งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางแก้ไขปัญหา ให้กับสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ สุทธิรัตน์ รัตนโชติ และสำนักกฎหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางแก้ไขปัญหา ให้กับสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ สุทธิรัตน์ รัตนโชติ และสำนักกฎหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางแก้ไขปัญหา ให้กับสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ สุทธิรัตน์ รัตนโชติ และสำนักกฎหมาย

2 ครม. มีมติเห็นชอบแล้ว 23 เมษายน 2556

3 แนวทางแก้ไขปัญหาให้กับ สมาชิก กบข. ที่เคยศึกษาหรือได้รับมอบหมาย ให้ศึกษาและนำเสนอให้ ฝ่ายนโยบายพิจาณาแล้ว

4 ประเด็นปัญหามาจากสาเหตุใด กบข.เป็นเหตุ (ผลประกอบการ) สูตรบำนาญ กบข. เป็นเหตุ ทั้ง 2 เหตุ 1 กรณี กบข.เป็นเหตุ 2 กรณีสูตรบำนาญ กบข.เป็นเหตุ 12 3 แปลงเหตุ เป็นประเภทเงิน แนวทางแก้ไข เงินก้อน (2%+ดผ) เงินรายเดือน (บำนาญ) การ พิจารณา ไม่ต้องทำ อะไร กลับไป เลือกใหม่ ชดเชย ส่วนต่าง 4-9% แก้ไขสูตร บำนาญ ชดเชย เฉพาะปีที่ กบข.ให้ ดพ ต่ำ ชดเชย อายุ ราชการ >38 ปี เพิ่มเงิน ก้อน 2% ให้อีก 50% 1 2 3 4 5 6 7 ข้อเรียกร้องของผู้ที่คิดว่าตนได้รับ ผลกระทบ 1 ได้รับเงินบำนาญน้อย เพราะ สูตร บำนาญ กบข. ไม่เป็นธรรม 2 ได้รับเงินก้อนน้อยเพราะ กบข. ทำผลตอบแทนให้ต่ำ 3 เสียเปรียบ เพราะมีอายุราชการ ทวีคูณ/มาก ผลที่ คาดว่า จะได้รับ ผลที่ คาดว่า จะได้รับเมื่อ เปรียบเทียบกับ ข้อเรียกร้อง 167 25 เงินก้อน (2%+ดผ) เงินรายเดือน (บำนาญ) A B เงินปรับ เพิ่มบำนาญ เงินชดเชย ผลประโยชน์ ตอบแทน แนวทางแก้ไขปัญหา C

5 ให้กลับไปเลือกใหม่ Undo “เมื่อเขาคิดว่า เขาเข้า กบข.เพราะเขาเข้าใจผิด หลงผิด และมีข้อมูลไม่ครบถ้วนในการตัดสินใจ ก็ควรให้โอกาสเขาคิดใหม่ ตัดสินใจใหม่” ขอรับนโยบาย ท่านรองนายกฯ+รมว.คลัง

6 ขอรับนโยบาย ฯพณฯนายกรัฐมนตรี Clear Fact Clear ภาระงบประมาณที่ต้องใช้ เฉลี่ยต่อราย และทั้งหมด Clear แนวทางและผลกระทบ

7 ให้กลับไปเลือกใหม่ ภายใน 30 กันยายน 2557 Undo ข้อเสนอให้ ครม. พิจารณา ร่าง พรบ. กบข. Undo

8 รวมเวลาที่ศึกษาและ นำเสนอ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง ครม.ให้ความเห็นชอบ ประมาณ 4 ปี (2552-2556) และต้องดำเนินการต่อเนื่อง ต่อไปอีกประมาณ 2 ปี (2556-2558)

9 1 1 2 2 ประเด็นนำเสนอ ประกอบการตัดสินใจ ใช้สิทธิ เมื่อตัดสินใจ ใช้สิทธิแล้ว ต้องทำ อะไรและอย่างไรต่อไป

10 สาระสำคัญของ เรื่องนี้

11 ให้สิทธิ Undo กับทั้ง ข้าราชการ และผู้รับบำนาญ ที่เป็นสมาชิก กบข.โดยสมัครใจ สุดๆๆ

12 ข้าราชการ สมาชิก กบข. 1,187,668 คน สมัครใจ 767,867 คน ตามกฎหมาย 419,801 คน ผู้รับบำนาญ สมาชิก กบข. 211,472 คน สมัครใจ 209,842 คน ตามกฎหมาย 1,630 คน 977,709 คน ผู้มีสิทธิ Undo

