งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

2 สารบัญ แนะนำระบบการลงทะเบียนนักศึกษา
โครงสร้างสำนักส่งเสริมวิชาการและงานลงทะเบียน กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ตารางสรุปนักศึกษาแยกตามคณะ วีดีโอขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

3 แนะนำระบบการลงทะเบียนนักศึกษา

4 โครงสร้างสำนักส่งเสริมวิชาการและงานลงทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานลงทะเบียน กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ กลุ่มงานทะเบียน สำนักผู้อำนวยการ

5 กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

6 ตารางสรุปนักศึกษาแยกตามคณะ
รายชื่อคณะ ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 862 779 625 772 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 859 774 525 635 คณะวิทยาการจัดการ 1103 1165 1006 845 คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม 200 197 308 326

7 แทรกไฟล์วิดีโอ สารบัญ


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google