งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนคำของบประมาณปี 2559 โครงการแก้ปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนคำของบประมาณปี 2559 โครงการแก้ปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนคำของบประมาณปี 2559 โครงการแก้ปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

2 สถานการณ์และปัญหาการ ดำเนินการ โรคป้องกันด้วยวัคซีน เช่น โรคคอตีบ และ ไอกรน เนื่องจากอัตราการครอบคลุมของวัคซีนพื้นฐานต่ำ (DPT 3 ปัตตานี =72% ยะลา = 85% นราธิวาส = 87%) โรคมาลาเรีย มีการระบาดในแนวชายแดนไทย - มาเลเซีย ใน อ. สะบ้าย้อย จ. สงขลา อ. กาบัง อ. บันนังสตา อ. ธารโต จ. ยะลา และ อ. สุคิริน อ. จะแนะ จ. นราธิวาส โรคเรื้อน ยังพบในผู้ป่วยรายใหม่ในเด็ก มีเชื้อมากและมี ความพิการในอ. กะพ้อ อ. สายบุรี จ. ปัตตานี และอ. ระแงะ อ. เจาะไอร้อง จ. นราธิวาส โรคเท้าช้าง รังโรคในสัตว์ ใน 7 อำเภอรอบพรุโต้ะแดง และพรุบาเจาะ จ. นราธิวาส โรคหนอนพยาธิ อัตราการตรวจพบในเด็กนักเรียน จ. นราธิวาส 12 % พบ ส่วนใหญ่เป็นพยาธิไส้เดือน (7.51%) และแส้ม้า (6.4%) พยาธิปากขอ (0.05%) น้อยลง มาก

3 ปัญหาที่คงอยู่ กลยุทธ์ กิจกรรมผลผลิต 1. คุณภาพการ ให้บริการ ไม่ได้ มาตรฐาน 1. นิเทศหน้า งาน 1. อบรม ผู้รับผิดชอบ ระดับอำเภอ 1. ผู้นิเทศ อำเภอ 2. ผู้ปกครอง ไม่ให้ความ ร่วมมือ 2.1 สื่อ ประชาสัมพันธ์ ที่เหมาะสม 2.2 ชุมชนมี ส่วนร่วม 2.1 ผลิตสื่อ ต้นแบบ 2.2 ประชุมผู้นำ ชุมชนบัณฑิต อาสาและ อาสาสมัคร สาธารณสุข 2.1 วีดิโอ ภาษาไทยและ ยาวี 2.2 รูปแบบการ ให้ชุมชนมีส่วน ร่วม 3. รายงานเฝ้า ระวัง AFP บาง โรงพยาบาล ไม่ส่ง 3. ทำความ เข้าใจเฉพาะ กลุ่ม 3. ประชุม แพทย์และ พยาบาล 3. รายงาน AFP มากขึ้น อัตราความครอบคลุม ของวัคซีนต่ำ

4 มาลาเรี ย ปัญหาที่คงอยู่ กลยุทธ์ กิจกรรมผลผลิต แรงงานต่าง ด้าวเป็นแหล่ง แพร่โรค กำจัดเชื้อ ระยะแพร่สู่ ยุงในกลุ่ม เสี่ยง Primaquine MassTreatm ent แรงงานต่าง ด้าวทุกคน ได้รับยา ความชุกชุม ของยุงพาหะ ลดประชากร ยุงและ ป้องกันยุงกัด ฉีดพ่นป้องกัน โรคล่วงหน้า ประชากรใน พื้นที่ A1 A2 ลดเสี่ยงจาก มาลาเรีย การระบาดใน พื้นที่ใหม่ เฝ้าระวัง ตรวจจับและ ดำเนินการ เร็วทันเวลา สอบสวนโรค ค้นหาผู้ป่วย รายใหม่ พัฒนาระบบ เตือนภัย หยุดยั้งการ ระบาดให้เร็ว ที่สุด

5 ปัญหาที่คงอยู่ กลยุทธ์ กิจกรรมผลผลิต โรคเรื้อน - การค้นหาผู้ป่วย ไม่ทั่วถึง - การจัดการ case contact 1. ภาคี เครือข่าย ค้นหาราย ใหม่ 2. เน้นการ สอบสวนโรค 1. อบรมให้ ความรู้ รพสต./ รพช. 2. อบรมทีม SRRT สอบสวนโรค 1. จะไม่มีผู้ป่วย เด็ก เชื้อมาก และพิการใน เวลา 3 ปีต่อมา โรคเท้าช้าง - รังโรคในสัตว์ - ยุงพาหะในพรุ 1. เฝ้าระวัง ปัจจัยทาง ระบาดวิทยา 1. เฝ้าระวังใน ยุง 2. ประเมินผล สำรวจอัตรา การแพร่เชื้อ ในคนและใน แมว ปลอดโรค เท้าช้างในปี 2559 หนอนพยาธิ - พฤติกรรมการ บริโภคไม่สะอาด 1. ปรับเปลี่ย น พฤติกรร มที่บ้าน 2. ลดพยาธิ ในคน 1. ขยายผล โรงเรียน ต้นแบบ 2. ให้การ รักษา กลุ่ม อัตราการตรวจ พบพยาธิลดลง ต่ำกว่า 5% โรงเรียนต้นแบบ ในทุกจังหวัด

6 สรุป โครงการทั้งหมด 1. โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ในจังหวัดชายแดนใต้ 2,724,560 2. โครงการกวาดล้างมาลาเรีย ชายแดน 4,392,800 3. โครงการปราบปรามควบคุม โรคตามแนวพระราชดำริ 1,685,880 รวม 8,803,240


ดาวน์โหลด ppt แผนคำของบประมาณปี 2559 โครงการแก้ปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google