13 Undo : สูตรบำนาญ สูตรบำนาญสมาชิก กบข. เงินเดือน เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย X อายุราชการ 50 ไม่เกิน 70% เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ส่งผลให้บำนาญสูตร กบข. < บำนาญสูตร ดั้งเดิม รัฐชดเชยให้ 1. ให้เงินประเดิม 2% + ดอกผล 2. ให้เงินชดเชย 2% + ดอกผล + รัฐจูงใจให้ออม 3. เงินสะสม 3% ( ปัจจุบัน 15 %) + ดอกผล 4. ให้เงินสมทบ 3% + ดอกผล เมื่อข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ออก จากราชการจะได้รับ 1. บำนาญสูตร กบข. รายเดือน เสียชีวิต และ 2. เงินก้อน เงินประเดิม + ดอก ผล เงินชดเชย + ดอกผล เงินสะสม + ดอกผล เงินสมทบ + ดอกผล สูตรบำนาญดั้งเดิมตาม พรบ. บำเหน็จ บำนาญ 2494 เงินเดือน ๆ สุดท้าย X อายุ ราชการ 50 ไม่เกิน 100% เงินเดือน เมื่อข้าราชการออกจากราชการจะได้รับ บำนาญสูตรดั้งเดิม รายเดือน เสียชีวิตเท่านั้น วิธีการ กลับไปใช้ สูตรเดิม

14 การใช้สิทธิ Undo 1 คน มีได้เพียง 1 สถานะ เท่านั้น ข้าราชการ Undo ผู้รับบำนาญ Undo Note

15 การใช้สิทธิ Undo เมื่อได้ยื่นใช้สิทธิ Undo แล้ว จะขอยกเลิกไม่ได้ ! คิดให้ดีๆ คิดให้รอบครอบ ก่อนยื่นใช้สิทธิ Note

16 (ที่เป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ) 2 ได้รับเงินสะสม และดอกผล คืนจาก กบข. ตั้งแต่วันที่หมดสมาชิกภาพ กบข. (1 ตุลาคม 2557) 1 ให้ใช้สิทธิเลือก ตั้งแต่วันถัดจากวันที่กฎหมาย มีผลใช้บังคับ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 ข้าราชการ 3 ไม่มีสิทธิได้รับเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสบทบ และดอกผลของเงินดังกล่าว แต่จะนำไปใส่ใน บัญชีเงินสำรอง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ภาระบำนาญต่อไป

17 4 สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันถัดจาก วันที่ 30 กันยายน 2557 คือวันที่ 1 ตุลาคม 2557 5 เมื่อออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด และมีสิทธิรับ บำนาญ จะได้รับบำนาญสูตรเดิมจนถึงวันที่เสียชีวิต

18 6 ข้าราชการที่มีเวลาราชการเหลืออยู่ไม่ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 เนื่องจากจะออกจากราชการ ไม่ว่ากรณีใด (เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2556 หรือขอลาออก หรือถูกสั่งให้ออก) ให้ใช้ สิทธิเลือกได้ไม่เกินวันที่ที่จะออกจากราชการนั้น แล้วแต่กรณี (วันที่ 30 กันยายน 2556 หรือวันที่ ขอลาออก หรือวันที่ถูกสั่งให้ออก)

19 7 หากแสดงความประสงค์ไว้แล้ว และถึงแก่ความตาย ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2557 หรือภายในวันที่ที่ จะออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด(วันที่เกษียณอายุ ราชการราชการ 30 กันยายน 2556 หรือวันที่ขอ ลาออก หรือวันที่ถูกสั่งให้ออก) แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าการแสดงความประสงค์นั้นไม่มีผลใช้บังคับ

20 วันที่กฎหมาย ใช้บังคับ 30 กันยายน 2557 วันที่ 30 กันยายน 2556 หรือวันที่ขอออก หรือถูกสั่ง ให้ออกจากราชกา ร วันที่เลือก Undo วันที่เสียชีวิต เลือก Undo สมาชิกภาพ กบข. สิ้นสุดลง สมาชิกภาพ กบข. ยังมีอยู่ วันที่เลือก Undo เลือก Undo ไม่มีผล ใช้บังคับ สมาชิก ภาพ กบข. ยังมีอยู่ สมาชิก ภาพ กบข. ยังมีอยู่ สมาชิก ภาพ กบข. ยังมีอยู่ สมาชิก ภาพ กบข. ยังมีอยู่ กฎหมาย บำเหน็จ บำนาญ กฎหมาย กบข. แจ้ง กบข.โอนเงินในบัญชีเงินรายบุคคลเข้าบัญชี เงินสำรอง และจ่ายเงินสะสม+ดอกผลให้ผู้มีสิทธิ ออกจากราชการ ได้รับบำนาญ สูตรเดิม

21 ผู้รับบำนาญ 2 ไม่ต้องคืนเงินสะสมและผลประโยชน์ที่ได้รับไปแล้ว 3 ต้องคืนเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสบทบ และ ดอกผลของเงินดังกล่าวให้รัฐ โดยวิธีหักกลบลบกัน 4 ได้รับบำนาญสูตรเดิมย้อนหลังตั้งแต่วันที่ออกจาก ราชการถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 โดยวิธีหักกลบลบกัน (ยังมีชีวิตอยู่ และเป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ) 1 ให้ใช้สิทธิเลือก ตั้งแต่วันถัดจากวันที่กฎหมาย มีผลใช้บังคับ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557

