งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 1. ด. ช. ณัฐภูมิคงกระพันธ์ ชั้น ป.4 เลขที่ 3 2. ด. ช. ธนายุตภิรมย์เบี้ยว ชั้น ป.4 เลขที่ 6 3. ด. ช. สุโชติภักดีสวาท ชั้น ป.4 เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 1. ด. ช. ณัฐภูมิคงกระพันธ์ ชั้น ป.4 เลขที่ 3 2. ด. ช. ธนายุตภิรมย์เบี้ยว ชั้น ป.4 เลขที่ 6 3. ด. ช. สุโชติภักดีสวาท ชั้น ป.4 เลขที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 1. ด. ช. ณัฐภูมิคงกระพันธ์ ชั้น ป.4 เลขที่ 3 2. ด. ช. ธนายุตภิรมย์เบี้ยว ชั้น ป.4 เลขที่ 6 3. ด. ช. สุโชติภักดีสวาท ชั้น ป.4 เลขที่ 13 เสนอ... ครูสุริภา เตียงนิล วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

2 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 1. ใช้สร้างงาน เช่น จัดทำรายงาน ทำงานได้สะดวก เก็บ รักษาข้อมูล เป็นต้น 2. ใช้ติดต่อสื่อสาร เช่น ส่ง e-mail ถึงกันแทนการเขียน จดหมายและศึกษาบทเรียนออนไลน์ ( E-learning ) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 3. ใช้ในการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเพิ่ม ช่องทำการจำหน่ายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 4. ใช้เพื่อความบันเทิง เช่น เล่นเกม ร้องเพลง ฟังเพลง เป็นต้น โทษของคอมพิวเตอร์ การใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดโทษ หลายด้าน ดังนี้ 1. ด้านการเรียน เพราะใช้คอมพิวเตอร์เล่นเกม จึงไม่มี เวลาทำการบ้าน 2. ด้านสุขภาพ โดยทำให้สายตาผิดปกติ เพราะจ่องมอง คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน และทำให้เกิดโรคอ้วนเพราะ ไม่มีเวลาออกกำลังกาย

3 3. ด้านสังคม อาจถูกล่อลวงจากพวกมิจฉาชีพ (chat) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสูญเสียความสัมพันธ์กับ ครอบครัว 4. ด้านค่าใช้จ่าย อาจต้องซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ ถ้า คอมพิวเตอร์เกิดความเสียหายจากไวรัสเมื่อดาวน์โหลด ภาพจากอินเทอร์เน็ตโดยไม่มีโปรแกรมป้องกัน การค้นหาและรวบรวมข้อมูลที่สนใจ การดำเนินชีวิตประจำวันของคนเราต้องใช้ข้อมูล เพื่อ การเรียน การเพิ่มเติมความรู้ การวางแผน การตัดสินใจ การติดต่อสื่อสาร และการทำงาน ซึ่งข้อมูลที่เราได้รับรู้ และรวบรวมมาเก็บไว้นั้น จึงควรเลือกใช้ข้อมูลที่เชื่อถือ ได้ 1. ชัดเจน 2. เป็นปัจจุบัน 3. ครบถ้วน สมบูรณ์ 4. ตรวจสอบ กลั่นกรองแล้ว 5. ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 6. สื่อความหมายได้ 7. ถูกต้อง

4 ข้อมูลที่รวบรวมมาต้องผ่านการประมวลผลโดยการ แยกแยะ คำนวณตรวจสอบความถูกต้องจึงจะเป็น สารสนเทศที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ มีประโยชน์ต่อการ ตัดสินใจและนำไปใช้งานได้จริง ข้อมูลประมวลผล สารสนเทศ สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลและ จัดพิมพ์เป็นรายงานรูปแบบต่างๆ เช่น แผนภูมิ ตาราง สมุดรายงาน เป็นต้น วิธีรวบรวบรวมข้อมูล ให้ตรงตามวัตถุประสงค์จาก แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 1. กำหนดวัตถุประสงค์และความต้องการ กำหนดข้อมูลที่ ต้องการค้นหา 2. วางแผนพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูล 3. กำหนดหัวข้อของข้อมูลที่ต้องการค้นหา เตรียมอุปกรณ์ ที่ต้องการใช้บันทึกและเก็บข้อมูล 4. ค้นหาและรวบรวมข้อมูล 5. พิจารณา เปรียบเทียบ 6. สรุปผลการทำรายงานแหล่งข้อมูล 7. การเก็บรักษาข้อมูล

5 ประโยชน์ของการค้นหาและรวบรวมข้อมูลที่สนใจ อย่างมีขั้นตอน การค้นหาและรวบรวมข้อมูลที่สนใจอย่างมีขั้นตอน 1. ได้ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ 2. ประหยัดเวลาในการค้นหาและรวบรวมข้อมูล 3. ลดความสับสนในการทำงาน 4. มีข้อมูลน่าเชื่อถือเก็บไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป 5. ฝึกการมีระเบียบวินัยในการทำงาน


ดาวน์โหลด ppt รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 1. ด. ช. ณัฐภูมิคงกระพันธ์ ชั้น ป.4 เลขที่ 3 2. ด. ช. ธนายุตภิรมย์เบี้ยว ชั้น ป.4 เลขที่ 6 3. ด. ช. สุโชติภักดีสวาท ชั้น ป.4 เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google