งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งต่อข้อมูลเฉพาะโรคโดยใช้ โปรแกรม ThaiRefer นพ. ธานินทร์ โลเกศกระวี วว. เวชศาสตร์ ฉุกเฉิน 28-29 เมษายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งต่อข้อมูลเฉพาะโรคโดยใช้ โปรแกรม ThaiRefer นพ. ธานินทร์ โลเกศกระวี วว. เวชศาสตร์ ฉุกเฉิน 28-29 เมษายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งต่อข้อมูลเฉพาะโรคโดยใช้ โปรแกรม ThaiRefer นพ. ธานินทร์ โลเกศกระวี วว. เวชศาสตร์ ฉุกเฉิน 28-29 เมษายน 2557

2 การส่งต่อผู้ป่วย Stroke fast track โดยใช้โปรแกรม ThaiRefer

3 ขั้นตอนการดูแลรักษา Stroke ons et ล้อหมุน ถึงรพศ. (door) CT, lab result rt- PA Golden period 3- 4.5 ชั่วโมง D-N time < 60 นาที

4 การ activate stroke fast track ก่อนการส่งต่อ ข้อดี ผู้ป่วยได้รับการดูแล รวดเร็วขึ้น ลดระยะเวลารอคอย Door-to-needle time เร็วขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อนจาก การให้ยาละลายลิ่มเลือด ช้า ข้อด้อย Activate แม่นยำเกิน (spec สูงเกิน )  ผู้ป่วยอาจเสียโอกาสได้รับยา ละลายลิ่มเลือด Activate พร่ำเพรื่อ (sensitivity สูงเกิน )  เพิ่ม ภาระงาน, ถูกต่อว่าจากรพ. ปลายทาง

5 การ activate stroke fast track ก่อนการส่งต่อ รพศ. ลำปาง ใช้เวลาใน การเตรียมผู้ป่วย, ทำ CT, รอผล CT, รอผล เลือด, ฉีดยา rt-PA รวมประมาณ 1 ชม. Golden period = 4.5 ชม. หักลบออก 1 ชม. เหลือ 4.5-1 = 3.5 ชม. ก่อนมารพศ. ลำปาง

6 ระยะเวลาเดินทางระหว่าง โรงพยาบาล (75 th percentile) ไกลสุด : รพ. วังเหนือ 88 นาที ใกล้สุด : รพ. เกาะคา 21 นาที โรงพยาบ าล ระยะทา ง เวลาเดินทาง (75 th percentile) วังเหนือ 116 กม. 88 นาที แม่พริก 118 กม. 77 นาที เถิน 88 กม. 65 นาที งาว 85 กม. 65 นาที เมืองปาน 65 กม. 60 นาที แจ้ห่ม 64 กม. 50 นาที สบปราบ 50 กม. 45 นาที เสริมงาม 36 กม. 36 นาที ห้างฉัตร 19 กม. 24 นาที แม่ทะ 19 กม. 25 นาที แม่เมาะ 17 กม. 25 นาที เกาะคา 16 กม. 21 นาที - ทำการเก็บสุ่มตัวอย่าง โรงพยาบาลละ 15 ตัวอย่าง - คำนวณระยะเวลาเดินทาง ค่าเปอร์เซ็น ไทล์ที่ 75 th

7 ขั้นตอนการดูแลรักษา ons et ล้อหมุน ล้อหยุดถึง รพศ. CT, lab result rt- PA Duratio n (D) 60 นาที บริหารจก. ล้อหมุน onset to รพช. Onset to ล้อ หมุน Golden period 4.5 ชม.(G1), 3 ชม.(G2)

8 ในระบบส่งต่อจังหวัด ลำปาง การส่งต่อผู้ป่วย Stroke fast track โดยใช้ โปรแกรม ThaiRefer

9 กรอก onset Check ข้อ ห้าม ข้อมูลพื้นฐานและอายุ จะ ขึ้นโดยอัตโนมัติ กดปุ่ม Decision making ใส่ HN รพช.