22 5.1 หากมีส่วนต่างต้องชำระคืนให้รัฐ ให้ชำระคืน ภายใน 30 มิถุนายน 2557 5 เมื่อหักกลบลบกันแล้ว 5.2 หากมีส่วนต่างที่รัฐต้องจ่ายคืน รัฐจะจ่ายคืนให้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง กำหนด เงินที่ได้รับคืนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และให้รัฐโดยกรมบัญชีกลางสามารถนำเงินที่ได้รับคืน จากผู้รับบำนาญตาม 5.1 ไปจ่ายคืนให้ผู้รับบำนาญ ตาม 5.2 ได้ ส่วนที่เหลือให้นำส่งเข้าบัญชีเงินสำรอง ให้ผู้รับบำนาญตาม 5.1 คืนเงินให้รัฐผ่าน ส่วนราชการผู้เบิก เพื่อนำส่งต่อให้กรมบัญชีกลาง

23 คิดเฉพาะ เงินบำนาญ เท่านั้น ไม่นำ ชคบ. และ เงินบำเหน็จดำรงชีพ ครั้งที่ 1 และ 2 ที่ได้รับไปแล้ว มาร่วมคำนวณในขั้นตอน การขอ Undo แต่จะนำมาคิดคำนวณให้ในภายหลัง Note ไม่คิด ดอกเบี้ยทั้งในส่วนของเงินก้อนที่ จะต้องคืน และผลต่างเงินบำนาญที่จะได้รับคืน

24 6 หากแสดงความประสงค์ไว้แล้ว และถึงแก่ความตาย ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ให้ถือว่าการแสดง ความประสงค์นั้น ไม่มีผลใช้บังคับ และหากได้คืน เงินตาม 5.1 ให้รัฐแล้ว รัฐจะคืนเงินดังกล่าวให้กับ ทายาทต่อไป 7 จะได้รับบำนาญสูตรเดิมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไปจนถึงวันที่เสียชีวิต

25 วันที่กฎหมาย ใช้บังคับ วันที่เลือก Undo วันที่เสียชีวิต เลือก Undo สมาชิกภาพ กบข. สิ้นสุดลง สมาชิกภาพ กบข. ยังมีอยู่ ไม่มีผล ใช้บังคับ สมาชิก ภาพ กบข. ยังมีอยู่ สมาชิก ภาพ กบข. ยังมีอยู่ สมาชิก ภาพ กบข. ยังมีอยู่ กฎหมาย บำเหน็จ บำนาญ กฎหมาย กบข. ได้เงินคืน ได้บำนาญสูตรเดิม วันที่ 30 กันยายน 57 30 มิย. 57 คืนเงิน

26 การส่งเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสบทบ และดอกผลของเงินดังกล่าว ของผู้รับบำนาญ และข้าราชการ กรณี Undo เข้าบัญชี เงินสำรอง การคืนเงิน/ได้รับเงินคืน โดยการหักกลบลบกัน ระหว่างผู้รับบำนาญกรณี Undo กับ รัฐ จะกำหนดเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการของ กระทรวงการคลัง ให้ผู้มีสิทธิและหน่วยงาน เจ้าสังกัดของผู้มีสิทธิ นำไปปฏิบัติต่อไป การแสดงความประสงค์ การคืนเงินสะสม และดอกผลของเงินดังกล่าว ให้ข้าราชการ กรณี Undo

27 เงินก้อนที่ได้รับจาก กบข.หรือ กรมบัญชีกลาง แล้วแต่กรณี ได้รับการยกเว้นภาษี ตาม มติ คณะรัฐมนตรี (ที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีแล้ว ก็ไม่ต้องคืน)

28 Redo ข้าราชการที่เคยมีสิทธิเลือก แต่ไม่เลือกเข้า กบข.ในครั้งแรก จะให้โอกาสเลือกอีกครั้ง (ประมาณ 5-6 แสนคน) Policy กฎหมายให้อำนาจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศได้

29 Undo Redo ครั้งสุดท้าย ?

30

31 เมื่อผู้มีสิทธิ ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะ Undo Redo

32 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ กระทรวงการคลังกำหนด และโดยความเห็นชอบของ กระทรวงการคลัง ร่าง พรบ.กบข. Undo

