งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายเพชรนภา โสภาจร ตำแหน่งครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 โรงเรียนบางจาก ( โกมลประเสริฐอุทิศ ) สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายเพชรนภา โสภาจร ตำแหน่งครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 โรงเรียนบางจาก ( โกมลประเสริฐอุทิศ ) สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายเพชรนภา โสภาจร ตำแหน่งครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 โรงเรียนบางจาก ( โกมลประเสริฐอุทิศ ) สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

2 1. บอกความหมาย และ จำแนกประเภทของสาร โดยใช้เกณฑ์ต่างๆ ได้ (K) 2. มีความสนใจใฝ่รู้หรือ อยากรู้อยากเห็น (A) 3. สามารถสื่อสารและนำ ความรู้เรื่องการจำแนก ประเภทของสารไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้ (P)

3 สาระการเรียนรู้ มีสาระการเรียนรู้ดังนี้... ครับ - ความหมายของ สาร การจำแนกประเภท ของสาร - ใช้สถานะเป็น เกณฑ์ - ใช้เนื้อสารเป็น เกณฑ์ - ใช้การละลายน้ำ เป็นเกณฑ์ - ใช้ความเป็นกรด - เบสเป็นเกณฑ์

4 สาร ประกอบด้วยอนุภาคขนาด เล็กที่มีองค์ประกอบและสมบัติ เฉพาะตัว มีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว และแก๊ส โดยของแข็งจะ มีอนุภาคของสารอยู่ชิดกันมากที่สุด มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมาก จึงมีปริมาตรคงที่ มีรูปร่างที่แน่นอน และเฉพาะตัว ส่วนของเหลวจะมี ปริมาตรคงที่ สามารถไหลได้เพราะ อนุภาคภายในอยู่ห่างกัน รูปร่าง ของเหลวจึงเปลี่ยนไปตามภาชนะที่ บรรจุได้ และแก๊สจะมีอนุภาคภายใน อยู่ห่างกันมาก อนุภาคจะเคลื่อนที่ อยู่ตลอดเวลา จึงมีปริมาตรและ รูปร่างไม่คงที่ สามารถฟุ้งกระจาย ได้

5 การจำแนกประเภทของสาร การ จำแนกประเภทของสาร คือ การจัด สารออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกใน การนำไปใช้ และเพื่อความสะดวก ในการศึกษาสมบัติของสารซึ่งมีอยู่ จำนวนมาก การจำแนกประเภทของ สารจะใช้เกณฑ์ต่างๆ กัน เช่น สถานะ เนื้อสาร และความสามารถ ในการนำความร้อนเป็นเกณฑ์ โดย เมื่อใช้สถานะเป็นเกณฑ์จะจำแนก สารได้เป็นของแข็ง ของเหลว และ แก๊ส เมื่อใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์จะ จำแนกได้เป็นสารเนื้อเดียวและสาร เนื้อผสม เมื่อใช้การละลายน้ำเป็น เกณฑ์จะจำแนกสารที่ละลายน้ำได้ และสารที่ละลายน้ำไม่ได้ เมื่อใช้ ความเป็นกรดและเบสเป็นเกณฑ์มา ใช้แยกประเภทของสารละลายต่างๆ

6 การจำแนกประเภทของสารโดย ใช้สถานะเป็นเกณฑ์ สามารถแบ่งได้ดังนี้ 1. ของแข็ง มีรูปร่างและปริมาตรที่ คงที่แน่นอน 2. ของเหลว มีปริมาตรคงที่ แต่ รูปร่างเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุ 3. แก๊ส มีปริมาตรและรูปร่างไม่คงที่ จะเปลี่ยนไปและฟุ้งกระจายตาม ภาชนะที่บรรจุ

7 การจำแนกประเภทของสาร โดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์ สามารถแบ่งได้ดังนี้ 1. สารเนื้อเดียว หมายถึง สารที่ มองเห็นเป็นเนื้อเดียว ซึ่งอาจมี สารเพียงชนิดเดียวหรือมากกว่า 1 ชนิดปนอยู่ 2. สารเนื้อผสม หมายถึง สารที่ เกิดจากสารอื่นๆ ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้น ไปผสมกันอยู่ เมื่อมองด้วยตา เปล่าจะพอมองเห็นสารตั้งแต่ 2 ชนิดปนกันอยู่

8 การจำแนกประเภทของสาร โดยใช้การละลายน้ำเป็น เกณฑ์ แบ่งสารได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 1. สารที่ละลายน้ำ เช่น เกลือ แกง น้ำตาลทราย น้ำตาล กลูโคส จุนสี ด่างทับทิม เอ ทานอล กรดแอซิติก แก๊ส แอมโมเนีย แก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น 2. สารที่ไม่ละลายน้ำ เช่น แป้ง หินปูน ไขมัน น้ำมันพืช พลาสติก เหล็ก ไม้ กำมะถัน คาร์บอน น้ำมันเชื้อเพลิง เป็น ต้น

9 การจำแนกประเภทของสาร โดยใช้ความเป็นกรดและเบส เป็นเกณฑ์ โดยทั่วไปเรานิยม นำเกณฑ์นี้มาใช้แยกประเภท ของสารละลายต่างๆ เช่น น้ำเชื่อม น้ำเกลือ แอลกอฮอล์ เช็ดแผล ซึ่งการตรวจสอบว่า สารใดมีสมบัติเป็นกรดหรือ เบส สามารถทำได้โดย การใช้ กระดาษลิตมัสตรวจสอบ

10 เพื่อนๆ ทราบไหมครับว่า กระดาษลิตมัส เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ ตรวจสอบความเป็นกรด - เบสของ สารกระดาษลิตมัส มี 2 สี คือ สี แดงและสีน้ำเงิน ซึ่งจะบอกให้ ทราบแต่เพียงว่า สารละลายเป็น กรดหรือเบสเท่านั้น แต่ไม่ สามารถบอกได้ว่ามีความเป็น กรดหรือเบสมากน้อยเพียงใดนะ ครับ

11 สารประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็ก ใช่หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่

12 การจำแนกสารแบ่งออกเป็นได้กี่ ประเภท 5 ก. 1 ประเภท ข. 2 ประเภท ค. 3 ประเภท ง. 4 ประเภท

13 จงตอบคำถามให้ถูกต้อง สารมีกี่สถานะ เนื้อสารมีกี่ประเภท ประเภทของสารโดยใช้การละลายน้ำแบ่งสารได้กี่กลุ่ม

14 จงแบ่งประเภทของสารให้ถูกต้อง สารที่ไม่ละลายน้ำ สารที่ละลายน้ำ เกลือแกง น้ำตาลทราย ด่างทับทิม กรดแอซิติก หินปูน ไม้ เหล็ก พลาสติก

15


ดาวน์โหลด ppt โดย นายเพชรนภา โสภาจร ตำแหน่งครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 โรงเรียนบางจาก ( โกมลประเสริฐอุทิศ ) สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google