งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประสิทธิภาพของเครือข่าย คอมพิวเตอร์ขึ้นอยู่กับ องค์ประกอบดังนี้  จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายใน เครือข่าย  สื่อนำข้อมูล (Transmission.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประสิทธิภาพของเครือข่าย คอมพิวเตอร์ขึ้นอยู่กับ องค์ประกอบดังนี้  จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายใน เครือข่าย  สื่อนำข้อมูล (Transmission."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประสิทธิภาพของเครือข่าย คอมพิวเตอร์ขึ้นอยู่กับ องค์ประกอบดังนี้  จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายใน เครือข่าย  สื่อนำข้อมูล (Transmission Media)  เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware)  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ สื่อสารข้อมูล (Software)

3 โครงสร้างเครือข่าย คอมพิวเตอร์ (Topology)  สามารถจำแนกตามลักษณะของ การเชื่อมต่อได้ดังนี้ แบบบัส (Bus Topology) แบบวงแหวน (Ring Topology) แบบดาว (Star Topology) แบบเมช (Mesh Topology) แบบผสม (Hybrid Topology)

4 แบบบัส (Bus Topology)

5 สายส่งข้อมูลหลัก แต่ละเครื่องจะเชื่อมต่อกับสายข้อมูล หลัก มีการแบ่งเวลาสำหรับการใช้สาย เคเบิ้ลของแต่ละเครื่อง สามารถส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยัง ปลายทางหลาย ๆ จุดได้ ข้อดี ใช้สื่อนำข้อมูลน้อย, ประหยัด ค่าใช้จ่าย ข้อเสีย การตรวจหาจุดที่มีปัญหาทำได้ ยากถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบ มีจำนวนมาก ๆ, มีการชนกันของข้อมูล ที่ส่งออกไปมากจนทำให้เกิดปัญหา

6 แบบวงแหวน (Ring Topology)

7 มีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่อง คอมพิวเตอร์ลักษณะเป็นวงกลม การส่งข้อมูลภายในเครือข่ายก็จะ เป็นวงกลมและมีทิศทาง เดียวเสมอ ข้อดี ใช้สายเคเบิ้ลน้อย, ไม่มีการชน กันของข้อมูลที่แต่ละ เครื่องส่งออกไป ข้อเสีย หากเครื่องใดเครื่องหนึ่งใน เครือข่ายขัดข้อง ส่งผลให้เครือข่าย ทั้งหมดไม่สามารถทำงานต่อได้

8 แบบดาว (Star Topology)

9 ภายในเครือข่ายจะมีจุดศูนย์กลางใน การควบคุมการเชื่อมต่อของ คอมพิวเตอร์ อาจจะเป็นอุปกรณ์ เช่น Hub หรือเครื่อง COM. ก็ได้ การสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้อง สื่อสารผ่านศูนย์กลางก่อนที่จะ ส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ข้อดี ทำการเพิ่มจำนวนเครื่อง คอมพิวเตอร์ใหม่ได้ง่ายและไม่กระทบ ต่อคอมพิวเตอร์ตัวอื่นในระบบ ข้อเสีย ค่าใช้จ่ายสำหรับสายเคเบิ้ล ค่อนข้างสูงและเมื่อศูนย์กลางขัดข้อง ระบบก็จะหยุดทำงานด้วย

10 แบบเมช (Mesh Topology)

11 เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในเครือข่ายจะ มีช่องสัญญาณจำนวนมาก เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่อง อื่น ๆ ทุกเครื่อง การส่งข้อมูลสามารถทำได้อย่างอิสระ ไม่ต้องรอให้เครื่องอื่น ทำงานให้เสร็จก่อน ข้อดี ทำงานได้เร็ว ข้อเสีย ค่าใช้จ่ายสูงสำหรับสายเคเบิ้ล

12 แบบผสม (Hybrid Topology) เป็นการผสมความสามารถของเครือข่าย คอมพิวเตอร์หลาย ๆ แบบโดย พิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด

13 ประเภทของเครื่อง คอมพิวเตอร์ในเครือข่าย สามารถจำแนกได้ 4 ประเภท  เซิร์ฟเวอร์ (Server) เครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการ ต่าง ๆ ในเครือข่าย เช่น File Server, Database Server, Printer Server, Internet Server, Web Server, Mail Server, DNS Server  เวิร์กสเตชัน (Workstation) เครื่อง คอมพิวเตอร์ทั่วไปที่ สามารถประมวลผลข้อมูลได้เอง

14 ประเภทของเครื่อง คอมพิวเตอร์ในเครือข่าย  ไคลเอนต์ (Client) เครื่อง คอมพิวเตอร์ที่มีการเรียกใช้ข้อมูล จากเซิร์ฟเวอร์  เทอร์มินัล (Terminal) เป็นอุปกรณ์ ที่ประกอบด้วย จอภาพ แป้นพิมพ์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งไม่ สามารถประมวลผลได้ ด้วยตัวเองแต่จะอาศัยตัว เซิร์ฟเวอร์ในการประมวลผลให้ โดยส่งข้อมูลไปให้และรับผลลัพธ์ มาแสดง

15 อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์

16 เทอร์มินอล (Terminal)

17 Network Adapter Card

18 โมเด็ม (MODEM)

19 Repeater

20 HUB

21 Bridge

22 Switching HUB

23 Router

24 Gateway

25 รูปแบบการประมวลผลข้อมูลใน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูลที่ศูนย์กลาง (Centralized Processing) เครื่องเซิร์ฟเวอร์จะเป็นตัวประมวลผล ข้อมูลทุกอย่างแล้วก็ส่งไป แสดงที่เครื่องที่เป็นลูกข่าย การประมวลผลข้อมูลแบบ (Client/Server Processing) เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง สามารถประมวลผลข้อมูลได้ อย่างอิสระ หากต้องการข้อมูลจาก เครื่องอื่นก็จะร้องขอมาใช้ได้

26 การประมวลผลข้อมูลที่ศูนย์กลาง (Centralized Processing)

27 การประมวลผลข้อมูลแบบ (Client/Server Processing)


ดาวน์โหลด ppt ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประสิทธิภาพของเครือข่าย คอมพิวเตอร์ขึ้นอยู่กับ องค์ประกอบดังนี้  จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายใน เครือข่าย  สื่อนำข้อมูล (Transmission.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google