33 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

34 ขั้นตอนปฏิบัติ ข้าราชการ Undo

35 ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ในระบบ e Pension กบข. ใบสมัคร Undo เอกสารประกอบ ตรวจสอบเอกสารกับข้อมูล การเป็นสมาชิก กบข. ใน ระบบ e Pension e Pension สมัคร Undo ใบรับแบบคำร้อง ออกด้วยระบบ e Pension ใบรับ แบบคำร้อง Undoสมบูรณ์ +รอรับใบยืนยันจาก บก.และรอรับเงินสะสม และดอกผลจาก กบข. e Pension 1 1 2 2 รวบรวมเอกสารที่ ดำเนินการแล้วส่ง กรมบัญชีกลาง /สนง.คลังจังหวัด - ตรวจสอบเอกสาร - อนุมัติในระบบ -ออกใบยืนยัน -ส่งข้อมูลและ รายงานให้ บก. ใบรับรอง Undoสมบูรณ์ +รอรับเงินสะสม และดอกผลจาก กบข. -สอบยันข้อมูล ผู้มีสิทธิรายตัว -ส่งข้อมูลและรายงาน ผู้ที่ขอUndoให้ กบข. Statement รายตัว 30 กย 57 1 ประเดิม+ดผ 2 ชดเชย+ดผ 3 สบทบ +ดผ 4 สะสม +ดผ โอนเงิน 4 เข้า บัญชี ผู้มีสิทฺธิ ใบแจ้ง การโอนเงิน โอนเงิน 1-3 เข้า บัญชี เงินสำรอง รายงาน บก. ใบแจ้ง การโอนเงิน Undoสมบูรณ์ สอบยันข้อมูล ผู้มีสิทธิรายตัวกับ รายงานของ กบข. รายงานกบบ. 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 จบ ตรวจสอบและส่งต่อ ให้ผู้สมัคร Undo ต่อไป สำเนาสมุดบัญชีหน้าที่ มีชิ่อเลขที่บัญชีของตนเอง (สะสม เผื่อเรียก ) ใบรับรอง มีลายมือ ชือพิมพ์ จากระบบ e Pension กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง ส่งเฉพาะ ใบสมัครเท่านั้น เอกสารอื่นเก็บไว้ ที่ส่วนราชการ

36 ขั้นตอนปฏิบัติ ผู้รับบำนาญ Undo

37

38 กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง กบข. ใบสมัคร Undo เอกสารประกอบ ตรวจสอบเอกสารกับ ข้อมูลการเป็นสมาชิก กบข. ในระบบ e Pension e Pension สมัคร Undo คำนวณจำนวนเงินหัก กลบลบกันตาม ม.5 ได้เงินคืน จากรัฐ คืน เงินให้รัฐ ใบรับรองการ สมัครUndo ใบแจ้งยอดเงิน ได้รับคืน ใบรับรองการ สมัครUndo ใบแจ้งยอดเงิน ที่ต้องคืน ใบรับแบบ คำร้อง ใบแจ้งยอดเงิน ได้รับคืน ใบรับแบบ คำร้อง ใบแจ้งยอดเงิน ที่ต้องคืน Undoสมบูรณ์ +รอรับเงิน Undoยังไม่สมบูรณ์ +ต้องนำเงินไปคืน e Pension 1 1 2 2 3 3 4 4 ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ในระบบ e Pension ใช้บัญชีที่รับโอนเงิน บำนาญที่มีอยู่แล้ว ขอดูจำนวนเงิน หักกลบลบกันได้ ข้อมูล เปลี่ยนแปลง การเป็นสมาชิก กบข. ใบรับแบบคำร้อง และใบแจ้งยอดเงิน ออกด้วยระบบ e Pension

39 ผู้รับบำนาญUndo กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง กบข. นำเงินมาชำระคืนรัฐ รับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน บันทึกข้อมูล ใบเสร็จรับเงิน ใบสมัคร Undo ใบเสร็จรับเงิน Undoสมบูรณ์ +รอการยืนยัน จาก บก. นำเงินที่ได้รับคืนฝาก เข้าบัญชีเงินฝากคลัง ของกรมบัญชีกลาง/ สนง.คลังจังหวัด GFMIS พิมพ์บัญชีรายชื่อผู้รับ บำนาญ + Pay in ที่กระทบยอดเท่ากัน แล้ว จากระบบ e Pension ส่ง สนง. คลังจังหวัด / สรจ. Pay in บัญชีรายชื่อ ขารับเท่านั้น บัญชีเงินฝากคลัง -กรมบัญชีกลาง -สนง.จังหวัด ใบสมัคร Pay in บัญชีรายชื่อ 5 5 6 6 7 7 ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ในระบบ e Pension ใช้ใบ Pay in แบบพิเศษ 16 หลัก เพื่อนำเงิน ฝากเข้าคลัง เมื่อนำเงินฝากเข้าคลังแล้ว ให้ดึงรายชื่อผู้รับบำนาญ ที่ได้นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากคลังแล้ว จากระบบ e Pension มาบันทึกเลข Pay in 16 หลัก แล้ว Load เข้าระบบ e Pension อีกครั้ง ส่งเฉพาะใบสมัคร และบัญชีรายชื่อ ผู้รับบำนาญ +Pay in เท่านั้น เอกสารอื่น เก็บไว้ที่ส่วนราชการ นำเงินที่ได้รับฝากเข้า บัญชีเงินฝากธนาคาร (บัญชีเปิดใหม่) รอไว้ แล้วจึงนำฝากคลังตาม รอบเวลาที่กำหนด ขาจ่ายเท่านั้น บัญชีเงินฝากคลัง -กรมบัญชีกลาง ส่วนกลาง

