งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 หลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มนุษย์ทุกคนมีคุณค่าเท่ากัน  หลักความเสมอภาคเท่าเทียม การไม่เลือกปฏิบัติ เพราะเหตุ แห่งความแตกต่างใดๆ  หลักสันติวิธี การไม่ใช้ความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " หลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มนุษย์ทุกคนมีคุณค่าเท่ากัน  หลักความเสมอภาคเท่าเทียม การไม่เลือกปฏิบัติ เพราะเหตุ แห่งความแตกต่างใดๆ  หลักสันติวิธี การไม่ใช้ความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  หลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มนุษย์ทุกคนมีคุณค่าเท่ากัน  หลักความเสมอภาคเท่าเทียม การไม่เลือกปฏิบัติ เพราะเหตุ แห่งความแตกต่างใดๆ  หลักสันติวิธี การไม่ใช้ความ รุนแรงทุกรูปแบบ

3  ให้ความเคารพ / ยอมรับ (Respect)  ให้การปกป้อง / คุ้มครอง (Protect)  ให้การส่งเสริม / เผยแพร่ (Fulfill)

4

5  คนในสังคมมีความหลากหลาย ในสองด้าน  1. ความรู้สึกผูกพันธ์ต้องการ สร้างความสัมพันธฺกับคนเพศ ใด  (Sexual Orientation ย่อว่า SO)  2. อัตตลักษณ์ หรือ ตัวตนของ คนนั้น (Gender Identity ย่อ ว่า GI)

6  Sexual Orientation ย่อว่า SO

7  Gender Identity ย่อว่า GI

8  ขาดการยอมรับจากครอบครัว และชุมชน  ขาดความมั่นคงปลอดภัย  ขาดทางเลือกในการดำเนินชีวิต  นโยบายและกฎหมายไม่รับรู้ ไม่ คุ้มครอง  เข้าไม่ถึงบริการของหน่วยงาน ราชการ  ไม่ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมด้าน ต่างๆ ด้านการศึกษา การทำงาน ทางเศรฐกิจ

9  1. มีความผิดปรกติทางจิตใจ หรือร่างกาย  2. ผิดประเพณีธรรมเนียมที่ดี

10

11  anjaree@gmail.com


ดาวน์โหลด ppt  หลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มนุษย์ทุกคนมีคุณค่าเท่ากัน  หลักความเสมอภาคเท่าเทียม การไม่เลือกปฏิบัติ เพราะเหตุ แห่งความแตกต่างใดๆ  หลักสันติวิธี การไม่ใช้ความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google