งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการประชุม กลุ่ม โรคหนอนพยาธิ ๒๕๕๗. แผนงานควบคุมโรคหนอนพยาธิ ระดับประเทศ 1 โครงการตาม National Program 2 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตาม พระราชดำริฯ 3 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการประชุม กลุ่ม โรคหนอนพยาธิ ๒๕๕๗. แผนงานควบคุมโรคหนอนพยาธิ ระดับประเทศ 1 โครงการตาม National Program 2 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตาม พระราชดำริฯ 3 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพด้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการประชุม กลุ่ม โรคหนอนพยาธิ ๒๕๕๗

2 แผนงานควบคุมโรคหนอนพยาธิ ระดับประเทศ 1 โครงการตาม National Program 2 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตาม พระราชดำริฯ 3 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพด้าน การแพร่โรคพยาธิใบไม้เลือดของคน / พยาธิ ใบไม้ตับ

3 National Program - ทำ National Survey ในปี 2557 เพื่อ ทราบสภาพปัญหาโรคหนอนพยาธิ ระดับประเทศ และ ระดับเขต ที่เป็นปัจจุบัน ใช้เทคนิคตรวจตามมาตรฐานงานวิจัย (FECT, KATZ) - พื้นที่ 76 จังหวัด ทั่วประเทศ - ปัจจัยกำหนดการเป็นโรค การสำรวจชุมชน National survey ปี 2557 โดยสำนักโรคติดต่อทั่วไป ร่วมกับ สคร. ๑ - ๑๒ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – เดือน พฤษภาคม (N, NE, C, S)

4 สคร. ที่ 5, 6, 7 ยุทธศาสตร์ “ กำจัดพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็ง ท่อน้ำดี วาระคนอีสาน ” อบรมเพื่อสร้าง ทีมตรวจ ( พนักงานจุลทัศ นกร ) ให้กับ จังหวัด จังหวัด ละ 1 ทีม ใน พื้นที่ 20 จังหวัด ภาค ตะวันออกเฉียงเ หนือ ด้วยวิธี Modified Kato Katz National Program

5 สนับสนุน ประชาคมอาเซียน และ ตามภารกิจ กระทรวงสธ. ฯ มาตรา 67 วรรค 2 การประเมินผล กระทบต่อสุขภาพ ( การแพร่โรคพยาธิใบไม้เลือด พยาธิใบไม้ตับ ) จากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดใหญ่หรือโครงการสร้างเขื่อนทั่วประเทศ ส่วนกลางถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้ สคร. ด้านเทคนิคตรวจในกิจกรรมตาม หลักการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Impact Assessment : HIA) การอบรมเทคนิคการตรวจสอบ คุณภาพ (Quality Control) ด้านเทคนิคตรวจหนอนพยาธิ ให้กับ สคร. ในการกำกับ สนับสนุนงานในพื้นที่ National Program

6 การควบคุมโรคหนอนพยาธิตามพระราชดำริ ฯ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ Helminthes Group โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ในเด็กนักเรียนและ เยาวชนในถิ่น ทุรกันดารและพื้นที่ในแผนภูฟ้า พัฒนา ตามพระราชดำริ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

7 การควบคุมโรคหนอนพยาธิตาม พระราชดำริฯ ภารกิจ ของ สคร. ตรวจสอบความถูก ต้อง  ตรวจสอบความถูก ต้องของข้อมูล จำนวน โรงเรียน จำนวน นักเรียน สังกัด มี ฐานข้อมูลให้ครบถ้วน  สนับสนุนให้จังหวัดมี ฐานข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อเตรียมรับการ ประเมินผล ความสำเร็จ “ โรงเรียน ปลอดโรค หนอนพยาธิ ” ในปี 2559 จากสำนัก พระราชวัง สิงหาคม  ติดตามผลการตรวจ อุจจาระ ในช่วงเดือน สิงหาคมทุกปี  ติดตามผลการให้ยา รักษาด้วยยา ALB และ PZQ ในนักเรียน ของ จังหวัดในแต่ละ สคร. ที่ รับผิดชอบ รายงาน นายกรัฐมนตรีทุก 3 เดือน และรายงานสำนัก พระราชวัง  ต้องการรายงานเป็น รายโรงเรียน จำแนกตาม สังกัด จัดทำรายงาน กระทรวงฯ / รายงาน นายกรัฐมนตรีทุก 3 เดือน และรายงานสำนัก พระราชวัง

8 ภารกิจ ของ สคร. เป็นวิทยากร อบรม เทคนิคตรวจ หนอนพยาธิสร้าง ทีมพนักงานจุลทัศ นกรให้จังหวัด จัดทำสื่อต้นแบบ ชุดความรู้โรค หนอนพยาธิ ที่ เข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย สื่อ ภาษา สื่อเสียง นิเทศติดตาม งานจังหวัดใน พื้นที่ รับผิดชอบ ตรวจสอบ คุณภาพพนักงาน จุลทัศนกร (Q.C.) ทีมตรวจของ จังหวัด กิจกรรมรณรงค์กำจัดโรค หนอนพยาธิ ในระดับโรงเรียน และ ระดับหมู่บ้าน พื้นที่ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน ( สคร.10) สนับสนุนการเร่งรัดลดโรค ให้เกิดโรงเรียนและชุมชนปลอดโรค ในปี 2559 การควบคุมโรคหนอนพยาธิตาม พระราชดำริฯ

9 กรอบ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการสร้างเขื่อน เฝ้าระวังพยาธิใบไม้เลือด ตามข้อตกลงสากล ด้านสิ่งแวดล้อมและ ด้านสาธารณสุข HIA เฝ้าระวังพยาธิใบไม้เลือด ตามข้อตกลงสากล ด้านสิ่งแวดล้อมและ ด้านสาธารณสุข HIA สำรวจคนสำรวจคน สำรวจสัตว์รังโรคสำรวจสัตว์รังโรค สำรวจโฮสต์กึ่งกลาง หอย ปลา คุณภาพน้ำ ไดอะตอม สำรวจโฮสต์กึ่งกลาง สำรวจพฤติกรรมเสี่ยงในคนสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงในคน เพื่อประเมินและแก้ปัญหาผลกระทบจากการแพร่โรคพยาธิใบไม้เลือดพยาธิใบไม้ตับและหนอนพยาธิอื่นเพื่อประเมินและแก้ปัญหาผลกระทบจากการแพร่โรคพยาธิใบไม้เลือดพยาธิใบไม้ตับและหนอนพยาธิอื่น เพื่อทำการวิเคราะห์หา : พื้นที่เสี่ยง กลุ่มเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง ต่อพยาธิใบไม้เลือด พยาธิใบไม้ตับ หนอนพยาธิอื่นๆ

10 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา การถ่ายทอดงานให้คนรุ่นหลัง การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานร่วมกัน งบประมาณในการดำเนินงาน


ดาวน์โหลด ppt ผลการประชุม กลุ่ม โรคหนอนพยาธิ ๒๕๕๗. แผนงานควบคุมโรคหนอนพยาธิ ระดับประเทศ 1 โครงการตาม National Program 2 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตาม พระราชดำริฯ 3 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google