40 ผู้รับบำนาญUndo กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง กบข. ตรวจบัญชีรายชื่อกับ 1 Pay in 2 ระบบ e Pension 3 บัญชีเงินฝากคลัง นำ Pay in บันทึกข้อมูล เงินฝากคลังใน GFMIS ใบรับรอง ทยอยออกหนังสือ สั่งจ่ายเงิน ให้ ผู้รับบำนาญ ทั้ง 2 กรณี ส่งข้อมูลและรายงาน ทั้ง 2 กรณี ให้ กรมบัญชีกลางเพื่อ ตรวจสอบ และสั่ง จ่ายเงินให้ผู้ที่มีสิทธิ ได้รับเงินต่อไป ใบรับรอง -ตรวจสอบข้อมูลทั้ง 2 กรณี -ตรวจสอบรายการที่ ต้องจ่ายเงินคืนให้ ผู้มีสิทธิแต่ละราย -บันทึกข้อมูลในระบบ จบ Undoสมบูรณ์ กรณีคืนเงินให้รัฐ Undoสมบูรณ์ กรณีได้เงินคืนจากรัฐ +รอรับเงินจากรัฐ 8 8 9 9 10 11 ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ในระบบ e Pension สิ้นวัน GFMIS ส่งข้อมูลให้ ระบบ e Pension (Auto) เมื่อตรวจสอบและกระทบยอด ข้อมูลที่เกี่ยวช้องถูกต้อง ครบถ้วนในแต่ละรอบแล้ว ให้ อนุมัติในระบบ e Pension และ ออกใบรับรอง ทั้ง 2 กรณี ตรวจสอบและพิมพ์ ใบรับรองส่งต่อให้ ผู้รับบำนาญ ต่อไป หนังสือสั่ง จ่ายบำนาญ ส่งข้อมูล Online ในระบบ e Pension ต่อจากนั้นให์โอนขายบิล เงินฝากคลังด้านรับเข้า บัญชีเงินฝากคลังด้านจ่าย ในระบบ GFMIS หนังสือสั่ง จ่ายบำนาญ

41 ผู้รับบำนาญUndo กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง กบข. - ขอเบิกเงินจากบัญชี เงินฝากคลัง - โอนเงินเข้าบัญชี เงินฝากธนาคาร ของผู้มีสิทธิแต่ละ ราย -ออกใบแจ้งยอด การโอนเงินเข้า บัญชีให้ผู้มีสิทธิ -เมื่อจบโครงการให้ สรุปยอดคงเหลือ เงินในบัญชีเงินฝาก คลัง -ขอเบิกเงินคงเหลือ ดังกล่าวให้ กบข. -ปิดบัญชีเงินฝากคลัง -รับเงินและ นำเงินส่ง เข้าบัญชี เงินสำรอง -บริหาร เงินสำรอง ตาม กฎหมาย ต่อไป ใบแจ้ง ยอดเงิน Undoสมบูรณ์ กรณีได้เงินคืนจากรัฐ ใบแจ้ง ยอดเงิน จบ 12 13 14 -ทยอยเบิกเงิน ชคบ. ส่วนต่าง -เริ่มเบิกบำนาญ 2494 และ ชคบ.ใหม่ ตั้งแต่ ตุลาคม 57 SMS E–mail SMS E-mile -ยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จดำรงชีพ ส่วนเพิ่มต่อไป(ถ้าต้องการ) ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ในระบบ e Pension

42 หลักเกณฑ์การแสดงความประสงค์ และการได้รับเงินสะสมและ ผลประโยชน์คืน สำหรับข้าราชการ Undo ข้าราชการ Undo ส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง สนง. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง กบข. หลักเกณฑ์การแสดงความประสงค์ การหักกลบลบกัน การได้รับ เงินคืนและการคืนเงินให้รัฐ สำหรับผู้รับบำนาญ Undo ผู้รับบำนาญ Undo. ส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง สนง. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง กบข.

