งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการประชุม เรื่อง วันคืนสู่เหย้า ASU กุมภาพันธ์ 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการประชุม เรื่อง วันคืนสู่เหย้า ASU กุมภาพันธ์ 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการประชุม เรื่อง วันคืนสู่เหย้า ASU 10-11 กุมภาพันธ์ 2554
จัดโดย สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับแผนงานสร้างกลไลเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา วันที่ กุมภาพันธ์ 2554 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ภญ.ดร. นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

2 การประชุม วิทยากรกระบวนการ 2 ท่าน
ภก.ภาณุโชติ ทองยัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ภก.สันติ โฉมยงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้เข้าร่วมประชุมจากพื้นที่เจ้าของโครงการ จำนวน 59 คน จาก 19 จังหวัด: นครนายก สมุทรสงคราม พระนครศรีอยุธยา เชียงราย ลำปาง เชียงใหม่ ขอนแก่น อุบลราชธานี สระบุรี สุรินทร์ นครพนม สุพรรณบุรี กระบี่ ตรัง สงขลา นครศรีธรรมราช สมุทรปราการ สมุทรสาคร และกทม.

3 Outline ธีมในการสื่อสาร สรุปการเคลื่อนไหว ASU
สรุปประเด็นจากการประชุม What’s next?

4 สรุปเรื่องธีมในการสื่อสาร

5 ธีมหลักของการสื่อสารความรู้ใน ASU
เรียนรู้ระหว่างกัน จึงสังเคราะห์เป็นธีมการสื่อสารที่ประชาชน ทุกคนควรรู้ ดังนี้ ยาปฏิชีวนะ ไม่ใช่ ยาแก้อักเสบ ยาปฏิชีวนะ เป็นยาอันตราย 3 โรคที่พบบ่อย (หวัดเจ็บคอ ท้องเสีย-อาหารเป็นพิษ และบาดแผลเลือดออก) รักษาหายได้ ... ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ

6 ยาปฏิชีวนะ ไม่ใช่คำยาก ... ประชาชนจำนวนมากรับรู้และเข้าใจ
ยาปฏิชีวนะ ไม่ใช่คำยาก ... ประชาชนจำนวนมากรับรู้และเข้าใจ โฆษณา ทำให้ประชาชนรู้จักคำว่า แบคทีเรียแลคโตบาซิลลัส สไปรูไลนา และโอเมก้า-3 เราก็ทำให้ชาวบ้านรู้จักคำว่า “ยาปฏิชีวนะ” ได้เช่นกัน อย. หน่วยงานรัฐ และเครือข่ายต่างๆ รณรงค์โดยใช้คำว่า ยาปฏิชีวนะ ภาคเอกชนก็ใช้คำว่ายาปฏิชีวนะ เช่น ถุงไก่ย่างยี่ห้อหนึ่ง มีการเขียนด้านหลังของถุงว่า “ผลิตภัณฑ์..(ชื่อ).. ปลอดสาร ปลอดยาปฏิชีวนะ” การใช้คำว่า “ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย” สามารถใช้แทนคำว่ายาปฏิชีวนะได้ แต่ควรระวังว่าเมื่อใช้ไประยะหนึ่งอาจมีการย่อคำเป็น “ยาฆ่าเชื้อ” ซึ่งอาจมีปัญหาตามมาจากคำย่อนี้ในภายหลัง เพราะต้องถามต่อว่า ยาฆ่าเชื้ออะไร เชื้อรา เชื้อไวรัส หรือเชื้อแบคทีเรีย ดังนั้น การสร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับคำว่ายาปฏิชีวนะจะช่วยป้องกันปัญหานี้ได้

