งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการหนอนใยผัก แบบบูรณาการ Integrated Pest Management of Dimondback Moth Plutella xylostella L. (Lepidoptera : Plutellidae)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการหนอนใยผัก แบบบูรณาการ Integrated Pest Management of Dimondback Moth Plutella xylostella L. (Lepidoptera : Plutellidae)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการหนอนใยผัก แบบบูรณาการ Integrated Pest Management of Dimondback Moth Plutella xylostella L. (Lepidoptera : Plutellidae)

2 ภาพที่ 1 วัฏจักรชีวิตของหนอนใยผัก ที่มา : Rowell (2004) รูปร่างและชีวประวัติ Integrated Pest Management of Dimondback Moth

3 ลักษณะการทำลาย ภาพที่ 2 อาการที่เกิดจากการทำลายของหนอนใยผัก ที่มา : Rowell, 2004 Integrated Pest Management of Dimondback Moth

4 การจัดการหนอนใยผักแบบ บูรณาการ ก่อน ปลูก การปลูก ระยะ ปลูก หลังการ เก็บเกี่ยว Integrated Pest Management of Dimondback Moth

5 ก่อนปลูก การเลือกเวลาปลูก การเลือกพื้นที่ปลูก

6 Integrated Pest Management of Dimondback Moth การเลือก เวลาปลูก หนอนใยผักมักจะมีการลดจำนวน ประชากรลงเมื่อมีสภาพอากาศชื้น เดือน ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.คต.ค พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ฤดูฝน

7 Integrated Pest Management of Dimondback Moth การเลือก พื้นที่ปลูก ควรปลูกพืชให้อยู่ เหนือลม ทิศทาง ของลม แปลง ปลูก

8 Integrated Pest Management of Dimondback Moth การปลูก การปลูกพืชที่มีความต้านทาน การปลูกพืชที่เป็นพืชอาศัยและเป็น พืชอาหารของศัตรูธรรมชาติ การปลูกพืชหลาย ชนิด

9 Integrated Pest Management of Dimondback Moth การปลูกพืชที่มีความ ต้านทาน Hillyer and Thorsteinson (1969) อ้างถึงใน Lim,1990 รายงานว่า พืชที่มีความต้านทานต่อ หนอนใยผักจะต้องมีสาร - Allyl isothiocyanate - Glucocheirolin - Glucoerucin - Gluconapin - Gluconasturtiin - Gluconringiin - Glucotropaeolin - Progoitrin - Sinalbin - Sinigrin

10 Integrated Pest Management of Dimondback Moth การปลูกพืชที่เป็นพืชอาศัยและเป็น พืชอาหารของศัตรูธรรมชาติ ภาพที่ 3 การปลูกดอกไม้ใกล้กับ แปลงผัก ที่มา : Rowell (2004)

11 Integrated Pest Management of Dimondback Moth การปลูกพืชหลาย ชนิด การปลูกพืชหลายชนิดจะช่วยลด จำนวนประชากรของหนอนใยผักได้

12 Integrated Pest Management of Dimondback Moth ระยะปลูก ควบคุมโดยใช้ชีววิธี การใช้วิธีกล การใช้สารกำจัดศัตรูพืชจาก ธรรมชาติ การใช้สารเคมี การจัดการน้ำ

13 Integrated Pest Management of Dimondback Moth การควบคุมโดยใช้ชีววิธี ชีววิธี ตัวเบียน ตัวเบียนไข่ ตัวเบียนหนอน ตัวเบียนดักแด้ ตัวห้ำ ด้วงเต่าลาย มวนต่างๆ ไรตัวห้ำ แมงมุม ตัวต่อ เชื้อโรค Bacillus thuringiensis Zoopthora radicans Beauveria bassiana

14 Integrated Pest Management of Dimondback Moth ตัวเบียน ภาพที่ 4 ตัวเบียนต่างๆของหนอนใยผัก ที่มา : Rowell, 2004 ก. Trichogrammatoidea bactrae ข. Cotesia plutellae ค. Macromalon orientale ง. Diadegma semiclausum จ. Diadromus collaris ฉ. Brachymeria excarinata ก.ก. ข.ข. ค.ค. ง.ง. จ.จ. ฉ.ฉ.

15 Integrated Pest Management of Dimondback Moth การจัดการน้ำ ภาพที่ 5 การจัดการน้ำรูปแบบ ต่างๆ ที่มา : Rowell, 2004 ก. การให้น้ำแบบ หัวฉีด ข. การให้น้ำแบบ หยด ก.ก. ข.ข.

