งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องแนวทางการพัฒนาไปสู่ธนาคารที่ดิน ผู้เข้าร่วมสัมมนา กลุ่มที่ 1 จำนวน 19 ท่าน ประธานกลุ่ม นายทรงพล สุวัณณทัพพะ ส. ป. ก. เชียงใหม่ เลขาฯ นายพลลภัตม์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องแนวทางการพัฒนาไปสู่ธนาคารที่ดิน ผู้เข้าร่วมสัมมนา กลุ่มที่ 1 จำนวน 19 ท่าน ประธานกลุ่ม นายทรงพล สุวัณณทัพพะ ส. ป. ก. เชียงใหม่ เลขาฯ นายพลลภัตม์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องแนวทางการพัฒนาไปสู่ธนาคารที่ดิน ผู้เข้าร่วมสัมมนา กลุ่มที่ 1 จำนวน 19 ท่าน ประธานกลุ่ม นายทรงพล สุวัณณทัพพะ ส. ป. ก. เชียงใหม่ เลขาฯ นายพลลภัตม์ อ่อนสุวรรณากุล ส. ป. ก. กำแพงเพชร กลุ่มที่ 6 จำนวน 20 ท่าน ประธานกลุ่ม นายวัระพงษ์ พลธิรักษา ส. ป. ก. มหาสารคาม เลขาฯ นางสุภาวดี ระโยธี ส. ป. ก. อำนาจเจริญ กลุ่มที่ 15 จำนวน 20 ท่าน ประธานกลุ่ม น. ส. ณัฐกานต์ อุนทรีจันทร์ ส. ป. ก. สงขลา เลขาฯ น. ส. รุ่งทิวา นวลหนู ส. ป. ก. กระบี่

2 1. มาตรการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม 2. การบริหารจัดการที่ดินอย่างเป็น เอกภาพ 2.1 การจัดซื้อ / จัดหาที่ดิน และการ จัดให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ใน ที่ดิน 2.2 การพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ 2.3 การประเมินมูลค่าที่ดิน / ค่าธรรมเนียม 3. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิรูปที่ดิน 3.1 การประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน 3.2 ระบบราชการ 3.3 แหล่งเงินทุน 3.4 แนวนโยบายรัฐ

3 มาตรการคุ้มครองพื้นที่ เกษตรกรรม คุณสมบัติเกษตรกร เป็นไปตามระเบียบ คปก. ว่าด้วยการคัดเลือก ต้องมีการพัฒนาเกษตรกรที่ได้รับการจัด ที่ดิน ให้ดำรงชีพได้ด้วยการเกษตร เช่น ให้องค์ความรู้ด้านการเกษตร ส่งเสริม อาชีพ พัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน ให้เงินทุน แหล่งน้ำ ถนน สาธารณูปโภคที่จำเป็น พื้นที่ที่ได้รับการจัดที่ดิน ( ทั้งนอกและใน เขตปฏิรูปฯ ) ต้องใช้เพื่อการเกษตรเท่านั้น มุ่งเน้นการจัดที่ดินให้กับเกษตรกรที่มี ภูมิลำเนาในพื้นที่ มีบทลงโทษทางกฎหมายอย่างชัดเจนกับ ผู้กระทำผิดระเบียบ สำรวจที่ดินของรัฐที่ไม่ทำประโยชน์

4 การบริหารจัดการที่ดินอย่างเป็น เอกภาพ 2.1 การจัดซื้อ / จัดหาที่ดิน และการจัดให้ เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน จัดซื้อที่ดินในราคาที่เป็นธรรม ทั้งผู้ซื้อและ ผู้ขาย เป็นศูนย์กลางรวบรวม D&S ที่ดิน เกษตรกรรม นำที่ดิน NPL แก้ปัญหาหนี้เสีย เป็นธนาคารของรัฐถือหัน 51% 2.2 การพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ ให้ ส. ป. ก. พัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสมต่อการ ทำการเกษตร พัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ สาธารณูปโภค โดยการสนับสนุนและ ประสานงานกับหน่วยงานอื่น เช่น อบต. กรมการปกครอง

5 2.3 การประเมินมูลค่าที่ดิน / ค่าธรรมเนียม ประเมินราคาที่ดินตามกรมที่ดิน ค่าธรรมเนียมมีขั้นตอน โดยให้ ส. ป. ก. และ เกษตรกร จ่ายคนละครึ่ง

6 3. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิรูป ที่ดิน 3.1 การประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจในการ จัดซื้อที่ดิน โดยให้สามารถจัดซื้อที่ดิน ได้ทั้งในและนอกเขตประกาศในพระ ราชกฤษฎีกา 3.2 ระบบราชการ ใช้ระบบบริหารจัดการที่ดิน โดยอิง ระเบียบราชการและผสมผสานกับ ระบบธุรกิจ โดยคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง อาจจัดตั้ง คณะกรรมการเป็นผู้บริหารดำเนินการ

7 3.3 แหล่งเงินทุน ใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน เงินอุดหนุนประจำปีจากรัฐบาล ธนาคารออกพันธบัตร / ออก สลาก 3.4 แนวนโยบายรัฐ รัฐบาลต้องมีนโยบายในการ สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

8 ข้อเสีย เป็นธุรกิจที่ต้องแสวงหากำไร ตรงข้ามกับ กองทุนปฏิรูปฯ การเมือง แทรกแซง ทำตัวเหมือนเป็น Land Lord ข้อดี สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินได้รวดเร็ว จากระบบราชการ ไม่ต้องรอประกาศเขตฯ ไม่ต้องรอบประมาณ แก้ไขเกษตรกรรายย่อย / รายแปลง

9 ข้อเสนอแนะ ควรมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ควรพัฒนา ส. ป. ก. ให้เป็น ธนาคาร ที่ดิน แต่กองทุนฯเป็นหน่วยงานด้าน การเงินของ ธนาคารที่ดิน ธนาคารที่ดิน เปรียบเหมือน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ความหมายของธนาคารที่ดิน มี พ. ร. บ. รองรับ


ดาวน์โหลด ppt เรื่องแนวทางการพัฒนาไปสู่ธนาคารที่ดิน ผู้เข้าร่วมสัมมนา กลุ่มที่ 1 จำนวน 19 ท่าน ประธานกลุ่ม นายทรงพล สุวัณณทัพพะ ส. ป. ก. เชียงใหม่ เลขาฯ นายพลลภัตม์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google