7 สรุปการเคลื่อนไหว ASU

8 ระยะ 3: ความยั่งยืนของโครงการ (2553 – 2555)
Antibiotics Smart Use ระยะ 1: การนำร่อง (2551 – 2552) เป้าหมาย: เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมที่ใชเปลี่ยนพฤติกรรมการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ พื้นที่: 1 จังหวัด (สระบุรี) รวม 10 โรงพยาบาลชุมชน และ 87 สถานีอนามัย ระยะ 2: ศึกษาความเป็นไปได้เพื่อขยายผล (2552–3) เป้าหมาย: เพื่อทดสอบความเป็นไปได้เพื่อขยายผลโครงการ และสร้างเครือข่ายกับพื้นที่เพื่อทำงานร่วมกัน พื้นที่: 3 จังหวัด (อุบลราชธานี อยุธยา สมุทรสงคราม) 2 เครือข่าย รพ. (รพ.กันตัง จ.ตรัง และกลุ่มรพ. ศรีวิชัย) Diffusion update: Dec 2009 ระยะ 3: ความยั่งยืนของโครงการ (2553 – 2555) เป้าหมาย: เพื่อผนวก ASU เป็นส่วนหนึ่งของงานประจำของสถานพยาบาล และสร้างบรรทัดฐานทางสังคมในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ASU ได้รับการสนับสนุนนโยบายครั้งแรกจาก สปสช. เมื่อ มี.ค. 2552

9 เป้าหมายร่วมกัน ในเดือนธันวาคม 2555 แนวคิด ASU กลายเป็น
ส่วนหนึ่งของงานประจำ และเป็นบรรทัดฐานของ สังคม ยุทธศาสตร์ที่ 1 เชื่อมต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 2: ความเข้มแข็งของเครือข่าย ยุทธศาสตร์ที่ 3: รณรงค์ในภาคประชาชน

10 สรุปการเคลื่อนไหว ASU ด้านนโยบายในปี 2553
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1: การเชื่อมต่อนโยบาย

11 การเคลื่อนไหวด้านนโยบายยาปฏิชีวนะของประเทศ และ ASU
สรพ. สนับสนุน ASU ผ่าน HA surveyors และ HA Forum มีนาคม 2554 กำลังมีการแต่งตั้ง คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบและกลไกป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาต้านจุลชีพและการดื้อยาของเชื้อก่อโรค (ภายใต้คณะอนุกรรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล) เวทีของกลุ่มประเทศ ASEAN และ International government drug regulatory agency (IGDRA) สนใจให้ ASU เป็นแหล่งศึกษาดูงานของประเทศสมาชิก ASEAN ด้านการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลหากไทยทำสำเร็จ

12 สรุปการเคลื่อนไหว ASU ด้านเครือข่าย
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2: ความเข้มแข็งของเครือข่าย

13 ภาคีเครือข่ายในส่วนกลางเพิ่มขึ้น
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์การอนามัยโลก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แผนงานกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)(สสส.) กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค (อย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหาสารคราม หน่วยงานอื่นที่เห็นชอบในแนวคิด ASU และให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น สำนักงานพัฒนานโนบายสุขภาพระหว่างประเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยต่างๆ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลผู้ทำงาน (องค์การมหาชน) และ องค์กร ReACT ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3

14 การเคลื่อนไหวด้านยาปฏิชีวนะของประเทศ ด้านเครือข่าย ASU
กพย. เริ่มแผนงานด้านยาปฏิชีวนะกับเครือข่ายครูผู้ปกครอง อย. การทำงานร่วมกันระหว่างกองควบคุมยา และกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค โครงการ Twin city ระหว่างเชียงใหม่กับ Uppsala, Sweden

15 สรุปการเคลื่อนไหว ASU ด้านการรณรงค์สู่ประชาชน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3: การรณรงค์ในภาคประชาชน

16 การรณรงค์สู่ประชาชน เพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ของสังคม
การรณรงค์สู่ประชาชน เพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ของสังคม วันองค์การอนามัยโลก : ธีม Use antibiotics rationally 17 กพ. – สธ.แถลงข่าวการจัดประกวดเรียงความและการจัดกิจกรรม ในวันองค์การอนามัยโลก 4 เม.ย. – เปิดตัววันองค์การอนามัยโลก การสื่อสารโดยกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค (อย.) Mass communication การรณรงค์โดย กพย. โครงการประกวดสื่อในกลุ่มนักเรียน และนักศึกษา การรณรงค์โดยเครือข่าย ASU ในชุมชน สื่อบุคคลล สอ. อสม. รร.

