งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์การเบิกค่า รักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตและ เจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์การเบิกค่า รักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตและ เจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักเกณฑ์การเบิกค่า รักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตและ เจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน

2 ที่ กค 0422.2/ ว 46 วันที่ 8 มิถุนายน 2555 รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนสามารถ เข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการทางการแพทย์กับผู้ป่วย ฉุกเฉิน ด้วยความรวดเร็ว เข้าถึงได้ โดย ปราศจากเงื่อนไขต่างๆ รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลทาง ราชการและเอกชนได้ โดยไม่ต้องทดรอง จ่ายเงิน การใช้สิทธิให้ถือตามนโยบายบูรณาการ 3 กองทุน ได้แก่ ประกันสังคม สวัสดิการ ข้าราชการ และ สปสช.

3 การเบิกค่ารักษาพยาบาล ส่วนราชการต้นสังกัด อนุมัติเบิกค่ารักษาได้ เฉพาะเข้ารับการรักษาก่อน 1 เมษายน 2555 เท่านั้น หลังจาก 1 เมษายน 2555 ติดต่อ โรงพยาบาลเพื่อเบิกจากกองทุนบูรณาการ 3 กองทุน เท่านั้น ติดต่อ สปสช. หมายเลข 1330

4 แนวทางการกำหนดนิยามการ เจ็บป่วยฉุกเฉิน เจ็บป่วยฉุกเฉิน หมายถึง ได้รับบาดเจ็บ หรือมีอาการเจ็บป่วยกระทันหัน ซึ่งเป็น อันตรายต่อการดำรงชีวิตหรือการทำงาน ของอวัยวะสำคัญ จำเป็นต้องรักษาทันท่วงที เพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้น ของการบาดเจ็บหรืออาการเจ็บป่วยนั้น หลักเกณฑ์การคัดแยกระดับความรุนแรง 3 ระดับ ได้แก่ – ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสีแดง – ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนสีเหลือง – ผุ้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรงสีเขียว

5 ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต “ สีแดง ” ภาวะคุกคามต่อชีวิต หากไม่แก้ไขระบบหายใจ ระบบไหลเวียน เลือด หรือระบบปราสาท ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตได้สูง ต้องการ ให้ช่วยเหลืออย่างรีบด่วน มิฉะนั้น ผู้ป่วยจะเสียชีวิตหรือพิการ อย่างถาวรในเวลาไม่กีนาที ผู้ป่วยฉุกเฉิน เร่งด่วน “ สีเหลือง ” ได้รับบาดเจ็บหรือภาวะเฉียบพลันมาก เจ็บปวดรุนแรง จำเป็นต้องได้รับปฏิบัติการแพทย์อย่างรีบด่วน มิฉะนั้น จะทำให้ การบาดเจ็บหรืออาการป่วยรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อน ขึ้น ส่งผลให้เสียชีวิต หรือพิการในระยะต่อมา รอได้บ้างแต่ไม่ นาน หากไม่รักษาอาจเสียชีวิตหรือพิการได้ภายในเวลาไม่กี่ ชั่วโมง ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่ รุนแรง “ สีเขียว ” ภาวะเฉียบพลัน ไม่รุนแรง รอรับปฏิบัติการแพทย์ได้หรือ เดินทางไปรับบริการด้วยตนเองได้ แต่หากปล่อยไว้เกินเวลาจะ ทำให้การบาดเจ็บรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนได้

6 ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต สีแดงสีเหลืองสีเขียว ภาวะหัวใจหยุดเต้นหายใจลำบากหรือหายใจเหนื่อย หอบ ภาวะหยุดหายใจชีพจรช้ากว่า 40 หรือ เร็วกว่า 150 ครั้ง / นาที ภาวะ “ ช็อก ” จากการเสียเลือด รุนแรง ไม่รู้สึกตัว ชัก อัมพาต หรือตาบอด หูหนวก ทันที ชักตลอดเวลาหรือชักจนตัวเขียวตกเลือด ซีดมาก หรือ เขียว อาการซึม หมดสติ ไม่รู้สึกตัวเจ็บปวดมากหรือทุรนทุราย เจ็บหน้าอกรุนแรงจากหลอดเลือด หัวใจตีบตันที่มีความจำเป็นต้อง ได้รับยาละลายลิ่มเลือด มือเท้าเย็นซีด หรือเหงื่อแตก ความดันโลหิตตัวบนต่ำกว่า 90 ตัว ล่างสูงกว่า 130 เลือดออกมากอย่างรวดเร็วและ ตลอดเวลา อุณหภูมิร่างกาย ต่ำกว่า 35 หรือ สูงกว่า 40 องศา ถูกพิษ ภาวะจิตเวชฉุกเฉิน


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์การเบิกค่า รักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตและ เจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google