16 Integrated Pest Management of Dimondback Moth การใช้วิธี กล ภาพที่ 6 การใช้วิธีกล ที่มา : Rowell, 2004 ก. แรงงานคน ค. กับดักกาว เหนียว ข. กับดักแสง ไฟ ก.ก. ข.ข. ค.ค.

17 Integrated Pest Management of Dimondback Moth การใช้สารกำจัดศัตรูพืช จากธรรมชาติ ก. ดาวเรือง ข. ตะไคร้ หอม ค. น้อยหน่า ง. สะเดา จ. สาบเสือ ภาพที่ 7 พืชต่างๆที่สามารถป้องกันกำจัด หนอนใยผักได้ ที่มา : นิรนาม, ( ม. ป. ป.) ก.ก. ข.ข. ค.ค. ง.ง. จ.จ.

18 Integrated Pest Management of Dimondback Moth การใช้ สารเคมี ตารางที่ 1 แสดงค่า Economic thresold level ของหนอนใยผัก ในช่วงอายุต่างๆของพืชและการจัดการ ช่วงอายุ ของพืช Economic threshold level การจัดการ 1 - 4 สัปดาห์ หนอนใยผัก < 2 ตัว / ต้น - หนอนใยผัก >2 40% - หนอนใยผัก >2<4 ตัว / ต้น และมีอัตรา การเบียน < 40% ใช้สารป้องกัน กำจัดศัตรูพืชจาก ธรรมชาติหรือเชื้อ โรค หนอนใยผัก > 4 ตัว / ต้น ใช้สารเคมีกำจัด ศัตรูพืช

19 Integrated Pest Management of Dimondback Moth การใช้ สารเคมี ตารางที่ 1 แสดงค่า Economic thresold level ของหนอนใยผัก ในช่วงอายุต่างๆของพืชและการจัดการ ( ต่อ ) ที่มา : Loke et al.(1990) ช่วงอายุ ของพืช Economic threshold level การจัดการ 5 - 10 สัปดาห์ หนอนใยผัก < 4 ตัว / ต้น - หนอนใยผัก >4 40% - หนอนใยผัก >4<7 ตัว / ต้น และมีอัตรา การเบียน <40% ใช้สารป้องกัน กำจัดศัตรูพืชจาก ธรรมชาติหรือเชื้อ โรค หนอนใยผัก >7 ตัว / ต้น ใช้สารเคมีกำจัด ศัตรูพืช

20 Integrated Pest Management of Dimondback Moth การใช้ สารเคมี - อะบาเม็ก ติน - ไดอะเฟน ไทยูเอน - คลอร์ฟีนา เพอร์ - ฟิโปรนิล ภาพที่ 8 สารเคมีชนิดต่าง ที่มา : ชะเอม, ( ม. ป. ป.)

21 Integrated Pest Management of Dimondback Moth หลังการ เก็บเกี่ยว การกำจัดเศษซาก การปลูกพืช หมุนเวียน

22 Integrated Pest Management of Dimondback Moth การกำจัดเศษซากพืช ภาพที่ 9 การใช้แรงงานคนถอน โคนผักออกจากแปลง ที่มา : ชะเอม, ( ม. ป. ป.)

23 Integrated Pest Management of Dimondback Moth การปลูกพืชหมุนเวียน ถ้าปลูกพืชนั้นเพียงชนิดเดียว คือ ตระกูล กะหล่ำ 1 รอบ ตระกูล แตง 1 รอบ ถั่ว 1 รอบ

24 Integrated Pest Management of Dimondback Moth การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืช 2 ชนิดขึ้นไป รอบแรกปลูกกะหล่ำปลี ถั่วลันเตาและหัว ผักกาด หรือกะหล่ำปลีและบวบ รอบสองปลูกมะเขือเทศและถั่วลันเตา หรือกะหล่ำปลีและฟักหรือแตงกวา

25 Integrated Pest Management of Dimondback Moth สรุป - วิธีการป้องกันกำจัดหนอนใยผัก ที่ดีที่สุดควรใช้วิธีการจัดการแบบ บูรณาการ - ช่วยสนับสนุนให้เกิดการควบคุม ตามธรรมชาติ

26 โดย... น. ส. วรรณวิสาข์ จันทร์ แก้ว 4740216 ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112 โทร. 074-286101-2


ดาวน์โหลด ppt การจัดการหนอนใยผัก แบบบูรณาการ Integrated Pest Management of Dimondback Moth Plutella xylostella L. (Lepidoptera : Plutellidae)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google