งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุม โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ( ไสว ราษฎร์อุปถัมภ์ ) ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุม โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ( ไสว ราษฎร์อุปถัมภ์ ) ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุม โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ( ไสว ราษฎร์อุปถัมภ์ ) ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียน

2 การประชุม โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ( ไสวราษฎร์อุปถัมภ์ ) 1.1 ขอขอบคุณครูกีฬาที่จัดการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ตะวันออกพัฒนาด้วยความเรียบร้อย 1.2 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ตะวันออกพัฒนา ปีการศึกษา 2556 - โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ( ป.4-5) - โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุม ทราบ

3 การประชุม โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ( ไสวราษฎร์อุปถัมภ์ ) ไม่มี ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองการรายงานการ ประชุมครั้งที่แล้ว

4 การประชุม โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ( ไสวราษฎร์อุปถัมภ์ ) 3.1 การทดสอบของสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ จัดสอบ O- NET ปีการศึกษา 2556 3.2 โครงการประกวดและแข่งขัน “ ตะวันออกก้าวไกล รวมใจ วิชาการ ” 3.3 การจัดนิทรรศการ 1 ทศวรรษของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรสาคร 3.4 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ตะวันออกพัฒนา 3.5 การประเมินยุทธศาสตร์ของสพป. สมุทรสาคร และการประเมิน คุณภาพสถานศึกษา ( ระบบประกันคุณภาพภายใน ) 3.6 นำเสนอผลงานโรงเรียนสุจริต วันที่ 27-30 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จ. ชลบุรี ( ผู้บริหาร 1 คน ครู 5 คน นักเรียน 3 คน ) 3.7 โครงการกล่องวิเศษ อบจ. สมุทรสาคร ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

5 การประชุม โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ( ไสวราษฎร์อุปถัมภ์ ) 4.1 แต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงาน 4.2 แต่งตั้งครูฝ่ายปกครอง 4.3 การปฏิบัติหน้าที่ของครูประจำชั้น / ครูพิเศษ ( กิจกรรมโฮมรูม / แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม ) 4.4 การปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรประจำวัน 4.5 การประเมินกิจกรรมประจำวันด้านระเบียบวินัย 4.6 การบูรณาการกิจกรรมวันสำคัญร่วมกัน ( วันอาเซียน วันแม่ วัน วิทยาศาสตร์ ) 4.7 ความเป็นเลิศของครู นักเรียน ( โครงงาน / วิจัย / Best Practice) ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

6 การประชุม โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ( ไสวราษฎร์อุปถัมภ์ ) 5.1 การก่อสร้างอาคารเรียน สปช.2/28 5.2 การทำแผนปฏิบัติการ 5.3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ - การสร้างขวัญ กำลังใจบุคลากร (16 สิงหาคม 2556 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ) ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt การประชุม โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ( ไสว ราษฎร์อุปถัมภ์ ) ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google