งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และ ยุทธศาสตร์ ศลช. นโยบายรัฐบาล : การพัฒนาและ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และ ยุทธศาสตร์ ศลช. นโยบายรัฐบาล : การพัฒนาและ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และ ยุทธศาสตร์ ศลช. นโยบายรัฐบาล : การพัฒนาและ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้าง พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้าง พื้นฐานทางปัญญาที่ส้าคัญในการ ต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของ ภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม ทันสมัย แล ะกระจายในพื้นที่ต่าง ๆ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการ น้างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือ ใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการจัด ท้าแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาใน ระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด เพื่อให้ ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การ ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน ยุทธศาสตร์ ศลช. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาต่อ ยอดการวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์และ บริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มี ศักยภาพเชิงพาณิชย์และ อุตสาหกรรม พัฒนาและยกระดับโครงสร้าง พื้นฐานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และ กระบวนการผลิต ภาคอุตสาหกรรมด้านชีววิทยา ศาสตร์ของประเทศให้ได้ มาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน โครงการพิเศษเซลล์ บำบัดและยีนบำบัด

2 แผนงานภายใต้โครงการพิเศษเซลล์บำบัดและยีน บำบัด 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หน่วย ปฏิบัติการวิจัย เทคโนโลยี เซลล์และยีน บำบัด ( คณะ วิทยาศาสตร์ ม. มหิดล ) หน่วย ปฏิบัติการผลิต ผลิตภัณฑ์เพื่อ เซลล์และยีน บำบัด (INC. II อุทยาน วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ) ศูนย์ให้บริการ ผลิตเซลล์เชิง พาณิชย์ ( ม. เทคโนโลยี พระจอมเกล้า ธนบุรี ) 2. ส่งเสริม การวิจัยและ พัฒนา - ต้นแบบ ผลิตภัณฑ์ - วิธีการรักษา โรค สนับสนุน ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ธุรกิจอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการ -Mapping stem cell research & Roadmap for Cell and Gene Therapy in Thailand -Guideline and System for Cell Registry - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : มาตรฐานการ กำกับดูแลและขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ - แพทยสภา : การรับรองวิธีการรักษาด้วยเซลล์และยีน บำบัด

3 ภาพรวมโครงการ 3 หน่วย ปฏิบัติการ วิจัยฯ Product prototype New medication หน่วย ปฏิบัติการ ผลิตฯ ศูนย์ ให้บริการ ผลิตเซลล์ เชิงพาณิชย์ R&D โรงพยา บาล บริษัทเอ กชน Services: - disease treatment Products: - Cornea sheet, etc. - Process optimization - Pilot production - High throughput screening assay - Drug discovery Lab service CMO for Registra tion CMO for Commer cial. - Automation system production Mapping SC Research Roadmap for Cell and Gene Therapy Cell registry system/ Regulations & Guidance Pre- clinical Clinical trail Registr ation Standar d medicat ion Comme rcial./ Service Cell Line Banking

4 เป้าหมายของโครงการ 1. โครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิธีการรักษาด้วย เทคโนโลยีเซลล์และยีนบำบัดจากระดับห้องปฏิบัติการสู่อุตสาหกรรมและ บริการทางการแพทย์ เกิดความร่วมมือและลงทุนในการวิจัยและพัฒนา โดยดึงดูดชาวต่างชาติลงทุนการวิจัยและ ใช้พื้นที่ของหน่วยปฏิบัติการ ค้นพบ สารนิวคลิโอไทด์ สารเคมี หรือการพัฒนาเพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรค ด้วยเซลล์และยีนบำบัด จะใช้เป็นพื้นฐานในพัฒนาผลิตภัณฑ์และให้บริการทางการแพทย์ ต่อไป เกิดรายได้จากการให้บริการพื้นที่การผลิตและห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 2. เกิดผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อการรักษาโรค และวิธีการรักษาใหม่ด้วย เทคโนโลยีเซลล์และยีนบำบัด ต้นแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรม เช่น แผ่น กระจกตา แผ่นผิวหนัง วิธีการใหม่ในการรักษาโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดด้วยวิธีปัจจุบัน เช่น โรคมะเร็งเม็ด เลือดขาว โรคธาลัสซีเมีย ฯลฯ Cell Banking เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำ HLA Matching จาก healthy donor สำหรับรักษา ผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีเซลล์และยีนบำบัด 3. สนับสนุน ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์และ บริการ Mapping stem cell research & Roadmap for Cell and Gene Therapy in Thailand Guideline/System for Cell Registry Regulation/Guidance for industry ปี 2557- 58 ปี 255 9 ปี 256 0 ปี 256 1 4


ดาวน์โหลด ppt ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และ ยุทธศาสตร์ ศลช. นโยบายรัฐบาล : การพัฒนาและ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google