งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 หลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มนุษย์ทุกคนมีคุณค่าเท่ากัน  หลักความเสมอภาคเท่าเทียม การไม่เลือกปฏิบัติ เพราะเหตุ แห่งความแตกต่างใดๆ  หลักสันติวิธี การไม่ใช้ความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " หลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มนุษย์ทุกคนมีคุณค่าเท่ากัน  หลักความเสมอภาคเท่าเทียม การไม่เลือกปฏิบัติ เพราะเหตุ แห่งความแตกต่างใดๆ  หลักสันติวิธี การไม่ใช้ความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  หลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มนุษย์ทุกคนมีคุณค่าเท่ากัน  หลักความเสมอภาคเท่าเทียม การไม่เลือกปฏิบัติ เพราะเหตุ แห่งความแตกต่างใดๆ  หลักสันติวิธี การไม่ใช้ความ รุนแรงทุกรูปแบบ

3  ให้ความเคารพ (Respect)  ให้การปกป้องคุ้มครอง (Protect)  ให้การส่งเสริมเผยแพร่ (Fulfill)

4  ในระดับนานาชาติ  ในระดับภูมิภาค  ในระดับประเทศ ◦ เช่น รัฐธรรมนูญ และกฏหมายว่าด้วย สิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะ  ในระดับมลรัฐ หรือ จังหวัด และ แม้แต่ระดับอำเภอและชุมชน

5  มี 3 สนธิสัญญา ได้แก่  UDHR  ICCPR  ESCR  เพิ่มเติมคือ CEDAW

6

7

8  แตกต่างกันในแต่ละประเทศ บางประเทศ  1. มีกฎหมายห้าม โดยมีบทลงโทษ  2. ไม่มีการพูดถึงประเด็นนี้ในกฎหมาย  3. มีกฎหมายคุ้มครองห้ามการเลือก ปฏิบัติ  4. มีกฏหมายรับรองชีวิตคู่  5. มีกฎหมายให้เปลี่ยนเพศได้

9

10  1. รัฐธรรมนูญ ปี 2550 มีเจตนารมย์ ของมาตรา 30 แต่ไม่มีกฏหมายลูกที่ นำไปสู่ระดับปฎิบัติการ  2. มีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ  3. Ombudsman  4. กรมคุ้มครองสิทธิ  5. ความผูกพันธ์ของรัฐต่อกลไก ระหว่างประเทศ

11

12

13  การที่คนในสังคมมีความหลากหลาย ในสองด้าน  1. ความรู้สึกผูกพันธ์ต้องการสร้าง ความสัมพันธฺกับคนเพศใด (Sexual Orientation ย่อว่า SO)  2. อัตตลักษณ์ หรือ ตัวตนของคนนั้น (Gender Identity ย่อว่า GI)  3. Sex – biology – intersex  4. สังคม vs Self identity


ดาวน์โหลด ppt  หลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มนุษย์ทุกคนมีคุณค่าเท่ากัน  หลักความเสมอภาคเท่าเทียม การไม่เลือกปฏิบัติ เพราะเหตุ แห่งความแตกต่างใดๆ  หลักสันติวิธี การไม่ใช้ความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google