ / กำไรสะสม - ทุนจดทะเบียน - อัตราส่วนหนี้ต่อทุน (D/E Ratio) - อัตราการเติบโตของยอดขาย - มีวัตถุประสงค์การกู้เงินที่ชัดเจน - ไม่เป็น NPL - Credit Bureau - มีงบการเงินที่ดี - กำไรสุทธิ / กำไรสะสม - ทุนจดทะเบียน - อัตราส่วนหนี้ต่อทุน (D/E Ratio) - อัตราการเติบโตของยอดขาย - มีวัตถุประสงค์การกู้เงินที่ชัดเจน 6

7 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation - มี Statement ที่ดี - มีเงินเข้าบัญชีครอบคลุมตัวเลขรายได้ทั้งหมด - มีที่มาที่ไปของค่าใช้จ่ายชัดเจน - เงินคงเหลือในบัญชีไม่ควรน้อยกว่าค่างวดหนึ่งเดือน มีประวัติการชำระเงินที่ดี * จ่ายครบถ้วนตามเงื่อนไข * จ่ายตรงตามกำหนด อยู่ในธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตดี มีหลักทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกันคุ้มค่า - มี Statement ที่ดี - มีเงินเข้าบัญชีครอบคลุมตัวเลขรายได้ทั้งหมด - มีที่มาที่ไปของค่าใช้จ่ายชัดเจน - เงินคงเหลือในบัญชีไม่ควรน้อยกว่าค่างวดหนึ่งเดือน มีประวัติการชำระเงินที่ดี * จ่ายครบถ้วนตามเงื่อนไข * จ่ายตรงตามกำหนด อยู่ในธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตดี มีหลักทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกันคุ้มค่า 7

8 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation 1. สินเชื่อกู้ยืมระยะยาว (Long Term Debt) ซื้อที่ดิน/ก่อสร้างอาคาร, สิ่งปลูกสร้าง, ซื้อเครื่องจักร อาจเป็น Housing loan ควบคู่กับ loan ทั่วไป 2. สินเชื่อสำหรับใช้หมุนเวียน / กู้ระยะสั้น (Working Capital) O/D, P/N, S/T, CBD (ขายลดเช็ค) 3. สินเชื่อเพื่อการออกหนังสือค้ำประกัน (Letters of Guarantees) 4. สินเชื่อเพื่อการส่งออก 1. สินเชื่อกู้ยืมระยะยาว (Long Term Debt) ซื้อที่ดิน/ก่อสร้างอาคาร, สิ่งปลูกสร้าง, ซื้อเครื่องจักร อาจเป็น Housing loan ควบคู่กับ loan ทั่วไป 2. สินเชื่อสำหรับใช้หมุนเวียน / กู้ระยะสั้น (Working Capital) O/D, P/N, S/T, CBD (ขายลดเช็ค) 3. สินเชื่อเพื่อการออกหนังสือค้ำประกัน (Letters of Guarantees) 4. สินเชื่อเพื่อการส่งออก 8

9 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation สินเชื่อเพื่อการส่งออก โดยปกติธนาคารจะเสนอวงเงินสินเชื่อสำหรับผู้ส่งออก โดยให้ผู้ส่งออกการนำเอกสารมายื่น ประกอบการขอกู้กับธนาคาร แบ่งออกเป็นสองประเภท การให้สินเชื่อก่อนการส่งออก (Pre-Shipment) เอกสารประกอบการขอทำ Packing Credit เช่น L/C หรือสัญญาซื้อขายหรือคำสั่งซื้อสินค้าจาก ต่างประเทศ หรือใบรับรองคลังสินค้า หรือใบรับจำนำสินค้า การให้สินเชื่อหลังการส่งออก (Post-Shipment) เอกสารประกอบการขอกู้ ได้แก่ Bill of Exchange ผู้ส่งออกและ/หรือผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม เพื่อ การส่งออกจะออกตั๋วสัญญาใช้เงินและสัญญาจะใช้เงิน ให้ไว้กับธนาคาร จำนวนเงิน และระยะเวลาใน การขอสินเชื่อเป็นไปตามเอกสารประกอบ แต่สูงสุดไม่เกิน 180 วัน โดยปกติธนาคารจะเสนอวงเงินสินเชื่อสำหรับผู้ส่งออก โดยให้ผู้ส่งออกการนำเอกสารมายื่น ประกอบการขอกู้กับธนาคาร แบ่งออกเป็นสองประเภท การให้สินเชื่อก่อนการส่งออก (Pre-Shipment) เอกสารประกอบการขอทำ Packing Credit เช่น L/C หรือสัญญาซื้อขายหรือคำสั่งซื้อสินค้าจาก ต่างประเทศ หรือใบรับรองคลังสินค้า หรือใบรับจำนำสินค้า การให้สินเชื่อหลังการส่งออก (Post-Shipment) เอกสารประกอบการขอกู้ ได้แก่ Bill of Exchange ผู้ส่งออกและ/หรือผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม เพื่อ การส่งออกจะออกตั๋วสัญญาใช้เงินและสัญญาจะใช้เงิน ให้ไว้กับธนาคาร จำนวนเงิน และระยะเวลาใน การขอสินเชื่อเป็นไปตามเอกสารประกอบ แต่สูงสุดไม่เกิน 180 วัน 9

