งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภท สินเชื่อ สินเชื่อ บุคคล สินเชื่อเพื่อ ประกอบ ธุรกิจ เคหะ - ชีวิตสุข สันต์ - สวัสดิการ - ไทรทอง สินเชื่อเพื่อพัฒนา กลุ่มอาชีพ - ข้าราชการครู - ข้าราชการปกครอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภท สินเชื่อ สินเชื่อ บุคคล สินเชื่อเพื่อ ประกอบ ธุรกิจ เคหะ - ชีวิตสุข สันต์ - สวัสดิการ - ไทรทอง สินเชื่อเพื่อพัฒนา กลุ่มอาชีพ - ข้าราชการครู - ข้าราชการปกครอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภท สินเชื่อ สินเชื่อ บุคคล สินเชื่อเพื่อ ประกอบ ธุรกิจ เคหะ - ชีวิตสุข สันต์ - สวัสดิการ - ไทรทอง สินเชื่อเพื่อพัฒนา กลุ่มอาชีพ - ข้าราชการครู - ข้าราชการปกครอง ส่วนท้องถิ่น - ทหาร, ตำรวจ - ฯลฯ - ธนาคาร ประชาชน - ธุรกิจห้อง แถว - ธุรกิจ เพื่อการ อุปโภค บริโภค เพื่อ แสวงห ากำไร สินเชื่อองค์กร ชุมชน - กทบ. - สพช. - วิสาหกิจ ชุมชน สินเชื่อ ชุมชน สัญญากู้เงินเพื่อการบริโภค สัญญากู้เงิน

2  ความเสี่ยง หมายถึง ความเป็นไปได้ที่ จะเกิดเหตุการณ์ตามที่ดาดหรือมิได้ คาดคิดมาก่อน ที่ทำให้ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่ง หมายถึงธนาคาร และสงผลกระทบใน เชิงลบต่อรายได้และเงินกองทุนของ ธนาคาร บริหารความเสี่ยง รู้ทัน ความเสี่ยง

3 คำที่มีความเกี่ยวข้องกับความ เสี่ยง  ภัย (Peril) หมายถึง สาเหตุของ ความสูญเสีย  อันตราย (Hazard) หมายถึง เป็น สภาวะที่สร้างโอกาสของความไม่ แน่นอนอันจะนำไปสู่ความสูญเสีย  High Risk High Retum การปล่อย สินเชื่อที่มีความเสี่ยงมาก ย่อมได้ ผลตอบแทนมากกว่า

4 ความเสี่ยงของธนาคาร  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ Strategic risk  ความเสี่ยงด้านเครดิต Credit risk  ความเสี่ยงด้านตลาด Market Risk  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง Liquidity Risk  ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ Operation Risk  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฏระเบียบ Compliance  ความเสียงด้านชื่อเสียง

5 การจัดการความ เสี่ยง  การกระจายความเสี่ยง  การบรรเทาความเสี่ยง

6 มุมมองความเสี่ยง  Credit Rating เครื่องมือที่ใช้แย่งเกรด ลูกค้าขนาดใหญ่ โดยใช้งบการเงินที่ เชื่อถือได้  Credit Scoring เครื่องมือที่ใช้แบ่งเกรด ลูกค้า ขนาดเล็กที่ไม่มีงบการเงิน  Credit Product Policy : CPP เป็นหลักเกณฑ์และแนวทางเบื้องต้นใน การพิจารณาความเป็นไปได้

7 แบบจำลองวัดระดับความ เสี่ยง credit Scoring Model เกรดระดับความเสี่ยง A ความเสี่ยงต่ำ B ความเสี่ยงปานกลาง C ความเสี่ยงค่อนข้างสูง D ความเสี่ยงสูง

8 นโยบายสินเชื่อ  กำหนดกรอบการดำเนินงาน ด้านสินเชื่อ  มีแนวทางการบริหารความ เสี่ยงสินเชื่อ  กำหนดหน้าที่ของพนักงานและ หน่วยงาน  กระบวนการพิจารณาสินเชื่อ

9 สินเชื่อต้องห้าม  สินเชื่อที่ เชื่อมโย ง โดยตรง หรือโดย อ้อมกับ ธุรกิจที่ ผิด กฏหมาย

10  สินเชื่อที่ ให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคล ที่ล้มละลาย ศาลสั่งอดีตนักร้องดัง " อุ้ย " รวิวรรณ จินดา ล้มละลาย หลังถูก แบงก์กรุงเทพยื่นฟ้อง เจ้าตัวงงกู้ซื้อบ้าน 1 ล้านบานปลาย ส่ง ทนายยื่นอุทธรณ์ ยันไม่ปัดความรับผิดชอบ พร้อมเจรจากับ แบงก์เจ้าหนี้ตลอดเวลา

