งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO ผลการ ปฏิบัติ ผลการ ปฏิบัติ. www.themegallery.com งาน ๑ ๑. วันที่ ๑๘ มิ. ย. ๒๕๕๕ มีการประชุม ภายใน ฝอ. ฯ ๘ พ. ต. ท. หญิง กอบกาญจน์ ฯ และ ร. ต. ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO ผลการ ปฏิบัติ ผลการ ปฏิบัติ. www.themegallery.com งาน ๑ ๑. วันที่ ๑๘ มิ. ย. ๒๕๕๕ มีการประชุม ภายใน ฝอ. ฯ ๘ พ. ต. ท. หญิง กอบกาญจน์ ฯ และ ร. ต. ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO ผลการ ปฏิบัติ ผลการ ปฏิบัติ

2 www.themegallery.com งาน ๑ ๑. วันที่ ๑๘ มิ. ย. ๒๕๕๕ มีการประชุม ภายใน ฝอ. ฯ ๘ พ. ต. ท. หญิง กอบกาญจน์ ฯ และ ร. ต. ต. หญิง ปัณณรัตน์ ฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยวิทยากร ในโครงการฝึกอบรมเพิ่ม ความรู้ และประสิทธิภาพในการปราบปราม แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิด กฎหมายของตำรวจภูธรภาค ๗ ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มิ. ย. ๒๕๕๕ ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล

3 งาน ๑ ๒. พ. ต. อ. พินิจ เตียงพานิช ได้รับคำสั่ง แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน การประกวดการฝึก ตามโครงการประกวด การฝึกฯ ภ. ๗ ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๐ – ๓๐ มิ. ย. ๒๕๕๕ การฝึกประจำสัปดาห์ ของ บก. อก. ภ. ๗ ได้ เน้นย้ำ ตร. ให้ปฏิบัติด้วยความเข้มแข็ง และ มีวินัยในการเข้าร่วมการฝึกอย่างเคร่งครัด ให้สมกับที่ ฝอ. ฯ ๘ ได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้นำในการฝึก

4 งาน ๒

5 ข้อมูลการฝึกอบรม เรื่องการจัดสรรที่นั่งเข้ารับการทดสอบ ภาษาอังกฤษ Entry Test หลักสูตร Intensive Language Course: ILC และ Oral Communication Course: OCC หน่วย รับผิดชอบ กระทรวงการต่างประเทศ วันปิดรับสมัคร ของ ภ. ๗ ๒๗ มิ. ย. ๒๕๕๕ ผู้เข้ารับการ อบรม - รอหนังสือตอบกลับ

6 ศปช. ภ. ๗  มีคำสั่ง ภ. ๗ ที่ ๗๘๐ / ๒๕๕๕ ลง ๑๘ มิ. ย. ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน และ ชุดปฏิบัติการปราบปรามแรงงาน ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองตำรวจภูธรภาค ๗ ( แก้ไขครั้งที่ ๒ )  จัดให้มีการอบรม “ โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ความรู้และประสิทธิภาพในการ ปราบปรามแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้า เมืองโดยผิดกฎหมายของตำรวจภูธร ภาค ๗ ประจำปี ๒๕๕๕ ” ใน วันศุกร์ที่ ๒๙ มิ. ย. ๒๕๕๕ ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อ. เมือง จว. นครปฐม

7 ศปอช. ภ. ๗  ผลการจับกุมคดีอาชญากรรมข้ามชาติ ในพื้นที่ ภ. ๗ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๔ มิ. ย. ๒๕๕๕ - ไม่มีผลการจับกุม  มีคำสั่ง ภ. ๗ ที่ ๗๖๙ / ๒๕๕๕ ลง ๑๕ มิ. ย. ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ตำรวจภูธรภาค ๗ ( ศปอช. ภ. ๗ ) ( แก้ไขครั้งที่ ๒ )

8 ประชาคม อาเซียน ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิ. ย. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓. ๓๐ – ๑๕. ๐๐ น. พ. ต. อ. พินิจ เตียงพานิช พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ ฝอ. ๘ฯ รวมจำนวน ๙ นาย ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง “ กลยุทธ์การรับมือกับประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน ” โดย ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการสมาคม ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ ( อาเซียน ) ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม

9 ประชาคมอาเซียน ๒ ตร. ได้เลื่อนกำหนดพิจารณาโครงการอาเซียน ไปไม่มีกำหนด จากเดิมจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๑๐. ๐๐ – ๑๒. ๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ตร. โดยมี ๑. พล. ต. ต. สุชีพ หนูนาง รอง ผบช. ภ. ๗ ( บร ) ๒. พล. ต. ต. โชต วีระเดชกำแหง ผบก. ภ. จว. กาญจนบุรี ๓. พ. ต. อ. สมเจต ทองปานรอง รอง ผบก. อก. ภ. ๗ ( บร ) ๔. พ. ต. อ. หญิง ศรุดา เจนครองธรรม ผกก. ฝอ. ๔ บก. อก. ภ. ๗ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอโครงการจัดตั้ง ศูนย์บริการประชาชนช่องน้ำพุร้อน อ. บ้านเก่า จว. กาญจนบุรี

10 งานรักษาความปลอดภัยของ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภ. ๗ รวบรวมปัญหาข้อขัดข้อง ที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว จาก ๕ ภ. จว. ได้แก่ ภ. จว. กาญจนบุรี, ราชบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์ และ สมุทรสงคราม

11 งานรักษาความปลอดภัยของ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ( ต่อ ) ตร. เชิญผู้แทน ภ. ๗ ( พล. ต. ต. สมบูรณ์ ฮวบบางยาง รอง ผบช. ภ๗ ) ประชุมกำหนด แนวทางสร้างความเชื่อมั่นใน ความปลอดภัยและอำนวยความ สะดวกแก่นักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มิ. ย. ๒๕๕๕ เวลา ๑๑. ๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ ชั้น ๒ ตร.

12 งานรักษาความปลอดภัยของ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ( ต่อ ) อยู่ระหว่างจัดทำแผนรักษาความ ปลอดภัยและให้บริการแก่ นักท่องเที่ยวประจำปี ๒๕๕๕ ของ ภ. ๗ รองรับ ตร.

13 งานความร่วมมือองค์การต่างๆ กระทรวงการต่างประเทศ ทำ หนังสือขอความร่วมมือมายัง ภ. ๗ จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑. ภ. จว. สมุทรสาคร เรื่อง รายงานเหตุการณ์ห้องพักของ คณะเจ้าหน้าที่เมียนมาร์ ประจำ ศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงาน เมียนมาร์ จังหวัดสมุทรสาคร

14 งานความร่วมมือองค์การต่างๆ ( ต่อ ) ๒. ภ. จว. เพชรบุรี เรื่อง เนเธอร์แลนด์แจ้งข้อห่วงกังวล เรื่องการตรวจค้นมูลนิธิเพื่อน สัตว์ป่า

15 งานแปล - แปลข่าวความเคลื่อนไหวของ พลังมวลชน จากสำนักข่าว The Straits Times Singapore ประจำอังคาร ที่ ๑๙ มิ. ย. ๒๕๕๕

16 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO ผลการ ปฏิบัติ ผลการ ปฏิบัติ. www.themegallery.com งาน ๑ ๑. วันที่ ๑๘ มิ. ย. ๒๕๕๕ มีการประชุม ภายใน ฝอ. ฯ ๘ พ. ต. ท. หญิง กอบกาญจน์ ฯ และ ร. ต. ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google