43 ประเด็น ที่ขอเน้นย้ำ

44 ใบสมัคร Undo ข้าราชการ ใบรับรองการ สมัคร Undo ข้าราชการ ใบยืนยันการ Undo ข้าราชการ ใบแจ้งการโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคาร วันสุดท้าย 30 กันยายน 2557 เวลาสำหรับข้าราชการ Undo ส่วนราชการ สำนักเบิก กบข. ส่วนราชการ

45 เวลาสำหรับข้าราชการ Undo ที่จะเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2557 ภายในเดือน ตุลาคม 2557 สิ้นเดือน ตุลาคม 2557 ได้บำนาญสูตร 2494 ถ้า กบข. ได้จ่ายเงินก้อน ทั้งหมดให้ผู้มีสิทธิไปแล้ว ก่อนที่จะได้รับแจ้งการ Undo ให้ส่วนราชการเรียกเงินคืนใน ส่วนที่เป็นเงินของรัฐ ถ้ากรมบัญชีกลางได้จ่าย บำนาญสูตร กบข.ไปแล้ว ก็ให้จ่ายตกเบิกในเดือนถัดไป พร้อมบำนาญสูตร 2494

46 ใบสมัคร Undo ผู้รับบำนาญ ใบรับรองการ สมัคร Undo ผู้รับบำนาญ วันสุดท้าย 30 มิถุนายน 2557 เวลาสำหรับผู้รับบำนาญ Undo ส่วนราชการ สำนักเบิก ใบแจ้งยอดเงิน ที่จะได้รับคืน ใบรับรอง Undo ผู้รับบำนาญ กรณีได้เงินคืนจากรัฐ ใบแจ้งการโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคาร กรมบัญชีกลาง ส่วนราชการ

47 ใบสมัคร Undo ผู้รับบำนาญ ใบรับรองการ สมัคร Undo ผู้รับบำนาญ วันสุดท้าย 30 มิถุนายน 2557 เวลาสำหรับผู้รับบำนาญ Undo ส่วนราชการ สำนักเบิก ใบแจ้งยอดเงิน ที่ต้องคืน ใบเสร็จรับเงิน Undo ผู้รับบำนาญ ใบยืนยันการ Undo ผู้รับบำนาญ ส่วนราชการ กรณีต้องนำเงินมาคืนรัฐ ส่วนราชการ

48 วันสุดท้าย 30 กันยายน 2557 วันสุดท้าย 30 มิถุนายน 2557 ณ ส่วนราชการ

49 ส่วนราชการ สำนักเบิก กรมบัญชีกลาง กบข. วันสุดท้าย 30 มิถุนายน 2557 วันสุดท้าย 30 กันยายน 2557

50 หลักเกณฑ์ Redo

51 Redo แบบเดินหน้า การรับสมัคร การคำนวณเงินประเดิม การได้รับเงินชดเชย การสะสมเงิน การได้รับเงินสบทบ ทุกประเด็น ยกเว้นประเด็นรับสมัครและคำนวณ เงินประเดิม เริ่มต้นที่ 30 กันยายน 2557

52 วันที่ประกาศ ให้ Redo 30 กันยายน 2557 วันที่เลือก Redo วันที่เสียชีวิต เลือก Redo สมาชิกภาพ กบข. เริ่มต้น ไม่มีสถานภาพ สมาชิก กบข. ยังไม่มี สมาชิกภาพ กบข. กฎหมาย กบข. กฎหมาย 2494 คำนวณเงินประเดิม ส่งเข้า กบข. เริ่มต้นส่งเงินชดเชย เงินสะสมและสบทบ เข้า กบข. กฎหมาย 2494 ยังไม่มี สมาชิกภาพ กบข. วันที่เสียชีวิต ยังไม่มี สมาชิกภาพ กบข. กฎหมาย 2494 ออกจากราชการ ได้รับบำบาญ สูตร กบข. และเงินก้อนจาก กบข. Redo

53 ประเด็นการคำนวณเงินประเดิม วันเข้ารับราชการ 26 มีนาคม 2540 30 กันยายน 2557 ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 คำนวณด้วยสูตรเงินประเดิม และ Factor เดียวกันกับ ข้าราชการ ที่สมัครใจเข้า กบข. เมื่อปี 2540 นำเงินประเดิมที่คำนวณได้ในช่วงที่ 1 ไป คำนวณด้วยสูตรดอกเบี้ยทบต้น โดยใช้ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่ กบข. ทำได้ คือ ประมาณ 7.05% ต่อปี ช่วงที่ 3 คำนวณด้วยสูตร เงินประเดิมใหม่ โดยใช้เงินเดือน มีค. 40 และใช้อัตราเงินเพิ่ม เงินเดือน และอัตรา ผลตอบแทน เฉลี่ยตามที่ เกิดขึ้นจริง

54 การคำนวณเงินประเดิมช่วงที่ 1 วันเข้ารับราชการ 26 มีนาคม 2540 30 กันยายน 2557 25 x เงินเดือน [ (1.09) - (1.08) ] เงินประเดิม = เวลาราชการ ( 1.08 ) เวลาราชการ - 1 เงินเดือน หมายถึง เงินเดือน ณ มีนาคม 2540 เวลาราชการ หมายถึง ตั้งแต่วันที่รับราชการ - 26 มีนาคม 2540

55 การคำนวณเงินประเดิมช่วงที่ 2 วันเข้ารับราชการ 26 มีนาคม 2540 30 กันยายน 2557 เงินประเดิม [ (1.0705) ] เงินประเดิมและ ดอกเบี้ยทบต้น = ของเงินประเดิม เวลาราชการ เวลาราชการ หมายถึง ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2540 – 30 กันยายน 2557

