งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้มีสิทธิรับเงิน ส่วนราชการกรมบัญชีกลาง / สำนักงานคลังเขต 1. ยื่นคำร้องขอ 2. รวบรวมเอกสาร / หลักฐาน 4. บันทึกแบบ ขอรับ 3. ลงทะเบียน รับ 5. บันทึกรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้มีสิทธิรับเงิน ส่วนราชการกรมบัญชีกลาง / สำนักงานคลังเขต 1. ยื่นคำร้องขอ 2. รวบรวมเอกสาร / หลักฐาน 4. บันทึกแบบ ขอรับ 3. ลงทะเบียน รับ 5. บันทึกรับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผู้มีสิทธิรับเงิน ส่วนราชการกรมบัญชีกลาง / สำนักงานคลังเขต 1. ยื่นคำร้องขอ 2. รวบรวมเอกสาร / หลักฐาน 4. บันทึกแบบ ขอรับ 3. ลงทะเบียน รับ 5. บันทึกรับ เรื่อง 7. อนุมัติ หนังสือสั่งจ่าย 6. ตรวจสอบ 8. ส่งเรื่อง อนุมัติ 12. ประมวลผล จ่ายตรง แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 9. ตรวจสอบ การสั่งจ่าย 11. บันทึกส่ง กรมบัญชีกลาง 10. ลงทะเบียน ขอเบิก รับหลักฐาน หนังสือสั่งจ่าย พบ ข้อผิดพลาด / ตีกลับ ถูก ต้อง

3 อนุมัติ สั่ง จ่าย ไม่อนุมัติ ส่วน ราชการ ต้นสังกัด ลงทะเบียน ขอเบิก หนัง สือ สั่ง จ่าย หลั ก ฐา น Key ข้อมูล พร้อม ส่ง หลักฐ าน ตีกลับ ข้อมูล ไม่ ครบถ้ วน / ไม่ ถูกต้อ ง อนุมั ติ กรมบัญชีก ลาง / สำนักงาน คลังเขต ส่วน ราชกา รผู้ขอ / ผู้เบิก ประก าศ เกษีย ณ 1. ยื่นคำร้อง ขอ 2. รวบรวม เอกสารฯ 4. บันทึก แบบขอรับ 3. ลงทะเบียน รับ ผู้รับ บำนา ญ e- Pension ฐานข้ อมูล บุคลา กร ไม่ สมบูร ณ์ ฐานข้ อมูล บุคลา กร ไม่ สมบูร ณ์

4 อนุมัติ สั่ง จ่าย ไม่อนุมัติ ต้น สังกัด ส่วน ราชกา ร ต้น สังกัด ส่วน ราชกา ร ลงทะเบียนขอ เบิก หนัง สือ สั่ง จ่าย หลั ก ฐา น Key ข้อมูล พร้อม ส่ง หลักฐ าน ตี กลั บ ข้อมูล ไม่ ครบถ้ วน / ไม่ ถูกต้อ ง อนุ มัติ ส่วน ราชกา รผู้ขอ / ผู้เบิก ประก าศ เกษีย ณ 1. ยื่นคำร้อง ขอ 2. รวบรวม เอกสาร 4. บันทึกแบบ ขอรับ 3. ลงทะเบียน รับ ผู้รับ บำนา ญ กรมบัญชี กลาง / สำนักงาน คลังเขต e- Pensi on

5

6

7 ลำ ดับ หน่วยงาน ( จังหวัดนำร่อง / พิษณุโลก ) 2555 พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. 1. กองกำกับการตำรวจตระเวน ชายแดนที่ ๓๑ 2. โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พิษณุโลก 4. มหาวิทยาลัยนเรศวร 5. ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก 6. จังหวัดทหารบกพิษณุโลก 7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมฯ เขต ๑ 8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมฯ เขต ๒ 9. ที่ทำการปกครองจังหวัด พิษณุโลก 10. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

8 NPV (3 ปี ) = 23.22 ล้านบาท ( NPV)  0 จึงถือเป็นโครงการที่เหมาะสมสำหรับการลงทุน B/C Ratio = 1,254.83 ( B/C Ratio  1) ถือว่าเป็นโครงการที่เหมาะสมสำหรับการลงทุน หมายเหตุ ; ข้อมูลดังกล่าวเป็นตัวเลขวิเคราะห์จากค่าประมาณการของผลที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 กลุ่มข้าราชการกรณีเกษียณปกติ เกษียณก่อนกำหนด และ กรณีบำเหน็จลูกจ้าง บนสมมติฐานดังต่อไปนี้ จำนวนการยื่นแบบจังหวัดพิษณุโลกกรณีเกษียณปกติ เกษียณก่อนกำหนด และกรณีบำเหน็จลูกจ้างฯ จำนวน 138 291 และ 125 ราย ตามลำดับ โดยอนุมัติสั่งจ่ายได้ ประมาณ 135 232 และ 124 ราย ตามลำดับ หรือ คิดเป็นร้อยละ 98 80 และ 99 ตามลำดับ ของจำนวนเรื่องทั้งหมดที่ยื่นขอรับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญในแต่ละกรณี เป้าหมายคือ อนุมัติสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญ ( ภายใน 30 ก. ย. 2555) ให้ได้ร้อยละ 100 90 และ 100 ตามลำดับ ของจำนวนเรื่องทั้งหมดในแต่ละกรณี หรือ ลดความล่าช้าฯ ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 2 10 และ 1 ตามลำดับ ของจำนวนที่ยื่นแบบทั้งหมดฯ จำนวนเงินอนุมัติเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญกรณีเกษียณก่อนกำหนดเฉลี่ย 15,000 บาท / ราย / เดือน และบำเหน็จดำรงชีพ 200,000 บาท / ราย บำเหน็จลูกจ้างเฉลี่ย 10,000 บาท / ราย / เดือน


ดาวน์โหลด ppt ผู้มีสิทธิรับเงิน ส่วนราชการกรมบัญชีกลาง / สำนักงานคลังเขต 1. ยื่นคำร้องขอ 2. รวบรวมเอกสาร / หลักฐาน 4. บันทึกแบบ ขอรับ 3. ลงทะเบียน รับ 5. บันทึกรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google