งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 1.ด.ช.ณัฐภูมิ คงกระพันธ์ ชั้น ป.4 เลขที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 1.ด.ช.ณัฐภูมิ คงกระพันธ์ ชั้น ป.4 เลขที่ 3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 1.ด.ช.ณัฐภูมิ คงกระพันธ์ ชั้น ป.4 เลขที่ 3
1.ด.ช.ณัฐภูมิ คงกระพันธ์ ชั้น ป.4 เลขที่ 3 2.ด.ช.ธนายุต ภิรมย์เบี้ยว ชั้น ป.4 เลขที่ 6 3.ด.ช.สุโชติ ภักดีสวาท ชั้น ป.4 เลขที่ 13 เสนอ... ครูสุริภา เตียงนิล วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

2 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
1.ใช้สร้างงาน เช่น จัดทำรายงาน ทำงานได้สะดวก เก็บรักษาข้อมูล เป็นต้น 2.ใช้ติดต่อสื่อสาร เช่น ส่ง ถึงกันแทนการเขียนจดหมายและศึกษาบทเรียนออนไลน์ ( E-learning ) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 3.ใช้ในการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเพิ่มช่องทำการจำหน่ายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 4.ใช้เพื่อความบันเทิง เช่น เล่นเกม ร้องเพลง ฟังเพลง เป็นต้น โทษของคอมพิวเตอร์ การใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดโทษหลายด้าน ดังนี้ 1.ด้านการเรียน เพราะใช้คอมพิวเตอร์เล่นเกม จึงไม่มีเวลาทำการบ้าน 2.ด้านสุขภาพ โดยทำให้สายตาผิดปกติ เพราะจ่องมองคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน และทำให้เกิดโรคอ้วนเพราะไม่มีเวลาออกกำลังกาย

3 3.ด้านสังคม อาจถูกล่อลวงจากพวกมิจฉาชีพ (chat) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสูญเสียความสัมพันธ์กับครอบครัว 4.ด้านค่าใช้จ่าย อาจต้องซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ ถ้าคอมพิวเตอร์เกิดความเสียหายจากไวรัสเมื่อดาวน์โหลดภาพจากอินเทอร์เน็ตโดยไม่มีโปรแกรมป้องกัน การค้นหาและรวบรวมข้อมูลที่สนใจ การดำเนินชีวิตประจำวันของคนเราต้องใช้ข้อมูล เพื่อการเรียน การเพิ่มเติมความรู้ การวางแผน การตัดสินใจ การติดต่อสื่อสาร และการทำงาน ซึ่งข้อมูลที่เราได้รับรู้และรวบรวมมาเก็บไว้นั้น จึงควรเลือกใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ 1.ชัดเจน 2.เป็นปัจจุบัน 3.ครบถ้วน สมบูรณ์ 4.ตรวจสอบ กลั่นกรองแล้ว 5.ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 6.สื่อความหมายได้ 7.ถูกต้อง

4 ข้อมูล ประมวลผล สารสนเทศ
ข้อมูลที่รวบรวมมาต้องผ่านการประมวลผลโดยการแยกแยะ คำนวณตรวจสอบความถูกต้องจึงจะเป็นสารสนเทศที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจและนำไปใช้งานได้จริง ข้อมูล ประมวลผล สารสนเทศ สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลและจัดพิมพ์เป็นรายงานรูปแบบต่างๆ เช่น แผนภูมิ ตาราง สมุดรายงาน เป็นต้น วิธีรวบรวบรวมข้อมูล ให้ตรงตามวัตถุประสงค์จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 1.กำหนดวัตถุประสงค์และความต้องการ กำหนดข้อมูลที่ต้องการค้นหา 2.วางแผนพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูล 3.กำหนดหัวข้อของข้อมูลที่ต้องการค้นหา เตรียมอุปกรณ์ที่ต้องการใช้บันทึกและเก็บข้อมูล 4.ค้นหาและรวบรวมข้อมูล 5.พิจารณา เปรียบเทียบ 6.สรุปผลการทำรายงานแหล่งข้อมูล 7.การเก็บรักษาข้อมูล

5 ประโยชน์ของการค้นหาและรวบรวมข้อมูลที่สนใจอย่างมีขั้นตอน
1.ได้ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ 2.ประหยัดเวลาในการค้นหาและรวบรวมข้อมูล 3.ลดความสับสนในการทำงาน 4.มีข้อมูลน่าเชื่อถือเก็บไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป 5.ฝึกการมีระเบียบวินัยในการทำงาน


ดาวน์โหลด ppt รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 1.ด.ช.ณัฐภูมิ คงกระพันธ์ ชั้น ป.4 เลขที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google