งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุม โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุม โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุม โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์)
ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียน

2 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ขอขอบคุณครูกีฬาที่จัดการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตะวันออกพัฒนาด้วยความเรียบร้อย 1.2 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตะวันออกพัฒนา ปีการศึกษา 2556 - โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน (ป.4-5) - โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด การประชุม โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์)

3 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองการรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี การประชุม โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์)

4 การประชุม โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 3.1 การทดสอบของสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ จัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 3.2 โครงการประกวดและแข่งขัน “ตะวันออกก้าวไกล รวมใจวิชาการ” 3.3 การจัดนิทรรศการ 1 ทศวรรษของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 3.4 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตะวันออกพัฒนา 3.5 การประเมินยุทธศาสตร์ของสพป.สมุทรสาคร และการประเมินคุณภาพสถานศึกษา (ระบบประกันคุณภาพภายใน) 3.6 นำเสนอผลงานโรงเรียนสุจริต วันที่ สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี (ผู้บริหาร 1 คน ครู 5 คน นักเรียน 3 คน) 3.7 โครงการกล่องวิเศษ อบจ.สมุทรสาคร การประชุม โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์)

5 การประชุม โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 4.1 แต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงาน 4.2 แต่งตั้งครูฝ่ายปกครอง 4.3 การปฏิบัติหน้าที่ของครูประจำชั้น/ครูพิเศษ (กิจกรรมโฮมรูม/แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม) 4.4 การปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรประจำวัน 4.5 การประเมินกิจกรรมประจำวันด้านระเบียบวินัย 4.6 การบูรณาการกิจกรรมวันสำคัญร่วมกัน (วันอาเซียน วันแม่ วันวิทยาศาสตร์) 4.7 ความเป็นเลิศของครู นักเรียน (โครงงาน / วิจัย / Best Practice) การประชุม โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์)

6 การประชุม โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 5.1 การก่อสร้างอาคารเรียน สปช.2/28 5.2 การทำแผนปฏิบัติการ 5.3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ-การสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร (16 สิงหาคม 2556 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี) การประชุม โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์)


ดาวน์โหลด ppt การประชุม โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google