งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำกิจกรรม 1 คณะวิทยาศาสตร์ www.sci.ubu.ac.th www.sci.ubu.ac.th คณะบริหารศาสตร์ www.bus.ubu.ac.th www.bus.ubu.ac.th คณะวิศวกรรมศาสตร์ www.eng.ubu.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำกิจกรรม 1 คณะวิทยาศาสตร์ www.sci.ubu.ac.th www.sci.ubu.ac.th คณะบริหารศาสตร์ www.bus.ubu.ac.th www.bus.ubu.ac.th คณะวิศวกรรมศาสตร์ www.eng.ubu.ac.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำกิจกรรม 1 คณะวิทยาศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ สำนักวิทยบริการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย การทำกิจกรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะกำหนดกิจกรรม ทั้งในระดับคณะหรือระดับหน่วยงาน ทั้งนี้ให้นักศึกษา ตรวจสอบข้อมูล ปฎิทินการจัดกิจกรรมได้จากเวปไซต์ ของแต่ละคณะ / หน่วยงาน ดังนี้

2 การทำกิจกรรม 2 หน่วยงานต่างๆ ใน มหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแบ่งโครงสร้างการ บริหารงานภายใน ออกเป็น คณะ / สำนัก ดังนี้ คณะวิชา ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ สำนัก ต่างๆ ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี สำนักวิทยบริการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3 การทำกิจกรรม 3 เส้นทางภายในและ เส้นทางเดินรถ เส้นทางเดินรถจากภายในจังหวัด อุบลราชธานี ถึงมหาวิทยาลัย แผนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถานที่ตั้งหอพักนักศึกษา สถานที่ตั้งกองคลัง สถานที่ตั้งกองบริการการศึกษา สถานที่ตั้งของแต่ละคณะวิชา สถานที่ตั้งของสำนัก

4 การทำกิจกรรม 4


ดาวน์โหลด ppt การทำกิจกรรม 1 คณะวิทยาศาสตร์ www.sci.ubu.ac.th www.sci.ubu.ac.th คณะบริหารศาสตร์ www.bus.ubu.ac.th www.bus.ubu.ac.th คณะวิศวกรรมศาสตร์ www.eng.ubu.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google