งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการประชุมกลุ่ม โรคหนอนพยาธิ ๒๕๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการประชุมกลุ่ม โรคหนอนพยาธิ ๒๕๕๗."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการประชุมกลุ่ม โรคหนอนพยาธิ ๒๕๕๗

2 แผนงานควบคุมโรคหนอนพยาธิระดับประเทศ
1 โครงการตาม National Program 2 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามพระราชดำริฯ 3 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพด้านการแพร่โรคพยาธิใบไม้เลือดของคน /พยาธิ ใบไม้ตับ

3 National Program -ทำ National Survey ในปี เพื่อทราบสภาพปัญหาโรคหนอนพยาธิระดับประเทศ และ ระดับเขต ที่เป็นปัจจุบัน ใช้เทคนิคตรวจตามมาตรฐานงานวิจัย (FECT, KATZ) - พื้นที่ 76 จังหวัด ทั่วประเทศ - ปัจจัยกำหนดการเป็นโรค การสำรวจชุมชน National survey ปี 2557 โดยสำนักโรคติดต่อทั่วไป ร่วมกับ สคร. ๑-๑๒ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม (N, NE, C, S)

4 National Program สคร.ที่ 5 , 6 , 7 อบรมเพื่อสร้างทีมตรวจ (พนักงานจุลทัศนกร) ให้กับจังหวัด จังหวัดละ 1 ทีม ในพื้นที่ 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยวิธี Modified Kato Katz ยุทธศาสตร์ “กำจัดพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็ง ท่อน้ำดี วาระคนอีสาน”

5 National Program สนับสนุน ประชาคมอาเซียน และ ตามภารกิจกระทรวงสธ.ฯ มาตรา 67 วรรค 2 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (การแพร่โรคพยาธิใบไม้เลือด พยาธิใบไม้ตับ) จากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่หรือโครงการสร้างเขื่อนทั่วประเทศ ส่วนกลางถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้ สคร. ด้านเทคนิคตรวจในกิจกรรมตามหลักการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Impact Assessment : HIA) การอบรมเทคนิคการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control) ด้านเทคนิคตรวจหนอนพยาธิ ให้กับ สคร. ในการกำกับสนับสนุนงานในพื้นที่

6 การควบคุมโรคหนอนพยาธิตามพระราชดำริฯ ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนและ เยาวชนในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ในแผนภูฟ้าพัฒนา ตามพระราชดำริ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ Helminthes Group

7 การควบคุมโรคหนอนพยาธิตามพระราชดำริฯ
ภารกิจของ สคร. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จำนวนโรงเรียน จำนวนนักเรียน สังกัด สนับสนุนให้จังหวัดมีฐานข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อเตรียมรับการประเมินผลความสำเร็จ “โรงเรียนปลอดโรคหนอนพยาธิ” ในปี 2559 จากสำนักพระราชวัง ติดตามผลการตรวจอุจจาระ ในช่วงเดือน สิงหาคมทุกปี ติดตามผลการให้ยารักษาด้วยยา ALB และ PZQ ในนักเรียน ของจังหวัดในแต่ละ สคร. ที่รับผิดชอบ ต้องการรายงานเป็นรายโรงเรียน จำแนกตามสังกัด จัดทำรายงานกระทรวงฯ /รายงานนายกรัฐมนตรีทุก 3 เดือน และรายงานสำนักพระราชวัง

8 การควบคุมโรคหนอนพยาธิตามพระราชดำริฯ
นิเทศติดตามงานจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นวิทยากร อบรมเทคนิคตรวจหนอนพยาธิสร้างทีมพนักงานจุลทัศนกรให้จังหวัด ภารกิจของ สคร. จัดทำสื่อต้นแบบ ชุดความรู้โรคหนอนพยาธิ ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สื่อภาษา สื่อเสียง ตรวจสอบคุณภาพพนักงานจุลทัศนกร (Q.C.) ทีมตรวจของจังหวัด กิจกรรมรณรงค์กำจัดโรคหนอนพยาธิ ในระดับโรงเรียน และระดับหมู่บ้าน พื้นที่ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน (สคร.10) สนับสนุนการเร่งรัดลดโรคให้เกิดโรงเรียนและชุมชนปลอดโรคในปี 2559

9 กรอบ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการสร้างเขื่อน สำรวจคน
เพื่อประเมิน และแก้ปัญหา ผลกระทบจาก การแพร่โรคพยาธิ ใบไม้เลือด พยาธิใบไม้ตับและ หนอนพยาธิอื่น สำรวจคน เฝ้าระวังพยาธิใบไม้เลือด ตามข้อตกลงสากล ด้านสิ่งแวดล้อมและ ด้านสาธารณสุข HIA สำรวจสัตว์รังโรค สำรวจโฮสต์กึ่งกลาง หอย ปลา คุณภาพน้ำ ไดอะตอม สำรวจพฤติกรรมเสี่ยงในคน เพื่อทำการวิเคราะห์หา : พื้นที่เสี่ยง กลุ่มเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง ต่อพยาธิใบไม้เลือด พยาธิใบไม้ตับ หนอนพยาธิอื่นๆ

10 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา การถ่ายทอดงานให้คนรุ่นหลัง
การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานร่วมกัน งบประมาณในการดำเนินงาน


ดาวน์โหลด ppt ผลการประชุมกลุ่ม โรคหนอนพยาธิ ๒๕๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google