งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมหารือแนวทางการตรวจสอบ พัสดุประจำปี งป. ๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๒ ส. ค. ๕๗ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ ณ ห้องประชุม กบ. ทร. ชั้น ๖ อาคาร บก. ทร. วังนันทอุทยาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมหารือแนวทางการตรวจสอบ พัสดุประจำปี งป. ๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๒ ส. ค. ๕๗ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ ณ ห้องประชุม กบ. ทร. ชั้น ๖ อาคาร บก. ทร. วังนันทอุทยาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมหารือแนวทางการตรวจสอบ พัสดุประจำปี งป. ๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๒ ส. ค. ๕๗ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ ณ ห้องประชุม กบ. ทร. ชั้น ๖ อาคาร บก. ทร. วังนันทอุทยาน

2 หัวข้อการหารือ ๑. กบ. ทร. ชี้แจงแนวทางการตรวจสอบ พัสดุประจำปี และปัญหา ข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นในปี งป. ๕๖ ๒. ผู้แทนหน่วยชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง ในการตรวจสอบพัสดุ ที่ผ่านมา ๓. ร่วมหารือแนวทางการตรวจสอบ พัสดุประจำปี งป. ๕๗

3 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ. ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไข เพิ่มเติม พ. ศ. ๒๕๔๕ เรื่อง รายงานผล การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นั้น เนื่องจากจะครบวาระใกล้สิ้น ปีงบประมาณที่ หน่วยเทคนิคทั้ง ๑๓ หน่วย ( สสท. ทร. อร. อล. ทร. ชย. ทร. สพ. ทร. พธ. ทร. พร. ขส. ทร. อศ. วศ. ทร. ยศ. ทร. ศกล. พธ. ทร. และ ศซอ. กบร. กร.) จะต้องดำเนินการเสนอ สรุปผลรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีดังกล่าว ให้ ทร. ทราบ ภายใน ๓๐ วันทำการ นับจากวันสิ้นปี งป. ( สำหรับในปี งป. ๕๗ นี้ จะเป็นวันที่ ๑๒ พ. ย. ๕๗ ) กบ. ทร. ชี้แจงแนวทางการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี และปัญหาข้อขัดข้อง ที่เกิดขึ้นในปี งป. ๕๖

4 สสท. ทร. อร. อล. ทร. ชย. ทร. สพ. ทร. พธ. ทร. พร. ขส. ทร. อศ. วศ. ทร. ยศ. ทร. ศกล. พธ. ทร. ศซอ. กบร. กร. ผู้แทนหน่วยชี้แจงปัญหาข้อขัดข้องใน การตรวจสอบพัสดุที่ผ่านมา

5 ร่วมหารือแนวทางการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี งป. ๕๗

6 เลิกประชุม


ดาวน์โหลด ppt ประชุมหารือแนวทางการตรวจสอบ พัสดุประจำปี งป. ๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๒ ส. ค. ๕๗ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ ณ ห้องประชุม กบ. ทร. ชั้น ๖ อาคาร บก. ทร. วังนันทอุทยาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google