17 สรุปประเด็นจากการประชุม

18 ปัจจัยความสำเร็จ สร้างทีมงานที่เชื่อมโยง รพ. รพสต. ผู้นำชุมชน
วันที่ 10 ก.พ. 54 สร้างทีมงานที่เชื่อมโยง รพ. รพสต. ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร และผลักดันนโยบาย มี role model ของพื้นที่ ASU สื่อจากส่วนกลางต้องเพียงพอ มีสื่อเฉพาะกลุ่ม เวทีนำเสนอผลงาน ขยายผลต่อยอดไปโรคอื่น บูรณากับส่วนอื่น

19 ฝากส่วนกลาง เพิ่มช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Mass media
วันที่ 10 ก.พ. 54 เพิ่มช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Mass media ร้านขายของชำมียาปฏิชีวนะ

20 สิ่งที่อยากทำ อยากขยายผลลงไปที่ชุมชน ร้านยา โรงงาน
วันที่ 10 ก.พ. 54 อยากขยายผลลงไปที่ชุมชน ร้านยา โรงงาน ASU ลงไปที่ รร.แพทย์ พยาบาล เภสัช ASU ควรเป็นบรรทัดฐานทางสังคมอย่างยั่งยืน ปลูกฝังในโรงเรียน

21 การศึกษาสถานการณ์และ การสร้างนวตกรรมในครัวเรือนและชุมชน
วันที่ 11 ก.พ. 54 การศึกษาสถานการณ์และ การสร้างนวตกรรมในครัวเรือนและชุมชน การศึกษาสถานการณ์ในครัวเรือน ครอบครัว เพื่อนบ้าน เวทีประชุมในหมู่บ้าน การศึกษาสถานการณ์ในชุมชน ยาปฏิชีวนะ และยาอื่น รวมทั้งยาสมุนไพร นวตกรรมในครัวเรือน ครอบครัวต้นแบบ นวตกรรมชุมชน ร้านชำคุณภาพ Concept ขายตรง ยาทางเลือก มีการวัดผล

22 What’s next? ในเดือนธันวาคม 2555 แนวคิด ASU กลายเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ และเป็น บรรทัดฐานทางสังคม หลังจากวันนี้ ข้อคิดจากการประชุมนี้จะถูกใช้ในการยกร่างแบบเสนอ โครงการที่ทำร่วมกันโดยเน้นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ของสังคมและความ เข้มแข็งของเครือข่าย และจะมีนัดประชุมหารือเป็นระยะเพื่อพัฒนาร่างแบบ เสนอโครงการ ในระหว่างนี้ เราดำเนินการในส่วนของเราควบคู่ไปด้วย พื้นที่เจ้าของโครงการ: สามารถขยายงานในพื้นที่ สร้างเครือข่ายในชุมชน และเกาะกระแสกิจกรรมวันองค์การอนามัยโลกเพื่อทำให้การทำงานสะดวกมากขึ้น ส่วนกลาง: สนับสนุนการทำงานของเครือข่ายและพื้นที่ และเชื่อมโยงกับนโยบาย นำข้อมูลจากการประชุมไปทำร่างแบบเสนอโครงการเพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ของสังคมด้านยาปฏิชีวนะ พื้นที่เจ้าของโครงการและส่วนกลาง: วางแผนร่วมกัน สร้างทีมงานให้ครอบคลุมทุกระดับ รพช. รพสต. อสม. และผู้นำชุมชน

23 โครงการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล Antibiotics Smart Use Program
ขอบคุณ ติดต่อโครงการ โครงการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล Antibiotics Smart Use Program สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถ.ติวานนท์ กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทุบุรี 11000 โทร อีเมล์:


ดาวน์โหลด ppt สรุปการประชุม เรื่อง วันคืนสู่เหย้า ASU กุมภาพันธ์ 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google