งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Triage 5 ระดับในระบบส่งต่อ REU SU N นพ. ธานินทร์ โลเกศกระวี วว. เวชศาสตร์ ฉุกเฉิน 28-29 เมษายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Triage 5 ระดับในระบบส่งต่อ REU SU N นพ. ธานินทร์ โลเกศกระวี วว. เวชศาสตร์ ฉุกเฉิน 28-29 เมษายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Triage 5 ระดับในระบบส่งต่อ REU SU N นพ. ธานินทร์ โลเกศกระวี วว. เวชศาสตร์ ฉุกเฉิน 28-29 เมษายน 2557

2

3 Triage สำคัญไฉน

4 1. จะต้องเป็น case Triage ที่เป็น Resuscitation, Emergency หรือ Urgency 2. จุดรับบริการปลายทางจะต้องเป็น ER 3. ผู้ป่วยต้องเดินทางโดยรถพยาบาล และมีเวลาล้อหมุน Criteria ในการขึ้นแจ้งเตือนใน TV LCD monitor ที่ ER

5 Algorithm : Triage 5 ระดับในระบบส่งต่อ ต้องการช่วยเหลือ ABCD อย่าง เร่งด่วนหรือไม่ ? ผู้ป่วยควรได้รับการประเมิน โดยเร็วหรือไม่ ? แนวโน้มการทำ กิจกรรม Resuscitation Emergency Non- urgency Semi-urgency Danger zone vital signs 38) >180 >50 3m -3 ปี >160 >40 3-8 ปี >140 >30 >8 ปี >100 >20 <92% PR RR SpO2 ใ ช่ Urgency ไม่ใ ช่ นัด เดิม 1 อย่ าง หรือ ส่งมา OPD เฉพาะทาง ที่ไม่ใช่นัดเดิม > 1 อย่าง หรือ แนวโน้ม admit รพ. ปลายทาง

6 ตัวอย่าง case Resuscitation Cardiac arrest Airway : FB obstruction with cyanosis, ETT Breathing : ETT, pneumo/hemothorax ใส่ ICD, anaphylaxis Circulation : Shock, AMI with poor perfusion, unstable tachycardia/ bradycardia Multiple trauma with shock Active bleeding with shock Disability : severe head injury, status epilepticus

7 ลักษณะ case Emergency มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 1. High risk situation ( มีความเสี่ยงหากให้รอ ) 2. Acute alteration of consciousness ( ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง ) 3. Severe pain & distress & pain score > 7 ( ปวดมาก + กระสับกระส่าย + pain score > 7) เสี่ยง, ซึม, ปวด

8 ตัวอย่าง case Emergency Stroke, Stroke fast track Unstable angina/NSTEMI, STEMI COPD with AE Sepsis MCA, ปวดท้อง, FAST +ve แต่ vital signs ปกติ Alteration of consciousness Mild to moderate head injury (GCS < 14) Paraquat poisoning UGIH, pulse เร็ว, NG สีแดงสด Pregnancy + เลือดออกช่องคลอดปริมาณพอสมควร หรือ ลูกดิ้นน้อยลง Labour + CPD (cephalopelvic disproportion) AAA + ปวดท้อง แต่ vital signs ปกติอยู่ Peritonitis, ruptured appendicitis

9 กรณีตัวอย่าง pain score อาจต้องดูความสมเหตุสมผล และอวัยวะที่ ได้รับบาดเจ็บด้วย *** ต้องประเมินจากสีหน้าผู้ป่วยร่วมด้วย *** ปวดท้องลิ้นปี่มาก pain score 8 ( สมเหตุสมผล )  emergency ปวดหัวมาก pain score 8 ( สมเหตุสมผล )  emergency ของหนักตกใส่นิ้วหัวแม่เท้า มี open Fx ปลาย หัวแม่เท้า pain score 8 ( เนื่องจากอวัยวะที่ ได้รับบาดเจ็บไม่รุนแรง อาจหักลบ 1 level)  urgency ฟันผุ ปวดฟันมาก pain score 8 ( เนื่องจากฟันผุ เป็นอวัยวะที่ไม่รุนแรง อาจ หักลบ 1 level)  urgency

