งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาพทั่วไป ที่ตั้ง  ตำบลพันดอนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอกุมภวาปี พื้นที่เขตตำบลห่างจากอำเภอประมาณ 6 กิโลเมตรและห่างจากศาลากลางจังหวัดอุดรธานีประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาพทั่วไป ที่ตั้ง  ตำบลพันดอนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอกุมภวาปี พื้นที่เขตตำบลห่างจากอำเภอประมาณ 6 กิโลเมตรและห่างจากศาลากลางจังหวัดอุดรธานีประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สภาพทั่วไป ที่ตั้ง  ตำบลพันดอนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอกุมภวาปี พื้นที่เขตตำบลห่างจากอำเภอประมาณ 6 กิโลเมตรและห่างจากศาลากลางจังหวัดอุดรธานีประมาณ 38 กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ผาสุก ต.เชียงเเหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ตูมใต้ ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ตูมใต้ ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.หนองแสง จ.อุดรธานี พื้นที่  เทศบาลตำบลกงพานพันดอน มีพื้นที่ทั้งหมด ตารางกิโลเมตรหรือ 32, ไร่ ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลพันดอนเป็นที่ราบลุ่มซึ่งเป็น ส่วนมากอยู่ทางด้านตะวันออก เหมาะแก่การทำนามีลำห้วยสำคัญไหลผ่าน 2 สาย คือ ล้ำห้วยน้ำฆ้อง และลำห้วยกงพาน ทางด้านตะวันตกของตำบลเป็นที่ราบสูง

2 จำนวนหมู่บ้าน ตำบลพันดอนมี 20 หมู่บ้านแยกได้ดังนี้
จำนวนหมู่บ้าน ตำบลพันดอนมี 20 หมู่บ้านแยกได้ดังนี้  หมู่บ้านที่อยู่ในเขต ทต. มีจำนวน หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านพันดอน , หมู่ที่ 11 บ้านดงแคน หมู่ที่ 2 บ้านพันดอน , หมู่ที่ 12 บ้านดอนแคน หมู่ที่ 3 บ้านหนองผึ้ง , หมู่ที่ 19 บ้านผือ หมู่ที่ 6 บ้านผือ , หมู่ที่ 13 บ้านกงพาน หมู่ที่ 7 บ้านพันดอน , หมู่ที่ 17 บ้านใหม่คำเจริญ หมู่ที่ บ้านกงพาน , หมู่ที่ 18 บ้านหนองอุดม หมู่ที่ 10 บ้านคำเจริญ , หมู่ที่ 20 บ้านพันดอน  หมู่บ้านที่เป็นพื้นที่คาบเกี่ยวกับเขต ทต. ข้างเคียง จำนวน 4 หมู่บ้าน หมู่ที่ บ้านวาปี , หมู่ที่ 14 บ้านหนองศรีเจริญ หมู่ที่ 15 บ้านน้ำฆ้อง หมู่บ้านที่มีพื้นที่นอกเขต ทต. จำนวน 2 หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 16 บ้านน้ำฆ้อง - จำนวนครัวเรือน (เฉพาะในเขต ทต.) จำนวน , ครัวเรือน - จำนวนประชากร (เฉพาะในเขต ทต.) จำนวน 11,652 คน แบ่งออก ชาย จำนวน ,761 คน หญิง จำนวน ,909 คน

3 สภาพทางเศรษฐกิจ อาชีพ
ประชากรในเขตเทศบาลตำบลกงพานพันดอน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ในทางเกษตรกรรม เช่น ทำนา เป็นหลัก รองลงมาได้แก่ พืชไร่ เช่น ปลูก อ้อย มันสำปะหลัง เป็นต้น นอกจากนี้มีการปลูกไม้ยืนต้น เช่น มะม่วง มะพร้าว สวนป่ายูคาลิปตัส พืชผักสวนครัว และอื่น ๆ การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เลี้ยงปริมาณไม่มากนัก ส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงใช้ สำหรับใช้งาน บริโภคเองและ จำหน่ายบางส่วน เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด และไก่ เป็นต้น หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลกงพานพันดอน ประกอบด้วย ธนาคาร แห่ง โรงแรม / รีสอร์ แห่ง ปั๊มน้ำมัน/ก๊าซ (ขนาดใหญ่) แห่ง โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก แห่ง โรงสี แห่ง

