งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนคำของบประมาณปี 2559 โครงการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนคำของบประมาณปี 2559 โครงการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนคำของบประมาณปี 2559 โครงการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

2 สถานการณ์และปัญหาการดำเนินการ
โรคป้องกันด้วยวัคซีน เช่น โรคคอตีบ และ ไอกรน เนื่องจากอัตราการครอบคลุมของวัคซีนพื้นฐานต่ำ (DPT 3 ปัตตานี =72% ยะลา= 85% นราธิวาส= 87%) โรคมาลาเรียมีการระบาดในแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ใน อ. สะบ้าย้อย จ.สงขลา อ.กาบัง อ.บันนังสตา อ.ธารโต จ. ยะลา และ อ.สุคิริน อ.จะแนะ จ.นราธิวาส โรคเรื้อนยังพบในผู้ป่วยรายใหม่ในเด็ก มีเชื้อมากและมีความพิการในอ.กะพ้อ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี และอ.ระแงะ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส โรคเท้าช้าง รังโรคในสัตว์ ใน7 อำเภอรอบพรุโต้ะแดงและพรุบาเจาะ จ.นราธิวาส โรคหนอนพยาธิ อัตราการตรวจพบในเด็กนักเรียน จ.นราธิวาส 12 % พบ ส่วนใหญ่เป็นพยาธิไส้เดือน (7.51%)และแส้ม้า (6.4%) พยาธิปากขอ(0.05%)น้อยลงมาก

3 อัตราความครอบคลุมของวัคซีนต่ำ
ปัญหาที่คงอยู่ กลยุทธ์ กิจกรรม ผลผลิต 1.คุณภาพการให้บริการไม่ได้มาตรฐาน 1. นิเทศหน้างาน 1.อบรมผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ 1.ผู้นิเทศอำเภอ 2.ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือ 2.1สื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม 2.2ชุมชนมีส่วนร่วม 2.1ผลิตสื่อต้นแบบ 2.2ประชุมผู้นำชุมชนบัณฑิตอาสาและอาสาสมัครสาธารณสุข 2.1วีดิโอภาษาไทยและยาวี 2.2รูปแบบการให้ชุมชนมีส่วนร่วม 3.รายงานเฝ้าระวัง AFP บางโรงพยาบาลไม่ส่ง 3.ทำความเข้าใจเฉพาะกลุ่ม 3. ประชุมแพทย์และพยาบาล 3.รายงานAFP มากขึ้น

4 มาลาเรีย ปัญหาที่คงอยู่ กลยุทธ์ กิจกรรม ผลผลิต
แรงงานต่างด้าวเป็นแหล่งแพร่โรค กำจัดเชื้อระยะแพร่สู่ยุงในกลุ่มเสี่ยง Primaquine MassTreatment แรงงานต่างด้าวทุกคนได้รับยา ความชุกชุมของยุงพาหะ ลดประชากรยุงและป้องกันยุงกัด ฉีดพ่นป้องกันโรคล่วงหน้า ประชากรในพื้นที่ A1 A2 ลดเสี่ยงจากมาลาเรีย การระบาดในพื้นที่ใหม่ เฝ้าระวัง ตรวจจับและดำเนินการเร็วทันเวลา สอบสวนโรค ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ พัฒนาระบบเตือนภัย หยุดยั้งการระบาดให้เร็วที่สุด

5 ปัญหาที่คงอยู่ กลยุทธ์ กิจกรรม ผลผลิต โรคเรื้อน
-การค้นหาผู้ป่วยไม่ทั่วถึง -การจัดการcase contact 1.ภาคีเครือข่ายค้นหารายใหม่ 2.เน้นการสอบสวนโรค 1.อบรมให้ความรู้ รพสต./รพช. 2.อบรมทีม SRRT สอบสวนโรค 1.จะไม่มีผู้ป่วยเด็ก เชื้อมาก และพิการในเวลา 3ปีต่อมา โรคเท้าช้าง รังโรคในสัตว์ ยุงพาหะในพรุ 1.เฝ้าระวังปัจจัยทางระบาดวิทยา 1.เฝ้าระวังในยุง 2.ประเมินผล สำรวจอัตราการแพร่เชื้อในคนและในแมว ปลอดโรคเท้าช้างในปี2559 หนอนพยาธิ -พฤติกรรมการบริโภคไม่สะอาด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บ้าน ลดพยาธิในคน ขยายผลโรงเรียนต้นแบบ ให้การรักษากลุ่ม อัตราการตรวจพบพยาธิลดลงต่ำกว่า 5% โรงเรียนต้นแบบในทุกจังหวัด

6 สรุป โครงการทั้งหมด 1. โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในจังหวัดชายแดนใต้
2,724,560 2. โครงการกวาดล้างมาลาเรียชายแดน 4,392,800 3. โครงการปราบปรามควบคุมโรคตามแนวพระราชดำริ 1,685,880 รวม 8,803,240


ดาวน์โหลด ppt แผนคำของบประมาณปี 2559 โครงการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google