งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางนลินี จาริกภากร นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ( ภาคใต้ตอนล่าง ) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางนลินี จาริกภากร นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ( ภาคใต้ตอนล่าง ) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางนลินี จาริกภากร นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ( ภาคใต้ตอนล่าง ) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร WWW.soard8.co m

2 วิธีการ ป้องกัน WWW.soard8.co m วิธีการ กำจัด แนวทางการบริหาร จัดการศัตรูพืช วิธีการ ผสมผสาน

3 WWW.soard8.co m การเพาะปลูกพืชผลหลายชนิดแบบ ผสมผสานและเกื้อกูลกัน วิธีการป้องกัน การปลูกพืช ร่วม การปลูกพืชไล่ แมลง การปลูกพืชล่อ แมลง การปลูกพืช สลับ

4 WWW.soard8.co m การเพาะปลูกพืชผลแบบ หมุนเวียน วิธีการป้องกัน

5 WWW.soard8.co m การเพาะปลูกโดยการใช้ การควบคุมทางชีวภาพ วิธีการป้องกัน การปลูกพืช ต้านลม การเลี้ยงสัตว์ การล่อศัตรู ธรรมชาติ การปลูกพืช ต้านทาน

6 WWW.soard8.co m การใช้วิธีทางเขตกรรม วิธีการป้องกัน การไถพรวน การควบคุมระดับน้ำใน แปลงปลูก การจัดช่วงเวลาปลูกพืช และวิธีการปลูก การทำความสะอาด แปลงปลูก

7 WWW.soard8.co m การควบคุมทางกายภาพ วิธีการกำจัด การใช้มือจับ ทำลาย การใช้แสงไฟล่อ การกางมุ้งหรือทำที่ครอบ การทำหุ่นไล่กา

8 WWW.soard8.co m การควบคุมทางชีววิธี วิธีการกำจัด การใช้ตัวห้ำ การใช้ตัวเบียน การใช้เชื้อจุลินทรีย์

9 WWW.soard8.co m การควบคุมทางชีวภาพ วิธีการกำจัด การใช้สารยับยั้งการกิน อาหาร การใช้สารยับยั้งการลอก คราบ การใช้สารสกัดชีวภาพ

10 WWW.soard8.co m การควบคุมทาง ชีวภาพ วิธีการผสมผสาน การเพาะปลูกพืชผลหลายชนิดแบบ ผสมผสานและเกื้อกูลกัน การเพาะปลูกพืชผลแบบ หมุนเวียน การเพาะปลูกโดยการใช้ การควบคุมทางชีวภาพ การใช้วิธีทางเขตกรรม การควบคุมทางกายภาพ การควบคุมทางชีววิธี

11 WWW.soard8.co m ขั้นตอนการบริหารจัดการ ศัตรูพืช 1. การปฏิบัติงานบริการวิชาการเกษตร เคลื่อนที่ 2. การสำรวจและคัดเลือกสมุนไพร และพืชท้องถิ่นที่มีศักยภาพ พัฒนาสู่ พืชที่สามารถนำมาผลิตสารชีวภาพ / ชีวินทรีย์ 3. ทดสอบการใช้สารสกัดที่ผลิต 4. ศึกษาวิจัยโดยใช้วิทยาศาสตร์เคมีชั้นสูง และเทคโนโลยีชีวภาพ

12 WWW.soard8.co m เทคนิคการบริหาร จัดการศัตรูพืช ศึกษาข้อเท็จจริงของปัญหา ชนิดของพืชที่ถูกทำลาย ชนิดของศัตรูพืช ลักษณะการทำลายหรือ อาการของโรค ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ ยอมรับได้ สภาพแวดล้อมที่มีการระบาดหรือ ช่วงเวลาการระบาด ลักษณะของการระบาด

13 WWW.soard8.co m เทคนิคการบริหาร จัดการศัตรูพืช ศึกษาและกำหนดแนวทางการ ป้องกัน การปลูกพืชหมุนเวียน ระบบการปลูกพืชหลาย ชนิด การควบคุมทางชีวภาพ การเขตกรรมหรือการไถ พรวน การใส่ปุ๋ยหรือการจัดการธาตุ อาหารพืช การให้น้ำ

14 WWW.soard8.co m เทคนิคการบริหาร จัดการศัตรูพืช ศึกษาและกำหนดแนวทางการ ป้องกัน การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาผลผลิต สุขลักษณะและสุขอนามัย แปลง การเลือกพันธุ์พืชต้านทานต่อ โรค / แมลง

15 WWW.soard8.co m เทคนิคการบริหาร จัดการศัตรูพืช ศึกษาแนวทางการควบคุมกำจัด วิธีทางชีวภาพแบบทั่วไปหรือ แบบผสมผสาน วิธีทางกายภาพ วิธีการใช้สารควบคุม ศัตรูพืชจากธรรมชาติ การใช้ผงหินละเอียด การใช้สมุนไพรกำจัดศัตรูพืช

16 WWW.soard 8.com


ดาวน์โหลด ppt โดย นางนลินี จาริกภากร นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ( ภาคใต้ตอนล่าง ) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google