10 แนวโน้มการทำ กิจกรรม

11 แนวโน้มการทำกิจกรรม นัดเดิม  Non-urgency ไม่ใช่นัดเดิม แต่ต้องการส่งมาพบ OPD แพทย์เฉพาะทาง  Semi-urgency ผู้ป่วยเร่งด่วน (แนวโน้มทำกิจกรรม > 1 อย่าง หรือ แนวโน้ม admit)  Urgency ข้อสังเกต : นอกเวลาราชการ * ไม่ควรมี Refer case Non-urgency

12 ตัวอย่าง case Urgency Acute appendicitis Symptomatic gall stone Anterior shoulder dislocation Acute pancreatitis Closed Fx tibia T12 compression Fx Intertrochanteric Fx Corneal ulcer Neonatal jaundice Mild head injury, GCS = 15 UGIH, vital sign ปกติ, ชีพจรไม่เร็ว, NG coffee ground Gut obstruction

13 ตัวอย่าง case Semi-urgency สุนัขกัด Refer มาฉีด ERIG โรคหัวใจ Refer มาปรึกษาการปรับยา warfarin อาการสงสัยนิ่วในทางเดินปัสสาวะ Refer มา พบแพทย์ทางเดินปัสสาวะ ตรวจพบ cardiac murmur, Refer พบ แพทย์เฉพาะทาง เพื่อพิจารณา Echocardiogram ตรวจพบ Breast mass, Refer พบ ศัลยแพทย์เพื่อ work up ตรวจพบ Internal hemorrhoid, Refer พบ ศัลยแพทย์ในเวลาราชการ ขอใบรับรองความพิการ

14 ตัวอย่าง case Non-urgency ต้อกระจกนัดเดิม ผ่าตัดหัวใจ แพทย์ CVT นัด มีนัดเดิม DM HT IHD แพทย์นัดมารพศ. เดิม

15 OPD New case ( สีเขียว ) กับ OPD นัดเดิม ( สีขาว ) แยกออกมาตั้งแต่ต้น เพื่อลดการสับสน และ triage ผิด Menu ส่งต่อ OPD case ใน v.1.5 หากจุดรับบริการ = OPD แต่ triage สีเหลือง ให้กดปุ่ม “ ส่งต่อทั่วไป ”

16 จำแนกตามระดับความฉุกเฉิน (Triage) 5.1% 6.4% 14.6% 64.5% 9.4%

17 ปัญหาที่พบ Resuscitation 4 case นี้ 1. ระดับ Resuscitation ต่างกันหรือไม่ 2. การเตรียมบุคลากร / รถพยาบาล / อุปกรณ์ ต่างกันหรือไม่ ?

18 Level I : Unstable – ผู้ป่วยกลุ่ม Resuscitation ที่หลังจากให้ การดูแลรักษาอย่างเต็มที่แล้ว สัญญาณชีพยังไม่คงที่ หรือ มีความต้องการ การดูแลที่เฉพาะเจาะจงขั้นสูงเป็นพิเศษ เช่น post cardiac arrest, ผู้ป่วย ที่ต้องการ intraaortic balloon pump, invasive monitoring ผู้ป่วย multiple trauma unstable vital signs ซึ่งต้องการการรักษาที่จำเพาะใน เวลาที่จำกัด Level of Acuity (modified from NHTSA) Modified from Guide for Interfacility Patient Transfer : NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) Level II : Stable with High risk of deterioration – ผู้ป่วยกลุ่ม Resuscitation ที่หลังให้การดูแล รักษาอย่างเต็มที่แล้ว สามารถทำให้สัญญาณชีพมีความปลอดภัย มี เสถียรภาพ แต่ยังมีความเสี่ยงสูงที่มีโอกาสอาการทรุดลงระหว่างส่งต่อ Level III : Stable with Medium risk of deterioration – ผู้ป่วยกลุ่ม Emergency หรือผู้ป่วยที่มี สัญญาณชีพอยู่ใน danger zone vital signs ซึ่งมีความจำเป็นต้องเฝ้า ระวังสัญญาณชีพอย่างใกล้ชิด โดยการติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ / การ หายใจ / ระดับความรู้สึกตัวอย่างใกล้ชิด เช่นผู้ป่วย STEMI, Unstable angina, NSTEMI, Head injury GCS<15, Stroke fast track หรือ ผู้ป่วยที่ได้รับยาความเสี่ยงสูง ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการเฝ้าระวังอย่าง ใกล้ชิด เช่นยา Streptokinase, Heparin, Nitroglycerine, Nicardipine เป็นต้น

