งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สป.สธ. เลือกจากแผนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สป.สธ. เลือกจากแผนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตามประเมินกระบวนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เครือข่ายบริการที่ ๘
สป.สธ. เลือกจากแผนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามกลุ่มวัย 8 แผนงาน (8 Flagship) จำนวน 2 แผนงาน (2 Flagship) Flagship ที่ 1 แผนงานการดูแลหญิงตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ Flagship ที่ 6 แผนงานการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (DM&HT) สป. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ประธาน : สาธารณสุขนิเทศก์

2 กรอบการประเมิน จังหวัด อำเภอ : ภาพรวม
กระบวนการวิเคราะห์สภาพปัญหา และการดำเนินงาน ที่ผ่านมา ขนาด ความถี่ ปัจจัยสาเหตุ-ความสัมพันธ์ ผลการดำเนินงาน กระบวนการวางแผนแก้ไขปัญหา แผนจังหวัด ความสอดคล้อง แผนบูรณาการเชิงรุกในพื้นที่ กระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ ความเข้าใจ จนท. ข้อมูล ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ รพ.สต. : การปฏิบัติจริง : โครงการที่ รพ.สต.จัดทำ

3 กำหนดการวันที่ 7 สิงหาคม 2556
ภาคเช้า - ระดับจังหวัด : นำเสนอผลการ ดำเนินงานภาพรวมทั้งจังหวัด พร้อม เอกสารที่เกี่ยวข้อง - จับสลากพื้นที่ระดับอำเภอ (1 คปสอ.) และระดับตำบล(รพ.สต 2 แห่ง)

4 ภาคบ่าย - ระดับอำเภอ : คปสอ ๑ แห่ง นำเสนอภาพรวมของงานส่งเสริมสุขภาพทั้งอำเภอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง - ระดับตำบล : เตรียมพื้นที่ รพ.สต. ๒ แห่ง แห่งที่ ๑ เตรียมเรื่องดูแลหญิงตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ แห่งที่ ๒ เตรียมเรื่องการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (DM&HT) ทั้ง ๒ แห่ง ให้เตรียมกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสีย ให้กรรมการสัมภาษณ์

5 การประเมินแผนสตรีตั้งครรภ์
การสัมภาษณ์ ระดับ CUP ผอ.รพช. / สสอ. ผู้รับผิดชอบงาน ของ รพช. หญิงตั้งครรภ์ /หญิงหลังคลอด ๕ คน ระดับ รพ.สต. ผอ.รพ.สต. ผู้รับผิดชอบงาน หญิงตั้งครรภ์ /หญิงหลังคลอด ๓ คน อสม. ๓ คน อปท. ๒ คน แกนนำชุมชน ๒ คน

6 ขอความร่วมมือเตรียมการ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมโรค ทันต ยาเสพติด งานควบคุมโรคเอดส์ฯ และยุทธศาสตร์ การนำเสนองานภาพรวมจังหวัด เอกสาร ลงพื้นที่ คปสอ.ที่สุ่มได้ การนำเสนองานในภาพรวมอำเภอ เอกสาร ให้สัมภาษณ์ / เตรียมกลุ่มเป้าหมาย รพ.สต.ที่สุ่มได้ เตรียมให้ข้อมูล กลุ่มเป้าหมายสัมภาษณ์

7


ดาวน์โหลด ppt สป.สธ. เลือกจากแผนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google