10 กดปุ่ม Decision making ท่านสามารถ บริหารจัดการให้ ล้อหมุนภายใน 22:39 หรือไม่ ขณะนี้เวลา 22:33 = √ ทันเวลา ตอบ Yes เพื่อ “activate stroke fast track” วันเวลาที่เกิดอาการ ขึ้นอัตโนมัติ Management ที่กำหนดตาม แนวทาง ขึ้น อัตโนมัติ Diagnosis ขึ้น อัตโนมัติ พิมพ์ใบ นำส่ง กดบันทึกเพื่อ ส่งข้อมูล

11 ใบนำส่ง ข้อมูล ทั้งหมดขึ้น โดย อัตโนมัติ

12 ชื่อผู้ป่วยขึ้นที่ LCD monitor พร้อมคำนวณเวลาถึง โดยอัตโนมัติ

13 กรณีไม่ทันเวลา ท่านสามารถ บริหารจัดการให้ ล้อหมุนภายใน 22:09 หรือไม่ ขณะนี้เวลา 23:03 = X ไม่ทัน ตอบ “No” เพื่อ ยกเลิก พิจารณายกเลิก stroke fast track Onset 19:00 กดปุ่ม Decision making

14 Tab ส่งต่อเฉพาะโรค ถูก ลบโดยอัตโนมัติ Tab ส่งต่อทั่วไป ตั้งค่าแบบ stroke ทั่วไป โดยอัตโนมัติ

15 การดูแลผู้ป่วย Sepsis โดยใช้โปรแกรม ThaiRefer

16 อัตราการเสียชีวิต ( ร้อยละ ) ของผู้ป่วย Sepsis จังหวัดลำปาง เฉลี่ย ต่อปี 37.45 % ร้อยละ

17 tube เลือดที่สำคัญใน Sepsis DTX stat CBC BUN/Cr, Electrolyte H/C x 2 spp. ควร take H/C ก่อน start antibiotic ทุกราย ยกเว้นถ้าหากทำให้เกิดความ ล่าช้าในการ start antibiotic เกิน 45 นาที

18 ปริมาณเลือดที่ใส่ในขวด Hemoculture  อย่างน้อย 10 ml ในแต่ละขวด Mermel LA, Maki DG: Detection of bacteremia in adults: Consequences of culturing an inadequate volume of blood. Ann Intern Med 1993; 119:270–272

19 สรุป tube เลือดใน โรคสำคัญ ระบบส่งต่อจังหวัด ลำปาง

20 การส่งต่อผู้ป่วยโดยใช้โปรแกรม ThaiRefer v.1.5 upload 16 กรกฎาคม 2556

21 กดส่งต่อเฉพาะโรค “Sepsis”

22 ข้อมูลเฉพาะโรค “Sepsis” ใส่ HN รพช.

23 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยขึ้น อัตโนมัติ

24 กรอก V/S, CC/PI, Clinical syndrome Diagnosis, ICD-10 ขึ้นอัตโนมัติ

25 กรณี Sepsis + BP drop หรือ Blood lactate > 4 mmol/L จะต้อง load NSS อย่างน้อย 30 ml/kg √ √ √

26 กรณี load NSS, Dx, start ABO, ทำ central จะขึ้นในช่อง management โดยอัตโนมัติ อย่าลืมใส่เวลา ล้อหมุน

27 การบันทึกเวลาใน Sepsis Bundles at ICU/RCU/ ward

28 ICU/RCU/ward จะลงเวลา Sepsis Bundles ให้ Sepsis Bundles เวลาในแต่ ละช่วง คำนวณ อัตโนมัติ

29 เลือก Final Clinical syndrome ก่อน แล้วกดปุ่ม Analyze จะทำการ วิเคราะห์ ตาม ตัวชี้วัด √ 25

30  BP drop  Load NSS อย่างน้อย 30 ml/kg ก่อนพิจารณา vasopressor  Levophed (Norepinephrine) is prefered  ต้อง H/C x 2 spp. ก่อน start Antibiotic  H/C เลือดใช้อย่างน้อย 10 ml ต่อ ขวด  แนะนำเจาะเลือด peripheral x 2 site ต่างตำแหน่งกัน  กรณี severe sepsis + septic shock  ต้องให้ antibiotic ภายใน 1 ชม. ( หลังจาก Dx)  อย่าลืมลงเวลาในแต่ละขั้นตอน Take home messege

31 Mass Casualty

32 Create METHANE

33 บันทึกรายชื่อผู้บาดเจ็บ

34 กรณี Refer  พิมพ์ใบส่งตัวได้

35 ระบบ HN Syncronization

36 รายชื่อผู้บาดเจ็บในเหตุนั้นๆ

37 ดูผ่าน Smart phone ได้

38

39 แสดงรายชื่อให้ญาติ ทราบ

40

41


ดาวน์โหลด ppt การส่งต่อข้อมูลเฉพาะโรคโดยใช้ โปรแกรม ThaiRefer นพ. ธานินทร์ โลเกศกระวี วว. เวชศาสตร์ ฉุกเฉิน 28-29 เมษายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google