19 Level of Acuity (modified from NHTSA) Modified from Guide for Interfacility Patient Transfer : NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) Level IV : Stable with Low risk of deterioration – ผู้ป่วยกลุ่ม Emergency ที่หลังได้รับการดูแล รักษาเบื้องต้นแล้ว มีสัญญาณชีพพ้น danger zone vital signs หรือ ผู้ป่วยกลุ่ม Urgency ซึ่งจำเป็นต้องได้รับสารน้ำ, on O2 cannula เป็นต้น เช่น กระดูกต้นขาหัก ( ซึ่งจำเป็นต้นให้สารน้ำ ), กระดูกเชิงกรานหัก ( ซึ่ง จำเป็นต้องให้สารน้ำ ), Sepsis สัญญาณชีพพ้น danger zone vital signs, Stroke GCS=15, mild head injury GCS=15 เป็นต้น Level V : Stable with No risk of deterioration – ผู้ป่วยกลุ่ม Urgency ที่ไม่จำเป็นต้องได้รับสาร น้ำ อาจ on saline lock แต่มีความจำเป็นต้องส่งไปสถานพยาบาลที่มี ศักยภาพสูงกว่า ซึ่งอาจไปโดยวิธีไปด้วยตนเอง หรือโดยรถพยาบาล ขึ้นกับสถานการณ์ เช่นผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบ กระดูกแขนหัก เป็นต้น

20 การให้สัญลักษณ์ Level of Acuity

21 Decision to Transfer ต้องการ ช่วยเหลือ ABCD อย่าง เร่งด่วน Resuscitat ion ทำการ Resuscitate แล้ว สัญญาณ ชีพ มี เสถียรภาพ ใช่ ไม่ใ ช่ I มีภาวะ เสี่ยง / ซึม หรือไม่ Emergen cy III ให้การรักษา เบื้องต้นแล้ว สัญญาณชีพ พ้น Danger Zone Vital signs IV ใช่ จำเป็นต้อง ได้รับสาร น้ำหรือไม่ IV ไม่ใ ช่ ใช่ II V ใช่ ไม่ใ ช่ Flow chart Level of Acuity

22 Level of Acuity Level

23 Over triage ดีกว่า Under triage สิ่งสำคัญที่เน้นคือ identify case Resuscitation, Emergency ให้ได้ นอกเวลาราชการ ควรมีแต่ R, E, U ไม่ใช่นัดเดิม ส่งมาพบแพทย์เฉพาะทาง ในเวลาราชการ  Semi-urgency นัดเดิม  Non-urgency ถ้า Urgency แต่ต้องการส่งไป OPD ให้กด ส่งต่อทั่วไป Take home messages ให้กดปุ่ม Menu “ ส่งต่อ OPD”

24 Thank you for you attention


ดาวน์โหลด ppt Triage 5 ระดับในระบบส่งต่อ REU SU N นพ. ธานินทร์ โลเกศกระวี วว. เวชศาสตร์ ฉุกเฉิน 28-29 เมษายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google