งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมายถึง.... ทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน และก่อให้เกิด ผลผลิต เช่น ปัจจัยสี่ ความรู้ ภูมิปัญญา ประสบการณ์ชีวิตของผู้คน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมายถึง.... ทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน และก่อให้เกิด ผลผลิต เช่น ปัจจัยสี่ ความรู้ ภูมิปัญญา ประสบการณ์ชีวิตของผู้คน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 หมายถึง.... ทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน และก่อให้เกิด ผลผลิต เช่น ปัจจัยสี่ ความรู้ ภูมิปัญญา ประสบการณ์ชีวิตของผู้คน ทุนทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม หมายถึง.... ทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน และก่อให้เกิด ผลผลิต เช่น ปัจจัยสี่ ความรู้ ภูมิปัญญา ประสบการณ์ชีวิตของผู้คน ทุนทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

5 ประเภททุนชุมชน ทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนกายภาพ ทุนธรรมชาติ ทุนธรรมชาติ ทุนการเงิน ทุนการเงิน

6 ทุนมนุษย์ หมายถึง คุณสมบัติด้านต่างๆของคนและกลุ่ม คน ทุกเพศทุกวัยในชุมชนที่มีคุณสมบัติในด้าน สุขภาพอนามัย อายุขัย ด้านการศึกษา ภูมิ ปัญญา ขีดความสามารถ ด้านฐานะทาง เศรษฐกิจ ความยากจน ร่ำรวยของคนใน ครัวเรือน เป็นต้น ตัวอย่างของทุนมนุษย์ ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ครู พระสงฆ์ รวมทั้งกลุ่ม องค์กรต่างๆ เช่น เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ เด็กกำพร้า เป็นต้น หมายถึง คุณสมบัติด้านต่างๆของคนและกลุ่ม คน ทุกเพศทุกวัยในชุมชนที่มีคุณสมบัติในด้าน สุขภาพอนามัย อายุขัย ด้านการศึกษา ภูมิ ปัญญา ขีดความสามารถ ด้านฐานะทาง เศรษฐกิจ ความยากจน ร่ำรวยของคนใน ครัวเรือน เป็นต้น ตัวอย่างของทุนมนุษย์ ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ครู พระสงฆ์ รวมทั้งกลุ่ม องค์กรต่างๆ เช่น เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ เด็กกำพร้า เป็นต้น

7 ทุนสังคม หมายถึง ทรัพยากรทางสังคมที่ประชาชนใช้ เพื่อการดำรงชีพ รวมทั้งความไว้เนื้อเชื่อใจ การ ยอมรับซึ่งกันและกันในชุมชน กลุ่มองค์กร เครือข่ายภาคประชาชนประชาสังคม ความ เชื่อถือศรัทธา ตลอดจนวัฒนธรรมที่สืบทอดมา ยาวนาน ได้แก่ กลุ่ม องค์กรต่างๆ ชมรม เครือข่าย สถาบัน เป็นต้น หมายถึง ทรัพยากรทางสังคมที่ประชาชนใช้ เพื่อการดำรงชีพ รวมทั้งความไว้เนื้อเชื่อใจ การ ยอมรับซึ่งกันและกันในชุมชน กลุ่มองค์กร เครือข่ายภาคประชาชนประชาสังคม ความ เชื่อถือศรัทธา ตลอดจนวัฒนธรรมที่สืบทอดมา ยาวนาน ได้แก่ กลุ่ม องค์กรต่างๆ ชมรม เครือข่าย สถาบัน เป็นต้น

8 ทุนกายภาพ หมายถึง สิ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นเพื่ออำนวย ความสะดวกต่อการดำรงชีวิต หรือเป็น ปัจจัยพื้นฐานในการผลิตที่สนับสนุนการดำรง ชีพของประชาชน ได้แก่การคมนาคม ขนส่ง ระบบไฟฟ้า ประปา ระบบพลังงาน การสื่อสาร โทรคมนาคม โบราณวัตถุ โบราณสถาน หรือสิ่ง ปลูกสร้างต่างๆ หมายถึง สิ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นเพื่ออำนวย ความสะดวกต่อการดำรงชีวิต หรือเป็น ปัจจัยพื้นฐานในการผลิตที่สนับสนุนการดำรง ชีพของประชาชน ได้แก่การคมนาคม ขนส่ง ระบบไฟฟ้า ประปา ระบบพลังงาน การสื่อสาร โทรคมนาคม โบราณวัตถุ โบราณสถาน หรือสิ่ง ปลูกสร้างต่างๆ

9 ทุนธรรมชาติ หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ และสร้างศักยภาพในการ ดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของประชาชน ในชุมชน ได้แก่ แหล่งธรรมชาติ ป่าไม้ ดิน น้ำ ภูเขา ทะเล เกาะ สัตว์ป่าแร่ธาตุ พลังงาน น้ำพุ พืชพันธุ์ธรรมชาติ เป็นต้น หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ และสร้างศักยภาพในการ ดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของประชาชน ในชุมชน ได้แก่ แหล่งธรรมชาติ ป่าไม้ ดิน น้ำ ภูเขา ทะเล เกาะ สัตว์ป่าแร่ธาตุ พลังงาน น้ำพุ พืชพันธุ์ธรรมชาติ เป็นต้น

10 ทุนการเงิน หมายถึง ทรัพยากรที่เป็นตัวเงินตรา รวมถึง โอกาสทางการเงินที่ประชาชนใช้เพื่อการดำรง ชีพ ได้แก่ ทุนการเงินที่มาจากการออมที่เป็น เงินสด เงินฝาก สัตว์เลี้ยง อัญมณี และทุนที่มา จากรายได้อื่น ได้แก่ เงินบำนาญ ค่าตอบแทนที่ ได้จากรัฐ และเงินกองทุนต่างๆ

11 ด้วยความรักและห่วงใย.....

12

13 12 ได้รับการขอบคุณจาก................. อาจารย์อ้อ สุธาสินี สีขำ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.


ดาวน์โหลด ppt หมายถึง.... ทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน และก่อให้เกิด ผลผลิต เช่น ปัจจัยสี่ ความรู้ ภูมิปัญญา ประสบการณ์ชีวิตของผู้คน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google