11  สินเชื่อที่ให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลซึ่งศาลมี คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์

12  สินเชื่อที่มี วัตถุประสงค์ การใช้เงินกู้ เกี่ยวข้องกับ กิจกรรม ทางการเมือง

13 ที่ดินบนเนินเขา ต. โป่งแยง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 13-00-00 ไร่  สินเชื่อ ที่ให้แก่ การเก็ง กำไร ที่ดิน หรือ หลักทรั พย์

14  สินเชื่อที่ต้องพิจารณา เป็นพิเศษ

15 • การจัดทำหนังสือให้ความ ยินยอม • วันที่ในหนังสือต้องสอดคล้อง กับวันที่สืบค้นข้อมูลเครดิต • ก่อนวันที่สืบค้นข้อมูลได้ไม่เกิน 45 วัน • นำส่งหนังสือสืบค้น ภายใน 14 วันนับจากวันสืบค้น • กรณีมีการทักท้วง แก้ไข นำส่ง คืนภายใน 7 วันนับจากวันที่ ได้รับแจ้ง และต้องไม่เกิน 21 วัน นับจากวันสืบคืน

16 เรื่องที่ควรทราบ ทั่วไป . สินเชื่ออะไร . ให้ใครกู้บ้าง . กู้ไปทำอะไร . ระยะเวลากู้เท่าไหร่ . ให้กู้ได้เท่าไหร่

17 เรื่องที่ควรทราบ ทั่วไป . อัตราดอกเบี้ยคิดอย่างไร . ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ . การแก้ไขหนี้และปรับปรุง โครงสร้างหนี้ . การบริหารความเสี่ยง

18 คำถามที่น่าสนใจ 1. ผู้กู้ยังไม่ประกอบอาชีพกู้ได้หรือไม่........ 2. ผู้กู้อายุ 61 ปี กู้ธนาคารประชาชนได้ หรือไม่ 3. ผู้กู้อายุ 19 ปี มีคู่สมรสกู้ธนาคาร ประชาชนได้หรือไม่... 4. นาย ก อาชีพขายของเร่ตามจังหวัด ต่างๆจะกู้ได้หรือไม่. 5. นาย ก ขอกู้เงินเพื่อชำระหนี้ให้ นาย ข ได้หรือไม่..

19 คำถามที่น่าสนใจ 6. ธนาคารประชาชนคิดดอกเบี้ยแบบ ใด.. 7. กู้เงิน 25,000 บาทคิดดอกเบี้ย เท่าใด... 8. กู้เงิน 35,000 บาทคิดดอกเบี้ย เท่าใด... 9. ดอกเบี้ยผิดนัดบวกเพิ่มเท่าใด 10. กู้เงิน 95,000 บาทต้องใช้สมุด ฝากเงินที่มีเงินเท่าใด

20 คำถามที่น่าสนใจ 11. บุคคลประเภทใดที่อายุเกิน 60 ปี สามารถกู้ได้ 12. กรณีใช้บุคคลค้ำประกันกู้เงิน สูงสุดได้เท่าใด 13. กรณีใช้บุคคลค้ำนาวาโทกู้สูงสุด ได้เท่าใด 14. กู้เงินโดยใช้ห้องชุดราคา 2 ล้าน ค้ำประกันจะกู้ได้เท่าใด 15. กู้เงินโดยใช้บุคคลค้ำกู้ระยะเวลา กู้ยาวสุดกี่ปี

21 คำถามน่าสนใจ 16. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อ สวัสดิการเท่าใด 17. อัตราดอกเบี้ยผิดนัดร้อยละ เท่าใด 18. นาย ก ใช้ข้าราชการที่ทำงาน ครบ 3 ปีมาแล้ว จะต้องใช้ผู้ค้ำประกันกี่คน 19. อัตราดอกเบี้ยที่คิดจากผู้กู้สูงสุด เท่าไหร่


ดาวน์โหลด ppt ประเภท สินเชื่อ สินเชื่อ บุคคล สินเชื่อเพื่อ ประกอบ ธุรกิจ เคหะ - ชีวิตสุข สันต์ - สวัสดิการ - ไทรทอง สินเชื่อเพื่อพัฒนา กลุ่มอาชีพ - ข้าราชการครู - ข้าราชการปกครอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google