56 การคำนวณเงินประเดิมช่วงที่ 3 วันเข้ารับราชการ 26 มีนาคม 2540 30 กันยายน 2557 (1.0714) - (1.0705) เงินประเดิม = เวลาราชการ เงินเดือน หมายถึง เงินเดือน ณ มีนาคม 2540 เวลาราชการ หมายถึง ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2540 – 30 กันยายน 2557 0.02 x เงินเดือน x ( 1.0714) 1 12 เวลาราชการ (1.0714) - (1.0705) 1 12 1 12

57 ช่วงที่ 3 รวมเงินประเดิมทั้งสิ้นกรณี Redo ช่วงที่ 2 ช่วงที่ 1

58 ผลที่เกิดขึ้น เงินประเดิม+ผลประโยชน์ เงินชดเชย+ผลประโยชน์ เงินประเดิม ข้าราชการ Redo ปี 58 ข้าราชการ Do ปี 40 เริ่มรับราชการ – 30 กย. 57 Fact จาก Statement กบข. ณ 30 กย. 57 ผลการคำนวณเงินประเดิม ช่วงที่ 1 - 3

59 Case สุทธิรัตน์

60 Case ทั่วไป

61 ขั้นตอนปฏิบัติ ข้าราชการ Redo

62 กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง กบข. ใบสมัคร Redo เอกสารประกอบ ตรวจสอบเอกสาร บันทึกข้อมูล e Pension สมัคร Redo ใบแบบ คำร้อง ใบแบบ คำร้อง Redoสมบูรณ์ +รอรับใบยืนยันจาก บก. e Pension 1 1 2 2 รวบรวมเอกสารที่ ดำเนินการแล้ว ส่งกรมบัญชีกลาง /สนง คลังจังหวัด -ตรวจสอบเอกสาร -อนุมัติในระบบ -ออกใบยืนยันและ ส่งให้ส่วนราชการ -ส่งข้อมูลและ รายงานให้ บก. ใบรับรอง Redoสมบูรณ์ -สอบยันข้อมูล ผู้มีสิทธิรายตัว -คำนวณเงินประเดิม แต่ละบุคคล -เบิกเงินประเดิมส่งให้ กบข. - ส่งข้อมูลและรายงาน ผู้ที่ขอRedoให้ กบข. รายงานกบบ. 3 3 4 4 5 5 6 6 จบ ตรวจสอบและส่งต่อ ให้ผู้สมัคร Redo ต่อไป -รับเงินและ นำเงินส่ง เข้าบัญชี รายบุคคล -บริหาร เงินใน บัญชี รายบุคคล ตาม กฎหมาย ต่อไป -ส่ง Statement ให้สมาชิก ตามปกติ Statement รายตัว Statement รายตัว ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ในระบบ e Pension ใบรับแบบคำร้อง ออกด้วยระบบ e Pension ใบรับรอง มีลายมือ ชือพิมพ์ จากระบบ e Pension ส่งเฉพาะ ใบสมัครเท่านั้น เอกสารอื่นเก็บไว้ ที่ส่วนราชการ

63 หลักเกณฑ์การแสดงความประสงค์ และการได้รับเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสะสม และเงินสบทบ สำหรับข้าราชการ Redo ข้าราชการ Redo ll ส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง สนง. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง กบข. กฎกระทรวงคำนวณเงินประเดิม สำหรับข้าราชการ Redo

64 คาดว่า จะประกาศใช้กฎหมาย กบข. Undo ประมาณ ตุลาคม 2556 แผนการดำเนินงาน

65 ตค. กค.พค.มิย. 57 กย. 57 กย. ปรับปรุง e Pension GFMIS รับส่งข้อมูล ประกาศใช้ พร้อมใช้งาน ยกร่างหลักเกณฑ์ เริ่มปรับปรุงระบบงาน e Pension GFMIS รับส่งข้อมูล ปรับปรุง e Pension GFMIS รับส่งข้อมูล แล้วเสร็จและทดลองใช้งาน อบรมคลังจังหวัดและส่วนราชการ เผยแพร่ คลังจังหวัด ส่วนราชการ และผู้มีสิทธิ Undo ชี้แจง ข้าราชการและ ผู้รับบำนาญ ที่มีสิทธิ Undo รับสมัคร Undo และดำเนินการ ตามแนวทางที่วางไว้ เมย.

