งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การให้บริการบนโครงข่าย โดย สมชาย พวงมณี วิศวกรโครงข่าย ส่วนจัดการไอพีและบรอดแบนด์ บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การให้บริการบนโครงข่าย โดย สมชาย พวงมณี วิศวกรโครงข่าย ส่วนจัดการไอพีและบรอดแบนด์ บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การให้บริการบนโครงข่าย โดย สมชาย พวงมณี วิศวกรโครงข่าย ส่วนจัดการไอพีและบรอดแบนด์ บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) 1

2 ศูนย์เทคนิค โครงข่าย ( ทอบป ) 025754750-3 ศูนย์จัดการอุปกรณ์ และวิเคระห์โครงข่าย ( จอบป ) 025757533 ศูนย์ระบบ จัดการโครงข่าย ( รอบป ) 025754603 ส่วนจัดการไอพีและบอร์ดแบนด์ ( อบป ) ศูนย์วางแผนโครงข่าย ( ผอบป ) 025759225

3 ศูนย์เทคนิคโครงข่าย TOT MPLS ( ทอบป.) : ทีมงานทำ หน้าที่ @ Solution & Configuration เพื่อบริการให้ลูกค้า บนอุปกรณ์ IP & MetroLAN @ รับแจ้ง / แก้ไขเหตุเสีย วงจรลูกค้า @ ควบคุมคุณภาพการให้บริการเป็นไปตามมาตรฐาน และ SLA @ ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งผลการเตรียมความพร้อม บริการวงจรวงจรสื่อสารข้อมูล พร้อมข้อมูล เทคนิคให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องคำนวณค่าใช้จ่าย @ ปรับปรุงการให้บริการวงจรเดิมและยกเลิกการให้บริการ @ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4 ศูนย์จัดการอุปกรณ์และวิเคระห์โครงข่าย ( จอบป.) : ทีมงานทำหน้าที่ @ ติดตั้ง โยกย้าย และ บำรุงรักษา อุปกรณ์ ของ IP & MetroLAN @ รับแจ้ง / วิเคราะห์ และ ประสานงาน แก้ไขเหตุขัดข้อง เกี่ยวกับ Backbone, Core และ บริการ Voice และ Hardware ของอุปกรณ์ ใน Network @ จัดทำแผนการการบำรุงรักษาและป้องกันเหตุขัดข้อง @ ควบคุมการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน และ SLA @ ทำ Configuration เพื่อบริการให้ลูกค้า ที่ใช้บริการ IP - VPDN @ จัดการควบคุม และดูแลทรัพย์สินต่างๆ @ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

5 ศูนย์ระบบจัดการโครงข่าย ( รอบป.) : ทีมงานทำหน้าที่ @ ดูแลระบบจัดการและควบคุมอุปกรณ์โครงข่ายสื่อสารข้อมูล @ ดูแลระบบตรวจวัดสมรรถนะของโครงข่ายสื่อสารข้อมูล @ ดูแลและพัฒนาระบบความปลอดภัยของโครงข่ายสื่อสารข้อมูล @ ประสานงานกับศูนย์อื่นเพื่อจัดทำฐานข้อมูลของส่วนงาน @ บริการจัดการเกี่ยวกับ IP Address @ ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการปรับปรุง Performance ของโครงข่ายสื่อสารข้อมูล @ ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการจัดทำ Knowledge Base และ พัฒนาความรู้ของพนักงาน @ ควบคุมคุณภาพการให้บริการเป็นไปตามมาตรฐาน และ SLA @ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

6 ศูนย์วางแผนโครงข่าย ( ผอบป.) : ทีมงานทำหน้าที่ @ จัดทำแผนงานและรายละเอียดของแผนปฎิบัติงาน ระบบโครงข่ายสื่อสารข้อมูล ให้สอดคล้อง กับเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนธุรกิจของสายงานโครงข่าย @ งานจัดซื้อจัดหา และจัดทำใบสั่งงาน @ ตรวจสอบข้อกำหนด @ จัดทำงบประมาณของส่วนงาน @ รวบรวม ดูแลสัญญาต่างๆของส่วนงาน @ จัดทำตัวชี้วัด ( KPI ) ของส่วนงาน @ ติดตามหมายเลยวงจรที่ไม่มี Service Order ของ IP & MetroLAN @ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

7 บริการบน โครงข่าย LL-INTERNET VPDN DSL VPN IP VPN ADSL

8

9 Network Monitoring System

10

11 11 L2 VPN L2 VPN ATM Network : ATM, FR, MetroLAN: Ethernet, IP L3 VPN L3 VPN IP/MPLS Network : IP, ATM, FR Virtual Private Network Private Network Leased Line Network or Digital Data Network (DDN) Virtual Private Dial- up Network ATM Network : ISDN “1248” IP/MPLS Network : PSTN/ISDN – AGW “1222” or “12xx”

12 12 Private Network Private Network Customer connectivity deployed on a Private Infrastructure Private Network Company A Company B

13 เชื่อมต่อโดยใช้ Leased Line ระหว่าง Router ผู้ ให้บริการ (PE) และ Router ลูกค้า (CE) ใช้เทคโนโลยี Multi Protocol Label Switching (MPLS) ในการสร้าง VPN เรียกว่า MPLS VPN แยก Routing Table ของแต่ละลูกค้า มีความปลอดภัยเทียบเท่าโครงข่าย ATM, Frame Relay VPN_A VPN_B PP PP PE CE VPN_A VPN_B CE PE CE VPN_A CE PE IP Network บริการ IP-VPN

14 14 Head Office Branch 1 POP TOT IP/MPLS Backbone Branch 2 บริการ IP-VPN MPLS Technology ทำให้ VPN ของลูกค้า แต่ละรายเป็นอิสระต่อกัน Head Office และ Branch ทั้งหมดสามารถ ติดต่อกันแบบ Multipoint บริการ MPLS IP-VPN

15 Report : Summary Report

16 Report : Throughput/Availability

17 DSL-VPN ISP2/Company2 DSLAM BRAS ISP1/ Company1 Data Network L2TP RADIUS L2TP ADSL RADIUS

18 DSL-VPN ISP2/Company2 DSLAM BRAS ISP1/ Company1 IP Network L2TP RADIUS ADSL RADIUS Web สพ

19 Branch Office 100 House 1 Local call charging = 3 Baht Branch Office 1 Modem Head Office Bangkok PSTN/ISDN Network Access Server IP Radius บริการ VPDN ATM Network : ISDN – RAS “ 1248 ” IP/MPLS Network : PSTN/ISDN – AGW “ 1222 ” or “ 12xx

20 ตัวอย่างการใช้งาน : IP-VPN (Main) + ADSL (Back up)

21 ตัวอย่างการใช้งาน : IP-VPN (Main) + IP Star (Back up)

22 ตัวอย่างการใช้งาน Ip vpn 22

23 ลูกค้าราชการรัฐวิสาหกิจ

24 ลูกค้าเอกชน

25 10.255.255.1 / ip

26 การอบรมให้กับหน่วยงานภายนอก ส่วน อบป.

27

28 Q & A 28

29 Mr. Somchai Puangmanee Tel. 0-2575-4750 Email : somchaa@tot.co.thsomchaa@tot.co.th Facebook: Somchai Puangmanee


ดาวน์โหลด ppt การให้บริการบนโครงข่าย โดย สมชาย พวงมณี วิศวกรโครงข่าย ส่วนจัดการไอพีและบรอดแบนด์ บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google