10 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation ประเด็นที่ต้องพิจารณาในการขอสินเชื่อ 1. วงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร จำนวนเพียงพอ ประเภทของวงเงินสินเชื่อมีความเหมาะสม (L/T, W/C, L/G) 2. อัตราดอกเบี้ย ให้พิจารณา อัตราดอกเบี้ยสุทธิที่ได้รับอนุมัติ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (MLR, MOR, MRR) *อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงต่างสถาบันการเงินกันไม่จำเป็นต้องเท่ากัน Spread (ส่วนบวก / ส่วนต่าง) ระยะเวลาที่ให้อัตราดอกเบี้ย * ในกรณี L/G หรือ L/C จะมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม 1. วงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร จำนวนเพียงพอ ประเภทของวงเงินสินเชื่อมีความเหมาะสม (L/T, W/C, L/G) 2. อัตราดอกเบี้ย ให้พิจารณา อัตราดอกเบี้ยสุทธิที่ได้รับอนุมัติ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (MLR, MOR, MRR) *อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงต่างสถาบันการเงินกันไม่จำเป็นต้องเท่ากัน Spread (ส่วนบวก / ส่วนต่าง) ระยะเวลาที่ให้อัตราดอกเบี้ย * ในกรณี L/G หรือ L/C จะมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม 10

11 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation ประเด็นที่ต้องพิจารณาในการขอสินเชื่อ (ต่อ) 3. ระยะเวลาที่ให้เงินกู้ - วงเงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ (3, 5, 7, 10,15 ปี) ระยะเวลาปลอดการจ่ายชำระเงินต้น (Grace Period ) - วงเงินกู้เงินทุนหมุนเวียน ระยะเวลาการให้สินเชื่อในวงเงินแต่ละประเภท 3. ระยะเวลาที่ให้เงินกู้ - วงเงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ (3, 5, 7, 10,15 ปี) ระยะเวลาปลอดการจ่ายชำระเงินต้น (Grace Period ) - วงเงินกู้เงินทุนหมุนเวียน ระยะเวลาการให้สินเชื่อในวงเงินแต่ละประเภท 11

12 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation ประเด็นที่ต้องพิจารณาในการขอสินเชื่อ (ต่อ) 4. ค่าใช้จ่ายต่างๆในการขอสินเชื่อ - ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ (Front End Fee) ปกติ 0.5%-2% - ค่าประเมินหลักทรัพย์ - ค่าใช้จ่ายในการจำนอง (1%) - ค่าใช้จ่าย (ค่าปรับ) ในการย้ายธนาคาร (Penalty Fee) - ค่าธรรมเนียมค้ำประกันของ บสย. (1.75%) 4. ค่าใช้จ่ายต่างๆในการขอสินเชื่อ - ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ (Front End Fee) ปกติ 0.5%-2% - ค่าประเมินหลักทรัพย์ - ค่าใช้จ่ายในการจำนอง (1%) - ค่าใช้จ่าย (ค่าปรับ) ในการย้ายธนาคาร (Penalty Fee) - ค่าธรรมเนียมค้ำประกันของ บสย. (1.75%) 12