66 เริ่มดำเนินงานตามแผนแล้ว ตั้งแต่ 17 เมษายน 2556

67 หารือกับ กบข. แล้ว การโอนเงินในบัญชีสมาชิกรายบุคคล ของข้าราชการที่ Undo เข้าบัญชีเงินสำรอง ระยะเปลี่ยนผ่านการนำเงินของสมาชิก รายบุคคล ที่โอนเข้าบัญชีเงินสำรอง ไปหาผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนด ( มาตรา 70 วรรค 1) การปรับ Port การลงทุนในบัญชีสมาชิก รายบุคคล ให้พร้อมสำหรับนำมาจ่ายคืนให้ ข้าราชการที่ Undo ภายในเวลาที่เหมาะสม

68 การตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ เลขที่บัญชี ผู้ขอ Undo และค่าธรรมเนียมการโอนเงิน หารือกับ กบข. แล้ว การฝากเงินก้อนที่จะได้รับคืนจากการขอ Undo (เงินสะสม+ผลประโยชน์) ไว้กับ กบข.ต่อไป ไม่สามารถทำได้ การคืนเงินก้อน (เงินสะสม+ผลประโยชน์) ให้สมาชิกที่ขอUndo จะใช้วิธีทยอยคืน ตามลำดับการขอใช้สิทธิ (FIFO)

69 สิทธิประโยชน์ที่เคยได้รับในตอนที่เป็น สมาชิก กบข. เช่น กู้เงินซื้อบ้านในอัตรา ดอกเบี้ยต่ำ จะได้รับสิทธินั้นต่อเนื่องต่อไป หารือกับ กบข. แล้ว

70 Undo กับผู้รับบำนาญสมาชิก กบข. ที่มีเวลาทวีคูณ แล้วไม่ได้แจ้ง ให้แจ้ง เสียแต่เนิ่นๆ เพื่อประโยชน์ในการคำนวณ เงินหักกลบลบกัน และบำนาญสูตร 2494 ที่จะได้รับต่อไป

71 ทหารที่ออกจากกองหนุน เบี้ยหวัดเพื่อรับบำเหน็จ บำนาญเหตุทดแทน

72 วันที่กฎหมายใช้บังคับ วันที่เลือก Undo วันที่เสียชีวิต เลือก Undo สมาชิกภาพ กบข. สิ้นสุดลง สมาชิกภาพ กบข. ยังมีอยู่ ไม่มีผล ใช้บังคับ สมาชิก ภาพ กบข. ยังมีอยู่ สมาชิก ภาพ กบข. ยังมีอยู่ สมาชิก ภาพ กบข. ยังมีอยู่ กฎหมาย บำเหน็จ บำนาญ กฎหมาย กบข. วันที่ 30 กันยายน 57 30 มิย. 57 คืนเงินสมทบ+ ผลประโยชน์ (ไม่มีกรณีได้เงินคืน) ได้รับเบี้ยหวัด และได้รับ เงินสะสม/สมทบ และผลประโยชน์ จาก กบข. ไปแล้ว ได้บำนาญสูตรเดิม จนเสียชีวิต พ้นจากกองหนุน มีเบี้ยหวัด กรณีวันพ้นจากกองหนุนมีเบี้ยหวัด ภายหลัง 1 ตุลาคม 2557 กบข. ส่ง เงินประเดิม เงินชดเชย +ผลประโยชน์ เข้าบัญชีเงินสำรอง

73 วันที่กฎหมายใช้บังคับ วันที่เลือก Undo วันที่เสียชีวิต เลือก Undo สมาชิกภาพ กบข. สิ้นสุดลง สมาชิกภาพ กบข. ยังมีอยู่ ไม่มีผล ใช้บังคับ สมาชิก ภาพ กบข. ยังมีอยู่ สมาชิก ภาพ กบข. ยังมีอยู่ สมาชิก ภาพ กบข. ยังมีอยู่ กฎหมาย บำเหน็จ บำนาญ กฎหมาย กบข. วันที่ 30 กันยายน 57 30 มิย. 57 คืนเงินสบทบ+ ผลประโยชน์ (ไม่มีกรณีได้เงินคืน) ได้รับเบี้ยหวัด และได้รับ เงินสะสม/สมทบ และผลประโยชน์ จาก กบข. ไปแล้ว วันที่พ้นจาก กองหนุน มีเบี้ยหวัด ได้บำนาญสูตรเดิมจนเสียชีวิต วันที่เสียชีวิต กฎหมาย บำเหน็จ บำนาญ กรณีวันพ้นจากกองหนุนมีเบี้ยหวัด ก่อน 1 ตุลาคม 2557 กบข. ส่ง เงินประเดิม เงินชดเชย +ผลประโยชน์ เข้าบัญชีเงินสำรอง

74 ได้พยายามวางกรอบแนวทางการทำงาน ให้ครอบคลุมและครบถ้วนใน ทุกๆเรื่องให้ได้มากที่สุด แต่ในระหว่างทางคาดว่าจะมีปัญหา ที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอน เข้าใจและยอมรับ และจะแก้ไขปัญหา ดังกล่าวทุกปัญหาให้ดีที่สุด โดยใช้หลักคิดแบบเดินหน้า ที่ Win Win กับทุกฝ่าย

75 Q&A


ดาวน์โหลด ppt แนวทางแก้ไขปัญหา ให้กับสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ สุทธิรัตน์ รัตนโชติ และสำนักกฎหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google