4 สภาพทางสังคม - การศึกษา - การสาธารณสุข (ในตำบลพันดอน)
- การศึกษา การสาธารณสุข (ในตำบลพันดอน) โรงเรียนมัธยมศึกษา แห่ง โรงพยาบาลของรัฐ แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา แห่ง สถานีอนามัยประจำตำบล/ หมู่บ้าน 2 แห่ง โรงเรียนอาชีวศึกษา แห่ง สถานพยาบาลเอกชน แห่ง ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบัน แห่ง ห้องสมุดประชาชน แห่ง อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ % ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่ง - สถาบันและองค์กรทางศาสนา - ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วัด/สำนักสงฆ์ แห่ง สถานีตำรวจ แห่ง อุโบสถ แห่ง สถานีดับเพลิง แห่ง มัสยิด แห่ง

5 การบริการพื้นฐาน มากมีถนนลาดยาง 5 เส้น ประกอบด้วย
- ถนนส่วนใหญ่ในเขต ทต. กงพานพันดอน ขณะนี้เป็นถนนดินและลูกรัง และถนนในหมู่บ้านเป็นถนนแคบๆ จำนวน มากมีถนนลาดยาง 5 เส้น ประกอบด้วย - เส้นที่ 1 ผ่านหมู่ที่ 1 , 2 , 7 , เส้นที่ 4 ผ่านเข้าสู่หมู่ที่ 3 - เส้นที่ 2 ผ่านเข้าสู่หมู่ที่ 8 , เส้นที่ 5 ผ่านเข้าสู่หมู่ที่ 6 - เส้นที่ 3 ผ่านเข้าสู่หมู่ที่ 14 - การโทรคมนาคม - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข แห่ง - โทรศัพท์สาธารณะ แห่ง - โทรศัพท์บ้าน(พื้นฐาน) เครื่อง - การไฟฟ้า หมู่บ้านในเขต ทต. กงพานพันดอน มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือน - แหล่งน้ำธรรมชาติ ลำน้ำ / ลำห้วย สาย บึง หนอง และอื่น ๆ แห่ง - แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นมาใหม่ - ฝาย แห่ง - บ่อโยก แห่ง - บ่อน้ำตื้น แห่ง - ถังเก็บน้ำฝน แห่ง

6 ข้อมูลอื่น ๆ ทรัพยากรธรรมชาติ
- เทศบาลตำบลกงพานพันดอน มีพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนของตำบลพันดอน - ปะโค มีพื้นที่ 32, ไร่ มวลชนจัดตั้ง - ลูกเสือชาวบ้าน รุ่น คน - อปพร รุ่น คน ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ ประกอบด้วย - กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่ม มีเงิน 3,053,237 บาท มีสมาชิก 1,962 คน - กลุ่มเงินทุน 1 ล้านบาท 15 กลุ่ม มีเงิน ,000,000 บาท - โรงสีชุมชน โรง มีเงินทุน 10, บาท จุดเด่นของพื้นที่ พื้นที่รับผิดชอบเขตเทศบาลตำบลกงพานพันดอนมีสภาพทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นที่ราบมีลำน้ำไหลผ่าน 2 สาย เหมาะแก่การทำนาซึ่งเป็นอาชีพส่วนใหญ่ และอาชีพรอง คือ การทำไร่อ้อย มันสำปะหลัง ทางด้านทิศตะวันตกของตำบล ซึ่งเป็นที่ราบสูง หมู่บ้านตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมือง การคมนาคมสะดวก เป็นตำบลที่เป็นตำบลหน้าด่านเข้าสู่จังหวัดอุดรธานี และอำเภอกุมภวาปี การคมนาคมสะดวก เหมาะสำหรับการติดต่อค้าขาย เลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหารหรือผลิตส่งร้านค้า มีการ อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่าง สม่ำเสมอ ราษฎร ให้ความร่วมมือกิจกรรมชุมชนดีพอสมควร


ดาวน์โหลด ppt สภาพทั่วไป ที่ตั้ง  ตำบลพันดอนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอกุมภวาปี พื้นที่เขตตำบลห่างจากอำเภอประมาณ 6 กิโลเมตรและห่างจากศาลากลางจังหวัดอุดรธานีประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google