งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการคนควบคุมโรค ลด เสี่ยง ลดอ้วน ได้บุญล้นใจ ห่างไกลโรคไม่ ติดต่อเรื้อรัง ( โครงการต่อเนื่อง ปี ๕๕ - ๕๖ ) สำนักโรคไม่ติดต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการคนควบคุมโรค ลด เสี่ยง ลดอ้วน ได้บุญล้นใจ ห่างไกลโรคไม่ ติดต่อเรื้อรัง ( โครงการต่อเนื่อง ปี ๕๕ - ๕๖ ) สำนักโรคไม่ติดต่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการคนควบคุมโรค ลด เสี่ยง ลดอ้วน ได้บุญล้นใจ ห่างไกลโรคไม่ ติดต่อเรื้อรัง ( โครงการต่อเนื่อง ปี ๕๕ - ๕๖ ) สำนักโรคไม่ติดต่อ

2 ความเป็นมา กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินโครงการลดอ้วน สร้างบุญ ลดอ้วนช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ร่วมสร้างบุญร่วมกัน โดยชวนคนไทย ลดอ้วน เปลี่ยน น้ำหนัก / ไขมันส่วนเกิน ( กิโลกรัม ) เป็น เงินสมทบกองบุญ มอบให้กับการกุศล ผู้สนใจร่วมโครงการกรอกรายละเอียดบุคคล ใบสั่งทำความดี

3 สำนักโรคไม่ติดต่อรับนโยบายจากอธิบดี ดำเนินโครงการคนควบคุมโรค ลดเสี่ยง ลด อ้วน ได้บุญล้นใจ ห่างไกลโรคไม่ติดต่อ เรื้อรัง - ส่งเสริมให้บุคลากรกรมควบคุมโรค เกิด ความตระหนักถึงผลของความอ้วน และปรับ พฤติกรรม - เพื่อสนับสนุนโครงการ “ ลดอ้วนสร้างบุญ ” ของกระทรวงสาธารณสุข

4 เชิญชวนบุคลากรของกรมฯ เข้าร่วมลด น้ำหนัก แลกน้ำหนักเป็นเงินทำบุญ ผู้สนใจร่วมบริจาคเข้ากองบุญ ผ่านบัญชีที่ เปิดเพื่อโครงการลดอ้วน ช่วงเข้าพรรษา โปรแกรมสุขภาพทีมวิทยากรกระตุ้นและให้ คำแนะนำในการลดน้ำหนัก มีการติดตาม เป็นระยะ จัดคลินิกคำปรึกษาลดอ้วน

5 - จัดมหกรรมคนควบคุมโรค ๑ วัน ผู้บริหาร กรมควบคุมโรคเปิดงาน วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ณ กรมควบคุมโรค - เสวนา โปรแกรมสุขภาพลดอ้วนโดยทีม วิทยากร - คลินิกให้คำปรึกษาลดอ้วนเข้าพรรษา 100 คน ติดตามทุกเดือน - สื่อสารผลดำเนินงานภายในกรมควบคุม โรคและมอบรางวัลแก่หน่วยงาน กิจกรรม

6 ขอความร่วมมือ -ขอรายชื่อและ E-mail ของผู้ประสานงาน หลักทุกสำนักส่วนกลาง และ สคร. ส่ง มายัง sendtokob@hotmail.comsendtokob@hotmail.com - ส่งแบบรวบรวมข้อมูลของบุคลากรกรม ควบคุมโรคในกิจกรรมทำความดี เข้าพรรษา “ ลดอ้วน สร้างบุญ ” ตาม บันทึกเลขที่ สธ ๐๔๒๔. ๒ / ว๑๑๑๘ เพื่อ รวบรวมเป็นภาพรวมของกรมฯ ในสำนักที่ ยังไม่ส่ง หรือส่งไม่ครบถ้วน

7 ขอความร่วมมือ - ส่ง ใบสั่งทำความดี เอกสารหมายเลข๒ แบบรายงาน๑ ของโครงการลดอ้วน สร้างบุญ ในสำนักที่ยังไม่ส่ง หรือส่งไม่ ครบถ้วน มาภายใน ๗ กันยายน ๒๕๕๕ - ส่งแบบรายงาน๒ ของโครงการลดอ้วน สร้างบุญ ในสำนักที่ยังไม่ส่ง หรือส่งไม่ ครบถ้วน มาภายใน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

8 ขอความร่วมมือ ผู้ประสานงานหลักทุกสำนักส่วนกลาง และ สคร. ส่งผลการติดตามการลดน้ำหนักทุก สิ้นเดือน ๓๐ กย. และ ๓๑ ตค ๕๕ ทาง e- mail sendtokob@hotmail.comsendtokob@hotmail.com หน่วยงานที่ลดน้ำหนักรวมได้ร้อยละสูงสุด ๓ลำดับรับโล่ห์และประกาศนียบัตร

9 ขอความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมทำบุญผู้สนใจ ร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชีกรมควมคุมโรค กองทุนกรมควบคุมโรค ลดอ้วน สร้างบุญ ได้จนถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ชื่อบัญชี กองทุนกรมควบคุมโรค ลดอ้วน สร้างบุญ เลขที่ 142-0-14595-9 ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยกระทรวง สาธารณสุข

10 เอกสาร

11

12 ข้อมูล วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ - มีผู้สมัครร่วมโครงการ ๑๖๘ ท่าน - เป้าหมายน้ำหนักที่ต้องการลด ๔๓๓. ๕ กิโลกรัม

13

14 เอกสาร มูลนิธิวัดพระราม ๙ โดยพระธรรมบัณฑิต ( อภิพล อภิโล ) มูลนิธิสวนแก้ว โดย พระราชธรรมนิเทศ ( พระพะยอม กัลยาโณ ) มูลนิธิวิมุตตนาลัย โดยพระมหาวุฒิชัย วชิร เมธี สาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธรรมะเพื่อ เยียวยาสังคม โดย แม่ชี ทัศนีย์ เสถียรสุต เสถียรธรรมสถาน เลือกบริจาคเพื่อสมทบกองบุญให้แก่ โครงการ / มูลนิธิ เพื่อการกุศลอื่นๆ ที่ท่าน เห็นว่ามีประโยชน์ต่อสังคม


ดาวน์โหลด ppt โครงการคนควบคุมโรค ลด เสี่ยง ลดอ้วน ได้บุญล้นใจ ห่างไกลโรคไม่ ติดต่อเรื้อรัง ( โครงการต่อเนื่อง ปี ๕๕ - ๕๖ ) สำนักโรคไม่ติดต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google