งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสนาขงจื้อ เกิดในสมัย ราชวงศ์โจว ศาสนานี้ตั้งชื่อ ตามศาสดาว่า “ ขงจื้อ ” แต่เดิม ศาสนานี้มิได้ จัดเป็นศาสนา ต่อมาเมื่อคำสอน เผยแพร่ไปทั่ว ผู้คนต่างพากันยก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสนาขงจื้อ เกิดในสมัย ราชวงศ์โจว ศาสนานี้ตั้งชื่อ ตามศาสดาว่า “ ขงจื้อ ” แต่เดิม ศาสนานี้มิได้ จัดเป็นศาสนา ต่อมาเมื่อคำสอน เผยแพร่ไปทั่ว ผู้คนต่างพากันยก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสนาขงจื้อ เกิดในสมัย ราชวงศ์โจว ศาสนานี้ตั้งชื่อ ตามศาสดาว่า “ ขงจื้อ ” แต่เดิม ศาสนานี้มิได้ จัดเป็นศาสนา ต่อมาเมื่อคำสอน เผยแพร่ไปทั่ว ผู้คนต่างพากันยก ย่องสรรเสริญจน กลายเป็นศาสนา ศาสนาขงจื๊อ

2 ศาสนาขงจื้อ เกิดในประเทศจีน บริเวณมณฑลชาน ตุงปัจจุบัน ขงจื้อทำงานรับราชการอยู่ในราช สำนักจีน ด้วยความสามารถ ทำให้ ได้รับการเลื่อนขั้นจนเทียบเท่า “ รัฐมนตรี ” ในปัจจุบัน ขงจื้อเป็นผู้วางรากฐานการปกครอง อย่างดีเยี่ยม โดยเชื่อว่า –“ วิธีจะมีรัฐบาลที่ดี ผู้ปกครองควรต้อง เป็นผู้ปกครองจริงๆ คนเราทุกคนควรทำ หน้าที่ของตนให้ดี ประชาชนเป็นส่วนที่ สำคัญที่สุดของรัฐ...”

3 ลักษณะสำคัญศาสนา ขงจื้อ เน้นเป็นศาสนาแนวปรัชญา ส่วนมากเน้นทางด้านจริยธรรม การเมือง เน้นในเรื่องคุณความดีของบรรพบุรุษ ปกครองการอย่างมีความเมตตากรุณา และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง

4 คัมภีร์ของศาสนาขงจื้อ เป็นข้อเขียนของขงจื้อโดยตรง เรียกว่า “ กิง ทั้ง 5” 1. อี้กิง ความเปลี่ยนแปลงของโลกและจักรวาล ตามทัศนะคติ ความเชื่อของชาวจีนโบราณ 2. ซูกิง เล่าถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ต่างๆ ที่แสดงให้เห็น ปรัชญาจีนอย่างลึกซึ้ง 3. ซือกิง คัมภีร์คาถา และบทกวี แสดงถึงสุนทรีย สรรเสริญ ความสำคัญของจักรพรรดิ “ ใช้ดนตรีเป็นสื่อในการ บรรลุทางศาสนา ” 4. ลิกิง เป็นคัมภีร์แห่งพิธีกรรม เกี่ยวกับจารีตประเพณี สังคม และชีวิต 5. ชุน - ชิว บันทึกจดหมายเหตุ เกี่ยวกับศีลธรรมของนักปกครอง และศีลธรรมของฟ้า