13 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation ประเด็นที่ต้องพิจารณาในการขอสินเชื่อ (ต่อ) 5. หลักทรัพย์ที่นำมาเป็นหลักประกัน - ที่ดิน (ต้องมีทางเข้าออกและติดทางสาธารณะประโยชน์) - สิ่งปลูกสร้าง (ที่มีใบอนุญาตก่อสร้าง) - ห้องชุดอาคาร - เครื่องจักรอุปกรณ์ (ที่มีการจดทะเบียนและจำนองเป็นหลักประกัน) - เงินฝาก / พันธบัตร - สิทธิการรับเงินค่างวดงานตามสัญญาจ้าง - สิทธิการเช่าที่ดินที่จดทะเบียนเช่าและโอนสิทธิการเช่าให้ทางธนาคาร - ตราสารทางการค้า : เช็คการค้า / ตั๋วแลกเงิน - สินค้าคงคลัง (ธุรกิจค้าส่งพืชไร่ : ข้าว, ข้าวโพด) -หนังสือค้ำประกันบสย. 5. หลักทรัพย์ที่นำมาเป็นหลักประกัน - ที่ดิน (ต้องมีทางเข้าออกและติดทางสาธารณะประโยชน์) - สิ่งปลูกสร้าง (ที่มีใบอนุญาตก่อสร้าง) - ห้องชุดอาคาร - เครื่องจักรอุปกรณ์ (ที่มีการจดทะเบียนและจำนองเป็นหลักประกัน) - เงินฝาก / พันธบัตร - สิทธิการรับเงินค่างวดงานตามสัญญาจ้าง - สิทธิการเช่าที่ดินที่จดทะเบียนเช่าและโอนสิทธิการเช่าให้ทางธนาคาร - ตราสารทางการค้า : เช็คการค้า / ตั๋วแลกเงิน - สินค้าคงคลัง (ธุรกิจค้าส่งพืชไร่ : ข้าว, ข้าวโพด) -หนังสือค้ำประกันบสย. 13

14 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation บสย. คืออะไร ใครบ้างที่เราช่วยเหลือ การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร ขั้นตอนการติดต่อ 14

15 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation ทุนจดทะเบียน ณ.มิ.ย. 2555 เท่ากับ 6,702.47 ล้านบาท โครงสร้างผู้ถือหุ้น กระทรวงการคลัง (95.49%) ธนาคารพาณิชย์ (2.6%) ธนาคารออมสิน (0.94%) ธนาคารกรุงไทย (0.62%) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (0.18%) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (0.18%) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นเมื่อ 30 ธ.ค. 34 ตาม “พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534” 15

16 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation กู้ ได้ ง่า ย ถู ก 16

17 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation LOWMEDIUMHIGH 5 10 15 20 อัตราดอกเบี้ยที่แหล่งเงินกู้นอกระบบเก็บจากลูกค้า อัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินเก็บจากลูกค้า + ค่าค้ำประกันเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินเรียกเก็บจากลูกค้า อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี) ระดับความเสี่ยงของ SMEs แต่ละราย ธนาคาร ต้องการหลักประกันสำหรับชดเชย ความเสี่ยงในการปล่อยกู้ให้ SMEs บสย. เร่งกระจายสินเชื่อให้ SMEs ส่งผลให้ การพัฒนา SMEs และการจ้างงาน บรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล SMEs ไม่มีหลักประกันทำให้ได้รับสินเชื่อ ไม่พอกับความต้องการ 17

18 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation ตัวอย่างการค้ำประกัน SMEs ต้องการกู้ 1 ล้านบาท มีหลักประกัน 6 แสนบาท ขาดหลักประกัน 4 แสนบาท SMEs ต้องการกู้ 1 ล้านบาท มีหลักประกัน 6 แสนบาท ขาดหลักประกัน 4 แสนบาท บสย. ค้ำประกัน 4 แสนบาท ค่าธรรมเนียม 400,000 * 1.75 % = 7,000 บาท / ปี บสย. ค้ำประกัน 4 แสนบาท ค่าธรรมเนียม 400,000 * 1.75 % = 7,000 บาท / ปี *กรณีนี้ค่าธรรมเนียม/เงินกู้ 1 ล้านบาท = 0.7% 18

19 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation การช่วยเหลือ SMEs ที่ผ่านมา 19

20 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation โครงการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. ผู้ประกอบการใหม่ PGS Start-up ผู้ประกอบการทั่วไป PGS5 ปรับปรุงประสิทธิภาพ PGS PIL 20

