งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตามประเมินกระบวนการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เครือข่ายบริการ ที่ ๘ สป. สธ. เลือกจากแผนส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค ตามกลุ่มวัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตามประเมินกระบวนการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เครือข่ายบริการ ที่ ๘ สป. สธ. เลือกจากแผนส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค ตามกลุ่มวัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตามประเมินกระบวนการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เครือข่ายบริการ ที่ ๘ สป. สธ. เลือกจากแผนส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค ตามกลุ่มวัย 8 แผนงาน (8 Flagship) จำนวน 2 แผนงาน (2 Flagship) Flagship ที่ 1 แผนงานการดูแลหญิงตั้งครรภ์อย่างมี คุณภาพ Flagship ที่ 6 แผนงานการป้องกันควบคุมโรคไม่ ติดต่อเรื้อรัง (DM&HT) สป. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ประธาน : สาธารณสุขนิเทศก์

2 กรอบการประเมิน กระบวนการวิเคราะห์สภาพปัญหา และการ ดำเนินงานที่ผ่านมา ขนาด ความถี่ ปัจจัยสาเหตุ - ความสัมพันธ์ ผลการดำเนินงาน กระบวนการวางแผนแก้ไขปัญหา แผนจังหวัด ความสอดคล้อง แผนบูรณาการเชิงรุกในพื้นที่ กระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ ความเข้าใจ จนท. ข้อมูล ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ จังหวัด อำเภอ : ภาพรวม รพ. สต. : การปฏิบัติจริง : โครงการที่ รพ. สต. จัดทำ

3 กำหนดการวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ภาคเช้า - ระดับจังหวัด : นำเสนอผล การดำเนินงานภาพรวมทั้งจังหวัด พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง - จับสลากพื้นที่ระดับอำเภอ (1 คปสอ.) และระดับตำบล ( รพ. สต 2 แห่ง )

4 ภาคบ่าย - ระดับอำเภอ : คปสอ ๑ แห่ง นำเสนอ ภาพรวมของงานส่งเสริมสุขภาพทั้งอำเภอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง - ระดับตำบล : เตรียมพื้นที่ รพ. สต. ๒ แห่ง แห่งที่ ๑ เตรียมเรื่องดูแลหญิงตั้งครรภ์อย่างมี คุณภาพ แห่งที่ ๒ เตรียมเรื่องการป้องกันควบคุมโรคไม่ ติดต่อเรื้อรัง (DM&HT) ทั้ง ๒ แห่ง ให้เตรียมกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ผู้มี ส่วนได้เสีย ให้กรรมการสัมภาษณ์

5 การประเมินแผนสตรีตั้งครรภ์ การสัมภาษณ์ ระดับ CUP ผอ. รพช. / สสอ. ผู้รับผิดชอบงาน ของ รพช. หญิงตั้งครรภ์ / หญิงหลังคลอด ๕ คน ระดับ รพ. สต. ผอ. รพ. สต. ผู้รับผิดชอบงาน หญิงตั้งครรภ์ / หญิงหลังคลอด ๓ คน อสม. ๓ คน อปท. ๒ คน แกนนำชุมชน ๒ คน

6 ขอความร่วมมือเตรียมการ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมโรค ทันต ยาเสพติด งานควบคุมโรคเอดส์ฯ และ ยุทธศาสตร์ การนำเสนองานภาพรวมจังหวัด เอกสาร ลงพื้นที่ คปสอ. ที่สุ่มได้ การนำเสนองานในภาพรวมอำเภอ เอกสาร ให้สัมภาษณ์ / เตรียมกลุ่มเป้าหมาย รพ. สต. ที่สุ่มได้ เตรียมให้ข้อมูล กลุ่มเป้าหมายสัมภา ษณ์

7


ดาวน์โหลด ppt การติดตามประเมินกระบวนการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เครือข่ายบริการ ที่ ๘ สป. สธ. เลือกจากแผนส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค ตามกลุ่มวัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google