งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำกิจกรรม 1 คณะวิทยาศาสตร์ www.sci.ubu.ac.th www.sci.ubu.ac.th คณะบริหารศาสตร์ www.bus.ubu.ac.th www.bus.ubu.ac.th คณะวิศวกรรมศาสตร์ www.eng.ubu.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำกิจกรรม 1 คณะวิทยาศาสตร์ www.sci.ubu.ac.th www.sci.ubu.ac.th คณะบริหารศาสตร์ www.bus.ubu.ac.th www.bus.ubu.ac.th คณะวิศวกรรมศาสตร์ www.eng.ubu.ac.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำกิจกรรม 1 คณะวิทยาศาสตร์ www.sci.ubu.ac.th www.sci.ubu.ac.th คณะบริหารศาสตร์ www.bus.ubu.ac.th www.bus.ubu.ac.th คณะวิศวกรรมศาสตร์ www.eng.ubu.ac.th www.eng.ubu.ac.th คณะเกษตรศาสตร์ www.agri.ubu.ac.th www.agri.ubu.ac.th คณะศิลปศสตร์ www.la.ubu.ac.th www.la.ubu.ac.th คณะเภสัชศาสตร์ www.phar.ubu.ac.th www.phar.ubu.ac.th สำนักวิทยบริการ www.lib.ubu.ac.th www.lib.ubu.ac.th สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย www.ocn.ubu.ac.th www.ocn.ubu.ac.th การทำกิจกรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะกำหนดกิจกรรม ทั้งในระดับคณะหรือระดับหน่วยงาน ทั้งนี้ให้นักศึกษา ตรวจสอบข้อมูล ปฎิทินการจัดกิจกรรมได้จากเวปไซต์ ของแต่ละคณะ / หน่วยงาน ดังนี้

2 การทำกิจกรรม 2 หน่วยงานต่างๆ ใน มหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแบ่งโครงสร้างการ บริหารงานภายใน ออกเป็น คณะ / สำนัก ดังนี้ คณะวิชา ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ สำนัก ต่างๆ ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี สำนักวิทยบริการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3 การทำกิจกรรม 3 เส้นทางภายในและ เส้นทางเดินรถ เส้นทางเดินรถจากภายในจังหวัด อุบลราชธานี ถึงมหาวิทยาลัย แผนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถานที่ตั้งหอพักนักศึกษา สถานที่ตั้งกองคลัง สถานที่ตั้งกองบริการการศึกษา สถานที่ตั้งของแต่ละคณะวิชา สถานที่ตั้งของสำนัก

4 การทำกิจกรรม 4


ดาวน์โหลด ppt การทำกิจกรรม 1 คณะวิทยาศาสตร์ www.sci.ubu.ac.th www.sci.ubu.ac.th คณะบริหารศาสตร์ www.bus.ubu.ac.th www.bus.ubu.ac.th คณะวิศวกรรมศาสตร์ www.eng.ubu.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google