งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การให้บริการบนโครงข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การให้บริการบนโครงข่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การให้บริการบนโครงข่าย
โดย สมชาย พวงมณี วิศวกรโครงข่าย ส่วนจัดการไอพีและบรอดแบนด์ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)

2 ส่วนจัดการไอพีและบอร์ดแบนด์ (อบป)
ศูนย์เทคนิค โครงข่าย(ทอบป) ศูนย์จัดการอุปกรณ์ และวิเคระห์โครงข่าย (จอบป) ศูนย์วางแผนโครงข่าย (ผอบป) ศูนย์ระบบ จัดการโครงข่าย (รอบป)

3 ศูนย์เทคนิคโครงข่าย TOT MPLS (ทอบป
ศูนย์เทคนิคโครงข่าย TOT MPLS (ทอบป.) : ทีมงานทำหน้าที่          @ Solution & Configuration เพื่อบริการให้ลูกค้า บนอุปกรณ์ IP & MetroLAN         @ รับแจ้ง / แก้ไขเหตุเสีย วงจรลูกค้า          @ ควบคุมคุณภาพการให้บริการเป็นไปตามมาตรฐาน และ SLA          @ ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งผลการเตรียมความพร้อมบริการวงจรวงจรสื่อสารข้อมูล                พร้อมข้อมูล เทคนิคให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องคำนวณค่าใช้จ่าย         @ ปรับปรุงการให้บริการวงจรเดิมและยกเลิกการให้บริการ         @ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4 ศูนย์จัดการอุปกรณ์และวิเคระห์โครงข่าย (จอบป
ศูนย์จัดการอุปกรณ์และวิเคระห์โครงข่าย (จอบป.) : ทีมงานทำหน้าที่ ติดตั้ง โยกย้าย และ บำรุงรักษา อุปกรณ์ ของ IP & MetroLAN รับแจ้ง / วิเคราะห์ และ ประสานงาน แก้ไขเหตุขัดข้อง เกี่ยวกับ Backbone , Core               และ บริการ Voice และ Hardware ของอุปกรณ์ ใน Network จัดทำแผนการการบำรุงรักษาและป้องกันเหตุขัดข้อง ควบคุมการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน และ SLA ทำ Configuration เพื่อบริการให้ลูกค้า ที่ใช้บริการ IP - VPDN จัดการควบคุม และดูแลทรัพย์สินต่างๆ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

5 ศูนย์ระบบจัดการโครงข่าย (รอบป
ศูนย์ระบบจัดการโครงข่าย (รอบป.) : ทีมงานทำหน้าที่ ดูแลระบบจัดการและควบคุมอุปกรณ์โครงข่ายสื่อสารข้อมูล ดูแลระบบตรวจวัดสมรรถนะของโครงข่ายสื่อสารข้อมูล ดูแลและพัฒนาระบบความปลอดภัยของโครงข่ายสื่อสารข้อมูล ประสานงานกับศูนย์อื่นเพื่อจัดทำฐานข้อมูลของส่วนงาน บริการจัดการเกี่ยวกับ IP Address         @ ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการปรับปรุง Performance ของโครงข่ายสื่อสารข้อมูล ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการจัดทำ Knowledge Base และ พัฒนาความรู้ของพนักงาน ควบคุมคุณภาพการให้บริการเป็นไปตามมาตรฐาน และ SLA         @ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

6 ศูนย์วางแผนโครงข่าย (ผอบป
ศูนย์วางแผนโครงข่าย (ผอบป.) : ทีมงานทำหน้าที่ จัดทำแผนงานและรายละเอียดของแผนปฎิบัติงาน ระบบโครงข่ายสื่อสารข้อมูล ให้สอดคล้อง               กับเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนธุรกิจของสายงานโครงข่าย งานจัดซื้อจัดหา และจัดทำใบสั่งงาน ตรวจสอบข้อกำหนด จัดทำงบประมาณของส่วนงาน รวบรวม ดูแลสัญญาต่างๆของส่วนงาน จัดทำตัวชี้วัด ( KPI ) ของส่วนงาน ติดตามหมายเลยวงจรที่ไม่มี Service Order ของ IP & MetroLAN งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

7 บริการบนโครงข่าย IP VPN DSL VPN VPDN LL-INTERNET ADSL

8

9 Network Monitoring System

10

11 Digital Data Network (DDN)
Leased Line Network or Digital Data Network (DDN) PN Private Network L2 VPN ATM Network : ATM, FR, MetroLAN: Ethernet, IP L3 VPN IP/MPLS Network : IP, ATM, FR VPN Virtual Private Network ATM Network : ISDN “1248” IP/MPLS Network : PSTN/ISDN – AGW “1222” or “12xx” VPDN Virtual Private Dial-up Network

12 Customer connectivity deployed on a Private Infrastructure
Private Network Customer connectivity deployed on a Private Infrastructure Private Network Private Network Company A Company B

13 บริการ IP-VPN VPN_A VPN_A IP Network CE CE VPN_B VPN_A PE P P CE PE CE VPN_A CE P P VPN_B PE CE PE VPN_B CE เชื่อมต่อโดยใช้ Leased Line ระหว่าง Router ผู้ให้บริการ(PE) และ Router ลูกค้า(CE) ใช้เทคโนโลยี Multi Protocol Label Switching (MPLS) ในการสร้าง VPN เรียกว่า MPLS VPN แยก Routing Table ของแต่ละลูกค้า มีความปลอดภัยเทียบเท่าโครงข่าย ATM, Frame Relay

14 บริการ MPLS IP-VPN Head Office บริการ IP-VPN
Branch 1 Head Office POP TOT IP/MPLS Backbone POP Branch 2 POP บริการ IP-VPN MPLS Technology ทำให้ VPN ของลูกค้าแต่ละรายเป็นอิสระต่อกัน Head Office และ Branch ทั้งหมดสามารถติดต่อกันแบบ Multipoint

15 Report : Summary Report

16 Report : Throughput/Availability

17 DSL-VPN DSLAM ISP1/ L2TP Company1 DSLAM Data Network L2TP BRAS ADSL
RADIUS DSLAM RADIUS L2TP ISP1/ Company1 DSLAM L2TP Data Network BRAS ADSL ISP2/ Company2

18 DSL-VPN Web สพ DSLAM ISP1/ L2TP Company1 IP Network BRAS ADSL DSLAM
RADIUS DSLAM RADIUS L2TP ISP1/ Company1 IP Network BRAS ADSL DSLAM ISP2/ Company2 Web สพ

19 Local call charging = 3 Baht
บริการ VPDN Branch Office 1 Modem Head Office Bangkok PSTN/ISDN Network Access Server IP Radius Branch Office 100 House 1 ATM Network : ISDN – RAS “1248” IP/MPLS Network : PSTN/ISDN – AGW “1222” or “12xx Local call charging = 3 Baht

20 ตัวอย่างการใช้งาน : IP-VPN (Main) + ADSL (Back up)

21 ตัวอย่างการใช้งาน : IP-VPN (Main) + IP Star (Back up)

22 ตัวอย่างการใช้งาน Ip vpn

23 ลูกค้าราชการรัฐวิสาหกิจ

24 ลูกค้าเอกชน

25 /ip

26 การอบรมให้กับหน่วยงานภายนอกส่วน อบป.

27

28 Q & A

29 Thank You ! Mr. Somchai Puangmanee Tel. 0-2575-4750
Facebook: Somchai Puangmanee


ดาวน์โหลด ppt การให้บริการบนโครงข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google