งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพอาจารย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพอาจารย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพอาจารย์

2 รายชื่อผู้ร่วมกลุ่ม ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด อาจารย์สุวนิตย์ จีรวงส์
ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด อาจารย์สุวนิตย์ จีรวงส์ ผศ. สุธรรม ขนาบศักดิ์ รศ.ธีรศิลป์ ทุมวิภาต รศ.สำราญ มั่นทัพ ผศ.เสาวมาศ เถื่อนนาดี รศ.เฉลียวศรี พิบูลชล ผศ.พีระศักดิ์ เสรีกุล

3

4 ประเด็นคำถาม ทำอย่างไรคนถึงอยากจะเป็นอาจารย์
ทำอย่างไรถึงจะได้คนเก่งและคนดีมาเป็นอาจารย์ ทำอย่างไรในการรักษาคนที่อยากจะเป็นอาจารย์อยู่ในอาชีพอาจารย์นาน ๆ ทำอย่างไรถึงจะเพิ่มศักยภาพและคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของอาจารย์ที่มีอยู่ได้

5 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ที่เป็นแบบอย่างที่ดี
ผลักดันให้เกิดองค์กรวิชาชีพอาจารย์ให้มีกฎหมายรองรับ ข้อเสนอแนะที่ 1 สร้างระบบพัฒนามาตรฐานและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพอาจารย์ ยกย่องเชิดชูอาจารย์ ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงระบบ ค่าตอบแทนให้แข่งขัน กับภาคเอกชนได้

6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
กำหนดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการคัดเลือกให้ทุนและพัฒนาอาจารย์ ข้อเสนอแนะที่ 2 สร้างระบบการคัดเลือกให้ได้คนเก่งคนดีมาเป็นอาจารย์ มีกระบวนการสรรหา และบ่มเพาะนศ.ในสถาบัน ให้เป็นอาจารย์ ให้ทุนนักเรียนเก่งและดีใน ระดับมัธยมเพื่อพัฒนาให้เป็นอาจารย์

7 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จัดสรรทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ เหมาะสมและต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะที่ 3 สร้างระบบบำรุงรักษาบุคลากร ที่มีประสิทธิภาพ ( ทุนมนุษย์ ) ส่งเสริมสนับสนุนให้ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ จัดระบบค่าตอบแทนพิเศษ สวัสดิการและแรงจูงใจอื่นๆ อย่างเพียงพอเหมาะสม

8 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส มีการสร้างเสริมคุณลักษณะ
จัดสรรทรัพยากรในการพัฒนาอาจารย์อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะที่ 4 สร้างระบบการเพิ่มศักยภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีระบบประเมินและ พัฒนาศักยภาพอาจารย์ อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส มีการสร้างเสริมคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

9


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพอาจารย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google