21 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation ผู้ประกอบการใหม่ อายุกิจการไม่เกิน 3 ปี ผ่านการฝึกอบรมหรือ อยู่ระหว่างการอบรม จากหน่วยงานที่ บสย. เห็นชอบ วงเงินไม่เกิน 2 ล้าน บาท/ราย/สถาบัน ค่าธรรมเนียม 2.5% ต่อปี (ปีแรกรัฐบาล ชำระค่าธรรมเนียมให้) ผู้ประกอบการทั่วไป วงเงินไม่เกิน 40 ล้าน บาท/ราย/สถาบัน ค่าธรรมเนียม 1.75% ต่อปี ปรับปรุงประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการทั่วไปที่ ต้องการปรับปรุง ประสิทธิภาพ วงเงินไม่เกิน 5 ล้าน บาท/ราย ค่าธรรมเนียม 1.75% ต่อปี (ปีแรกรัฐบาล ชำระค่าธรรมเนียมให้) PGS Start up วงเงิน 10,000 ล้านบาท PGS Start up วงเงิน 10,000 ล้านบาท PGS 5 วงเงิน 240,000 ล้านบาท PGS 5 วงเงิน 240,000 ล้านบาท PGS PIL วงเงิน 20,000 ล้านบาท PGS PIL วงเงิน 20,000 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์การค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. ที่สนับสนุน SMEs ปี 2556 – 2558 21

22 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation ผู้ประกอบการใหม่ (PGS Start-up) ประกอบกิจการไม่เกิน 3 ปี วงเงินค้ำประกัน 10,000 ล้านบาท (2 ล้านบาท ต่อราย ต่อสถาบันการเงิน) ค่าธรรมเนียม 2.50 % ต่อปี ของวงเงินค้ำประกัน (Free ค่าธรรมเนียมปีแรก) ระยะเวลาค้ำประกันสูงสุด 7 ปีสิ้นสุดโครงการวันที่ 31 ธ.ค. 58 ผ่านการอบรม หรืออยู่ระหว่าง การฝึกอบรม หลักสูตรการ บริหารจัดการธุรกิจ เช่น การจัดการ, การตลาด, การบัญชี และการผลิต จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานอื่นที่ บสย. เห็นชอบ 22

23 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation ผู้ประกอบการทั่วไป (PGS 5) ผู้ประกอบการทั่วไปที่หลักประกันไม่พอ วงเงินค้ำประกัน 240,000 ล้านบาท (40 ล้านบาท ต่อราย ต่อสถาบันการเงิน) ค่าธรรมเนียม 1.75 % ต่อปี ของวงเงินค้ำประกัน ระยะเวลาค้ำประกันสูงสุด 7 ปีสิ้นสุดโครงการวันที่ 31 ธ.ค. 58 คุณสมบัติ เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล สัญชาติไทย ทรัพย์สินถาวรสุทธิไม่เกิน 200 ล้านบาท (ไม่รวมที่ดิน) จุดเด่น ดำเนินธุรกิจต่างประเทศได้ 23

24 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation ปรับปรุงประสิทธิภาพPGS PIL ผู้ประกอบการทั่วไปที่ต้องการปรับปรุงเครื่องจักรและกระบวนการการผลิต วงเงินค้ำประกัน 20,000 ล้านบาท (5 ล้านบาท ต่อราย ต่อสถาบันการเงิน) ค่าธรรมเนียม 1.75 % ต่อปี ของวงเงินค้ำประกัน (Free ค่าธรรมเนียมปีแรก) ระยะเวลาค้ำประกันสูงสุด 7 ปี - เครื่องจักร 7 ปี - กระบวนการทำงาน 5 ปี สิ้นสุดโครงการวันที่ 31 ธ.ค. 58 24

25 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation โครงการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. 25

26 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation 1. ยื่นคำขอสินเชื่อ 2.ยื่นคำขอค้ำประกัน 3. ให้หนังสือค้ำประกัน 4. ให้สินเชื่อ ขั้นตอนการติดต่อ 26

27 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation ติดต่อ บสย. Chiang Mai Phitsanulok UdonThani Nakhon Ratchasima Chonburi Ayutthaya Suratthani Songkhla Bangkok and Greater Bangkok สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ : 0-2890-9988สำนักงานสาขากรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0-2890-9988 ต่อ 9761-4สำนักงานสาขาพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ : 0-2890-9988 ต่อ 9765, 9768-9สำนักงานสาขาเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 0-5330-4057, 0-5330-4757-8สำนักงานสาขาพิษณุโลก โทรศัพท์ : 0-5524-4353-4สำนักงานสาขาอุดรธานี โทรศัพท์ : 0-4234-1969-70สำนักงานสาขานครราชสีมา โทรศัพท์ : 0-4420-3604สำนักงานสาขาชลบุรี โทรศัพท์ : 0-3878-3951สำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ : 0-7721-9801-2สำนักงานสาขาสงขลา โทรศัพท์ :0-7426-2551-2 http://www.tcg.or.th/main Call center 02-8909999 27

28 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation


ดาวน์โหลด ppt บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation “เพื่อ SMEs เรายินดีค้ำ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google