5 คัมภีร์ของศาสนาขงจื้อ เป็นข้อเขียนที่ศิษย์ของขงจื้อเรียบเรียงขึ้น เรียกว่า “ ชู หรือ ตำราทั้ง 4” 1. ต้าสุย บทความสั้นๆ เกี่ยวกับศีลธรรม การปกครองรัฐขึ้นอยู่กับการ จัดระเบียบครอบครัว 2. จุงยุง เป็นคำสอนเรื่องทางสายกลาง การรู้จักประมาณตน ความ สมดุล ความเหมาะสม ให้ความสำคัญเรื่องความซื่อสัตย์และ ความจริงใจ 3. ลุนยู เป็นประมวลคำสอนของศาสดาขงจื้อ นำคุณสมบัติดีๆ ของแต่ ละบุคคลมาเป็นต้นแบบในการดำรงชีวิต 4. เม่งจื้อ คัมภีร์ที่เม่งจื้อ ผู้เป็นลูกศิษย์ของขงจื้อได้รวบรวมไว้ เกี่ยวกับ ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ความอ่อนโยน และจุดเริ่มต้นของ ปัญญา

6 คำสอนของศาสนา ขงจื้อ เน้นเรื่องคุณความดีของบรรพบุรุษ คำนึงถึงความเป็นจริงในปัจจุบัน โดย เอาความดีงามของคนในอดีตมาเป็น แบบอย่าง – หลักคำสอนมูลฐาน 4 ประการ ได้แก่ เยน ความเมตตากรุณา หยีความยุติธรรม หลี พิธีกรรม ฉีสติปัญญา

7 หลักปฏิบัติตามคำสอน ของขงจื้อ ศรัทธ า ควา ม เป็น ผู้คง แก่ เรียน การ บำเพ็ ญคุณ ประ โยชน์ การ สร้าง ลักษ ณะ นิสัย และ ทัศนค ติที่ดี งาม ขนบ ธรรม เนียม และ จารีต ประเพ ณี

8 พิธีกรรมของศาสนา ขงจื้อ พิธีบูชาขงจื้อพิธีบูชาฟ้าดิน บูชาที่หลุมฝังศพ ของขงจื้อ มีการ สร้างศาลอยู่ทั่วไป และหยุดทุกวันที่ 28 กันยายนของ ทุกปี 1. พิธีบูชาฟ้า 2. พิธีบูชาดิน 3. พิธีบูชาพระอาทิตย์ 4. พิธีบูชาพระจันทร์

9 สัญลักษณ์ของศาสนา ขงจื้อ รูปหล่อ รูปปั้น หรือรูป เขียนของขงจื้อ หยิน - หยาง

10 อิทธิพลของขงจื้อต่อชาว จีน ชาวจีนให้ความสำคัญในเรื่อง ครอบครัวมาก ชาวจีนให้เกียรติต่อผู้สูงอายุ ชาวจีนให้ความสำคัญต่อบรรพบุรุษที่ ล่วงลับไปแล้ว ชาวจีนนิยมยกย่องครูบาอาจารย์ แต่ ไม่นิยมยกย่องทหาร ชาวจีนไม่ชอบมีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาล แต่พยายามปรองดองกันให้ได้

11 ขงจื๊อ - เต๋า - พุทธ = เซ็น 3 ศาสนานี้กระทบกระทั่งกันในราชวงศ์ ถัง จนในราชวงศ์แมนจู มีลักษณะ ผสมผสานกัน ทั้ง 3 ศาสนามีอิทธิพลต่อประเทศไทย หลายอย่าง เช่น - พิธีกงเต๊ก - พิธีเทกระจาด - พิธีกินเจ

12 ข้อเปรียบเทียบระหว่าง เต๋ากับขงจื้อ เล่าจื๊อ มุ่งหาความสงบด้วยการ แยกตัวออกจากสังคม ขงจื๊อ เน้นการอยู่ในสังคม ไม่หลีก หนี จะต้องแก้ไขสังคม แต่ทั้งสองท่าน มีจุดหมาย ปลายทางอันเดียวกันคือความมี สันติของหมู่ชน


ดาวน์โหลด ppt ศาสนาขงจื้อ เกิดในสมัย ราชวงศ์โจว ศาสนานี้ตั้งชื่อ ตามศาสดาว่า “ ขงจื้อ ” แต่เดิม ศาสนานี้มิได้ จัดเป็นศาสนา ต่อมาเมื่อคำสอน เผยแพร่ไปทั่ว ผู้คนต่างพากันยก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google