งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย แผนกมัธยม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย แผนกมัธยม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย แผนกมัธยม

2 วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ ในปี 2552 ฝ่าย กิจการนักเรียนบริหารงาน ตามมาตรฐานสากล สามารถสร้าง เสริม ระบบ พัฒนากิจกรรม ระเบียบ วินัย เครือข่าย กระบวนการ ที่เอื้อต่อการ เรียนรู้ของผู้เรียน และ บุคลากรทุกคน ในการ พัฒนาศักยภาพทุกมิติของ ตนอย่างมีความสุข ในปี 2552 ฝ่าย กิจการนักเรียนบริหารงาน ตามมาตรฐานสากล สามารถสร้าง เสริม ระบบ พัฒนากิจกรรม ระเบียบ วินัย เครือข่าย กระบวนการ ที่เอื้อต่อการ เรียนรู้ของผู้เรียน และ บุคลากรทุกคน ในการ พัฒนาศักยภาพทุกมิติของ ตนอย่างมีความสุข

3 พันธกิจพันธกิจ 1. จัดระบบการบริหารงานที่ชัดเจน ประสานการทำงานกับทุกฝ่าย ให้บรรลุ ผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานการศึกษา ของมูลนิธิฯ มาตรฐานการศึกษาของ ชาติ และมาตรฐานสากล 2. สร้าง เสริม ระบบ มาตรการ พัฒนา ผู้เรียน บุคลากรให้มีระเบียบวินัย และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของ โรงเรียน 3. สร้างบรรยากาศ เครือข่าย และจัด กิจกรรมบูรณาการให้สอดคล้องกับ กระบวนการเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการพัฒนา ศักยภาพของผู้เรียนและบุคลากรอย่าง มีความสุข

4 เป้าหมายเป้าหมาย 1. เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารงาน ชัดเจน ปฏิบัติได้จริง บรรลุ ผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานการศึกษา ของมูลนิธิฯ มาตรฐานการศึกษา ของชาติ ตามมาตรฐานสากล 2. ผู้เรียน และบุคลากร พัฒนา ศักยภาพทุกมิติของตน อย่างมี ความสุข

5 นโยบายนโยบาย 1. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารการจัดการ ในฝ่ายอย่างเป็นระบบ - มีระบบการทำงานที่เป็นขั้นตอน - นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ จัดเก็บหลักฐาน ข้อมูลอย่างเป็นระบบชัดเจนตรวจสอบ ได้ - มีระบบการตรวจ ติดตาม ที่เป็นระบบ มี ขั้นตอนชัดเจน 2. ส่งเสริมสนับสนุนความมีระเบียบวินัยใน ตนเองให้เกิดกับผู้เรียน 3. ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เรียน เกิดความ ตระหนักในการรักษาความสะอาดและ ดูแลสาธารณสมบัติต่างๆของโรงเรียน

6 ขอบข่ายงานขอบข่ายงาน 1. ส่งเสริม สนับสนุน และ พัฒนา ด้านระเบียบวินัยของ ผู้เรียน 2. ส่งเสริม สนับสนุน และ พัฒนา กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ของผู้เรียน 3. ส่งเสริม สนับสนุน และ พัฒนางานบริการ


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย แผนกมัธยม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google