งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการส่งเสริมและ พัฒนาวิชาชีพอาจารย์. รายชื่อผู้ร่วมกลุ่ม ผศ. นิฟาริด ระเด่นอาหมัด อาจารย์สุวนิตย์ จีรวงส์ ผศ. สุธรรม ขนาบศักดิ์ รศ. ธีรศิลป์ ทุมวิภาต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการส่งเสริมและ พัฒนาวิชาชีพอาจารย์. รายชื่อผู้ร่วมกลุ่ม ผศ. นิฟาริด ระเด่นอาหมัด อาจารย์สุวนิตย์ จีรวงส์ ผศ. สุธรรม ขนาบศักดิ์ รศ. ธีรศิลป์ ทุมวิภาต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการส่งเสริมและ พัฒนาวิชาชีพอาจารย์

2 รายชื่อผู้ร่วมกลุ่ม ผศ. นิฟาริด ระเด่นอาหมัด อาจารย์สุวนิตย์ จีรวงส์ ผศ. สุธรรม ขนาบศักดิ์ รศ. ธีรศิลป์ ทุมวิภาต รศ. สำราญ มั่นทัพ ผศ. เสาวมาศ เถื่อนนาดี รศ. เฉลียวศรี พิบูลชล ผศ. พีระศักดิ์ เสรีกุล

3

4 ประเด็นคำถาม ทำอย่างไรคนถึงอยากจะเป็น อาจารย์ ทำอย่างไรถึงจะได้คนเก่งและ คนดีมาเป็นอาจารย์ ทำอย่างไรในการรักษาคนที่ อยากจะเป็นอาจารย์อยู่ใน อาชีพอาจารย์นาน ๆ ทำอย่างไรถึงจะเพิ่มศักยภาพ และคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ ของอาจารย์ที่มีอยู่ได้

5 ข้อเสนอแ นะที่ 1 สร้างระบบ พัฒนา มาตรฐาน และศักดิ์ศรี แห่งวิชาชีพ อาจารย์ ผลักดันให้เกิด องค์กรวิชาชีพ อาจารย์ให้มี กฎหมายรองรับ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ยกย่องเชิดชูอาจารย์ ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงระบบ ค่าตอบแทนให้แข่งขัน กับภาคเอกชนได้

6 ข้อเสนอแ นะที่ 2 สร้างระบบ การ คัดเลือกให้ ได้คนเก่ง คนดีมา เป็น อาจารย์ กำหนดให้มี หน่วยงานที่ทำหน้าที่ ในการคัดเลือกให้ทุน และพัฒนาอาจารย์ มีกระบวนการสรรหา และบ่มเพาะนศ. ในสถาบัน ให้เป็นอาจารย์ ให้ทุนนักเรียนเก่งและดีใน ระดับมัธยมเพื่อพัฒนาให้เป็นอาจารย์ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

7 ข้อเสนอแน ะที่ 3 สร้างระบบ บำรุงรักษา บุคลากร ที่ มี ประสิทธิภา พ ( ทุน มนุษย์ ) จัดสรรทรัพยากร ในการปฏิบัติงาน อย่างเพียงพอ เหมาะสมและ ต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุนให้ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ จัดระบบค่าตอบแทนพิเศษ สวัสดิการและแรงจูงใจอื่นๆ อย่างเพียงพอเหมาะสม ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

8 ข้อเสนอแ นะที่ 4 สร้าง ระบบการ เพิ่ม ศักยภาพ และ คุณลักษ ณะที่พึง ประสงค์ จัดสรรทรัพยากร ในการพัฒนา อาจารย์อย่าง เพียงพอและ ต่อเนื่อง มีระบบประเมินและ พัฒนาศักยภาพอาจารย์ อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส มีการสร้างเสริมคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

9


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการส่งเสริมและ พัฒนาวิชาชีพอาจารย์. รายชื่อผู้ร่วมกลุ่ม ผศ. นิฟาริด ระเด่นอาหมัด อาจารย์สุวนิตย์ จีรวงส์ ผศ. สุธรรม ขนาบศักดิ์ รศ. ธีรศิลป์ ทุมวิภาต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google